17
Cuxi tsa caca si ntsuꞌu sca quiꞌya nu ndulo la jiꞌna
Chaca quiyaꞌ nchcuiꞌ Jesús loꞌo nu nguꞌ nu ndyaca tsaꞌa̱ jiꞌi̱:
―Ntsuꞌu tsa nguꞌ nu nchcuiꞌ loꞌo na chaꞌ cuaꞌni na sca chaꞌ cuxi, pana tyaꞌna tsa sca ñati̱ nu ndatsaa jiꞌi̱ tyaꞌa chaꞌ cuaꞌni chaꞌ cuxi loꞌo. Tsoꞌo la si tsaa nguꞌ xcua̱a̱ nguꞌ jiꞌi̱ yu lo tyujoꞌo loꞌo sca quee quichi tyaaca̱ꞌ yane yu, chaꞌ ngaꞌaa caja ñiꞌya̱ nu tatsaa yu jiꞌi̱ ni sca ñati̱ ñiꞌya̱ ntiꞌ nu sube re, chaꞌ cuaꞌni nguꞌ chaꞌ cuxi loꞌo yu.
’Cuiꞌya ma̱ cuentya si cuaꞌni sca nguꞌ tyaꞌa ndyaꞌa̱ ma̱ sca chaꞌ cuxi loꞌo ma̱. Liꞌ chcuiꞌ ma̱ loꞌo yu chaꞌ ngaꞌaa cuaꞌni yu chaꞌ cuxi biꞌ loꞌo ma̱. Loꞌo si tyaꞌa̱chu̱ꞌ yu jiꞌi̱ chaꞌ cuxi biꞌ, cuaꞌni ma̱ chaꞌ clyu tiꞌ jiꞌi̱ yu liꞌ; masi cati quiyaꞌ ta yu chaꞌ ñasi̱ꞌ tiꞌ jiꞌi̱ ma̱ sca tsa̱, loꞌo cati quiyaꞌ ca̱a̱ yu chaꞌ chcuiꞌ yu loꞌo ma̱: “Cuiꞌya ma̱ chaꞌ clyu tiꞌ jnaꞌ, ngaꞌaa cuaꞌni naꞌ juaꞌa̱ juani”, ñacui̱ yu, liꞌ ngaꞌa̱ chaꞌ cuiꞌya ma̱ chaꞌ clyu tiꞌ jiꞌi̱ yu.
Quiñaꞌa̱ tsa chaꞌ caca jiꞌna si jlya tiꞌ na jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi
Liꞌ nacui̱ nu nguꞌ nu ndyaca tsaꞌa̱ jiꞌi̱ Jesús:
―Xtyucua nuꞌu̱ jiꞌi̱ ya chaꞌ taca jlya la tiꞌ ya chaꞌ jinuꞌu̱ ―nacui̱ nguꞌ jiꞌi̱.
―Jlo tiꞌ ma̱ chaꞌ piti tsa sca siꞌyu cuxee ―nacui̱ Jesús jiꞌi̱ nguꞌ―, loꞌo juaꞌa̱ cuꞌma̱ ni, ná quiñaꞌa̱ tsa chaꞌ nchca jiꞌi̱ ma̱. Pana masi xti ti chaꞌ jlya tiꞌ ma̱ jiꞌi̱ ycuiꞌ Sti naꞌ, taca ñacui̱ ma̱ jiꞌi̱ yaca quityi re: “Tyuꞌutsuꞌ nuꞌu̱ ca su ndu̱ re, yaa nuꞌu̱ tyu̱ nde lo hitya tyujoꞌo”. Loꞌo liꞌ ñaꞌa̱ ma̱ chaꞌ taquiyaꞌ yaca biꞌ chaꞌ nu cua nchcuiꞌ ma̱ loꞌo.
Ñiꞌya̱ nu ngaꞌa̱ chaꞌ cuaꞌni na si ndyuꞌni na cña jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi
’¿Ñiꞌya̱ ntiꞌ cuꞌma̱ ni? ¿Ñiꞌya̱ cuaꞌni ma̱ si ntsuꞌu sca msu jiꞌi̱ ma̱ nu ndyaa neꞌ quixi̱ꞌ chaꞌ culaꞌa yuu cuentya jiꞌi̱ ma̱, masi ndyaa yu chaꞌ cñaꞌa̱si̱i̱ yu jiꞌi̱ bata jiꞌi̱ ma̱? Nde ngusi̱i̱ loꞌo ndyalaa ca ti msu biꞌ ndyaa yu cña biꞌ, ná tyiqueeꞌ ná chcuiꞌ ma̱ loꞌo yu ndiꞌya̱: “Tya̱a̱ clya cuaꞌa̱ toꞌ mesa chaꞌ cuaꞌni nuꞌu̱ si̱i̱ juani”. Ná yala ñacui̱ ma̱ jiꞌi̱ yu juaꞌa̱, ntiꞌ naꞌ. Ná tyiqueeꞌ ndiꞌya̱ chcuiꞌ ma̱ loꞌo yu: “Cuaꞌni choꞌo clya caqueꞌ si̱i̱ chaꞌ cacu ya. Clyo cacu ya coꞌo ya, cuati cacu coꞌo nuꞌu̱”, ñacui̱ ma̱ jiꞌi̱ msu biꞌ. ¿Ha tya ma̱ xlyaꞌbe jiꞌi̱ msu biꞌ, chaꞌ ndaquiyaꞌ yu cña nu ngulo ma̱ jiꞌi̱? Ná nduꞌni xuꞌna msu juaꞌa̱. 10 Ñiꞌya̱ laca msu, juaꞌa̱ laca cuꞌma̱; nu loꞌo nguaꞌni ma̱ lcaa cña nu culo ycuiꞌ Ndyosi jiꞌi̱ ma̱, ngaꞌa̱ chaꞌ ñacui̱ ma̱ liꞌ: “Msu cuxi ti laca cuare, chaꞌ cña nu ngaꞌa̱ chaꞌ cuaꞌni ti ya, tsa biꞌ ti cña nguaꞌni ya”, ñacui̱ ma̱.
Nguaꞌni Jesús joꞌo jiꞌi̱ tii tyaꞌa ñati̱ nu ngusñi quicha nu ndyatsuꞌ cuañaꞌ jiꞌi̱
11 Nu loꞌo ngusñi Jesús tyucui̱i̱ ndyaa nde Jerusalén, liꞌ nteje tacui nguꞌ loyuu su cuentya Galilea, ndyaa nguꞌ nde loyuu su cuentya Samaria. 12 Nu loꞌo ndyalaa Jesús sca quichi̱ piti biꞌ, liꞌ ndyacua tyaꞌa yu loꞌo tii tyaꞌa nguꞌ quicha nu cua lijya̱ nguꞌ slo yu; quicha nu ndyatsuꞌ cuañaꞌ ntsuꞌu jiꞌi̱ nguꞌ biꞌ. Pana tyijyuꞌ ti ndyatu̱ nguꞌ slo Jesús, 13 cui̱i̱ tsa nchcuiꞌ nguꞌ loꞌo yu liꞌ:
―Cusuꞌ Jesús ―nacui̱ nguꞌ liꞌ―, cuaꞌni tyaꞌna tiꞌ nuꞌu̱ jiꞌi̱ cua.
14 Nu loꞌo naꞌa̱ Jesús jiꞌi̱ nguꞌ, liꞌ nacui̱ yu:
―Yaa clya ma̱ slo sti joꞌó chaꞌ ñaꞌa̱ yu jiꞌi̱ tyucui ñaꞌa̱ ma̱ ―nacui̱.
Nduꞌu nguꞌ ndyaa nguꞌ liꞌ. Pana su ndyaa nguꞌ tyucui̱i̱ ti, ngua tii nguꞌ chaꞌ xaꞌ ngua lubii cuañaꞌ nguꞌ; ndye chaꞌ quicha nguꞌ liꞌ. 15 Biꞌ chaꞌ nguxtyu̱u̱ tsaca yu quicha biꞌ, cui̱i̱ tsa nchcuiꞌ yu ndyuꞌni chi̱ yu loo ycuiꞌ Ndyosi. 16 Liꞌ ndyatu̱ sti̱ꞌ yu slo Jesús, ndyaa stii yu lo yuu nde loo yu chaꞌ ndya yu xlyaꞌbe jiꞌi̱ Jesús. Nguꞌ Samaria laca yu biꞌ, nguꞌ xaꞌ tsuꞌ laca yu. 17 Liꞌ nacui̱ Jesús:
―¿Ha siꞌi tii tyaꞌa nguꞌ nu ndyatsuꞌ cuañaꞌ nguꞌ ndyaca tsoꞌo nguꞌ tsa̱? ¿Mala ngua nu chaca caa tyaꞌa nguꞌ biꞌ juani? 18 Sca ti yu re nu siꞌi nguꞌ Israel tyaꞌa na laca, biꞌ laca nu nguxtyu̱u̱ chaꞌ cuaꞌni tlyu yu jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi.
19 Liꞌ nchcuiꞌ Jesús loꞌo nu quiꞌyu biꞌ:
―Tyatu̱ nuꞌu̱ chaꞌ tyaa nuꞌu̱ juani ―nacui̱―. Cua ngua tsoꞌo nuꞌu̱ juani chaꞌ jlya tiꞌ nuꞌu̱ chaꞌ nu nda naꞌ loꞌo nuꞌu̱.
Ndiꞌya̱ caca loꞌo tyalaa tyempo chaꞌ caca ycuiꞌ Ndyosi loo neꞌ cresiya jiꞌi̱ ñati̱
20 Loꞌo liꞌ nchcuane nguꞌ fariseo jiꞌi̱ Jesús ni jacuaꞌ tyalaa tyempo chaꞌ caca ycuiꞌ Ndyosi loo jiꞌi̱ ñati̱. Nguxacui̱ Jesús chaꞌ jiꞌi̱ nguꞌ biꞌ liꞌ:
―Siꞌi sca na nu tyaca̱ꞌ lijya̱ tyijyuꞌ laca chaꞌ biꞌ. 21 Ná caca ñacui̱ na ndiꞌya̱: “Nde ti ndu̱ biꞌ”; masi ndiꞌya̱ ná ñacui̱ na: “Ndejua ntucua biꞌ”. Na cua laca ycuiꞌ Ni loo ca neꞌ cresiya jiꞌi̱ ñati̱ juani.
22 Liꞌ nacui̱ Jesús jiꞌi̱ nguꞌ nu ndyaca tsaꞌa̱ jiꞌi̱:
―Nde loo la tyalaa tyempo nu ntiꞌ tsa ma̱ ñaꞌa̱ ma̱ ꞌna, masi chaca tya tsa̱ nde chalyuu tya tyiꞌi̱ naꞌ loꞌo ma̱ ntiꞌ ma̱, naꞌ nu cua nda ycuiꞌ Ni ꞌna lijya̱a̱ chaꞌ caca naꞌ ñati̱; pana ngaꞌaa ñaꞌa̱ ma̱ ꞌna liꞌ. 23 Chcuiꞌ nguꞌ loꞌo ma̱ chaꞌ jnaꞌ liꞌ: “Nde ti ndu̱ yu”; loꞌo juaꞌa̱ chcuiꞌ nguꞌ: “Ndacua ndu̱ ycuiꞌ yu”. Pana ná tsaa ma̱, ná taquiyaꞌ ma̱ jiꞌi̱ chaꞌ cuiñi nu nchcuiꞌ nguꞌ biꞌ ―nacui̱ Jesús jiꞌi̱ nguꞌ―. 24 Seꞌi̱ ti ntyijiꞌi̱ xee tyiꞌyu nu loꞌo ndyubi, pana tyaca̱ꞌ ñaꞌa̱ nguꞌ xee biꞌ tyucui nde cua̱; juaꞌa̱ caca loꞌo naꞌ nu lijya̱a̱ chaꞌ caca naꞌ ñati̱, nu loꞌo tyalaa tsa̱ biꞌ loꞌo ñaꞌa̱ nguꞌ jnaꞌ chaꞌ ca̱a̱ naꞌ chaca quiyaꞌ. 25 Pana clyo nscua chaꞌ lye tsa chcubeꞌ ycuiꞌ naꞌ. La cuiꞌ juaꞌa̱ nguꞌ tyaꞌa quichi̱ tyi na xtyanu tiꞌi̱ nguꞌ ꞌna. 26 Ñiꞌya̱ ngua jiꞌi̱ ñati̱ nu ngutiꞌi̱ chalyuu saꞌni la, tyaꞌa stuꞌba nguꞌ loꞌo jyoꞌo Noé biꞌ, juaꞌa̱ caca jiꞌi̱ ñati̱ chalyuu loꞌo chaca quiyaꞌ tya̱a̱ naꞌ nu lijya̱a̱ chaꞌ caca naꞌ ñati̱. 27 Tyaꞌa stuꞌba jyoꞌo Noé biꞌ ni, nguaꞌni nguꞌ taꞌa, ndyacu nguꞌ, ndyiꞌo nguꞌ, ngujui clyoꞌo nguꞌ; tsa biꞌ ti chaꞌ ndube tiꞌ nguꞌ ñaꞌa̱ cuayáꞌ nu ndyalaa tyempo ngüiñá nu Noé biꞌ yaca niꞌi̱ tonu. Liꞌ ndyatí̱ yu neꞌ yaca niꞌi̱ biꞌ loꞌo lcaa na nu ntsuꞌu jiꞌi̱ yu. Loꞌo liꞌ nguaꞌya tyo clyaa biꞌ, ndye ñati̱ chalyuu ngujuii nguꞌ. 28 Loꞌo la cuiꞌ ñiꞌya̱ ngua jiꞌi̱ nguꞌ quichi̱ su ngutiꞌi̱ jyoꞌo Lot, juaꞌa̱ caca jiꞌi̱ ñati̱ chalyuu tsa̱ biꞌ. Tyaꞌa quichi̱ tyi Lot ni, ndyacu nguꞌ, ndyiꞌo nguꞌ, ngüiꞌya nguꞌ yuꞌba, ndyujuiꞌ nguꞌ yuꞌba, ndyataa nguꞌ xtya̱, ngüiñá nguꞌ niꞌi̱; tsa biꞌ ti cña nu ndiya tiꞌ nguꞌ nguaꞌni nguꞌ biꞌ, 29 ñaꞌa̱ cuayáꞌ nu ngulo ycuiꞌ Ndyosi jiꞌi̱ yu Lot biꞌ nde quichi̱ Sodoma biꞌ. Liꞌ ngusalú Ni quiiꞌ loꞌo yuu sufri ndyaqui̱ lo yuu. Ndye chaꞌ jiꞌi̱ lcaa nguꞌ Sodoma biꞌ; tyaꞌa stuꞌba Lot ni, ngujuii lcaa nguꞌ. 30 Juaꞌa̱ caca tsa̱ biꞌ loꞌo tya̱a̱ naꞌ nu lijya̱a̱ chaꞌ caca naꞌ ñati̱; loꞌo ñaꞌa̱ nguꞌ ꞌna chaca quiyaꞌ, ná ca tii nguꞌ ni tsa̱ caca biꞌ.
31 ’Nu loꞌo tyalaa tsa̱ biꞌ, si ntsuꞌu nguꞌ nu ndu̱ ca que niꞌi̱ jiꞌi̱ nguꞌ, loꞌo caꞌya nguꞌ ná caja tyempo jiꞌi̱ nguꞌ chaꞌ culo nguꞌ yuꞌba jiꞌi̱ nguꞌ nu ndiꞌi̱ nde niꞌi̱ jiꞌi̱ nguꞌ. Loꞌo juaꞌa̱ si ntsuꞌu nguꞌ neꞌ quixi̱ꞌ, ná caja tyempo jiꞌi̱ nguꞌ chaꞌ xtyu̱u̱ nguꞌ tya̱a̱ nguꞌ nde toꞌ tyi nguꞌ. 32 Tyiꞌu tiꞌ ma̱ ñiꞌya̱ nu ngua jiꞌi̱ nu cunaꞌa̱ jiꞌi̱ Lot tyempo biꞌ; ngua tiꞌ maꞌ xtyu̱u̱ maꞌ nde quichi̱, liꞌ nguaꞌni ycuiꞌ Ndyosi chaꞌ ndyaca maꞌ sca quee. 33 Chcunaꞌ chalyuu jiꞌi̱ ma̱ si xcuiꞌ nclyacua tsa tiꞌ ma̱ ñiꞌya̱ nu caca jiꞌi̱ ycuiꞌ ca ma̱; pana quije chalyuu jiꞌi̱ ma̱ si tyajaꞌa̱ ma̱, masi cujuii ñati̱ jiꞌi̱ ma̱ xquiꞌya naꞌ.
34 ’Cachaꞌ naꞌ jiꞌi̱ ma̱ ñiꞌya̱ nu caca si talya loꞌo ca̱a̱ naꞌ; si ntsiya tucua tyaꞌa ñati̱ lajaꞌ lo sca quiꞌña̱ ti, quiꞌya ycuiꞌ Ndyosi jiꞌi̱ tsaca, tyanu chaca ycuiꞌ ti liꞌ. 35 Loꞌo juaꞌa̱ si ngaꞌa̱ tucua tyaꞌa nu cunaꞌa̱ ndyoo nguꞌ ndacua̱, quiꞌya Ni jiꞌi̱ tsaca, tyanu chaca liꞌ. 36 Loꞌo juaꞌa̱ si ntsuꞌu tucua tyaꞌa nu quiꞌyu lo cña jiꞌi̱ nguꞌ neꞌ quixi̱ꞌ, quiꞌya Ni jiꞌi̱ tsaca, tyanu chaca liꞌ.
37 Loꞌo ndyuna nguꞌ chaꞌ biꞌ, liꞌ ndachaꞌ nguꞌ jiꞌi̱ Jesús:
―¿Macala caca juaꞌa̱, cusuꞌ? ―nacui̱ nguꞌ.
Liꞌ nguxacui̱ Jesús chaꞌ jiꞌi̱ nguꞌ:
―Ca su ntsiya sca na tyucu̱, ca biꞌ tyuꞌu tiꞌi̱ culexu; juaꞌa̱ nu loꞌo tyuꞌu tiꞌi̱ ñati̱ loꞌo tye chalyuu, chcubeꞌ tsa nguꞌ liꞌ.