6
Ndyaꞌa̱ Jesús ca quichi̱ Nazaret
Loꞌo liꞌ nduꞌu Jesús ndyaa loꞌo nguꞌ nu ndyaca tsaꞌa̱ jiꞌi̱, ndyaa nguꞌ ca quichi̱ tyi yu. Ndyatí̱ Jesús ndyaa neꞌ laa quichi̱ biꞌ tsa̱ nu ndiꞌi̱ cñaꞌ nguꞌ, tsa̱ taꞌa biꞌ. Liꞌ nguluꞌu yu jiꞌi̱ nguꞌ. Ndube tsa tiꞌ nguꞌ nu ndiꞌi̱ neꞌ laa biꞌ loꞌo ndyuna nguꞌ chaꞌ nu nchcuiꞌ Jesús loꞌo nguꞌ.
―¿Mala ngua tsaꞌa̱ yu re lcaa chaꞌ nu nchcuiꞌ yu? ―nacui̱ nguꞌ―. ¿Ñiꞌya̱ ngua chaꞌ ngua cuayáꞌ tsoꞌo tiꞌ yu? ¿Ha tii yu? ―nacui̱ nguꞌ―. ¿Ni chaꞌ laca chaꞌ nchca jiꞌi̱ yu cuaꞌni yu chaꞌ tlyu? ―nacui̱ nguꞌ jiꞌi̱ tyaꞌa nguꞌ―. ¿Ha siꞌi cuityi yaca laca yu re? ―nacui̱ nguꞌ―. La cuiꞌ sñiꞌ María laca re; tyaꞌa Jacobo, tyaꞌa José, tyaꞌa Judas, tyaꞌa Simón laca yu re. Nde quichi̱ tyi na ndiꞌi̱ nguꞌ cunaꞌa̱ tyaꞌa yu re ―nacui̱ nguꞌ jiꞌi̱ tyaꞌa nguꞌ.
Chi̱i̱ ntiꞌ nguꞌ ñaꞌa̱ nguꞌ jiꞌi̱ Jesús, pana ndiꞌya̱ laca chaꞌ nu nda Jesús loꞌo nguꞌ liꞌ:
―Lcaa nguꞌ xaꞌ quichi̱ ni, nduꞌni tlyu nguꞌ jiꞌi̱ sca ñati̱ nu laca tuꞌba jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi nchcuiꞌ Ni loꞌo nguꞌ ―nacui̱ Jesús jiꞌi̱ nguꞌ―, pana nguꞌ tyaꞌa quichi̱ tyi yu ni, ná ntajaꞌa̱ nguꞌ cuna nguꞌ chaꞌ nu nchcuiꞌ yu tsiyaꞌ ti ―nacui̱ Jesús―. Lcaa tyaꞌa yu, juaꞌa̱ nguꞌ tyaꞌa ndiꞌi̱ yu, ná nduna nguꞌ chaꞌ nu nchcuiꞌ yu ―nacui̱ Jesús jiꞌi̱ nguꞌ.
Loꞌo juaꞌa̱ ngua chaꞌ ná ngua cuaꞌni Jesús chaꞌ tlyu slo nguꞌ biꞌ, xquiꞌya chaꞌ ná jlya tiꞌ nguꞌ jiꞌi̱; pana nguaꞌni yu chaꞌ ndyaca tsoꞌo xti ti nguꞌ quicha loꞌo ngusta yaꞌ ti yu lo nguꞌ, tsa biꞌ ti chaꞌ nguaꞌni yu. Ndube tsa tiꞌ Jesús chaꞌ ná jlya tiꞌ nguꞌ biꞌ jiꞌi̱ tsiyaꞌ ti. Loꞌo liꞌ tya ndyaꞌa̱ la yu ca xaꞌ quichi̱ sube ti nu ndiꞌi̱ cacua ti, nguluꞌu yu jiꞌi̱ nguꞌ ca biꞌ liꞌ.
Nda Jesús jiꞌi̱ nguꞌ nu ndyaca tsaꞌa̱ jiꞌi̱ chaꞌ tsaa nguꞌ chcuiꞌ nguꞌ chaꞌ jiꞌi̱ yu loꞌo nguꞌ xaꞌ quichi̱
Loꞌo liꞌ ngusiꞌya Jesús jiꞌi̱ nu tii tyucuaa tyaꞌa nguꞌ nu ndyaca tsaꞌa̱ jiꞌi̱ biꞌ, chaꞌ chcuiꞌ yu loꞌo nguꞌ. Ngulo yu cña jiꞌi̱ nguꞌ biꞌ, chaꞌ tyuꞌu nguꞌ tsaa nguꞌ cuentya latya ti nguꞌ; stuꞌba ti tsaa tucua tyaꞌa nguꞌ scaa quichi̱. Liꞌ nda Jesús chacuayáꞌ jiꞌi̱ nguꞌ chaꞌ culo nguꞌ jiꞌi̱ cuiꞌi̱ cuxi nu ntsuꞌu jiꞌi̱ ñati̱. Nchcuiꞌ Jesús loꞌo nguꞌ chaꞌ ná loꞌo yuꞌba quiꞌya nguꞌ tsaa nguꞌ. Tsaa nguꞌ loꞌo sca yaca xca̱ ti; ná loꞌo cujui̱, ná loꞌo tyaja, ná loꞌo cñi tsaa nguꞌ, nacui̱ Jesús. Juaꞌa̱ ti tsaa nguꞌ. Tyuꞌu caña quiyaꞌ nguꞌ, cacuꞌ nguꞌ camxa, pana ná loꞌo chaca camxa jiꞌi̱ nguꞌ tsaa nguꞌ.
10 ―Nu loꞌo ta nguꞌ niꞌi̱ su cajaꞌ ma̱ ―nacui̱ Jesús―, liꞌ tyanu ma̱ slo nguꞌ biꞌ ñaꞌa̱ cuayáꞌ nu tyuꞌu ma̱ tsaa ma̱ xaꞌ quichi̱. 11 Si ntsuꞌu sca quichi̱ su ná tyajaꞌa̱ nguꞌ ta nguꞌ seꞌi̱ tyanu ma̱, sca quichi̱ su ná tyajaꞌa̱ nguꞌ cuna nguꞌ chaꞌ nu chcuiꞌ ma̱ loꞌo nguꞌ, liꞌ tyuꞌu ma̱ quichi̱ biꞌ, yaa clya ma̱ liꞌ. Salú ma̱ sñii yuu nu ntsuꞌu quiyaꞌ ma̱ toꞌ quichi̱ biꞌ. Juaꞌa̱ caca cuayáꞌ tiꞌ nguꞌ chaꞌ cuxi tsa cña nu nguaꞌni nguꞌ loꞌo ma̱. Chaꞌ liñi cachaꞌ naꞌ jiꞌi̱ ma̱ juani ―nacui̱ Jesús―, loꞌo tyalaa tsa̱ chaꞌ cuaꞌni cuayáꞌ ycuiꞌ Ndyosi jiꞌi̱ lcaa ñati̱, lye la xcubeꞌ Ni jiꞌi̱ ñati̱ quichi̱ nu ná ntajaꞌa̱ cuna nguꞌ chaꞌ nu nchcuiꞌ ma̱ loꞌo nguꞌ; xti la xcubeꞌ Ni jiꞌi̱ jyoꞌo ñati̱ cuxi nu ngutiꞌi̱ quichi̱ Sodoma, nu ngutiꞌi̱ quichi̱ Gomorra cua saꞌni.
Juaꞌa̱ nchcuiꞌ Jesús loꞌo nguꞌ nu ndyaca tsaꞌa̱ jiꞌi̱.
12 Loꞌo liꞌ nduꞌu nguꞌ ndyaa nguꞌ nde tyu̱u̱ tyaꞌa quichi̱. Nda nguꞌ cui̱i̱ loꞌo nguꞌ quichi̱ biꞌ, chaꞌ ca tyujuꞌu tiꞌ nguꞌ quichi̱ jiꞌi̱ lcaa chaꞌ cuxi nu ndyuꞌni nguꞌ, chaꞌ culochu̱ꞌ nguꞌ quichi̱ jiꞌi̱ chaꞌ cuxi biꞌ liꞌ. 13 Ngulo nguꞌ nu ndyaca tsaꞌa̱ biꞌ cuiꞌi̱ cuxi nu ngusñi jiꞌi̱ tyu̱u̱ tyaꞌa ñati̱, loꞌo juaꞌa̱ ndaꞌa̱ nguꞌ setye tyixi xtyiꞌi lo xaꞌ la nguꞌ quicha loꞌo nguaꞌni nguꞌ joꞌo jiꞌi̱ nguꞌ quicha biꞌ; ndyaca tsoꞌo nu nguꞌ quicha biꞌ liꞌ.
Ngujuii Juan nu ntyucuatya jiꞌi̱ nguꞌ
14 Tyempo biꞌ cua ndyuna rey Herodes chaꞌ jiꞌi̱ chaꞌ tlyu nu cua ndyuꞌni Jesús; lcaa quichi̱ nguañi chaꞌ biꞌ, chaꞌ scaa chaꞌ nchcuiꞌ scaa ñati̱ jiꞌi̱ Jesús. Pana ndiꞌya̱ ngua tiꞌ ycuiꞌ rey biꞌ:
―Jyoꞌo Juan nu ntyucuatya jiꞌi̱ nguꞌ tsubiꞌ la, biꞌ laca Jesús re― nacui̱ Herodes biꞌ―. Ndyujuii nguꞌ jiꞌi̱ Juan biꞌ, pana juani cua ndyuꞌú chaca quiyaꞌ, biꞌ chaꞌ nchca jiꞌi̱ cuaꞌni chaꞌ tlyu juaꞌa̱ ―nacui̱ rey.
15 ―Siꞌi biꞌ ―nacui̱ xaꞌ ñati̱―. Jyoꞌo Elías laca nu quiꞌyu re.
―Siꞌi juaꞌa̱ ―nacui̱ xaꞌ la ñati̱―. Sca ñati̱ nu laca tuꞌba jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi laca yu re, ñiꞌya̱ nu jyoꞌo cusuꞌ nu ngutiꞌi̱ saꞌni la nu ngua tuꞌba jiꞌi̱ ycuiꞌ Ni.
16 Loꞌo ndyuna Herodes chaꞌ nu nchcuiꞌ xaꞌ ñati̱ jiꞌi̱ Jesús biꞌ, xaꞌ nchcuiꞌ rey biꞌ:
―Cua ndyuꞌú jyoꞌo Juan chaca quiyaꞌ ―nacui̱―. Naꞌ ngulo naꞌ cña jiꞌi̱ nguꞌ, loꞌo liꞌ nteje cuꞌ nguꞌ scuaꞌ que Juan biꞌ; pana ná tyiqueeꞌ Juan laca nu quiꞌyu re ―nacui̱ rey Herodes.
17 Tya tsubiꞌ la ngulo rey Herodes biꞌ cña jiꞌi̱ nguꞌ chaꞌ tsaa nguꞌ xñi nguꞌ jiꞌi̱ nu Juan biꞌ, chaꞌ tsaa loꞌo nguꞌ jiꞌi̱ neꞌ chcua̱. Nguaꞌni rey chaꞌ cuxi biꞌ xquiꞌya Herodías nu ngua clyoꞌo Felipe tyaꞌa Herodes, chaꞌ cua ngusna loꞌo Herodes jiꞌi̱ nu cunaꞌa̱ biꞌ, chaꞌ caja clyoꞌo loꞌo.
18 ―Ná ntsuꞌu chacuayáꞌ tyiꞌi̱ nuꞌu̱ loꞌo clyoꞌo tyaꞌa nuꞌu̱ ―nacui̱ jyoꞌo Juan jiꞌi̱ rey Herodes tya liꞌ.
Biꞌ chaꞌ ngusuꞌba rey jiꞌi̱ Juan neꞌ niꞌi̱ chcua̱, chaꞌ nchcuiꞌ yu juaꞌa̱ loꞌo rey biꞌ. 19 Ñasi̱ꞌ tsa Herodías xquiꞌya Juan, cujuii jiꞌi̱ yu ngua tiꞌ nu cunaꞌa̱ biꞌ. Pana ná ngujui ñiꞌya̱ cujuii jiꞌi̱ yu hora ti, 20 chaꞌ ntsi̱i̱ rey Herodes jiꞌi̱ Juan. Jlo tiꞌ rey chaꞌ liñi tsa chaꞌ nu nguaꞌni Juan, lubii tsa tyiquee Juan, loꞌo juaꞌa̱ ná ntsuꞌu chaꞌ cuxi jiꞌi̱ yu; biꞌ chaꞌ ngunaꞌa̱si̱i̱ rey jiꞌi̱ yu chaꞌ ná cuaꞌni nu cunaꞌa̱ biꞌ ni sca chaꞌ cuxi loꞌo. Ndiya tiꞌ rey Herodes cuna chaꞌ nu nguluꞌu Juan jiꞌi̱, masi ná ngua cuayáꞌ tsoꞌo tiꞌ rey jiꞌi̱ chaꞌ biꞌ. 21 Tsoꞌo tsa ntiꞌ Herodías loꞌo ngua tsa̱ ngula ycuiꞌ rey Herodes liꞌ. Tsa̱ biꞌ nguaꞌni rey taꞌa, loꞌo ndyacu tyu̱u̱ tyaꞌa nguꞌ tlyu slo rey. Loꞌo nguꞌ nu laca loo cuentya jiꞌi̱ rey biꞌ, loꞌo xuꞌna sendaru jiꞌi̱ rey, loꞌo nguꞌ culiyaꞌ nde Galilea biꞌ, lcaa nguꞌ tlyu biꞌ ndyaa nguꞌ ndyacu nguꞌ slo rey. 22 Liꞌ ndyalaa sca nu cunaꞌa̱ cuañiꞌ sñiꞌ Herodías, ndyula quiyaꞌ nu cunaꞌa̱ biꞌ slo nguꞌ. Chaa tsa tiꞌ rey Herodes liꞌ, loꞌo juaꞌa̱ ndiya tiꞌ nguꞌ nu ndyacu slo loꞌo naꞌa̱ nguꞌ jiꞌi̱ nu cunaꞌa̱ cuañiꞌ ndyula quiyaꞌ. Nchcuiꞌ rey loꞌo nu cunaꞌa̱ cuañiꞌ biꞌ liꞌ:
―Cachaꞌ clya nuꞌu̱ jnaꞌ juani ti na ca chaꞌ tsoꞌo nu ntiꞌ nuꞌu̱ ―nacui̱ rey jiꞌi̱―. Ta naꞌ chaꞌ tsoꞌo biꞌ jinuꞌu̱ ―nacui̱―. 23 Xcubeꞌ ycuiꞌ Ndyosi ꞌna si ná ta naꞌ lcaa na nu jña nuꞌu̱ ꞌna juani, masi sa claꞌbe yuu su cuentya jnaꞌ, ta naꞌ jinuꞌu̱ ―nacui̱ rey jiꞌi̱ nu cunaꞌa̱ cuañiꞌ biꞌ. 24 Liꞌ nduꞌu nu cunaꞌa̱ cuañiꞌ biꞌ, ndyaa slo xtyaꞌa̱.
―¿Na ca jña naꞌ jiꞌi̱ rey? ―nacui̱ jiꞌi̱ xtyaꞌa̱ liꞌ.
―Scuaꞌ que Juan nu ntyucuatya jiꞌi̱ nguꞌ ―nacui̱ xtyaꞌa̱ liꞌ.
25 Yala ti ndyaa nu cunaꞌa̱ cuañiꞌ biꞌ slo rey chaca quiyaꞌ, chaꞌ jña chaꞌ biꞌ jiꞌi̱.
―Scuaꞌ que Juan nu ntyucuatya jiꞌi̱ nguꞌ ntiꞌ naꞌ ―nacui̱ nu cunaꞌa̱ biꞌ―. Nu juani ti ntiꞌ na scuaꞌ que yu biꞌ neꞌ sca tsiꞌyu ―nacui̱ jiꞌi̱ rey.
26 Xñiꞌi̱ tsa tiꞌ rey liꞌ, masi ná ngua jiꞌi̱ tacu̱ꞌ chaꞌ jiꞌi̱ nu cunaꞌa̱ biꞌ; ná caca juaꞌa̱, chaꞌ slo nguꞌ tyaꞌa ndyacu cua nguaꞌni rey jura chaꞌ ta lcaa na nu jña nu cunaꞌa̱ cuañiꞌ biꞌ jiꞌi̱. 27 Liꞌ hora ti ngulo rey cña jiꞌi̱ sca sendaru jiꞌi̱ nu ndu̱ cua̱, chaꞌ tsaa squiꞌya sendaru scuaꞌ que Juan. Nduꞌu sendaru ndyaa niꞌi̱ chcua̱, nteje cuꞌ scuaꞌ que Juan. 28 Liꞌ ñaa loꞌo sendaru jiꞌi̱ neꞌ tsiꞌyu, nda jiꞌi̱ nu cunaꞌa̱ cuañiꞌ biꞌ. Liꞌ ndyaa loꞌo nu cunaꞌa̱ biꞌ jiꞌi̱ slo xtyaꞌa̱.
29 Ñiꞌya̱ ngua liꞌ, loꞌo ndyuna nguꞌ nu ndyaca tsaꞌa̱ jiꞌi̱ Juan chaꞌ nscua jyoꞌo biꞌ, hora ti ndyaa nguꞌ ca su ntsiya jyoꞌo Juan. Liꞌ ndyaa nguꞌ nguxatsiꞌ nguꞌ jiꞌi̱ jyoꞌo biꞌ.
Nda Jesús na ndyacu caꞌyu mil tyaꞌa ñati̱
30 Ca tiyaꞌ la xi xaꞌ ndyalaa nguꞌ tyaꞌa ndyaꞌa̱ Jesús slo yu, nguꞌ nu ndyaa nchcuiꞌ loꞌo nguꞌ xaꞌ quichi̱ chaꞌ jiꞌi̱ Jesús. Nda nguꞌ chaꞌ loꞌo yu ñiꞌya̱ nu nguaꞌni nguꞌ, ñiꞌya̱ nu nguluꞌu nguꞌ jiꞌi̱ ñati̱ ca biꞌ. 31 Nchcuiꞌ Jesús loꞌo nguꞌ biꞌ liꞌ:
―Tsaa na xi chaca seꞌi̱ su tyiꞌi̱ ma̱ ycuiꞌ ti, chaꞌ chcaꞌa̱ cñaꞌ ma̱ xi ―nacui̱ Jesús jiꞌi̱ nu tii tyucuaa tyaꞌa nguꞌ biꞌ.
Juaꞌa̱ nchcuiꞌ Jesús loꞌo nguꞌ biꞌ, chaꞌ quiñaꞌa̱ tsa ñati̱ ndiꞌi̱ slo nguꞌ, hasta ngaꞌaa ngujui tyempo cacu nguꞌ. 32 Liꞌ nduꞌu nguꞌ ndyaa nguꞌ neꞌ yaca niꞌi̱ sube ti, chaꞌ tsaa nguꞌ xi su ná ntsuꞌu ñati̱. 33 Pana tyu̱u̱ tyaꞌa ñati̱ naꞌa̱ mala ndyaa nguꞌ. Ndyuloo ñati̱ biꞌ jiꞌi̱ nguꞌ, loꞌo liꞌ nguañi chaꞌ biꞌ ca tyu̱u̱ tyaꞌa quichi̱. Biꞌ chaꞌ ngusna nguꞌ quichi̱ biꞌ ndyaa nguꞌ toꞌ tayuꞌ, nde loo la ndyalaa nguꞌ su ndyaa Jesús loꞌo tyaꞌa ndyaꞌa̱ yu. 34 Loꞌo ndyalaa yaca niꞌi̱ sube ti toꞌ tayuꞌ, nduꞌu Jesús naꞌa̱ yu chaꞌ quiñaꞌa̱ tsa ñati̱ ndiꞌi̱. Loꞌo juaꞌa̱, tyaꞌna tsa tiꞌ Jesús ñaꞌa̱ yu jiꞌi̱ nu nguꞌ quiñaꞌa̱ biꞌ; ngulacua tiꞌ yu chaꞌ ñiꞌya ntiꞌ xlyaꞌ nu ná ntsuꞌu nu ñaꞌa̱si̱i̱ jiꞌi̱, juaꞌa̱ ndyaꞌa̱ nu ñati̱ quiñaꞌa̱ biꞌ, ngua tiꞌ Jesús. Biꞌ chaꞌ tyiqueeꞌ nguluꞌu yu quiñaꞌa̱ tsa chaꞌ jiꞌi̱ nguꞌ biꞌ. 35 Loꞌo cua ngusi̱i̱, liꞌ ñaa nguꞌ nu ndyaca tsaꞌa̱ jiꞌi̱ yu slo yu chaꞌ chcuiꞌ nguꞌ loꞌo yu:
―Ná ndiꞌi̱ ñati̱ ca nde ―nacui̱ nguꞌ―, loꞌo juaꞌa̱ ngusi̱i̱ tsa juani. 36 Tsoꞌo la si culo nuꞌu̱ cña jiꞌi̱ ñati̱ quiñaꞌa̱ re chaꞌ tyaa nguꞌ ca quichi̱ cacua ti, chaꞌ cuiꞌya nguꞌ na cacu nguꞌ ―nacui̱ nguꞌ jiꞌi̱ Jesús.
37 ―Cuꞌma̱, ta ma̱ na cacu nguꞌ re ―nacui̱ Jesús jiꞌi̱ nguꞌ nu ndyaca tsaꞌa̱ jiꞌi̱ liꞌ.
―¿Ha tyuꞌu scua tucua siyento paxu cuiꞌya ya xlyá tejeꞌ cacu nguꞌ re, cusuꞌ? ―nacui̱ nguꞌ jiꞌi̱ Jesús.
38 ―¿Ni lcua tyaꞌa xlyá tejeꞌ ntsuꞌu jiꞌi̱ ma̱ lacua? ―nacui̱ Jesús―. Culacua ma̱ xi jiꞌi̱ ―nacui̱ jiꞌi̱ nguꞌ.
Ngulana nguꞌ si loꞌo xi na cacu ndyaꞌa̱ ñati̱ biꞌ, liꞌ xaꞌ nchcuiꞌ nguꞌ loꞌo Jesús.
―Caꞌyu tyaꞌa ti xlyá tejeꞌ loꞌo tucua tyaꞌa ti cualya loꞌo jiꞌi̱ nguꞌ nde ―nacui̱ nguꞌ jiꞌi̱ Jesús liꞌ.
39 Loꞌo liꞌ ngulo Jesús cña jiꞌi̱ nguꞌ quiñaꞌa̱ chaꞌ tyacaꞌa̱ nguꞌ xi lo quii sube cuentya taju nguꞌ. 40 Liꞌ cuentya taju ti ndyacaꞌa̱ nguꞌ lo yuu; cuentya sca siyento tyaꞌa ñati̱ sca taju, cuentya tuꞌba tyii tyaꞌa ñati̱ sca taju, juaꞌa̱ ndyacaꞌa̱ nguꞌ. 41 Liꞌ ndayaꞌ Jesús jiꞌi̱ nu caꞌyu tyaꞌa xlyá tejeꞌ loꞌo nu tucua tyaꞌa cualya biꞌ, nguxñaꞌa̱ yu nde cua̱ chaꞌ tya yu xlyaꞌbe jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi xquiꞌya xlyá, loꞌo juaꞌa̱ xquiꞌya cualya. Ndyaꞌbe xlyá liꞌ, nda yu xlyá yuꞌbe jiꞌi̱ nu nguꞌ nu ndyaca tsaꞌa̱ jiꞌi̱ chaꞌ tacha nguꞌ jiꞌi̱ nu nguꞌ quiñaꞌa̱ biꞌ; la cuiꞌ juaꞌa̱ ngusaꞌbe yu jiꞌi̱ cualya chaꞌ cacu nguꞌ. 42 Juaꞌa̱ ngua chaꞌ ndyacu lcaa nguꞌ, loꞌo nguaalaꞌ jiꞌi̱ nguꞌ. 43 Loꞌo ndye ndyacu nguꞌ, nguxutiꞌi̱ nguꞌ lcaa yuꞌbe nu ndyanu, loꞌo yuꞌbe xlyá loꞌo yuꞌbe cualya; ngutsaꞌa̱ tii tyucuaa tyaꞌa chcubi loꞌo yuꞌbe biꞌ liꞌ. 44 Juaꞌa̱ ngua chaꞌ caꞌyu mil tyaꞌa nguꞌ quiꞌyu ndyacu xlyá loꞌo cualya nu ngua tsa̱ biꞌ.
Ngutaꞌa̱ Jesús lo hitya tayuꞌ
45 Loꞌo liꞌ ngulo Jesús cña jiꞌi̱ nu nguꞌ nu ndyaca tsaꞌa̱ jiꞌi̱, chaꞌ tyatí̱ nguꞌ neꞌ yaca niꞌi̱ sube ti, chaꞌ tsaa nguꞌ nde loo la su tsaa ycuiꞌ ca chaca tsuꞌ tayuꞌ hasta ca quichi̱ Betsaida. Tyanu Jesús chaꞌ chcuiꞌ salyaꞌ loꞌo nu nguꞌ quiñaꞌa̱ biꞌ, chaꞌ tyaa nguꞌ quichi̱ ca toꞌ tyi nguꞌ. 46 Loꞌo cua nchcuiꞌ salyaꞌ loꞌo nguꞌ, nduꞌu Jesús ndyaa ycuiꞌ ti yu nde siiꞌ caꞌya chaꞌ chcuiꞌ yu loꞌo ycuiꞌ Ndyosi Sti yu. 47 Loꞌo ndyaa cuichaa ntsuꞌu nguꞌ tyijyuꞌ lo hitya neꞌ yaca niꞌi̱ sube ti, ndyanu Jesús ycuiꞌ ti nde lo yuu btyi. 48 Naꞌa̱ Jesús chaꞌ lye tsa ndyuꞌni nguꞌ cña chaꞌ xna yaca niꞌi̱ biꞌ lo hitya, chaꞌ nguula tsa cuiꞌi̱ ndyaca lo hitya. Loꞌo cua quixee ti, liꞌ lijya̱ Jesús ndyaꞌa̱ lo hitya ti. Cua tyeje tacui ti Jesús, 49 loꞌo liꞌ naꞌa̱ nguꞌ jiꞌi̱ yu ndyaꞌa̱ yu lo hitya. Ngusiꞌya tsa nguꞌ liꞌ, chaꞌ sca jyoꞌo laca ngua tiꞌ nguꞌ. 50 Naꞌa̱ ca taꞌa nguꞌ jiꞌi̱, loꞌo juaꞌa̱ ndyutsi̱i̱ tsa nguꞌ liꞌ. Hora ti ndachaꞌ Jesús jiꞌi̱ nguꞌ:
―Cuaꞌni tlyu tyiquee ma̱, naꞌ laca̱ ―nacui̱ yu―. Ná cutsi̱i̱ ma̱ ―nacui̱ Jesús jiꞌi̱ nguꞌ.
51 Liꞌ ndyatí̱ Jesús neꞌ yaca niꞌi̱ loꞌo nguꞌ, hora ti ngua ti̱ cuiꞌi̱ liꞌ. Ndube tsa tiꞌ nguꞌ liꞌ, ngulacua tsa tiꞌ nguꞌ. 52 Ná nda nguꞌ cuentya tsiyaꞌ ti ñiꞌya̱ ngua chaꞌ ngutaꞌa̱ Jesús lo hitya. La cuiꞌ ti chaꞌ ná ngua cuayáꞌ tiꞌ nguꞌ ñiꞌya̱ nu nguaꞌni Jesús loꞌo ngusaꞌbe yu jiꞌi̱ xlyá biꞌ. Na cua ndyacu̱ꞌ hique nguꞌ.
Nguaꞌni Jesús joꞌo jiꞌi̱ nguꞌ quicha nde Genesaret
53 Liꞌ ndyalaa yaca niꞌi̱ chaca tsuꞌ tayuꞌ loꞌo nguꞌ, ca loyuu su cuentya Genesaret ndyalaa nguꞌ liꞌ. Loꞌo ngusca̱ꞌ nguꞌ jiꞌi̱ yaca niꞌi̱ biꞌ, 54 liꞌ ndyuꞌu nguꞌ. Hora ti ndyuloo ñati̱ nu ca tyi biꞌ jiꞌi̱ Jesús. 55 Ngusna nguꞌ ndyaa nguꞌ ca slo ca taꞌa nguꞌ quicha, chaꞌ tyaa loꞌo nguꞌ jiꞌi̱ nguꞌ quicha biꞌ slo Jesús; masi nguꞌ quichi̱ cacua ti, masi nguꞌ tyijyuꞌ la xi, ndyiꞌya nguꞌ jiꞌi̱ nguꞌ quicha lijya̱. Masi neꞌ catya̱, masi lo jaaꞌ ti ndyaa nguꞌ, chaꞌ tyalaa nguꞌ ca su ndu̱ Jesús. 56 Tyu̱u̱ tyaꞌa quichi̱ su ndyaa Jesús, loꞌo quichi̱ tlyu, loꞌo quichi̱ sube ti, loꞌo toꞌ tyi ñati̱ ti neꞌ quixi̱ꞌ, lcaa su ndyaꞌa̱ yu ñaa nguꞌ ñaa loꞌo nguꞌ jiꞌi̱ nu quicha jiꞌi̱ nguꞌ. Ndijña nguꞌ chacuayáꞌ jiꞌi̱ Jesús chaꞌ calaꞌ ti nguꞌ quicha masi quiyaꞌ steꞌ ti yu. Loꞌo lcaa nu quicha nu ndyalaꞌ steꞌ Jesús ni, hora ti ngua tsoꞌo nguꞌ biꞌ liꞌ.