Nguscua San Pablo quityi ndyaa ca slo Filemón
1
Pablo laca naꞌ, loꞌo juani ntsuꞌu naꞌ neꞌ chcua̱ cuentya jiꞌi̱ Jesucristo. Nscua naꞌ quityi re loꞌo Timoteo tyaꞌa na, chaꞌ ta ya chaꞌ loꞌo nuꞌu̱, Filemón, chaꞌ tsoꞌo tsa tyaꞌa tsoꞌo na laca nuꞌu̱, chaꞌ la cuiꞌ tyaꞌa cña ndyuꞌni na. Loꞌo juaꞌa̱ nscua ya quityi re chaꞌ taca cuna lcaa nguꞌ nu ndyuꞌu tiꞌi̱ ca slo nuꞌu̱ chaꞌ nu nchcuiꞌ ya re, loꞌo maꞌ Apia tyaꞌa na, loꞌo Arquipo nu stuꞌba ti loꞌo cuare nxu̱u̱ tyaꞌa loꞌo nu cuxi cuentya jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi. Ndiꞌya̱ ntiꞌ naꞌ chaꞌ ñaꞌa̱ ti cuaꞌni ycuiꞌ Ndyosi Sti na chaꞌ tsoꞌo loꞌo ma̱, chaꞌ cuaꞌni Ni chaꞌ ti̱ ti tyiꞌi̱ tyiquee ma̱ xquiꞌya Jesucristo nu Xuꞌna na.
Ñaꞌa̱ ti ntsuꞌu tsa chaꞌ jiꞌi̱ Filemón loꞌo Jesucristo, chaꞌ ngusñi tsoꞌo yu chaꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi
Ndya naꞌ xlyaꞌbe jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi cuentya jinuꞌu̱, Filemón, lcaa quiyaꞌ loꞌo nchcuiꞌ naꞌ loꞌo ycuiꞌ Ndyosi. Hasta ca su ndiꞌi̱ naꞌ re, cua ndañi chaꞌ tsoꞌo tsa ngusñi nuꞌu̱ chaꞌ jiꞌi̱ Jesús nu Xuꞌna na, juaꞌa̱ ntsuꞌu tsa tyiquee nuꞌu̱ ñaꞌa̱ nuꞌu̱ jiꞌi̱ Jesús loꞌo jiꞌi̱ lcaa ñati̱ jiꞌi̱ Cristo cajua. Lcaa chaꞌ biꞌ cua ndyuna naꞌ jiꞌi̱; biꞌ chaꞌ ndijña naꞌ chaꞌ clyu tiꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi, chaꞌ ca cuayáꞌ tsoꞌo tiꞌ lcaa nguꞌ nu ndyuna chaꞌ nu nchcuiꞌ nuꞌu̱ loꞌo nguꞌ cuentya jiꞌi̱ Jesucristo, chaꞌ loꞌo ñaꞌa̱ nguꞌ jinuꞌu̱, liꞌ ca cuayáꞌ tsoꞌo tiꞌ nguꞌ chaꞌ xcuiꞌ tsoꞌo tsa ndyuꞌni Cristo loꞌo na. Tsoꞌo tsa tyiquee naꞌ juani, tlyu tyiquee naꞌ xquiꞌya nuꞌu̱, loꞌo ngujui chaꞌ ꞌna chaꞌ ntsuꞌu tsa tyiquee nuꞌu̱ ñaꞌa̱ nuꞌu̱ jiꞌi̱ nguꞌ tyaꞌa na, chaꞌ nxtyucua tsa nuꞌu̱ jiꞌi̱ nguꞌ tyaꞌa na chaꞌ talo tyiquee nguꞌ. Chañi chaꞌ tyaꞌa na cuentya jiꞌi̱ Jesucristo laca nuꞌu̱.
Ndijña Pablo sca chaꞌ tsoꞌo cuentya jiꞌi̱ Onésimo
8-9 Loꞌo juani ndijña naꞌ sca chaꞌ clyu tiꞌ jinuꞌu̱. Jlo tiꞌ naꞌ ñiꞌya̱ ntsuꞌu tsa tyiquee nuꞌu̱ ñaꞌa̱ nuꞌu̱ jiꞌi̱ ñati̱, biꞌ chaꞌ siꞌi sca cña nu culo naꞌ jinuꞌu̱ laca re, masi ntsuꞌu chacuayáꞌ jnaꞌ chaꞌ chcuiꞌ naꞌ juaꞌa̱. Pablo laca naꞌ, cua ngusuꞌ naꞌ juani, loꞌo juaꞌa̱ ntsuꞌu naꞌ neꞌ chcua̱ juani xquiꞌya chaꞌ nchcuiꞌ naꞌ chaꞌ jiꞌi̱ Jesucristo loꞌo ñati̱. 10 Pana chcuiꞌ naꞌ sca chaꞌ loꞌo nuꞌu̱ cuentya jiꞌi̱ yu Onésimo, chaꞌ ñiꞌya̱ ntiꞌ naꞌ ñaꞌa̱ naꞌ jiꞌi̱ sca sñiꞌ naꞌ, juaꞌa̱ ntiꞌ naꞌ ñaꞌa̱ naꞌ jiꞌi̱ yu biꞌ juani, chaꞌ neꞌ chcua̱ re ngusñi yu chaꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi xquiꞌya naꞌ.
11 Nu Onésimo biꞌ ni, ná tsoꞌo ca nguaꞌnijoꞌo yu jinuꞌu̱ nu ngua tya saꞌni la. Pana juani xaꞌ ñaꞌa̱ cuaꞌni yu; masi cuentya jinuꞌu̱, masi cuentya jnaꞌ, tsoꞌo tsa nduꞌni yu cña juani. 12 Cua ngulo naꞌ cña jiꞌi̱ yu chaꞌ xtyu̱u̱ yu tya̱a̱ yu ca slo nuꞌu̱ chaca quiyaꞌ, masi ñiꞌya̱ laca si la cuiꞌ cresiya ꞌna cua nda naꞌ ndyaa ca slo nuꞌu̱. 13 Jlo tiꞌ nuꞌu̱ chaꞌ ntsuꞌu naꞌ neꞌ chcua̱ nde xquiꞌya chaꞌ cua nchcuiꞌ naꞌ chaꞌ tsoꞌo jiꞌi̱ Jesucristo loꞌo ñati̱, loꞌo juaꞌa̱ tsoꞌo tsa ntsuꞌu tyiquee naꞌ si ndyanu yu ca nde loꞌo naꞌ, chaꞌ xtyucua yu jnaꞌ ñiꞌya̱ laca si na cua ndiꞌi̱ ycuiꞌ nuꞌu̱ ca nde. 14 Pana ntiꞌ naꞌ quiñi chaꞌ ꞌna loꞌo nuꞌu̱ clyo, Filemón. Tsoꞌo tsa tyiquee nuꞌu̱, loꞌo ntiꞌ naꞌ chaꞌ cuaꞌni nuꞌu̱ loꞌo yu ñiꞌya̱ nu ntiꞌ ycuiꞌ nuꞌu̱; ná ntiꞌ naꞌ culo naꞌ cña jinuꞌu̱ chaꞌ tyanu yu loꞌo naꞌ. 15 Ná tyiqueeꞌ ngusna yu xi jinuꞌu̱ chaꞌ tya ta la ycuiꞌ Ndyosi jiꞌi̱ yu chaꞌ tyalaa yu ca slo nuꞌu̱ chaca quiyaꞌ, chaꞌ juani tyanu yu slo nuꞌu̱ tyucui tyempo nu tyiꞌi̱ yu chalyuu. 16 Ngaꞌaa siꞌi msu juaꞌa̱ ti caca yu juani, tyaꞌa na laca yu; tyaꞌa naꞌ laca yu nu tsoꞌo tsa ntsuꞌu tyiquee naꞌ ñaꞌa̱ naꞌ jiꞌi̱. Loꞌo juaꞌa̱ tyaꞌa nuꞌu̱ nu tsoꞌo la laca yu juani; msu tsoꞌo jinuꞌu̱ caca yu juani, chaꞌ la cuiꞌ tyaꞌa ñati̱ jiꞌi̱ Jesucristo laca ma̱.
17 Biꞌ chaꞌ chcuiꞌ tsoꞌo nuꞌu̱ loꞌo yu loꞌo tyalaa yu ca slo nuꞌu̱, ñiꞌya̱ nchcuiꞌ tsoꞌo nuꞌu̱ loꞌo naꞌ loꞌo ndyalaa naꞌ ca slo nuꞌu̱, xquiꞌya chaꞌ stuꞌba ti ngusñi na chaꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi. 18 Si ntsuꞌu cuentya nu ndacui yu jinuꞌu̱ xquiꞌya chaꞌ cuxi nu nguaꞌni yu cua saꞌni la, sta nuꞌu̱ taneꞌ biꞌ cuentya ꞌna; 19 tya naꞌ cñi biꞌ jinuꞌu̱, biꞌ chaꞌ nscua naꞌ xtañi naꞌ ca nde ndiꞌya̱: Pablo. Ná chcuiꞌ na jiꞌi̱ chaꞌ nu ndacui nuꞌu̱ jnaꞌ, masi sca taneꞌ tlyu laca biꞌ, chaꞌ ngujui chalyuu nu ná ngaꞌa̱ chaꞌ tye jinuꞌu̱ xquiꞌya naꞌ. 20 Tyaꞌa na laca yu chacuayáꞌ jiꞌi̱ Jesucristo, biꞌ chaꞌ ñiꞌya̱ nu ngüijña naꞌ jinuꞌu̱ tsa̱ chaꞌ tsoꞌo ti chcuiꞌ nuꞌu̱ loꞌo yu, juaꞌa̱ cuaꞌni nuꞌu̱ loꞌo yu, chaꞌ juaꞌa̱ taca xtyucua nuꞌu̱ ꞌna chaꞌ talo naꞌ ca nde.
21 Jlo tiꞌ naꞌ chaꞌ taquiyaꞌ nuꞌu̱ jiꞌi̱ chaꞌ nu nchcuiꞌ naꞌ loꞌo nuꞌu̱, biꞌ chaꞌ nscua naꞌ quityi re chaꞌ ca̱a̱ slo nuꞌu̱; jlo tiꞌ naꞌ chaꞌ tya quiñaꞌa̱ la chaꞌ tsoꞌo tya cuaꞌni la nuꞌu̱. 22 Loꞌo chaca chaꞌ ni, nduna ycuiꞌ Ndyosi chaꞌ luꞌba ti ndijña ma̱ sca chaꞌ cuentya jnaꞌ, biꞌ chaꞌ tsoꞌo si cuaꞌni choꞌo ma̱ sca seꞌi̱ su tyiꞌi̱ naꞌ; ndu̱ tiꞌ naꞌ chaꞌ laja ti tyuꞌu naꞌ neꞌ chcua̱ nde, ca̱a̱ naꞌ ca slo cuꞌma̱ liꞌ.
Nchcuiꞌ salyaꞌ loꞌo nguꞌ
23 Loꞌo yu Epafras tyaꞌa ntsuꞌu naꞌ neꞌ chcua̱ re xquiꞌya Jesucristo, loꞌo yu biꞌ nda yu xlyo niꞌi̱ jiꞌi̱ ma̱. 24 Loꞌo juaꞌa̱ Marcos, loꞌo Aristarco, loꞌo Demas, loꞌo Lucas, ca taꞌa nguꞌ ndyiꞌu tiꞌ nguꞌ jinuꞌu̱. Nxtyucua tsa nguꞌ biꞌ ꞌna loꞌo cña jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi ca nde.
25 Ñaꞌa̱ ti cuaꞌni Jesucristo nu Xuꞌna na chaꞌ tsoꞌo loꞌo lcaa cuꞌma̱ lacua. Juaꞌa̱ caca chaꞌ lacua.