Loꞌo cua tye ti chalyuu re
1
Nguluꞌu Jesucristo jiꞌi̱ Juan sca chaꞌ nu ntsuꞌu yacu̱ꞌ ti tya saꞌni la
Nde nscua naꞌ chaꞌ nu nguluꞌu Jesucristo ꞌna. Juan laca naꞌ, loꞌo nde nscua naꞌ sca chaꞌ nu ntsuꞌu yacu̱ꞌ ti tya saꞌni la. Tya clyo la cua nda ycuiꞌ Ndyosi chaꞌ biꞌ loꞌo Jesús chaꞌ culuꞌu jiꞌi̱ ñati̱ jiꞌi̱ ycuiꞌ lcaa ñaꞌa̱ chaꞌ nu cua lijya̱ ti chaꞌ caca nde chalyuu. Liꞌ nda Jesús chaꞌ biꞌ loꞌo naꞌ, nu loꞌo nda Ni sca xca̱ jiꞌi̱ Ni nu ngutuꞌu nde cua̱ ya̱a̱ ca slo naꞌ, chaꞌ ndyuꞌni naꞌ cña jiꞌi̱ Ni. Nde nscua naꞌ lcaa chaꞌ nu cua naꞌa̱ ycuiꞌ naꞌ; juaꞌa̱ nchcuiꞌ liñi naꞌ loꞌo ñati̱ jiꞌi̱ Ni lcaa chaꞌ nu cua nda ycuiꞌ Ndyosi loꞌo nguꞌ, la cuiꞌ chaꞌ tsoꞌo nu nchcuiꞌ tsa Jesús jiꞌi̱ loꞌo ñati̱.
Tsoꞌo tsa caca tyiquee ma̱, ñati̱ nu chcuiꞌ lo quityi re, juaꞌa̱ cuꞌma̱ loꞌo cuna ma̱ chaꞌ nu nchcuiꞌ quityi re, lcaa ñaꞌa̱ chaꞌ nu cua lijya̱ ti chaꞌ caca nde chalyuu; nu loꞌo taquiyaꞌ na jiꞌi̱ lcaa chaꞌ nu nscua re, tsoꞌo tsa caca tyiquee na liꞌ. Loꞌo juaꞌa̱ cua ngulala ti caca chaꞌ nu nscua re.
Nscua Juan chaꞌ nu ndyaa slo ñati̱ jiꞌi̱ Jesucristo nde cati tyaꞌa quichi̱
Juan laca naꞌ nu nda̱ quityi re tsaa nde cati tyaꞌa quichi̱ loyuu su cuentya Asia, ca su ndiꞌi̱ taju ñati̱ nu ngusñi chaꞌ jiꞌi̱ Jesucristo. Nda naꞌ xlyo niꞌi̱ jiꞌi̱ ma̱ chacuayáꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi Sti na, juaꞌa̱ chacuayáꞌ jiꞌi̱ Xtyiꞌi ycuiꞌ Ndyosi, juaꞌa̱ chacuayáꞌ jiꞌi̱ Jesucristo. Cua ntiꞌ naꞌ chaꞌ ñaꞌa̱ ti cuaꞌni ycuiꞌ Ndyosi chaꞌ tsoꞌo loꞌo ma̱, ñaꞌa̱ ti cuaꞌni Ni chaꞌ ti̱ ti tyiꞌi̱ tyiquee ma̱. Nu ngua tya clyo luꞌú ycuiꞌ Ndyosi, na luꞌú Ni juani, loꞌo ñaꞌa̱ ti tya luꞌú Ni tyempo nde loo la. Ntucua Xtyiꞌi ycuiꞌ Ni nde loo su tlyu su ntucua ycuiꞌ Ni, la cuiꞌ cati tyaꞌa cuiꞌi̱ lubii nu nda Xtyiꞌi Ni laca biꞌ. Tsoꞌo tsa nchcuiꞌ liñi Jesucristo jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi Sti yu ñaꞌa̱ cuayáꞌ ndyujuii nguꞌ jiꞌi̱ yu. Pana loꞌo ndyuꞌú Jesús chaca quiyaꞌ loꞌo ngujuii yu, liꞌ naꞌa̱ nguꞌ chaꞌ tlyu tsa chaꞌ nu ntsuꞌu jiꞌi̱ yu. Loꞌo juani laca Jesucristo loo jiꞌi̱ tyucui ñaꞌa̱ chalyuu, xquiꞌya chaꞌ laca yu loo jiꞌi̱ lcaa nu laca xuꞌna chalyuu. Ntsuꞌu tsa tyiquee Jesús ñaꞌa̱ yu jiꞌna, biꞌ chaꞌ ngujuii yu lo crusi; cua ndyalú tañi yu, chaꞌ nguaꞌni lyaá yu jiꞌna jiꞌi̱ nu cuxi nu ntsuꞌu jiꞌna. Cua nguaꞌni Jesús chaꞌ laca na sca lo ñati̱ nu ndulo tsa cuentya jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi, nu ndyuꞌni cña nu ntiꞌ ycuiꞌ Ndyosi Sti Jesús chaꞌ cuaꞌni na. Cua ntiꞌ na chaꞌ lcaa yija̱ nu lijya̱ nde loo la ná tye chaꞌ cuaꞌni tlyu na jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi, chaꞌ nchca jiꞌi̱ Ni cuaꞌni Ni lcaa lo cña tsiyaꞌ ti. Juaꞌa̱ caca chaꞌ lacua.
Cuiꞌya ma̱ cuentya, chaꞌ tya tya̱a̱ Jesucristo nde chalyuu chaca quiyaꞌ laja coo. Ñaꞌa̱ lcaa ñati̱ jiꞌi̱ yu liꞌ; juaꞌa̱ nu ñati̱ nu liyeꞌ tsa tiꞌ ñaꞌa̱ jiꞌi̱ yu nu ngua tsubiꞌ, juaꞌa̱ nu ñati̱ nu cua ndyojoꞌ chcua̱ jiꞌi̱ yu, loꞌo nguꞌ biꞌ ñaꞌa̱ nguꞌ jiꞌi̱ yu chaca quiyaꞌ liꞌ. Xiꞌya ñati̱ tyucui ñaꞌa̱ chalyuu chaꞌ xñiꞌi̱ tiꞌ nguꞌ loꞌo tya̱a̱ Jesús chaca quiyaꞌ, chaꞌ cua jlo tiꞌ nguꞌ chaꞌ ntsuꞌu quiꞌya jiꞌi̱ nguꞌ. Juaꞌa̱ caca chaꞌ biꞌ lacua.
“Ñiꞌya̱ ntiꞌ letra A, juaꞌa̱ nguxana lcaa chaꞌ loꞌo naꞌ; ñiꞌya̱ ntiꞌ letra Z, juaꞌa̱ tye lcaa chaꞌ loꞌo naꞌ”, nacui̱ ycuiꞌ nu Xuꞌna na nu lcaa cña nchca jiꞌi̱ Ni. Nu ngua tya clyo luꞌú ycuiꞌ Ndyosi, na luꞌú Ni juani, loꞌo ñaꞌa̱ ti tya luꞌú Ni tyempo nde loo la.
Naꞌa̱ Juan jiꞌi̱ Cristo ca su tlyu su ntucua ycuiꞌ Ni
Juan laca naꞌ, tyaꞌa ntsuꞌu chaꞌ jiꞌna loꞌo Jesús laca naꞌ. Ñiꞌya̱ nu ndyaca jiꞌi̱ cuꞌma̱, la cuiꞌ juaꞌa̱ ndyaca jnaꞌ, chaꞌ stuꞌba ti ndyiji chaꞌ tiꞌí jiꞌna cuentya jiꞌi̱ Jesús; pana jlya tiꞌ na chaꞌ Cristo laca loo jiꞌna juani, biꞌ chaꞌ ndalo na jiꞌi̱ chaꞌ tiꞌí nu tyacua jiꞌna. Nde chaꞌ nu ngua ꞌna loꞌo ndiꞌi̱ naꞌ loyuu su naa Patmos, sca yuu piti ti nu nscua claꞌbe hitya. Ca biꞌ ntsuꞌu naꞌ neꞌ chcua̱, xquiꞌya chaꞌ ná ntsi̱i̱ naꞌ nchcuiꞌ naꞌ chaꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi loꞌo ñati̱; nchcuiꞌ naꞌ lcaa chaꞌ tsoꞌo nu cua nda Jesús loꞌo na. 10 Tsa̱ clyo jiꞌi̱ semana ngua, tsa̱ jiꞌi̱ ycuiꞌ nu Xuꞌna na, liꞌ tyucui ñaꞌa̱ naꞌ ngua tii naꞌ chaꞌ nguaꞌya Xtyiꞌi ycuiꞌ Ndyosi lo naꞌ tsiyaꞌ ti; ngaꞌaa ngua cuaꞌni naꞌ xaꞌ la chaꞌ. Liꞌ ndyuna naꞌ chaꞌ nchcuiꞌ tsaca ñati̱ nde chu̱ꞌ su ndu̱ naꞌ; cui̱i̱ ngusiꞌya biꞌ loꞌo nchcuiꞌ, ñiꞌya̱ ndañi nclyaꞌá nguꞌ sca cuiꞌchcua̱. 11 Ndiꞌya̱ nchcuiꞌ nu biꞌ loꞌo naꞌ:
―Ñiꞌya̱ ntiꞌ letra A, juaꞌa̱ nguxana lcaa chaꞌ loꞌo naꞌ; ñiꞌya̱ ntiꞌ letra Z, juaꞌa̱ tye lcaa chaꞌ loꞌo naꞌ ―nacui̱ nu nchcuiꞌ biꞌ―. Scua clya nuꞌu̱ lcaa chaꞌ nu cachaꞌ naꞌ jinuꞌu̱ juani; lcaa chaꞌ nu ñaꞌa̱ nuꞌu̱ juani, scua clya nuꞌu̱ jiꞌi̱ lo quityi. Liꞌ ta nuꞌu̱ quityi re chaꞌ tsaa slo nu cati tyaꞌa taju ñati̱ nu ntsuꞌu chaꞌ jiꞌi̱ loꞌo Jesucristo ca quichi̱ tyi nguꞌ, ca loyuu su cuentya Asia nu ñacui̱ naꞌ re: quichi̱ Efeso, juaꞌa̱ quichi̱ Esmirna, juaꞌa̱ quichi̱ Pérgamo, juaꞌa̱ quichi̱ Tiatira, juaꞌa̱ quichi̱ Sardis, juaꞌa̱ quichi̱ Filadelfia, juaꞌa̱ quichi̱ Laodicea.
12 Liꞌ nguxtyacui naꞌ su ndu̱ naꞌ chaꞌ ñaꞌa̱ naꞌ tilaca laca nu nda chaꞌ loꞌo naꞌ. Liꞌ naꞌa̱ naꞌ ndu̱ cati tyaꞌa candyeru nu cua ndyaꞌ loꞌo chcua̱ oro. 13 Laja candyeru biꞌ ndu̱ sca nu ñiꞌya̱ ñaꞌa̱ ñati̱ ñaꞌa̱, juaꞌa̱ ñaꞌa̱ nu cusuꞌ biꞌ ngua tiꞌ naꞌ. Tyucui̱ tsa lateꞌ lacuꞌ Ni, nu ndyalaa ca yane quiyaꞌ Ni tsiyaꞌ ti, loꞌo juaꞌa̱ cua ndyaaca̱ꞌ tyiquee Ni loꞌo sca sintya oro. 14 Ngati̱ tsa ñaꞌa̱ quicha̱ꞌ hique Ni, ñiꞌya̱ ngati̱ ñaꞌa̱ quicha̱ꞌ xlyaꞌ, masi yelu tlyaꞌ nu ngati̱ ñaꞌa̱. Tsoꞌo tsa ngulane xee cloo Ni ñiꞌya̱ laca loꞌo lye tsa ndyatu̱ quiiꞌ su talya ñaꞌa̱. 15 Ndubi tsa ñaꞌa̱ quiyaꞌ Ni, ñiꞌya̱ laca loꞌo ndubi ñaꞌa̱ chcua̱ ngatsi nu cua ndyaa lo quiiꞌ, loꞌo liꞌ ngusubii nguꞌ jiꞌi̱. Nu loꞌo nchcuiꞌ Ni, ñiꞌya̱ laca loꞌo ndyalú sca staꞌa̱ clyaa toꞌ quee jaaꞌ su cua̱ tsa ndyalú hitya, juaꞌa̱ nguañi xtyiꞌi liꞌ. 16 Yaꞌ tsuꞌ cui̱ Ni ndacui cati tyaꞌa cuii, ñiꞌya̱ laca cuii nu ntsuꞌu nde cua̱; tuꞌba Ni ntucua sca xlyu cusu̱u̱ nu cha tsa tyucuaa chu̱ꞌ biꞌ. Ndubi tsa ñaꞌa̱ loo Ni, ñiꞌya̱ laca loꞌo ntyijiꞌi̱ xee cuichaa nde hora.
17 Loꞌo cua naꞌa̱ naꞌ jiꞌi̱ Ni, tsiyaꞌ ca nclyú naꞌ nde quiyaꞌ Ni; cua culiji ti tiꞌ naꞌ ngua, xquiꞌya chaꞌ ndyutsi̱i̱ tsa naꞌ. Liꞌ yaꞌ tsuꞌ cui̱ Ni ngusta Ni hichu̱ꞌ naꞌ, ndiꞌya̱ nchcuiꞌ Ni loꞌo naꞌ:
―Ná cutsi̱i̱ nuꞌu̱ ―nacui̱ Ni―. Naꞌ ntucua̱ loꞌo nguxana chalyuu, loꞌo juaꞌa̱ la cuiꞌ naꞌ tyucua̱ loꞌo tye chalyuu. 18 Ycuiꞌ Ni nu luꞌú ca laca naꞌ ―nacui̱ Ni―. Cua ngujuii naꞌ nu ngua liꞌ, pana xaꞌ ndyuꞌú naꞌ chaca quiyaꞌ, loꞌo juani ngaꞌaa tye chaꞌ luꞌú naꞌ. Naꞌ nclyu̱ cña loꞌo ndyijii ñati̱, juaꞌa̱ la cuiꞌ naꞌ nclyu̱ cña macala su tyaa cresiya jiꞌi̱ nguꞌ. 19 Scua nuꞌu̱ chaꞌ nu ndyaca re juani, chaꞌ nu ñaꞌa̱ nuꞌu̱ ca nde, juaꞌa̱ chaꞌ nu caca nde chalyuu tyempo nde loo la, chaꞌ tsaa quityi slo taju ñati̱ ꞌna nde quichi̱ tyi nguꞌ biꞌ. 20 Ndiꞌya̱ ndyuꞌu chaꞌ nu naꞌa̱ nuꞌu̱ tsa̱, chaꞌ jiꞌi̱ nu cati tyaꞌa cuii nu ntsuꞌu nde cua̱ nu naꞌa̱ nuꞌu̱ chaꞌ ndacui yaꞌ naꞌ laꞌa tsuꞌ cui̱, juaꞌa̱ nu cati tyaꞌa candyeru oro biꞌ, chaꞌ ná ngua cuayáꞌ tiꞌ nuꞌu̱ nquichaꞌ: nu cati tyaꞌa cuii biꞌ, biꞌ laca nu cati tyaꞌa ñati̱ nu ndu̱ cuentya jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi chaꞌ chcuiꞌ nguꞌ loꞌo nu cati tyaꞌa taju ñati̱ jiꞌi̱ Jesucristo, sca taju ñati̱ biꞌ scaa quichi̱; loꞌo juaꞌa̱ nu cati tyaꞌa candyeru oro, biꞌ laca nu cati tyaꞌa taju ñati̱ biꞌ.