13
Ngaꞌa̱ chaꞌ culochu̱ꞌ na jiꞌi̱ chaꞌ cuxi nu ndyuꞌni na
La cuiꞌ tyempo biꞌ ndiꞌi̱ xi ñati̱ ca su ndu̱ Jesús. Ndachaꞌ nguꞌ biꞌ jiꞌi̱ yu liꞌ, ñiꞌya̱ ngua loꞌo ndyujuii gobernador Pilato jiꞌi̱ tyu̱u̱ tyaꞌa nguꞌ Galilea. Laja loꞌo ndyuꞌni tacati nu nguꞌ Galilea biꞌ neꞌ laa, nu loꞌo ndyujuii nguꞌ naꞌni nu caca msta̱ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi, liꞌ ndyujuii sendaru nu jiꞌi̱ nu Pilato biꞌ jiꞌi̱ nguꞌ biꞌ, nacui̱ nguꞌ. Nchcuiꞌ Jesús loꞌo nguꞌ liꞌ:
―¿Ha xquiꞌya chaꞌ xñaꞌa̱ tsa nguꞌ Galilea, biꞌ chaꞌ ndyujuii Pilato jiꞌi̱ nguꞌ, ntiꞌ ma̱? Ná xñaꞌa̱ lye nguꞌ biꞌ. Na nguaꞌni ti nguꞌ ñiꞌya̱ nu nduꞌni tyaꞌa quichi̱ tyi nguꞌ, siꞌi na cuxi la nguaꞌni nguꞌ biꞌ. Loꞌo juaꞌa̱ cuꞌma̱ ni, si ná ca tyujuꞌu tiꞌ ma̱ jiꞌi̱ lcaa chaꞌ cuxi nu ndyuꞌni ma̱, chaꞌ culochu̱ꞌ ma̱ chaꞌ biꞌ, la cuiꞌ ti chaꞌ nscua chaꞌ cajaa ma̱ liꞌ ―nacui̱ Jesús jiꞌi̱ nguꞌ―. Loꞌo nu xaꞌ taju tiꞌñu xna tyaꞌa ñati̱ biꞌ ni, ngujuii nguꞌ biꞌ ca toꞌ hitya Siloé loꞌo nclyú niꞌi̱ cua̱ biꞌ hichu̱ꞌ nguꞌ liꞌ. ¿Ha xquiꞌya chaꞌ xñaꞌa̱ tsa nguꞌ ngua juaꞌa̱ ntiꞌ cuꞌma̱? Ná xñaꞌa̱ lye nguꞌ biꞌ. Na nguaꞌni ti nguꞌ ñiꞌya̱ nu nduꞌni tyaꞌa nguꞌ quichi̱ Jerusalén, siꞌi na cuxi la nguaꞌni nguꞌ biꞌ. Loꞌo juaꞌa̱ cuꞌma̱ ni, si ná ca tyujuꞌu tiꞌ ma̱ jiꞌi̱ lcaa chaꞌ cuxi nu ndyuꞌni ma̱, chaꞌ culochu̱ꞌ ma̱ chaꞌ biꞌ, la cuiꞌ ti chaꞌ nscua chaꞌ cajaa cuꞌma̱.
Yaca quityi nu ná nda siꞌyu tsiyaꞌ ti
Liꞌ ndachaꞌ Jesús chaꞌ re jiꞌi̱ nguꞌ:
―Ndiꞌi̱ sca lo ñati̱ nu ntsuꞌu sca yaca quityi nu tsoꞌo tsa jiꞌi̱, yaca nu nda siꞌyu tyacalaꞌ; ndu̱ yaca biꞌ laja su ndyataa yu yaca siꞌyu losuꞌ tyixi. Tiyaꞌ la liꞌ ndyaa naꞌa̱ yu jiꞌi̱ yaca quityi biꞌ si ntsuꞌu siꞌyu lo. Ni sca siꞌyu ná ngaꞌa̱ lo, ná sca na ngujui jiꞌi̱ yu tsiyaꞌ ti. Biꞌ chaꞌ nacui̱ ycuiꞌ yu jiꞌi̱ nu ndyuꞌni cña neꞌ loꞌo biꞌ: “Ndacui sna yija̱ ñaa naꞌ, ya̱a̱ naꞌa̱ naꞌ si ntsuꞌu siꞌyu lo yaca quityi re, loꞌo ná ngujui ꞌna tsiyaꞌ ti. Xiꞌyu jiꞌi̱, culo jiꞌi̱ tsiyaꞌ ti, chaꞌ na ndu̱ laja ti yaca re; tsoꞌo la si xaꞌ la na cataa na lo yuu re”, nacui̱ nu ca jiꞌi̱ yuu biꞌ. Liꞌ nguxacui̱ nu ndyuꞌni cña neꞌ loꞌo biꞌ chaꞌ jiꞌi̱ xuꞌna yu: “Xtyanu nuꞌu̱ jiꞌi̱ yaca re chaca tya yija̱, cusuꞌ”, nacui̱ yu. “Xtyiꞌi̱ naꞌ yuu su ntucua su̱u̱ yaca re, suꞌba naꞌ quiñaꞌa̱ xi yuu cataa su̱u̱. Ná tyiqueeꞌ si tyajaꞌa̱ siꞌyu, tyuꞌu juaꞌa̱ liꞌ; pana si ná tyuꞌu tsiyaꞌ ti, siꞌyu nuꞌu̱ jiꞌi̱ liꞌ.”
Sca tsa̱ taꞌa nguaꞌni Jesús joꞌo jiꞌi̱ sca nu cunaꞌa̱ nu nchcu̱ꞌ tyucuí̱
10 Ngua sca tsa̱ taꞌa loꞌo ndiꞌi̱ Jesús neꞌ laa nclyuꞌu yu jiꞌi̱ ñati̱. 11 Ndacua ngaꞌa̱ sca nu cunaꞌa̱ nu ngusñi cuiꞌi̱ cuxi jiꞌi̱. Xquiꞌya cuiꞌi̱ biꞌ ngua quicha maꞌ tiꞌñu xna yija̱; cua nchcu̱ꞌ hichu̱ꞌ maꞌ tsiyaꞌ ti, ñaꞌa̱ cuayáꞌ nu ngaꞌaa ngua jiꞌi̱ maꞌ xquiñi jiꞌi̱ ycuiꞌ maꞌ. 12 Loꞌo naꞌa̱ Jesús jiꞌi̱ maꞌ cusuꞌ biꞌ, liꞌ nchcuiꞌ yu loꞌo maꞌ:
―Cua ndyaca tsoꞌo nuꞌu̱ juani, ngaꞌaa tyacua quicha jua jinuꞌu̱ chaca quiyaꞌ ―nacui̱ yu jiꞌi̱ maꞌ cusuꞌ biꞌ.
13 Loꞌo liꞌ ngusta yaꞌ Jesús hichu̱ꞌ maꞌ. Hora ti ngüiñi tyucuí̱ hichu̱ꞌ maꞌ. Liꞌ nacui̱ maꞌ chaꞌ tlyu tsa cña nduꞌni ycuiꞌ Ndyosi. 14 Pana nu quiꞌyu nu laca loo neꞌ laa biꞌ ni, ngunasi̱ꞌ tsa yu biꞌ, chaꞌ nguaꞌni Jesús joꞌo jiꞌi̱ nguꞌ tsa̱ taꞌa.
―Scuá tsa̱ tsoꞌo chaꞌ cuaꞌni na cña ―nacui̱ nu laca loo biꞌ―, biꞌ tsa̱ tsoꞌo chaꞌ tya̱a̱ ma̱ chaꞌ caca joꞌo jiꞌi̱ ma̱; ngaꞌaa ca̱a̱ ma̱ tsa̱ taꞌa liꞌ ―nacui̱.
15 ―Cuiñi tsa nuꞌu̱ ―nacui̱ Jesús jiꞌi̱ nu laca loo neꞌ laa biꞌ liꞌ―. Lcaa cuꞌma̱ loꞌo tyaꞌa ma̱ nsati̱ꞌ ma̱ toro jiꞌi̱ ma̱, masi huru jiꞌi̱ ma̱, chaꞌ tsaa loꞌo ma̱ jiꞌi̱ niꞌ chaꞌ coꞌo niꞌ hitya, masi tsa̱ taꞌa ―nacui̱ yu―. 16 Loꞌo juaꞌa̱ nu cunaꞌa̱ re nu la cuiꞌ tyaꞌa ñati̱ jiꞌi̱ jyoꞌo Abraham ni, cua tiꞌñu xna yija̱ ngutaꞌa̱ maꞌ ndatsaa Satanás jiꞌi̱ maꞌ. ¿Ha ná tsoꞌo ntiꞌ ma̱ si cuaꞌni lyaá naꞌ jiꞌi̱ maꞌ, masi tsa̱ taꞌa? ―nacui̱ Jesús.
17 Ngujuꞌu tsa tiꞌ nguꞌ tyaꞌa cusu̱u̱ Jesús chaꞌ nguxacui̱ yu chaꞌ jiꞌi̱ nu laca loo biꞌ juaꞌa̱. Pana tsoꞌo tsa ntsuꞌu tyiquee nu xaꞌ la ñati̱ nu ndu̱ ca biꞌ, chaꞌ naꞌa̱ nguꞌ lcaa cña tonu nu nguaꞌni Jesús.
Cui̱i̱ jiꞌi̱ siꞌyu cuxee
18 Liꞌ xaꞌ nguluꞌu Jesús sca chaꞌ jiꞌi̱ nguꞌ:
―Chaca chaꞌ chcuiꞌ naꞌ loꞌo ma̱ juani, chaꞌ caca cuayáꞌ tiꞌ ma̱ ñiꞌya̱ caca loꞌo laca ycuiꞌ Ni loo neꞌ cresiya jiꞌi̱ ma̱: 19 Laca chaꞌ biꞌ ñiꞌya̱ ntiꞌ sca ti siꞌyu cuxee, nu ndyaa loꞌo sca ñati̱ jiꞌi̱ ndyataa yu jiꞌi̱ neꞌ loꞌo jiꞌi̱ yu. Loꞌo liꞌ, loꞌo cua ndyaluu la, sca yaca tonu tsa laca biꞌ. Liꞌ nguxana ndyalaa quiñi chaꞌ cuiñá niꞌ xlyati̱ laja sta̱ꞌ yaca biꞌ, chaꞌ tsoꞌo tsa tonu yaca biꞌ.
Cui̱i̱ jiꞌi̱ scua̱ tiyeꞌ
20 Chaca quiyaꞌ nda Jesús sca cui̱i̱ loꞌo nguꞌ:
―Chaca chaꞌ chcuiꞌ naꞌ loꞌo ma̱ ñiꞌya̱ caca loꞌo laca ycuiꞌ Ndyosi loo neꞌ cresiya jiꞌi̱ ma̱ ―nacui̱―. 21 Laca chaꞌ biꞌ ñiꞌya̱ laca sca ycuꞌ scua̱ tiyeꞌ nu ngusuꞌba sca nu cunaꞌa̱ lo sna tyaꞌa scaꞌ catyá xlyá, nguixaꞌ liꞌ, chaꞌ tsa tlyu ti tyacuí̱ scua̱ biꞌ.
Nu toniꞌi̱ chubi ti
22 Tyucui̱i̱ su ndyaa Jesús loꞌo nguꞌ ca Jerusalén, ndyaꞌa̱ nguꞌ nde tyu̱u̱ tyaꞌa quichi̱ tonu; loꞌo juaꞌa̱ tyu̱u̱ tyaꞌa quichi̱ sube ndyaꞌa̱ nguꞌ, chaꞌ chcuiꞌ yu chaꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi loꞌo nguꞌ quichi̱ biꞌ. 23 Laja liꞌ nchcuane sca ñati̱ jiꞌi̱ yu:
―¿Ha xti ti ñati̱ nu cuaꞌni lyaá Ni jiꞌi̱ loꞌo cua tye ti chalyuu, cusuꞌ? ―nacui̱.
Nguxacui̱ Jesús chaꞌ jiꞌi̱ ñati̱ biꞌ liꞌ:
24 ―Chubi tsa toniꞌi̱ su tyatí̱ ma̱ ca biꞌ, biꞌ chaꞌ cuaꞌni yala ma̱ chaꞌ quije tyucui̱i̱ jiꞌi̱ ma̱ nu tyalaa ca toniꞌi̱ biꞌ. Ndiꞌya̱ ñacui̱ naꞌ jiꞌi̱ ma̱: Ntsuꞌu quiñaꞌa̱ tsa ñati̱ nu cua nchcuiꞌ chaꞌ cua tyatí̱ ti nguꞌ toniꞌi̱ biꞌ, pana na nduꞌni ti nguꞌ juaꞌa̱; ná nchca quije jiꞌi̱ nguꞌ tsiyaꞌ ti ñiꞌya̱ caca nu tyatí̱ nguꞌ toniꞌi̱ biꞌ. 25 Liꞌ tyatu̱ xuꞌna niꞌi̱ biꞌ, chaꞌ tacu̱ꞌ yu toniꞌi̱ biꞌ. Loꞌo tyalaa cuꞌma̱, liꞌ xana ma̱ cujuiꞌi̱ yaꞌ ma̱ toniꞌi̱ biꞌ, chcuiꞌ ma̱ loꞌo: “Xaala ma̱ toniꞌi̱, cusuꞌ”. Liꞌ ñacui̱ yu jiꞌi̱ ma̱: “Ná jlo tiꞌ naꞌ ti ñati̱ laca cuꞌma̱”. 26 Loꞌo liꞌ xacui̱ ma̱ chaꞌ jiꞌi̱: “Cusuꞌ, cua ndyacu ya tyaja loꞌo nuꞌu̱, cua ndyiꞌo ya hitya loꞌo nuꞌu̱. Cua ndyaa nuꞌu̱ nguluꞌu nuꞌu̱ jiꞌi̱ tyaꞌa quichi̱ tyi ya”, ñacui̱ ma̱. 27 Chaca quiyaꞌ chcuiꞌ yu loꞌo ma̱ liꞌ: “Ná jlo tiꞌ naꞌ tsiyaꞌ ti, ti ñati̱ laca cuꞌma̱. Tyaa clya ma̱ tsoꞌo la; ngaꞌaa ntiꞌ naꞌ ñaꞌa̱ naꞌ jiꞌi̱ ma̱, chaꞌ ñati̱ cuxi laca ma̱.” 28 Xiꞌya tsa ma̱ liꞌ, cacu laꞌya ma̱ chaꞌ lye tsa ñasi̱ꞌ ma̱. Ca xñiꞌi̱ tsa tiꞌ ma̱ loꞌo ñaꞌa̱ ma̱ su ndiꞌi̱ quiñaꞌa̱ tsa ñati̱ slo ycuiꞌ Ndyosi ca loꞌo tye chalyuu; masi jyoꞌo Abraham, masi jyoꞌo Isaac, masi jyoꞌo Jacob, masi lcaa jyoꞌo cusuꞌ nu ngua tuꞌba jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi saꞌni la, ñaꞌa̱ ma̱ jiꞌi̱ nguꞌ ndiꞌi̱ nguꞌ ca biꞌ. Loꞌo cuꞌma̱ ni, xtyanu Ni jiꞌi̱ ma̱ nde liyaꞌ. 29 Lcaa quichi̱ chalyuu ntsuꞌu nguꞌ nu tya̱a̱ nguꞌ cacu nguꞌ loꞌo ycuiꞌ Ndyosi, nu loꞌo caca Ni loo loꞌo tye chalyuu; nde su ntyucua cuichaa tyuꞌu nguꞌ tya̱a̱ nguꞌ, juaꞌa̱ tyuꞌu nguꞌ nde su ndyaa cuichaa, loꞌo nde tyáꞌ tyuꞌu nguꞌ, loꞌo nde calacui tyuꞌu nguꞌ, tya̱a̱ lcaa nguꞌ ca su tlyu su ntucua ycuiꞌ Ni. 30 Loꞌo liꞌ nde loo la caca xi nguꞌ nu tyuꞌu tucua su cua tye ti chaꞌ; juaꞌa̱ nde chu̱ꞌ la tyanu xi nguꞌ nu nduꞌu tucua clyo.
Ntsuꞌu tsa tyiquee Jesús ñaꞌa̱ jiꞌi̱ nguꞌ quichi̱ Jerusalén
31 La cuiꞌ tyempo biꞌ lijya̱ xi tyaꞌa nguꞌ fariseo chaꞌ chcuiꞌ loꞌo Jesús:
―Tyaa clya nuꞌu̱ juani ―nacui̱ nguꞌ jiꞌi̱―. Tyuꞌu nuꞌu̱ su ndiꞌi̱ nuꞌu̱ re, yaa nuꞌu̱ tyiꞌi̱ chaca seꞌi̱, chaꞌ cua ntiꞌ rey Herodes cujuii jinuꞌu̱.
32 Nchcuiꞌ Jesús loꞌo nguꞌ biꞌ liꞌ:
―Yaa cachaꞌ ma̱ chaꞌ re jiꞌi̱ nu cusuꞌ tyaala biꞌ: “Tsa̱ juani loꞌo tsa̱ quee tya tyiꞌi̱ naꞌ xi chalyuu re chaꞌ culo naꞌ cuiꞌi̱ cuxi nu ntsuꞌu jiꞌi̱ ñati̱, chaꞌ cuaꞌni naꞌ chaꞌ tyaca tsoꞌo xaꞌ la nguꞌ quicha. Cuati tsa̱ nu nchca tyuna, liꞌ tye cña nu nda ycuiꞌ Ndyosi Sti naꞌ chaꞌ cuaꞌni naꞌ.” Juaꞌa̱ ñacui̱ ma̱ jiꞌi̱ nu cusuꞌ biꞌ. 33 Tyaꞌa naꞌ re juani. Tya quiñaꞌa̱ xi tyucui̱i̱ lyiji su tyaꞌa̱ naꞌ juani, juaꞌa̱ la quee, juaꞌa̱ tsa̱ nu nchca tyuna liꞌ. Ycuiꞌ cuꞌma̱ jlo tiꞌ ma̱ chaꞌ nde quichi̱ Jerusalén ndyijii lcaa nguꞌ nu laca tuꞌba jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi ―nacui̱ Jesús jiꞌi̱ nguꞌ fariseo biꞌ―. Biꞌ chaꞌ tsaꞌa naꞌ ca quichi̱ biꞌ chaꞌ cajaa naꞌ, si juaꞌa̱ laca naꞌ tuꞌba jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi ntiꞌ ma̱ ―nacui̱ Jesús liꞌ―.
34 ’Tyaꞌna tsa cuꞌma̱ nguꞌ Jerusalén, chaꞌ tucui tsa chaꞌ nu ntsuꞌu jiꞌi̱ ma̱. Tya saꞌni ndujuii ma̱ jiꞌi̱ nguꞌ nu laca tuꞌba jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi, ngujuiꞌi̱ ma̱ quee jiꞌi̱ ñati̱ nu nguaꞌa̱ lo Ni cña jiꞌi̱. Tyu̱u̱ tsa quiyaꞌ ngua tiꞌ naꞌ chaꞌ cuaꞌni tyacaꞌa naꞌ jiꞌi̱ ma̱, chaꞌ ná ca cuxi jiꞌi̱ ma̱; ñiꞌya̱ ntiꞌ sca suꞌu̱ nu nxutiꞌi̱ jiꞌi̱ sñiꞌ neꞌ luꞌbe niꞌ, juaꞌa̱ ntiꞌ naꞌ cuaꞌni naꞌ loꞌo ma̱, pana ná nda ma̱ chacuayáꞌ ꞌna tsiyaꞌ ti. 35 Biꞌ chaꞌ xñiꞌi̱ tiꞌ tyanu quichi̱ tyi ma̱ juani. Ngaꞌaa ñaꞌa̱ ma̱ ꞌna ñaꞌa̱ cuayáꞌ nu tyalaa tyempo nu chcuiꞌ ma̱ chaꞌ ꞌna: “Tsoꞌo tsa ndyuꞌni ycuiꞌ Ndyosi xquiꞌya yu nu lijya̱ chacuayáꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ nu Xuꞌna na”, ñacui̱ ma̱ liꞌ.