13
Mdyisnan Bernabé loꞌo Saulo yꞌni neꞌ tñan ꞌin Ndiose
Nten ꞌin Jesucristo nu ndiꞌin kichen Antioquía kanꞌ, mdiya chinꞌ nten nu ykwiꞌ chaꞌ ꞌin Ndiose laja neꞌ kanꞌ. Kwiꞌ ngwañaꞌan, ti ndiya la xka ta neꞌ nu suꞌwe ꞌa nduꞌu chaꞌ ꞌin Ndiose ꞌin taꞌa neꞌ. Neꞌ nu nduꞌu ꞌin taꞌa neꞌ, kanꞌ ngwa Bernabé, loꞌo Simón ngata, loꞌo Lucio Cirene, loꞌo Saulo, loꞌo Manaén. (Manaén kanꞌ ngwa taꞌa naꞌan Herodes nu ngwa gobernador nde lo yuu ꞌin Galilea.) Wa mdiya ska tsan nu tyukwi tsan ja yku neꞌ kanꞌ tyija, chunꞌ chaꞌ ngiꞌni tnun neꞌ ꞌin Xꞌnaan Ndiose. Loꞌo ykwiꞌ Tyiꞌi Ndiose loꞌo neꞌ bra kanꞌ:
―Ta wan chabiyaꞌ ꞌin Bernabé loꞌo Saulo, chaꞌ tsaa neꞌ kichen xka laꞌa tsuꞌ chaꞌ kuꞌni neꞌ tñan nu taǎn ꞌin neꞌ chaꞌ kuꞌni neꞌ ―ndukwin Ndiose ꞌin neꞌ.
Tyun bra ja yku neꞌ bra kanꞌ, chaꞌ sa tlyu ti chkwiꞌ neꞌ loꞌo Ndiose. Bra kanꞌ mstya yaꞌ taꞌa nten ꞌin Jesucristo kanꞌ ke Bernabé loꞌo ke Saulo, chaꞌ suꞌwe ti tsaa neꞌ nde seꞌen kuꞌni neꞌ tñan nu ndlo Ndiose.
Ngwaꞌu neꞌ chaꞌ ꞌin Ndiose ꞌin nten nde lo yuu Chipre
Bra kanꞌ ndyaa Bernabé loꞌo Saulo nde kichen Seleucia. Yten neꞌ ska niꞌ yka naꞌan nde kwa chaꞌ tsaa neꞌ xka laꞌa tsuꞌ tujoꞌo nde lo yuu nu kwenta ꞌin Chipre. La kanꞌ yꞌni neꞌ tñan nu ngulo Tyiꞌi Ndiose ꞌin neꞌ. Bra kanꞌ ndyaa neꞌ niꞌ yka naꞌan nde kichen Salamina. Bra wa ngala neꞌ nde xka laꞌa tsuꞌ kanꞌ, kanꞌ ndyaa neꞌ niꞌ lyaa ꞌin neꞌ judío nde kichen kanꞌ, chaꞌ kwaꞌu neꞌ chaꞌ ꞌin Ndiose ꞌin nten nu ndiꞌin niꞌ lyaa kanꞌ. Nu ngwa bra kanꞌ ti mdaꞌan Xuwa loꞌo neꞌ chaꞌ tayaꞌ yu ꞌin neꞌ. Kanꞌ mdoꞌo neꞌ ndyaa neꞌ tyun kichen nde Chipre kanꞌ. Mdiyan neꞌ kichen Pafos bra kanꞌ. Kichen kanꞌ ndyukwa taꞌa neꞌ loꞌo ska yu taꞌá nu naan Barjesús. Neꞌ judío lka yu kiꞌyu kanꞌ; loꞌo chaꞌ kwiñi ti ndukwin yu chaꞌ nchkwiꞌ yu chaꞌ ꞌin Ndiose loꞌo nten. Mdiꞌin yu taꞌá kanꞌ seꞌen ndiꞌin gobernador nu naan Sergio Paulo. Tiya ꞌa yu gobernador kanꞌ, loꞌo nchka ꞌa tiꞌ yu kunan yu chaꞌ ꞌin Ndiose; kanꞌ chaꞌ msiꞌya yu ꞌin Bernabé loꞌo Saulo chaꞌ kan seꞌen ndiꞌin yu, chaꞌ kwaꞌu neꞌ chaꞌ kanꞌ ꞌin yu. Loꞌo ja ndiya tiꞌ yu taꞌá kanꞌ, chaꞌ ynan gobernador chaꞌ ꞌin Ndiose. (Elimas naan yu taꞌá kanꞌ chaꞌ nu nchkwiꞌ neꞌ kichen Pafos kanꞌ.) Lye ꞌa nxuun yu loꞌo Saulo loꞌo Bernabé, chaꞌ ngwa tiꞌ yu tukunꞌ yu chaꞌ ꞌin gobernador chaꞌ ja xñi yu kula kanꞌ chaꞌ ꞌin Ndiose nu ykwiꞌ taꞌa tyukwaa neꞌ kanꞌ loꞌo yu. Naꞌan kwiꞌya ꞌa Palyu ꞌin yu taꞌá kanꞌ. (Nu naan Palyu ni, ti kwiꞌ kanꞌ lka nu ngwa naan Saulo ti kulo la.) Tyiꞌi Ndiose lka nu yꞌni chaꞌ ngula tiye Palyu kanꞌ, 10 kanꞌ chaꞌ ykwiꞌ yu loꞌo yu taꞌá kanꞌ:
―¡Lye ꞌa nñilyoꞌoo ꞌin nten! ―ndukwin Palyu ꞌin yu taꞌá kanꞌ―. ¡Kwiꞌ ngwañaꞌan liyeꞌ ꞌa tiiꞌ ꞌware; nuꞌwin ndukwiin chaꞌ msu ꞌin kuneꞌ xaꞌan lka ba ―ndukwin Palyu ꞌin yu―, loꞌo ja ndaa ꞌa chabiyaꞌ ꞌin nten chaꞌ kuꞌni neꞌ chaꞌ suꞌwe! Kanꞌ chaꞌ ni, kuloǔn tñan ꞌiin chaꞌ ja ska chaꞌ kuxi kuꞌni lyoꞌoo ꞌin nten nu nchka tiꞌ sten chaꞌ ꞌin Ndiose nu nka Xꞌnan ba. 11 Ta Xꞌnan ba nu tiꞌí ꞌiin ni, chaꞌ ja ñaꞌaan ꞌaa xaa kwan; tyun tsan kanuun kwityiinꞌ bra kanꞌ.
Bra ti ngwa kwityiinꞌ yu taꞌá bra kanꞌ, ja ngwa ꞌa ñaꞌan yu siyaꞌ ti. Ndyaa naan yu ska nten nu xñi yaꞌ yu chaꞌ tsaa loꞌo ꞌin yu tuwiin. 12 Bra nu naꞌan gobernador chaꞌ ngwa kwityiinꞌ yu taꞌá kanꞌ, bra ti msñi yu kula kanꞌ chaꞌ ꞌin Jesucristo chunꞌ nduwe ꞌa tiꞌ yu kula kanꞌ ꞌin chaꞌ nu ngwaꞌu neꞌ ꞌin yu chaꞌ ꞌin Xꞌnaan.
Ndyaa Palyu loꞌo Bernabé kichen Antioquía nde Pisidia
13 Kanꞌ mdoꞌo Palyu loꞌo taꞌa ndaꞌan yu, mdoꞌo neꞌ kichen Pafos ndyaa neꞌ. Yten neꞌ niꞌ yka naꞌan ndyaa neꞌ xka laꞌa tsuꞌ tujoꞌo, ngala neꞌ kichen Perge nde lo yuu nu kwenta ꞌin Panfilia bra kanꞌ. Ja mdaꞌan ꞌa Xuwa loꞌo neꞌ bra kanꞌ, chaꞌ wa ndyaa yu kichen tyi yu. 14 Mdoꞌo neꞌ kichen Perge ndyaa neꞌ xka kichen Antioquía nde lo yuu ꞌin Pisidia. Nu ngwa tsan taꞌa nu nxitñaꞌ neꞌ judío, bra kanꞌ ndyaa Palyu loꞌo Bernabé niꞌ lyaa ꞌin neꞌ kanꞌ. La kanꞌ ndyaa tukwa neꞌ chinꞌ. 15 Chunꞌ ndiꞌin la ykwiꞌ ska yu kula lo kityi ꞌin Ndiose chaꞌ kunan nchga nten nu ndiꞌin niꞌ lyaa kanꞌ; ykwiꞌ yu lo kityi seꞌen ngwaꞌan Moisés ni ñaꞌan tñan ngulo Ndiose ꞌin nten, loꞌo ykwiꞌ yu kula kanꞌ chaꞌ nu ngwaꞌan ayman nu ykwiꞌ loꞌo nten chaꞌ ꞌin Ndiose nu ngwa sꞌni. Loꞌo kanꞌ mnichaꞌ yu kula nu nka ndloo niꞌ lyaa kanꞌ ꞌin Palyu loꞌo Bernabé:
―¿Ta ndiya ska chaꞌ nu chkwiꞌ wan loꞌo ba ni a? ―ndukwin yu kula ꞌin neꞌ.
16 Kanꞌ chaꞌ mdyituun Palyu, yꞌni yaꞌ yu ꞌin neꞌ chaꞌ kunan suꞌwe neꞌ chaꞌ nu chkwiꞌ yu loꞌo neꞌ:
―Kuꞌni wan chaꞌ tlyu tiꞌ ꞌñaǎn, kunan suꞌwe wan chaꞌ nu chkwiǐnꞌ loꞌo wan ni ―ndukwin Palyu ꞌin neꞌ―. Neꞌ Israel lkaan, ngiꞌniin tnuan ꞌin Ndiose nu tlyu la ti. 17 Ti kwiꞌ Ndiose nu ngiꞌniin tnuan ꞌin, ti kwiꞌ Ni lka nu ngulo suwi ꞌin ayman kula ꞌñaan chaꞌ ka neꞌ kaꞌan la nten nde loo la. Ti mdiꞌin ayman ꞌñaan lo yuu Egipto loꞌo kaꞌan ꞌa nten ngwa neꞌ, ni siya ja lka kichen kanꞌ kichen tyi neꞌ. Bra kanꞌ tlyu ꞌa tñan yꞌni Ndiose, chaꞌ ngulaa ꞌin ayman kula ꞌñaan lo yuu Egipto kanꞌ. Ngwañaꞌan ngwa biyaꞌ tiꞌ xka ta nten chalyuu chaꞌ tnun ꞌa chaꞌ ngiꞌni Ndiose lo chalyuu. 18 Xa nu mdaꞌan yuꞌwi neꞌ kanꞌ lo yuu wtyi xa tuꞌwa yijan, mdalo ꞌa Ndiose ꞌin ayman kula ꞌñaan bra kanꞌ, ni siya kaꞌan ꞌa chaꞌ kuxi yꞌni neꞌ kanꞌ. 19 Yꞌni tyii Ndiose chaꞌ ꞌin kati nasiyun nten nu mdiꞌin nde lo yuu ꞌin Canaán, ti kwiꞌ nten nu mdiꞌin lo yuu kanꞌ ti kulo la; mda Ndiose yuu kanꞌ chaꞌ kaja seꞌen tyiꞌin ayman kula ꞌñaan bra kanꞌ. 20 Loꞌo ngulo suwi Ndiose nten nu mduun loo la ꞌin ayman kula ꞌñaan chabiyaꞌ ꞌin Ni. Bra kanꞌ wa mdiya jakwa siyentu jluꞌwe yijan, ti bra nu ngala neꞌ lo yuu Canaán kanꞌ, sa ñaꞌan bra nu mdiꞌin ayman Samuel nu ykwiꞌ loꞌo nten chabiyaꞌ ꞌin Ndiose. 21 Chunꞌ ndiꞌin la mjñan neꞌ ꞌin Ndiose chaꞌ ta Ni ska ree chaꞌ tyuun loo la ꞌin neꞌ, kanꞌ chaꞌ ngulo suwi Ndiose ayman Saúl sñiꞌ Cis chaꞌ ka ndloo ꞌin neꞌ; ngwa yu kanꞌ ndloo tuꞌwa yijan bra kanꞌ. Ayman Saúl kanꞌ ngwa taꞌa nten ꞌin neꞌ Benjamín. 22 Bra wa mdaꞌa tuꞌwa yijan, bra kanꞌ ngulaa yaꞌ Ndiose ꞌin yu kanꞌ, ngulo suwi Ni ꞌin xka yu nu ka ndloo la ꞌin neꞌ tñan loo Saúl. Kanꞌ nu naan David. Wa ykwiꞌ Ndiose chaꞌ ꞌin ayman David kanꞌ: “Suꞌwe ꞌa nka tiyeěn naꞌaǎn ꞌin David sñiꞌ Isaí” ndukwin Ndiose. “Jlyo tiǎnꞌ chaꞌ lka yu kanꞌ ska nten nu xlyaa kuꞌni nchga tñan nu nchka tiǎnꞌ chaꞌ kuꞌni yu.” 23 Nu ngwa sꞌni ytsaꞌ Ndiose ꞌñaan chaꞌ nde loo la kan ska nten taꞌa ayman David kanꞌ, nu kulaa ꞌin taꞌaan nu lkaan neꞌ Israel ꞌin chaꞌ kuxi; ti kwiꞌ Jesús lka yu kanꞌ. 24 Bra nu ja ya tyisnan Jesús kwaꞌu chaꞌ ꞌin Ndiose Sti yu ꞌin neꞌ taꞌa kichen tyian, ti bra kanꞌ ykwiꞌ ꞌa ayman Xuwa loꞌo nchga neꞌ taꞌaan, chaꞌ kulo chunꞌ neꞌ taꞌaan kiꞌya nu ndiꞌin ꞌin neꞌ loꞌo Ndiose. Mdukwatya ayman Xuwa kanꞌ ꞌin neꞌ nu msñi chaꞌ kanꞌ bra kanꞌ. 25 Bra wa tyii ti tñan nu yꞌni ayman Xuwa kanꞌ, bra kanꞌ ykwiꞌ yu chaꞌ re loꞌo neꞌ taꞌa kichen tyian: “Xka nten lka nu ndiꞌin ta wan ꞌin” ndukwin Xuwa ꞌin neꞌ; “siꞌi naꞌ lkaǎn” ndukwin yu. “Nde loo la kan ska nten nu tlyu la chabiyaꞌ nsuꞌwi ꞌin. Loꞌoǔn, kuꞌniǐn tnuǔn ꞌin nten kanꞌ; suꞌwe ꞌa ka tiyeěn ni siya xtiǐnꞌ tiǎn ti kanan nu nsuꞌwi kiyaꞌ nten kanꞌ”. Ngwañaꞌan ykwiꞌ ayman Xuwa chaꞌ ꞌin Jesús.
26 ’Taꞌaan nu lkaan ti kwiꞌ taꞌa nten ꞌin ayman Abraham, loꞌo taꞌa wan nu ndukwa wan chaꞌ ꞌin Ndiose, chaꞌ ꞌin taꞌaan lka chaꞌ suꞌwe nu ykwiꞌ Ndiose loꞌoan, chaꞌ suꞌwe nu nchkwiꞌ sa ñaꞌan nka tiye Ndiose kulaa Ni ꞌin nten chalyuu ꞌin chaꞌ kuxi. 27 Loꞌo ja ngwa biyaꞌ tiꞌ neꞌ nu nka ndloo la kichen Jerusalén ti ka nu lka Jesús, loꞌo neꞌ kichen kanꞌ ja ngwa biyaꞌ tiꞌ neꞌ ti ka nu lka yu. Ja ngwiꞌya neꞌ kwenta ni sa ñaꞌan ndyoꞌo chaꞌ nu ngwaꞌan ayman kula nu ykwiꞌ loꞌo nten chabiyaꞌ ꞌin Ndiose nu ngwa sꞌni; ni siya ynan neꞌ bra nu ykwiꞌ neꞌ lo kityi kanꞌ niꞌ lyaa nchga tsan nu nxitñaꞌ neꞌ judío, ja ngwiꞌya neꞌ kwenta chaꞌ nchkwiꞌ kityi kanꞌ chaꞌ ꞌin Jesús. Kanꞌ chaꞌ kuxi ꞌa yꞌni neꞌ loꞌo Jesús xa nu mstya neꞌ kiꞌya ꞌin yu. Ti kwiꞌ chaꞌ kuxi nu ykwiꞌ ayman nu ngwaꞌan kityi kanꞌ, chaꞌ kuꞌni nten loꞌo yu, kwiꞌ ngwañaꞌan yꞌni neꞌ kanꞌ bra kanꞌ. 28 Ni siya ja mdiꞌin ꞌa kiꞌya ꞌin Jesús, mjñan neꞌ ꞌin gobernador Pilato kanꞌ, chaꞌ kulo yu tñan chaꞌ kaja Jesús. 29 Bra wa mdyii yꞌni neꞌ nchga chaꞌ kuxi nu ykwiꞌ kityi kanꞌ, nchga chaꞌ kuxi nu mdiꞌin chaꞌ ka ꞌin Jesús, bra kanꞌ mbiꞌya neꞌ ꞌin ayman kanꞌ seꞌen ndukwi lo wsi, mtsiꞌ neꞌ ꞌin ayman kanꞌ bra kanꞌ. 30 Loꞌo yꞌni Ndiose chaꞌ ndyuꞌu yu xiyaꞌ bra kanꞌ. 31 Tyun tsan mdoꞌo tukwa ti kwiꞌ Jesús seꞌen mdiꞌin neꞌ taꞌa mdaꞌan yu. Ti kwiꞌ neꞌ kanꞌ lka nu mdaꞌan loꞌo yu ti la mdoꞌo neꞌ nde Galilea mdiyan neꞌ kichen Jerusalén; kanꞌ lka nu nchkwiꞌ chaꞌ nu ñi ꞌin Jesús loꞌo nten ni.
32 ’Loꞌo ni, wa mdiyan ba nde re chaꞌ kwaꞌu ba chaꞌ suꞌwe ꞌin Ndiose kanꞌ ꞌwan. Ti sꞌni wa mskanꞌ Ndiose chaꞌ loꞌo ayman kula ꞌñaan, chaꞌ suꞌwa Ni ska nu kan chaꞌ kulaa ꞌñaan, 33 loꞌo sa bra ni ndyaa toꞌo chaꞌ kanꞌ nu mskanꞌ Ndiose loꞌo ayman ꞌñaan, xa wa ndyuꞌu Jesús xiyaꞌ. Nde lka chaꞌ nu nchkwiꞌ kityi Salmos seꞌen nka tukwa chaꞌ ꞌin Jesús: “Sñiěnꞌ lkaa” ndukwin Ndiose ꞌin Jesús. “Chabiyaꞌ ꞌñaǎn ngulaa lo chalyuu re.” 34 Ndiya xka seꞌen nu nchkwiꞌ kityi kula, chaꞌ tyuꞌu Jesús xiyaꞌ xa wa yjwi neꞌ ꞌin yu; kwiꞌ ngwañaꞌan nchkwiꞌ kityi kanꞌ, chaꞌ ja ka ñuꞌun kunaꞌ Jesús niꞌ kwaa: “Taǎn nchga chaꞌ suꞌwe ꞌiin, ñaꞌaan chaꞌ suꞌwe nu ykwiǐnꞌ loꞌo David chaꞌ kaja ꞌiin” ndukwin Ndiose. 35 Loꞌo ndiya xka Salmo, xka kantu ꞌin Ndiose, nu nchkwiꞌ sa ñaꞌan nu ndukwin Jesús ꞌin Ndiose Sti yu: “Jlyo tiǎnꞌ chaꞌ ja taa chabiyaꞌ ka ñuꞌun kunaǎnꞌ, chaꞌ naꞌ lkaǎn Sñiiꞌ ykwiiꞌ” ndukwin Jesús. 36 Yꞌni ayman David nchga tñan nu ngwa tiꞌ Ndiose chaꞌ kuꞌni yu, tyukwi bra nu mdiꞌin yu kula kanꞌ lo chalyuu. Bra nu ngujwi yu kula kanꞌ, bra kanꞌ mtsiꞌ neꞌ ꞌin yu ska seꞌen ti loꞌo xka ta ayman kula ꞌñaan; kwiꞌ ngwañaꞌan, mdyii kunaꞌ yu mtsuꞌ bra kanꞌ. 37 Loꞌo Jesús, ja mnuꞌun kunaꞌ Jesús xa nu mtsiꞌ yu, chunꞌ Ndiose yꞌni Ni chaꞌ ndyuꞌu yu xiyaꞌ. 38 Kanꞌ chaꞌ ndiꞌin chaꞌ ka biyaꞌ tiꞌ nchga wan, chunꞌ tñan nu yꞌni Jesús, chaꞌ kuꞌni Ndiose chaꞌ tlyu tiꞌ ꞌwan ꞌin nchga chaꞌ kuxi nu yꞌni wan. 39 Loꞌo ni, ka tyoꞌo laa wan ꞌin kiꞌya nu ndiꞌin ꞌwan si sten wan chaꞌ ꞌin Jesús. Ja nꞌni chaꞌ ni siya suꞌwe ꞌa ndukwa wan nchga chaꞌ nu ngwaꞌan ayman Moisés sꞌni, ja nchka ꞌin chaꞌ kanꞌ kuꞌni tyii kiꞌya nu ndiꞌin ꞌwan. 40 Kiꞌya suꞌwe wan kwenta chaꞌ ja tyukwa wan chaꞌ kuxi, ti kwiꞌ chaꞌ kuxi nu ndukwin ayman kula chaꞌ ka ꞌwan. Nde ndiya chaꞌ nu nchkwiꞌ lo kityi kanꞌ:
41 Kuwe ꞌa tiꞌ wan, nchga wan nu xtyi lyoꞌo wan ꞌin Ndiose ni;
tyaꞌan chinꞌ chaꞌ tiye wan, loꞌo mnan ti kanun wan.
Ndiose lkaǎn, loꞌo tlyu ꞌa chaꞌ tnun kuꞌniǐn xa ndiꞌin wan lo chalyuu, ndukwin Ni.
Ja chan ja tsaa ñaꞌan tiꞌ wan siyaꞌ ti chaꞌ naꞌ ngiꞌniǐn chaꞌ kanꞌ, ni siya suꞌwe ꞌa kwaꞌu nten ꞌwan sa ñaꞌan lka chaꞌ kanꞌ.
Mdyii ykwiꞌ Palyu loꞌo neꞌ bra kanꞌ.
42 Wa tyoꞌo ti Palyu loꞌo Bernabé niꞌ lyaa chaꞌ tyaa neꞌ, bra kanꞌ mjñan ꞌa neꞌ kula ꞌin taꞌa tyukwaa neꞌ chaꞌ kwaꞌu la neꞌ chaꞌ ꞌin Jesús ꞌin neꞌ xiyaꞌ la xnuꞌ tsan. 43 Loꞌo xa wa mdoꞌo nchga nten niꞌ lyaa kanꞌ, bra kanꞌ ndyaa tyun nten loꞌo Palyu loꞌo Bernabé. Tyun neꞌ judío loꞌo xka ta nten nu ngiꞌni tnun ꞌin Ndiose suꞌwa ti loꞌo neꞌ judío kanꞌ, ndyaa neꞌ loꞌo neꞌ kanꞌ bra kanꞌ. Ngwaꞌu la taꞌa tyukwaa neꞌ kanꞌ ꞌin nchga neꞌ kanꞌ bra kanꞌ, chaꞌ suꞌwe ti kanun chaꞌ ꞌin Jesús tiye neꞌ, chaꞌ ka biyaꞌ tiꞌ neꞌ chaꞌ suꞌwe ꞌa nka tiye Ndiose ñaꞌan Ni ꞌin nchga nten chalyuu.
44 La mdaꞌa snuꞌ tsan, bra kanꞌ ndyoꞌ tiꞌin nchga nten kichen niꞌ lyaa kanꞌ, chaꞌ kunan neꞌ chaꞌ ꞌin Ndiose xiyaꞌ. 45 Loꞌo msinꞌ ꞌa tiꞌ neꞌ judío nu xaꞌan tiye xa wa naꞌan yu ꞌin neꞌ, chaꞌ wa lka neꞌ kaꞌan ꞌa nten bra kanꞌ. Xaꞌan ꞌa ykwiꞌ neꞌ judío kanꞌ loꞌo Palyu bra kanꞌ, ndukwin neꞌ chaꞌ kwiñi ꞌa lka chaꞌ nu nduꞌu yu kanꞌ. 46 Ja ytsen Palyu loꞌo Bernabé, mxkwen neꞌ ꞌin neꞌ judío kanꞌ:
―Kulo ndukwa la, ndiꞌin chaꞌ chkwiꞌ ba chaꞌ ꞌin Ndiose loꞌo wan, chaꞌ neꞌ judío taꞌa kichen tyian lka wan. Loꞌo ni, tsaa ba kwaꞌu ba chaꞌ kanꞌ ꞌin neꞌ xka laꞌa tsuꞌ, chunꞌ ja mslyaa wan kunan wan chaꞌ nu nchkwiꞌ ba. Wa mskanꞌ wan chaꞌ loꞌo taꞌa wan, chaꞌ ja nchka tiꞌ wan kaja chalyuu suꞌwe nu ja tsaa tii ꞌa ꞌwan. 47 Nde lka tñan nu ngulo Xꞌnaan ꞌwa, sa ñaꞌan nu nchkwiꞌ kityi kula re:
Ñaꞌan tiꞌ ska xaa luwi nu nxtyi tijyuꞌ, kwiꞌ ngwañaꞌan ndiꞌin chaꞌ chkwiꞌ wan chaꞌ ꞌñaǎn loꞌo neꞌ xka laꞌa tsuꞌ, ndukwin Ndiose,
chaꞌ ka biyaꞌ tiꞌ nchga nten chalyuu ti ka nu kulaa ꞌin neꞌ ꞌin chaꞌ kuxi.
48 Ynan neꞌ xka laꞌa tsuꞌ chaꞌ kanꞌ, loꞌo suꞌwe ꞌa ngwa tiye neꞌ kanꞌ. Suꞌwe ꞌa lka chaꞌ ꞌin Ndiose nu nka Xꞌnaan, mdaꞌan chaꞌ tiye neꞌ kanꞌ; msñi neꞌ chaꞌ kanꞌ bra kanꞌ. Loꞌo nchga nten kanꞌ nu wa ngulo suwi Ndiose, ndyaa ñaꞌan tiꞌ neꞌ kanꞌ chaꞌ ꞌin Jesús; mjwi chalyuu nu ja tsaa tii ꞌa ꞌin neꞌ kanꞌ bra kanꞌ. 49 Loꞌo ngwañaꞌan ngwa chaꞌ ndyaa nten, ndyaa ykwiꞌ neꞌ chaꞌ ꞌin Xꞌnaan loꞌo nten nchga kichen lo yuu kanꞌ. 50 Bra ti ykwiꞌ neꞌ judío nu xaꞌan tiye kanꞌ loꞌo neꞌ nu nka ndloo kichen, loꞌo neꞌ kunaꞌan kula chaꞌ kasinꞌ tiꞌ neꞌ kula kanꞌ bra nu ñaꞌan neꞌ ꞌin Palyu loꞌo Bernabé. Tiꞌí ꞌa tiꞌ neꞌ kula ꞌin neꞌ kanꞌ bra kanꞌ, loꞌo ngulo neꞌ ꞌin neꞌ kanꞌ, chaꞌ tyaa Palyu loꞌo Bernabé la xka seꞌen. 51 Loꞌo Palyu loꞌo Bernabé ni, mslu neꞌ yuu kata nu yuꞌwi kiyaꞌ neꞌ xa wa mdiyan neꞌ tuꞌwa kichen. Ngwañaꞌan yꞌni neꞌ chaꞌ ka biyaꞌ tiꞌ neꞌ kichen kanꞌ, chaꞌ ja suꞌwe yꞌni neꞌ, bra nu ngulo neꞌ kichen ꞌin taꞌa tyukwaa neꞌ kanꞌ. Mdoꞌo neꞌ ndyaa neꞌ nde kichen Iconio bra kanꞌ. 52 Loꞌo nten ꞌin Jesucristo nu nganun kichen Antioquía kanꞌ, suꞌwe ꞌa tiye neꞌ nganun neꞌ kichen tyi neꞌ chaꞌ wa nganun Tyiꞌi Ndiose niꞌ kasiya ꞌin neꞌ.