2
Loꞌo ngula Jesús
Tyempo biꞌ, ñati̱ nu laca loo la tyucui ñaꞌa̱ chalyuu biꞌ ngua nu emperador; Augusto naa yu, loꞌo liꞌ ngulo yu cña chaꞌ xcua xtañi nguꞌ lcaa quichi̱ lo quityi. Bilya xcua xtañi nguꞌ juaꞌa̱ nquichaꞌ, clyo juani cuaꞌni nguꞌ chaꞌ xcua xtañi nguꞌ. La cuiꞌ tyempo laca Cirenio gobernador nde loyuu su cuentya Siria, cña jiꞌi̱ nu emperador biꞌ. Liꞌ ndyaa lcaa ñati̱ quichi̱ tyi jyoꞌo cusuꞌ jiꞌi̱ nguꞌ, chaꞌ ca biꞌ nscua xtañi nguꞌ liꞌ. 4-5 Cua ndiꞌi̱ sca quichi̱ nu naa Belén nde loyuu su cuentya Judea biꞌ; quichi̱ biꞌ laca quichi̱ tyi jyoꞌo David nu ngua jyoꞌo cusuꞌ jiꞌi̱ José, biꞌ chaꞌ nduꞌu José quichi̱ Nazaret su laca quichi̱ tyi yu, ndyaa yu nde quichi̱ Belén. Stuꞌba ti ndyaa yu loꞌo María nu caca clyoꞌo yu, chaꞌ xcua xtañi nguꞌ, masi ngua tana nu cunaꞌa̱ biꞌ. Liꞌ cua ndyalaa hora cala sñiꞌ nu cunaꞌa̱ biꞌ, laja loꞌo ndiꞌi̱ nguꞌ quichi̱ Belén biꞌ. Quiꞌyu cubiꞌ nu ngula jiꞌi̱ María biꞌ, sñiꞌ clyo nu cunaꞌa̱ biꞌ laca cubiꞌ biꞌ. Tsoꞌo ngüixi̱i̱ xtyaꞌa̱ lateꞌ hichu̱ꞌ cubiꞌ biꞌ, loꞌo liꞌ ngusta jiꞌi̱ cubiꞌ neꞌ canoa su ndacu cuayu, chaꞌ ná ngujui niꞌi̱ su tyiꞌi̱ nguꞌ tsiyaꞌ ti.
Nguꞌ nu ntsuꞌu cua̱ jiꞌi̱ xlyaꞌ talya biꞌ ndyuna chaꞌ nu nchcuiꞌ ycuiꞌ Ndyosi loꞌo
Cacua ti toꞌ quichi̱ biꞌ ndyaꞌa̱ nguꞌ nu ñaꞌa̱si̱i̱ jiꞌi̱ xlyaꞌ jiꞌi̱ nguꞌ. Talya biꞌ ntsuꞌu nguꞌ cua̱ jiꞌi̱ taju xlyaꞌ biꞌ. Tsiyaꞌ ca nduꞌu tucua sca xca̱ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi su ndiꞌi̱ nguꞌ ca biꞌ; juaꞌa̱ ngujuiꞌi̱ sca xee tlyu su ndiꞌi̱ nguꞌ biꞌ, xee jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi laca biꞌ. Ndyutsi̱i̱ tsa nguꞌ liꞌ. 10 Pana nchcuiꞌ xca̱ biꞌ loꞌo nguꞌ:
―Ná cutsi̱i̱ ma̱ tsiyaꞌ ti ―nacui̱―. Cua lijya̱ naꞌ re chaꞌ ta naꞌ sca chaꞌ tsoꞌo loꞌo ma̱ ―nacui̱―. Tsoꞌo tsa caca tyiquee lcaa ñati̱ xquiꞌya chaꞌ nu ta naꞌ loꞌo ma̱ juani ―nacui̱ xca̱ jiꞌi̱ nguꞌ biꞌ―. 11 Cua lijya̱ naꞌ cachaꞌ naꞌ jiꞌi̱ ma̱ chaꞌ juani cua ngula sca cubiꞌ ca quichi̱ tyi ma̱, chaꞌ la cuiꞌ quichi̱ tyi jyoꞌo David laca biꞌ; cubiꞌ biꞌ laca nu cuityi̱ quiꞌya nu ntsuꞌu jiꞌi̱ ma̱. Biꞌ laca nu Cristo nu laca ycuiꞌ nu Xuꞌna na, nu cua nda ycuiꞌ Ndyosi jiꞌi̱ chaꞌ lijya̱ lo yuu chalyuu ―nacui̱―. 12 Si quije jiꞌi̱ ma̱ su ntsiya sca cubiꞌ nu tsoꞌo tsa ngüixi̱i̱ lateꞌ chu̱ꞌ, nu ntsiya neꞌ canoa su ndacu cuayu, liꞌ caca cuayáꞌ tiꞌ ma̱ chaꞌ biꞌ laca nu naa Cristo.
13 Loꞌo ndye nchcuiꞌ xca̱ biꞌ loꞌo nguꞌ, liꞌ nde cua̱ nduꞌu tucua chaca taju xca̱ nu quiñaꞌa̱ la nu nduꞌu nde slo ycuiꞌ Ndyosi; tsoꞌo tsa ndyuꞌni tlyu xca̱ biꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi. Ndiꞌya̱ nchcuiꞌ nguꞌ xca̱ biꞌ loꞌo nguꞌ:
14 Cuaꞌni tlyu na jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi, masi ca biꞌ ca su tlyu su ntucua Ni, masi nde lo yuu chalyuu, chaꞌ tlyu tsa laca ycuiꞌ Ni, nacui̱ nguꞌ xca̱ biꞌ liꞌ.
Cuaꞌni Ni chaꞌ ti̱ ti tyiꞌi̱ tyiquee ñati̱ chalyuu loꞌo ca cuayáꞌ tiꞌ nguꞌ chaꞌ ntsuꞌu tsa tyiquee Ni ñaꞌa̱ Ni jiꞌi̱ nguꞌ, nacui̱ nguꞌ xca̱ liꞌ.
15 Nguxtyu̱u̱ xca̱ biꞌ ndyaa nguꞌ nde cua̱ ca slo ycuiꞌ Ndyosi. Loꞌo nu nguꞌ nu ndiꞌi̱ cua̱ jiꞌi̱ xlyaꞌ biꞌ ni, nguxana nchcuiꞌ nguꞌ loꞌo tyaꞌa nguꞌ liꞌ:
―Tyaa clya na nde Belén ―nacui̱ nguꞌ jiꞌi̱ tyaꞌa nguꞌ liꞌ―. Tsaa naꞌa̱ na, na laca nu ndyaca jua, ni chaꞌ laca nu nchcuiꞌ ycuiꞌ Ndyosi loꞌo na.
16 Yala ti ndyaa nguꞌ liꞌ; nquije María loꞌo José jiꞌi̱ nguꞌ, ndiꞌi̱ nguꞌ loꞌo sca cubiꞌ nu ntsiya ti neꞌ canoa su ndacu cuayu. 17 Loꞌo cua naꞌa̱ nguꞌ jiꞌi̱ cubiꞌ biꞌ, liꞌ ndachaꞌ nguꞌ chaꞌ biꞌ jiꞌi̱ xaꞌ ñati̱, lcaa ñaꞌa̱ chaꞌ nu nchcuiꞌ xca̱ biꞌ loꞌo nguꞌ cuentya jiꞌi̱ cubiꞌ biꞌ. 18 Pana loꞌo nchcuiꞌ nguꞌ nu ndyaꞌa̱ cua̱ jiꞌi̱ xlyaꞌ chaꞌ biꞌ liꞌ, ngulacua tsa tiꞌ nu xaꞌ la nguꞌ biꞌ. 19 Tyiquee ti María ndyanu chaꞌ biꞌ, quiñaꞌa̱ tsa ngulacua tiꞌ chaꞌ ngua juaꞌa̱. 20 Liꞌ ngutuꞌu nguꞌ nu ndyaꞌa̱ cua̱ jiꞌi̱ xlyaꞌ, ndyaa nguꞌ; tsoꞌo tsa ndyuꞌni tlyu nguꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi cuentya jiꞌi̱ lcaa chaꞌ nu cua ndyuna nguꞌ, cuentya jiꞌi̱ lcaa chaꞌ nu cua naꞌa̱ nguꞌ. Chañi chaꞌ cua nteje tacui chaꞌ biꞌ, lcaa chaꞌ nu cua nchcuiꞌ xca̱ loꞌo nguꞌ biꞌ.
Ngusta nguꞌ xtañi cubiꞌ, loꞌo juaꞌa̱ ngulacua̱ nguꞌ jiꞌi̱
21 Cua nduꞌu scua snuꞌ tsa̱, liꞌ ngulacua̱ nguꞌ jiꞌi̱ nu cubiꞌ cuañiꞌ biꞌ cuentya jiꞌi̱ nguꞌ judío. Liꞌ ngusta nguꞌ xtañi chaꞌ Jesús caca naa yu, nacui̱ nguꞌ, chaꞌ la cuiꞌ juaꞌa̱ cua ndachaꞌ xca̱ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi jiꞌi̱ María loꞌo tya lyiji caca tana.
22 Tiyaꞌ la liꞌ, loꞌo ndye nguxcoꞌo nguꞌ tsa̱ cuentya jiꞌi̱ lcaa chaꞌ nu nguscua jyoꞌo Moisés lo quityi saꞌni chaꞌ cua ngula cubiꞌ, liꞌ ndyaa loꞌo nguꞌ jiꞌi̱ nu piti Jesús biꞌ ca quichi̱ Jerusalén chaꞌ tya nguꞌ xlyaꞌbe jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi cuentya jiꞌi̱ cubiꞌ biꞌ. 23 Juaꞌa̱ nguaꞌni nguꞌ, chaꞌ ndiꞌya̱ nscua lo quityi jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi nu Xuꞌna na: “Cubiꞌ quiꞌyu nu ngula clyo jiꞌi̱ ma̱ ni, ta ma̱ jiꞌi̱ chaꞌ caca yu cña jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi”, nacui̱ quityi. 24 Biꞌ chaꞌ ndyalaa nguꞌ biꞌ, chaꞌ sta nguꞌ msta̱ nu nscua lo quityi cusuꞌ biꞌ. Nu msta̱ biꞌ laca tucua tyaꞌa cru, masi tucua tyaꞌa tyupeꞌ sube ti.
25 Tyempo biꞌ nde quichi̱ Jerusalén ndiꞌi̱ sca nu cusuꞌ nu naa Simeón; ñati̱ tsoꞌo laca yu, nu ndaquiyaꞌ tsa cña jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi, nu ndalo tsa tyiquee nchcuiꞌ loꞌo ycuiꞌ Ndyosi. Ntajatya tsa yu jiꞌi̱ sca ñati̱ tlyu nu ta ycuiꞌ Ndyosi jiꞌi̱ chaꞌ ca̱a̱ nde chalyuu, biꞌ laca Cristo nu ca̱a̱ chaꞌ cuaꞌni lyaá jiꞌi̱ nguꞌ Israel jiꞌi̱ nu cuxi. Loꞌo juaꞌa̱ cua ndiꞌi̱ Xtyiꞌi ycuiꞌ Ndyosi loꞌo nu Simeón biꞌ; 26 nguaꞌni Ni chaꞌ ca cuayáꞌ tiꞌ yu chaꞌ ná cajaa chca yu ñaꞌa̱ cuayáꞌ tyalaa tsa̱ nu ñaꞌa̱ yu jiꞌi̱ nu Cristo, nu ta ycuiꞌ Ndyosi jiꞌi̱ chaꞌ ca̱a̱ nde chalyuu. 27 Tsa̱ biꞌ nguaꞌni Xtyiꞌi ycuiꞌ Ndyosi chaꞌ ndyaa nu cusuꞌ biꞌ ca neꞌ laa tlyu, biꞌ chaꞌ ndyaa clya nu cusuꞌ biꞌ liꞌ. Ndiꞌi̱ yu loꞌo ndyalaa sti xtyaꞌa̱ Jesús, ñaa loꞌo nguꞌ jiꞌi̱ cubiꞌ chaꞌ cuaꞌni nguꞌ loꞌo cua ñaꞌa̱ ca chaꞌ cusuꞌ nu nscua chaꞌ cuaꞌni nguꞌ neꞌ laa. 28 Liꞌ ndayaꞌ Simeón jiꞌi̱ nu cubiꞌ biꞌ, nguxana ndyuꞌni tlyu yu jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi xquiꞌya cubiꞌ biꞌ liꞌ. Ndiꞌya̱ nacui̱ yu jiꞌi̱ Ni:
29 Ndyosi Xuꞌna ya, cua nda nuꞌu̱ chacuayáꞌ chaꞌ cajaa naꞌ tsoꞌo ti, nacui̱ yu jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi.
Cua ndye nguaꞌni nuꞌu̱ cña nu nacui̱ nuꞌu̱ chaꞌ caca jnaꞌ, chaꞌ ndyuꞌni naꞌ cña cuentya jinuꞌu̱, nacui̱ nu cusuꞌ biꞌ.
30 Loꞌo siꞌyu cloo ycuiꞌ ca naꞌ cua naꞌa̱ naꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ nu culo jiꞌi̱ ñati̱ laja chaꞌ cuxi nu ntsuꞌu jiꞌi̱ nguꞌ;
31 loꞌo juaꞌa̱ ñati̱ tyucui ñaꞌa̱ chalyuu, ñaꞌa̱ nguꞌ chaꞌ biꞌ.
32 Caca ycuiꞌ nu biꞌ sca xee tlyu nu tyuꞌu neꞌ cresiya jiꞌi̱ ñati̱ tyucui ñaꞌa̱ chalyuu;
tlyu tsa chaꞌ tsoꞌo caca ycuiꞌ nu biꞌ cuentya jiꞌi̱ ñati̱ jinuꞌu̱, nu nguꞌ Israel biꞌ.
Juaꞌa̱ chaꞌ nda nu cusuꞌ Simeón biꞌ loꞌo ycuiꞌ Ndyosi.
33 Liꞌ ndube tsa tiꞌ José loꞌo xtyaꞌa̱ Jesús, nu loꞌo ndyuna nguꞌ chaꞌ nu nchcuiꞌ Simeón loꞌo ycuiꞌ Ndyosi, ñiꞌya̱ nu caca jiꞌi̱ nu cubiꞌ biꞌ. 34-35 Loꞌo liꞌ ngulacua̱ nu cusuꞌ Simeón jiꞌi̱ nguꞌ biꞌ. Nde laca chaꞌ nu nda nu cusuꞌ loꞌo María xtyaꞌa̱ Jesús liꞌ:
―Quiñaꞌa̱ tsa chaꞌ tsoꞌo caca jiꞌi̱ nguꞌ Israel xquiꞌya cubiꞌ re ―nacui̱ nu cusuꞌ biꞌ―, masi ntsuꞌu ñati̱ nu chi̱i̱ ntsuꞌu tyiquee nguꞌ ñaꞌa̱ nguꞌ jiꞌi̱, pana ntsuꞌu ñati̱ nu caja chalyuu cucui jiꞌi̱ xquiꞌya cubiꞌ re. Culo tu̱ cubiꞌ re lcaa chaꞌ nu ntsuꞌu yacu̱ꞌ neꞌ cresiya jiꞌi̱ ñati̱; caca cubiꞌ re sca chaꞌ tlyu nu cua nda ycuiꞌ Ndyosi jiꞌi̱ ñati̱, masi ná tyajaꞌa̱ lcaa ñati̱ tucuá chaꞌ jiꞌi̱ ―nacui̱ Simeón jiꞌi̱ María xtyaꞌa̱ cubiꞌ biꞌ―. Loꞌo juaꞌa̱ jinuꞌu̱ ―nacui̱ nu cusuꞌ biꞌ―, tyacua sca chaꞌ xñiꞌi̱ tiꞌ jinuꞌu̱ xquiꞌya chaꞌ ná taquiyaꞌ nguꞌ jiꞌi̱ sñiꞌ nuꞌu̱.
36 Ntsuꞌu sca nu cunaꞌa̱ nu laca tuꞌba jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi, nu ndiꞌi̱ neꞌ laa biꞌ; Ana naa nu cunaꞌa̱ biꞌ, sñiꞌ Fanuel laca, loꞌo la cuiꞌ ñati̱ tyaꞌa jiꞌi̱ nguꞌ Aser laca nu cunaꞌa̱ biꞌ. Cusuꞌ tsa maꞌ biꞌ juani. Tya cuañiꞌ maꞌ loꞌo ngujui clyoꞌo maꞌ; pana cati ti yija̱ ngutiꞌi̱ maꞌ loꞌo clyoꞌo maꞌ, loꞌo liꞌ ngujuii nu quiꞌyu biꞌ. 37 Ndyanu tiꞌi maꞌ tyucui tyempo loꞌo ndiꞌi̱ maꞌ chalyuu, loꞌo nu juani ntsuꞌu jacuayala ntucua jacua yija̱ maꞌ. Tyucui tyempo ndiꞌi̱ maꞌ ca neꞌ laa tlyu biꞌ, nde tsa̱ loꞌo juaꞌa̱ nde talya ndyuꞌni tlyu maꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi; ná ndacu maꞌ tyaja hora loꞌo nchcuiꞌ maꞌ loꞌo ycuiꞌ Ndyosi. 38 Loꞌo ndye nchcuiꞌ Simeón loꞌo xtyaꞌa̱ Jesús, la cuiꞌ hora biꞌ ndyalaa maꞌ Ana biꞌ ca su ngaꞌa̱ nguꞌ loꞌo Jesús ca neꞌ laa, la cuiꞌ cubiꞌ biꞌ ni. Ndya tsa maꞌ xlyaꞌbe jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi xquiꞌya chaꞌ cua naꞌa̱ maꞌ jiꞌi̱ nu cubiꞌ biꞌ. Liꞌ nchcuiꞌ tsa maꞌ loꞌo tyu̱u̱ tyaꞌa nguꞌ quichi̱ tyi maꞌ, juaꞌa̱ loꞌo lcaa nguꞌ nu ndu̱ tiꞌ jiꞌi̱ Cristo ñaꞌa̱ cuayáꞌ tyalaa tsa̱ nu ca̱a̱ yu chaꞌ cuaꞌni lyaá yu jiꞌi̱ nguꞌ Jerusalén yaꞌ nguꞌ xaꞌ tsuꞌ. Nacui̱ maꞌ jiꞌi̱ nguꞌ biꞌ, chaꞌ nu cubiꞌ biꞌ laca nu culo lyiji jiꞌi̱ nguꞌ jiꞌi̱ yabeꞌ nu cua nxtyanu ycuiꞌ Ndyosi jiꞌi̱ nguꞌ.
Nguxtyu̱u̱ nguꞌ ndyaa nguꞌ nde quichi̱ Nazaret
39 Loꞌo cua ndye nguaꞌni nguꞌ lcaa cña nu ngaꞌa̱ chaꞌ cuaꞌni nguꞌ, cña nu ngulo ycuiꞌ nu Xuꞌna na jiꞌi̱ nguꞌ judío cua saꞌni la chaꞌ cuaꞌni nguꞌ, liꞌ nguxtyu̱u̱ nguꞌ ndyaa nguꞌ ca nde loyuu su cuentya Galilea; ndyalaa nguꞌ ca quichi̱ Nazaret nu laca quichi̱ tyi nguꞌ liꞌ. 40 Ca Nazaret biꞌ nguluu nu piti biꞌ; ngua lye la juersa jiꞌi̱ yu, cua nchca cuayáꞌ la tiꞌ yu. Loꞌo juaꞌa̱ ycuiꞌ Ndyosi, tsoꞌo tsa ntiꞌ Ni ñaꞌa̱ Ni jiꞌi̱ yu.
Nquije nu piti jiꞌi̱ nguꞌ cusuꞌ ca su ngaꞌa̱ yu neꞌ laa
41 Lcaa yija̱ ndyaꞌa̱ nguꞌ cusuꞌ jiꞌi̱ nu piti biꞌ taꞌa nde quichi̱ Jerusalén, chaꞌ ca biꞌ ndyuꞌni tlyu nguꞌ taꞌa pascua. 42 Cua ntsuꞌu tii tyucuaa yija̱ Jesús, loꞌo ndyaa nguꞌ taꞌa ca Jerusalén ñiꞌya̱ nu nduꞌni ti nguꞌ lcaa yija̱. 43 Nu loꞌo cua ndyuꞌu taꞌa, liꞌ nguxtyu̱u̱ nguꞌ ndyaa nguꞌ nde quichi̱ tyi nguꞌ. Ndyanu ycuiꞌ ti Jesús ca quichi̱ biꞌ, pana ná ngua cuayáꞌ tiꞌ xtyaꞌa̱ yu, ná jlo tiꞌ ycuiꞌ José chaꞌ cua ndyanu yu; 44 ngua tiꞌ nguꞌ chaꞌ ñaa yu laja tsa tlyu ti ñati̱ nu ñaa tyucui̱i̱ biꞌ. Juaꞌa̱ chaꞌ ngulacua tiꞌ nguꞌ, biꞌ chaꞌ tya ndyaa la nguꞌ tyucui̱i̱ tyucui tsa̱. Chacuaꞌ liꞌ ngulana nguꞌ jiꞌi̱ yu laja nguꞌ tyaꞌa tsoꞌo yu, laja nguꞌ tyaꞌa yu. ¿Ma caja yu liꞌ? 45 Ná nquije yu jiꞌi̱ nguꞌ tsiyaꞌ ti; biꞌ chaꞌ xaꞌ nguxtyu̱u̱ nguꞌ chaca quiyaꞌ nde Jerusalén, nclyana nguꞌ jiꞌi̱ nu piti Jesús biꞌ liꞌ.
46 Loꞌo juaꞌa̱ ngua liꞌ, tsa̱ nchca tyuna nquije nu piti biꞌ jiꞌi̱ nguꞌ, ngaꞌa̱ yu ca neꞌ laa. Tyiꞌi̱ ca chu̱ꞌ nu piti biꞌ ndiꞌi̱ mstru nu nclyuꞌu chaꞌ joꞌó neꞌ laa. Ndyuna nu piti biꞌ lcaa chaꞌ nu nchcuiꞌ nguꞌ, loꞌo juaꞌa̱ tyu̱u̱ tsa chaꞌ nchcuane nu piti jiꞌi̱ nguꞌ biꞌ liꞌ. 47 Lcaa ñati̱ nu ngaꞌa̱ cacua ti, ndube tsa tiꞌ nguꞌ loꞌo ndyuna nguꞌ cua ñaꞌa̱ ca chaꞌ nu nda nu piti biꞌ; ndube tsa tiꞌ nguꞌ chaꞌ nchca tsa jiꞌi̱ yu. 48 Loꞌo juaꞌa̱ nguꞌ cusuꞌ jiꞌi̱ nu piti biꞌ ni, ndube tsa tiꞌ nguꞌ biꞌ loꞌo naꞌa̱ nguꞌ jiꞌi̱ yu chaꞌ stuꞌba ti ntucua yu loꞌo nguꞌ tlyu biꞌ. Liꞌ nchcuiꞌ xtyaꞌa̱ yu loꞌo yu:
―¿Ni chaꞌ laca nguaꞌni nuꞌu̱ juaꞌa̱, sñiꞌ? ―nacui̱―. Quiñaꞌa̱ tsa ngulacua tiꞌ naꞌ loꞌo sti nuꞌu̱ macala su ndyanu nuꞌu̱.
49 Liꞌ nchcuiꞌ Jesús loꞌo xtyaꞌa̱ yu:
―¿Ni chaꞌ ndyaꞌa̱ ma̱ nclyana ma̱ jnaꞌ? ¿Ha ná jlo tiꞌ cuꞌma̱ chaꞌ ntsuꞌu chaꞌ cuaꞌni naꞌ cña jiꞌi̱ Sti naꞌ? ―nacui̱ Jesús liꞌ.
50 Pana, ná ngua cuayáꞌ tiꞌ nguꞌ tsiyaꞌ ti loꞌo nchcuiꞌ Jesús loꞌo nguꞌ juaꞌa̱.
51 Liꞌ nduꞌu nu piti biꞌ ndyaa nde Nazaret chaca quiyaꞌ loꞌo nguꞌ cusuꞌ jiꞌi̱ yu. Ñaꞌa̱ ti tya ndaquiyaꞌ tsa yu jiꞌi̱ chaꞌ nu nchcuiꞌ nguꞌ biꞌ. Loꞌo juaꞌa̱ xtyaꞌa̱ yu ni, nchcoꞌo maꞌ lcaa chaꞌ biꞌ neꞌ cresiya jiꞌi̱. 52 Ñiꞌya̱ nu lijya̱ ndyaluu Jesús, juaꞌa̱ lijya̱ ndyaca cuayáꞌ la tiꞌ yu. Tsoꞌo tsa ntiꞌ ycuiꞌ Ndyosi ñaꞌa̱ Ni jiꞌi̱ yu; loꞌo juaꞌa̱ ñati̱ chalyuu, tsoꞌo nchcuiꞌ nguꞌ loꞌo ñaꞌa̱ nguꞌ jiꞌi̱ yu.