Nguscua San Pablo quityi ndyaa ca slo Tito
1
Pablo laca naꞌ. Ndyaꞌa̱ naꞌ lo cña jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi, loꞌo juaꞌa̱ nguaꞌa̱ lo Jesucristo cña ꞌna chaꞌ tsaꞌa̱ chcuiꞌ naꞌ chaꞌ tsoꞌo jiꞌi̱ Jesús loꞌo xaꞌ ñati̱; ngaꞌa̱ chaꞌ chcuiꞌ naꞌ loꞌo ñati̱ nu cua laca ngusubi ycuiꞌ Ndyosi jiꞌi̱ chaꞌ caca nguꞌ ñati̱ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ni, chaꞌ jlya tsoꞌo la tiꞌ nguꞌ biꞌ jiꞌi̱ Ni liꞌ. Cua nda Jesucristo ꞌna lijya̱a̱ chaꞌ ca cuayáꞌ tiꞌ nguꞌ lcaa chaꞌ liñi jiꞌi̱ Ni, chaꞌ taca cuaꞌni tlyu lcaa na jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi, loꞌo juaꞌa̱ taca jatya na jiꞌi̱ chalyuu nu ná ngaꞌa̱ chaꞌ tye jiꞌna liꞌ. Ná cuiñi ycuiꞌ Ndyosi. Saꞌni tsa nchcuiꞌ Ni chaꞌ caja chalyuu biꞌ jiꞌna, tya loꞌo ngüiñá Ni chalyuu; tya liꞌ nda Ni chaꞌ loꞌo ñati̱ jiꞌi̱ Ni nde chalyuu chaꞌ taca tyiꞌi̱ nguꞌ slo Ni. Loꞌo juani cua ntiꞌ Ni chaꞌ tsoꞌo tsa tyempo chaꞌ cañi tyijyuꞌ chaꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi nu ndyuꞌni lyaá jiꞌna, loꞌo juaꞌa̱ cua ngulo Ni cña jnaꞌ chaꞌ culuꞌu naꞌ chaꞌ tsoꞌo biꞌ jiꞌi̱ xaꞌ ñati̱. Nscua naꞌ quityi re chaꞌ ca̱a̱ slo nuꞌu̱, Tito, chaꞌ ñiꞌya̱ si laca nuꞌu̱ sñiꞌ naꞌ, juaꞌa̱ ntiꞌ naꞌ ñaꞌa̱ naꞌ jinuꞌu̱, chaꞌ stuꞌba ti ngusñi na chaꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi. Ndiꞌya̱ ntiꞌ naꞌ chaꞌ ñaꞌa̱ ti cuaꞌni ycuiꞌ Ndyosi Sti na chaꞌ tsoꞌo loꞌo nuꞌu̱, juaꞌa̱ Jesucristo nu nguaꞌni lyaá jiꞌna; cuaꞌni Ni chaꞌ ti̱ ti tyiꞌi̱ tyiquee nuꞌu̱ liꞌ.
Cña nu ndyuꞌni Tito ca loyuu Creta
Nguxtyanu naꞌ jinuꞌu̱ ca loyuu Creta biꞌ, chaꞌ cuaꞌni lyiji nuꞌu̱ cña nu ngaꞌa̱ chaꞌ cuaꞌni nuꞌu̱, chaꞌ subi nuꞌu̱ jiꞌi̱ nguꞌ cusuꞌ nu caca loo jiꞌi̱ taju ñati̱ tyaꞌa ngusñi na chaꞌ jiꞌi̱ Jesús lcaa quichi̱ cajua; subi nuꞌu̱ jiꞌi̱ nguꞌ cusuꞌ biꞌ ñiꞌya̱ nu nacui̱ naꞌ jinuꞌu̱ tya tsubiꞌ la. Xcuiꞌ tsoꞌo ti ngaꞌa̱ chaꞌ cuaꞌni nguꞌ cusuꞌ biꞌ, chaꞌ ná taca sta ñati̱ quiꞌya jiꞌi̱ nguꞌ. Caja clyoꞌo nguꞌ biꞌ loꞌo sca ti nu cunaꞌa̱, ni ná tsoꞌo tyuꞌu chaꞌ jiꞌi̱ nguꞌ biꞌ loꞌo xaꞌ nu cunaꞌa̱. Ntsuꞌu chaꞌ xñi sñiꞌ nguꞌ cusuꞌ biꞌ chaꞌ jiꞌi̱ Jesucristo, loꞌo juaꞌa̱ ná cuaꞌni subaꞌ sñiꞌ nguꞌ loꞌo xaꞌ ñati̱; ntsuꞌu chaꞌ taquiyaꞌ sñiꞌ nguꞌ jiꞌi̱ chaꞌ nu nchcuiꞌ nguꞌ cusuꞌ. Loꞌo juaꞌa̱ nguꞌ nu caca loo jiꞌi̱ taju ñati̱ tyaꞌa na ni, ná tsoꞌo si ntsuꞌu chaꞌ sta ñati̱ quiꞌya jiꞌi̱ nguꞌ biꞌ, chaꞌ cña jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi ndyuꞌni nguꞌ biꞌ. Biꞌ chaꞌ clyana nuꞌu̱ jiꞌi̱ nguꞌ nu ná nduꞌni tyucuaa tiꞌ jiꞌi̱ tyaꞌa nguꞌ, nguꞌ nu ná ñasi̱ꞌ, nguꞌ nu ná cuꞌbi, nguꞌ nu ná ntsuꞌu chaꞌ cusu̱u̱ loꞌo tyaꞌa ñati̱, nguꞌ nu ná ndacui tsa tiꞌ jiꞌi̱ cñi; clyana nuꞌu̱ jiꞌi̱ nguꞌ nu nda su tyiꞌi̱ ñati̱ nu lijya̱ tyijyuꞌ, nguꞌ nu ndiya tiꞌ cuaꞌni xcuiꞌ chaꞌ tsoꞌo, nguꞌ nu tsoꞌo ti nchcuiꞌ loꞌo ñati̱, nguꞌ nu sca ti chaꞌ jiꞌi̱ Jesús ntsuꞌu tyiquee nguꞌ, nu nduꞌni cua ñaꞌa̱ ca chaꞌ nu ntiꞌ ycuiꞌ Ndyosi chaꞌ cuaꞌni na, nguꞌ nu nchca jiꞌi̱ cuaꞌa jiꞌi̱ ycuiꞌ ca nguꞌ. Tsoꞌo tsa ñati̱ nu cua nguiꞌi̱ tsa jiꞌi̱ chaꞌ liñi nu nguluꞌu na jiꞌi̱, ñati̱ nu nchca jiꞌi̱ culuꞌu chaꞌ liñi biꞌ jiꞌi̱ tyaꞌa ñati̱, ñati̱ nu nchca jiꞌi̱ tacu̱ꞌ tsiyaꞌ ti chaꞌ jiꞌi̱ nguꞌ cuiñi.
10 Cua ntsuꞌu tyu̱u̱ tyaꞌa nguꞌ nu ná ntajaꞌa̱ taquiyaꞌ nguꞌ jiꞌi̱ chaꞌ nu nchcuiꞌ nguꞌ nu laca loo, ntsuꞌu quiñaꞌa̱ tsa nguꞌ judío nu ndyuꞌni juaꞌa̱; cuiñi tsa chaꞌ nu nchcuiꞌ nguꞌ biꞌ, chaꞌ juaꞌa̱ cñiloꞌo nguꞌ jiꞌi̱ tyaꞌa nguꞌ. 11 Ngaꞌa̱ chaꞌ tacu̱ꞌ ma̱ tuꞌba nguꞌ cuiñi biꞌ, chaꞌ ná tacu̱ꞌ nguꞌ chaꞌ jiꞌi̱ quiñaꞌa̱ ñati̱, ñaꞌa̱ tyaꞌa ngaꞌa̱ niꞌi̱ ti nguꞌ nu cua ngusñi chaꞌ liñi biꞌ. Nclyuꞌu nguꞌ cuiñi biꞌ chaꞌ jiꞌi̱ tyaꞌa na; pana na cuiñi nguꞌ biꞌ, chaꞌ cua ntiꞌ nguꞌ caja cñi jiꞌi̱ nguꞌ.
12 Chaꞌ liñi nchcuiꞌ sca jyoꞌo cusuꞌ tyaꞌa quichi̱ tyi nguꞌ Creta su ndiꞌi̱ nuꞌu̱, nu ngua tuꞌba jiꞌi̱ joꞌó jiꞌi̱ nguꞌ cua saꞌni. Ndiꞌya̱ nchcuiꞌ biꞌ: “Cuiñi tsa lcaa nguꞌ Creta tyaꞌa naꞌ, xñaꞌa̱ tsa nguꞌ. Loꞌo juaꞌa̱ ndacu tsa nguꞌ, pana ná ntajaꞌa̱ nguꞌ cuaꞌni nguꞌ cña tsiyaꞌ ti”, nacui̱ jyoꞌo cusuꞌ biꞌ. 13 Chañi chaꞌ nu nchcuiꞌ jyoꞌo biꞌ; biꞌ chaꞌ lye chcuiꞌ nuꞌu̱ loꞌo nguꞌ biꞌ, chaꞌ tsoꞌo ti xñi nguꞌ lcaa chaꞌ jiꞌi̱ Jesús nu nchcuiꞌ na loꞌo nguꞌ, 14 chaꞌ ngaꞌaa cuaꞌa̱ jyaca̱ nguꞌ jiꞌi̱ cuentyu nu nchcuiꞌ nguꞌ judío, chaꞌ ngaꞌaa taquiyaꞌ nguꞌ jiꞌi̱ chaꞌ nu nchcuiꞌ ñati̱ chalyuu ti nu cua ngulochu̱ꞌ jiꞌi̱ lcaa chaꞌ liñi.
15 Lubii tsa laca lcaa lo na, juaꞌa̱ ntiꞌ sca nguꞌ nu lubii cresiya jiꞌi̱ cuentya jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi; pana ná ntsuꞌu na lubii tsiyaꞌ ti ntiꞌ nguꞌ nu cuxi tyiquee, chaꞌ ná jlya tiꞌ nguꞌ biꞌ jiꞌi̱ chaꞌ liñi. Loꞌo cuaꞌni nguꞌ nu cuxi tyiquee chaꞌ cuxi, liꞌ ngaꞌaa nda nguꞌ biꞌ cuentya chaꞌ xcuiꞌ chaꞌ cuxi laca nu nduꞌni nguꞌ. 16 Ñati̱ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi laca nguꞌ biꞌ, nacui̱ ycuiꞌ nguꞌ, pana ná ndyuꞌni nguꞌ tsiyaꞌ ti ñiꞌya̱ nu ntiꞌ ycuiꞌ Ndyosi; biꞌ chaꞌ caca cuayáꞌ tiꞌ na chaꞌ cuiñi nguꞌ biꞌ. Cuxi tsa ndyuꞌni nguꞌ biꞌ, chaꞌ ná ntajaꞌa̱ nguꞌ taquiyaꞌ nguꞌ jiꞌi̱ chaꞌ nu liñi ca; ni sca chaꞌ tsoꞌo ná ca cuaꞌni nguꞌ biꞌ tsiyaꞌ ti.