15
Yaa Palyu loꞌo Bernabé seꞌen ndyoꞌ tiꞌin neꞌ kula nde kichen Jerusalén
Wa mdiya ska tsan mdiyan chinꞌ nten nu wa mdoꞌo nde lo yuu ꞌin Judea, mdiyan neꞌ kichen Antioquía kanꞌ. Mdyisnan neꞌ kanꞌ ngwaꞌu neꞌ ꞌin nten ꞌin Jesucristo nde kwa, chaꞌ ja kulaa Ndiose ꞌin nten ꞌin chaꞌ kuxi, si ja ya siꞌyu neꞌ kijin yu kiꞌyu taꞌa neꞌ, chaꞌ lkwan neꞌ. Kanꞌ lka tñan nu ngulo ayman Moisés ꞌin neꞌ sꞌni chaꞌ kuꞌni neꞌ, ndukwin neꞌ kanꞌ. Mdyisnan Palyu loꞌo Bernabé mxkwen neꞌ ꞌin neꞌ kanꞌ bra kanꞌ. Chaꞌ ja ngwa suꞌwa chaꞌ ꞌin neꞌ siyaꞌ ti, kanꞌ chaꞌ ngulo suwi nten ꞌin Jesucristo nde kwa ꞌin Palyu loꞌo Bernabé loꞌo ti chinꞌ la nten, chaꞌ tsaa neꞌ kichen Jerusalén. Tsaa neꞌ seꞌen ndiꞌin neꞌ nu yꞌni xaꞌan chaꞌ ꞌin Jesucristo ti kulo, seꞌen ndiꞌin neꞌ kula nu taꞌa msñi neꞌ chaꞌ kanꞌ, chaꞌ chkwiꞌ luwe neꞌ sa ñaꞌan ndiꞌin chaꞌ kuꞌni neꞌ, si siꞌyu neꞌ kijin neꞌ, o ta ja siꞌyu neꞌ kijin kanꞌ.
Bra kanꞌ mslaaꞌ taꞌa neꞌ, nchga nten ꞌin Jesucristo kichen Antioquía mslaaꞌ neꞌ ꞌin Palyu loꞌo Bernabé loꞌo taꞌa ndaꞌan neꞌ. Mdoꞌo neꞌ ndyaa neꞌ tuwiin nu ndyaa nde Jerusalén bra kanꞌ. Mdijin neꞌ lo yuu ꞌin Fenicia, mdijin neꞌ lo yuu ꞌin Samaria, ykwiꞌ neꞌ loꞌo nchga ta nten ꞌin Jesucristo nu mdiꞌin kichen tuꞌwa tuwiin seꞌen mdijin neꞌ. Ytsaꞌ neꞌ sa ñaꞌan ngiꞌni Ndiose, chaꞌ nxaꞌan kasiya ꞌin neꞌ xka laꞌa tsuꞌ. Bra wa ynan nten ꞌin Jesucristo chaꞌ kanꞌ, suꞌwe ꞌa ngwa tiye neꞌ bra kanꞌ, chaꞌ loꞌo neꞌ xka laꞌa tsuꞌ yten neꞌ chaꞌ ꞌin Jesucristo; siꞌi neꞌ judío ti nu yten chaꞌ kanꞌ.
Ngala Palyu loꞌo Bernabé loꞌo taꞌa ndaꞌan neꞌ nde Jerusalén bra kanꞌ. Suꞌwe ꞌa ykwiꞌ nten ꞌin Jesucristo nde kwa loꞌo neꞌ bra kanꞌ; loꞌo mdiꞌin neꞌ nu yꞌni xaꞌan chaꞌ ꞌin Jesús ti kulo, mdiꞌin neꞌ nu lka ndloo ꞌin nchga ta nten nu ndiꞌin ska kichen kanꞌ. Kanꞌ mdyisnan Palyu loꞌo Bernabé ytsaꞌ yu ꞌin neꞌ kanꞌ sa ñaꞌan nu yꞌni Ndiose loꞌo nten xka laꞌa tsuꞌ nde seꞌen yaa yu. Loꞌo chinꞌ neꞌ fariseo nu msñi chaꞌ ꞌin Jesucristo ndyoꞌ tiꞌin loꞌo neꞌ kanꞌ. Loꞌo kanꞌ mdyituun neꞌ fariseo kanꞌ chaꞌ chkwiꞌ loꞌo neꞌ:
―Ndiꞌin chaꞌ xiꞌyu kijin yu kiꞌyu neꞌ xka laꞌa tsuꞌ xa wa yten yu chaꞌ ꞌin Jesús, chaꞌ ka lkwan yu ―ndukwin neꞌ fariseo kanꞌ―. Ndiꞌin chaꞌ tukwa neꞌ kanꞌ nchga chaꞌ nu ngwaꞌan ayman Moisés sꞌni ―ndukwin neꞌ.
Kanꞌ chaꞌ ndyoꞌ tiꞌin nchga neꞌ nu wa yꞌni xaꞌan chaꞌ ꞌin Jesucristo ti kulo loꞌo nchga neꞌ nu nka ndloo ꞌin taꞌa neꞌ kanꞌ; ykwiꞌ neꞌ loꞌo taꞌa neꞌ, si suꞌwe chaꞌ lkwan neꞌ ngwañaꞌan, o ta ja suꞌwe chaꞌ lkwan neꞌ. Lye ꞌa ykwiꞌ luwe neꞌ chaꞌ kanꞌ; chunꞌ ndiꞌin la mdyituun Tyu, ykwiꞌ yu loꞌo neꞌ bra kanꞌ:
―ꞌWan, taꞌa msñian chaꞌ ꞌin Jesucristo ―ndukwin Tyu―. Jlyo tiꞌ wan ti ka nu lkaǎn. Ti kulo ngulo suwi Ndiose ꞌñaǎn xa nu ti mdiꞌiǐn loꞌo wan, chaꞌ tsaꞌaǎn kwaꞌuǔn ꞌin neꞌ xka laꞌa tsuꞌ sa ñaꞌan ndlaa Jesús ꞌin nten chalyuu ꞌin chaꞌ kuxi. Loꞌo mdiya neꞌ kanꞌ nu msñi neꞌ chaꞌ ꞌin Jesús bra kanꞌ. Ñaꞌan Ndiose nchga chaꞌ nu ndiꞌin tiye nten, loꞌo mda Ni Tyiꞌi Ni chaꞌ kanun niꞌ kasiya ꞌin neꞌ kanꞌ, ni siya neꞌ xka laꞌa tsuꞌ lka neꞌ. Sa ñaꞌan nu yꞌni Ndiose loꞌoan, ti kwiꞌ ngwañaꞌan yꞌni Ni loꞌo neꞌ xka laꞌa tsuꞌ kanꞌ; suꞌwa ti yꞌni Ndiose, ni siya loꞌoan, ni siya loꞌo neꞌ xka laꞌa tsuꞌ kanꞌ. Bra nu msñi neꞌ chaꞌ ꞌin Ni, bra kanꞌ yꞌni luwi Ni kasiya ꞌin neꞌ kanꞌ. 10 Loꞌo ni, ja ndiya tiꞌ wan tñan nu yꞌni Ndiose loꞌo neꞌ kanꞌ; nchka la tiꞌ wan chaꞌ kuꞌni neꞌ kanꞌ nchga tñan nu ytsaꞌ ayman Moisés ꞌñaan chaꞌ kuꞌnian. Loꞌo tukwi ꞌa tñan kanꞌ, ja nchka ꞌñaan siyaꞌ ti kuꞌnian nchga tñan kanꞌ, loꞌo ayman kula ꞌñaan, ja siyaꞌ ngwa ꞌin neꞌ kuꞌni neꞌ tñan tukwi kanꞌ. 11 Ja suꞌwe chkwiꞌ wan ngwañaꞌan. Wa ndyaa ñaꞌan tianꞌ chaꞌ ꞌin Jesús, chaꞌ ngulaa Jesús ꞌñaan ꞌin chaꞌ kuxi nu mdiꞌin ꞌñaan, chaꞌ suꞌwe ti nka tiye Ni ñaꞌan Ni ꞌñaan; kwiꞌ ngwañaꞌan ngiꞌni Jesús ni loꞌo neꞌ xka laꞌa tsuꞌ nu msñi chaꞌ ꞌin Ni.
12 Xa wa mdyii ykwiꞌ Tyu, mnan ti mdiꞌin taꞌa neꞌ bra kanꞌ. Loꞌo suꞌwe ti ynan neꞌ chaꞌ nu ykwiꞌ Bernabé loꞌo Palyu loꞌo neꞌ, nchga chaꞌ tnun nu yꞌni Ndiose bra nu yaa neꞌ xka laꞌa tsuꞌ. 13 Bra wa mdyii ykwiꞌ Bernabé loꞌo Palyu loꞌo neꞌ, bra kanꞌ mdyisnan Santiago ykwiꞌ yu loꞌo nchga neꞌ bra kanꞌ:
―ꞌWan, taꞌa msñian chaꞌ ꞌin Jesucristo ―ndukwin Santiago ꞌin neꞌ―, kunan suꞌwe wan chinꞌ chaꞌ nu chkwiǐnꞌ loꞌo wan ni. 14 Wa ytsaꞌ Tyu Simón ꞌñaan sa ñaꞌan nu yꞌni Ndiose ti kulo, xa nu mdyisnan nganan neꞌ xka laꞌa tsuꞌ chaꞌ ꞌin Ni. Bra kanꞌ ngulo suwi Ni ꞌin tyun nten kanꞌ, chaꞌ loꞌo neꞌ kanꞌ ka neꞌ nten ꞌin Ndiose. 15 Tiꞌ kwiꞌ taꞌa chaꞌ ngwaꞌan ayman nu ykwiꞌ loꞌo nten chabiyaꞌ ꞌin Ndiose nu ngwa sꞌni; nde lka chaꞌ nu nchkwiꞌ kityi ꞌin Ndiose kanꞌ:
16 Ti kaǎn xiyaꞌ, ndukwin Ndiose.
Ñaꞌan tiꞌ ska naꞌan laꞌa, ngwañaꞌan lka wan, chaꞌ wa ngulaa tiꞌin wan ꞌñaǎn, ndukwin Ni.
Sa ñaꞌan nu chka suꞌwe ska naꞌan laꞌa, kwiꞌ ngwañaꞌan kuꞌniǐn loꞌo wan chaꞌ tukwa wan chaꞌ ꞌñaǎn xiyaꞌ.
Kanꞌ xlyaa wan tukwa wan chaꞌ ꞌñaǎn sa ñaꞌan mdukwa ayman kula David chaꞌ ꞌñaǎn, xa nu ti luꞌu.
17 Ngwañaꞌan kuꞌniǐn loꞌo wan, chaꞌ tyaa naan nchga neꞌ xka laꞌa tsuꞌ ꞌñaǎn,
chunꞌ ti sꞌni wa ngulo suwiǐn ꞌin nten kanꞌ, chaꞌ ka neꞌ nten ꞌñaǎn.
18 Ngwañaꞌan ndukwin Ndiose, ti kwiꞌ Ndiose nu ngiꞌni chaꞌ tnun re,
chaꞌ ti sꞌni jlyo tiꞌ Ni nchga tñan nu kuꞌni Ni nde loo la.
19 ’Kanꞌ chaꞌ nxkeꞌ tiǎnꞌ chaꞌ ja suꞌwe chaꞌ tatsaan ꞌin neꞌ xka laꞌa tsuꞌ nu wa yten chaꞌ ꞌin Jesús chaꞌ tukwa neꞌ nchga chaꞌ kula ꞌin neꞌ judío taꞌaan ni, xa nu tka mdyisnan ti Ni xaꞌan Ni kasiya ꞌin neꞌ kanꞌ, chaꞌ ka neꞌ nten ꞌin Ndiose ―ndukwin Santiago―. 20 Sa kanꞌ ti chaꞌ kuꞌnian, nxkeꞌ tiǎnꞌ; kwaꞌaan ska kityi chaꞌ tsaa seꞌen ndiꞌin neꞌ kanꞌ. Nde ka chaꞌ nu chkwiꞌ kityi kanꞌ: Ja suꞌwe ku neꞌ lomstan nu wa mskwa tloo joꞌo; kuꞌni ñuꞌun lomstan kanꞌ ꞌin kasiya ꞌñaan bra nu kuan ꞌin ran. Loꞌo ja suꞌwe tyiꞌin chaꞌ ꞌin neꞌ loꞌo kwilyoꞌo xka nten siyaꞌ ti; kwiꞌ ja suꞌwe ku neꞌ ꞌni nu ja mdyii ngalu tnen ꞌin iꞌ xa wa yjwi neꞌ ꞌin iꞌ; kwiꞌ ja suꞌwe ku neꞌ tnen. 21 Nu nchkwianꞌ ꞌin chaꞌ nu ngwaꞌan ayman Moisés nu ngwa sꞌni, sa kwa ti chaꞌ kwaꞌaan chaꞌ tsaa seꞌen ndiꞌin neꞌ xka laꞌa tsuꞌ, chaꞌ ndiya kityi nu ngwaꞌan ayman kanꞌ niꞌ lyaa ꞌin neꞌ judío nchga kichen seꞌen ndiꞌin neꞌ. Bra nu ndaꞌan neꞌ niꞌ lyaa tsan nu nxitñaꞌ neꞌ, nchga smnan, ka ñaꞌan neꞌ lo kityi kanꞌ.
Yaa tii ykwiꞌ Santiago bra kanꞌ.
22 Ngwa suꞌwa chaꞌ ꞌin neꞌ loꞌo taꞌa neꞌ bra kanꞌ, nchga nten ꞌin Jesucristo nu mdiꞌin Jerusalén, loꞌo neꞌ nu wa yꞌni xaꞌan chaꞌ ꞌin Jesucristo ti kulo, loꞌo neꞌ nu lka ndloo ꞌin nchga ta taꞌa neꞌ kanꞌ. Ngulo suwi neꞌ ꞌin nten nu tsaa loꞌo Palyu loꞌo Bernabé nde kichen Antioquía; kanꞌ mdoꞌo tuun Juda nu lka nin Barsabás, loꞌo Sila, chunꞌ nu nnan ꞌa taꞌa neꞌ chaꞌ nu nchkwiꞌ tyukwaa neꞌ kanꞌ. 23 Mbiꞌya neꞌ kityi nu ngwaꞌan neꞌ Jerusalén kanꞌ.
“Nda ba kasiya ꞌwan” ndukwin kityi kanꞌ, “taꞌa wan nu lka wan nten ꞌin Jesucristo taꞌaan, ni siya neꞌ xka laꞌa tsuꞌ lka wan, ni siya ndiꞌin wan nde kichen Antioquía, ni siya ndiꞌin wan kichen lo yuu ꞌin Siria, ni siya ndiꞌin wan kichen lo yuu ꞌin Cilicia. Bare nu mdaꞌan ba loꞌo Jesucristo ti kulo, loꞌo neꞌ kula ꞌin neꞌ taꞌaan re, loꞌo nchga nten ꞌin Jesucristo nde re, suꞌwa ti ndaꞌan ba kityi re chaꞌ tsaa nde seꞌen ndiꞌin wan. 24 Wa ynan ba chaꞌ wa yaa chinꞌ neꞌ taꞌa ba seꞌen ndiꞌin wan, chaꞌ ngwaꞌu neꞌ kanꞌ ꞌwan chaꞌ ndiꞌin chaꞌ siꞌyu wan kijin yu kiꞌyu taꞌa wan, ndukwin neꞌ; kwiꞌ ndiꞌin chaꞌ kuꞌni wan nchga tñan nu ngwaꞌan ayman Moisés lo kityi nu ngwa sꞌni, ndukwin neꞌ. Loꞌo ja siyaꞌ ngulo ba tñan ꞌin neꞌ kanꞌ, chaꞌ tsaa neꞌ seꞌen ndiꞌin wan; jlyo tiꞌ ba chaꞌ xiꞌin chinꞌ tiꞌ wan ndiꞌin wan, chaꞌ ja nchka biyaꞌ tiꞌ wan si chañi lka chaꞌ kanꞌ. 25 Kanꞌ chaꞌ ni, ngwa suꞌwa chaꞌ ꞌwa loꞌo taꞌa ba re; wa ngulo suwi ba tukwa nten taꞌa ba, ti kwiꞌ nten ꞌin Jesucristo taꞌaan lka yu. Ngulo ba tñan ꞌin yu chaꞌ tsaa yu seꞌen ndiꞌin wan loꞌo Bernabé loꞌo Palyu taꞌaan. Suꞌwe ꞌa nka tiyeen ñaꞌaan ꞌin yu taꞌaan kanꞌ, 26 ni siya wa mdiya tyun nten nu ngwa tiꞌ kujwi ꞌin yu taꞌaan kanꞌ, chunꞌ ngiꞌni yu tñan nu ngulo Xꞌnaan Jesucristo ꞌin yu. 27 Juda loꞌo Sila naan yu nu ngulo ba tñan chaꞌ tsaa yu seꞌen ndiꞌin wan, chaꞌ katsaꞌ yu chaꞌ nu ñi ꞌwan. 28 Wa mdayaꞌ Tyiꞌi Ndiose ꞌware xa nu ykwiꞌ ba loꞌo taꞌa ba, kanꞌ chaꞌ chkwiꞌ ba chaꞌ re ti loꞌo wan ni, chaꞌ ja suꞌwe si ti kulo la ba xka tñan nu tukwi la ꞌwan: 29 Ja suꞌwe ku wan kunaꞌ ꞌni nu lka lomstan, nu wa mstya neꞌ tloo joꞌo; ja suꞌwe ku wan tnen; ja suꞌwe ku wan ꞌni nu ja mdyii tnen ngalu xa wa yjwi neꞌ ꞌin iꞌ; loꞌo ja suꞌwe si tyiꞌin chaꞌ ꞌwan loꞌo kwilyoꞌo xka nten. Sa kanꞌ ti chaꞌ chkwiꞌ ba. Si kunan wan chaꞌ nu ngwaꞌan ba lo kityi re, suꞌwe ti tyiꞌin wan bra kanꞌ. Sa kwa ti chaꞌ ndaꞌan ba.”
30 Mdoꞌo neꞌ ndyaa neꞌ loꞌo kityi bra kanꞌ, ndyaan neꞌ nde kichen Antioquía xiyaꞌ. Mxoꞌ tiꞌin neꞌ ꞌin nchga nten ꞌin Jesucristo kichen kanꞌ, chaꞌ ta neꞌ kityi kanꞌ ꞌin neꞌ. 31 Xa wa ykwiꞌ nchga neꞌ kanꞌ lo kityi, suꞌwe ꞌa ngwa tiye neꞌ chaꞌ nu ykwiꞌ kityi loꞌo neꞌ ngwañaꞌan bra kanꞌ. 32 Loꞌo ngwa ꞌa ꞌin Juda loꞌo Sila kanꞌ nchkwiꞌ loꞌo nten chabiyaꞌ ꞌin Ndiose, kanꞌ chaꞌ lye ꞌa ngwaꞌu yu chaꞌ ꞌin Ni ꞌin nten kichen kanꞌ. Loꞌo ngwa tnun la tiye nchga nten ꞌin Jesucristo nde kwa bra kanꞌ, xa wa ngwaꞌu yu chaꞌ kanꞌ ꞌin neꞌ. 33 Tyun tsan mdiꞌin yu kanꞌ kichen Antioquía, bra kanꞌ mslaaꞌ nten ꞌin Jesucristo ꞌin yu kanꞌ. Taꞌa neꞌ mjñan neꞌ ꞌin Ndiose chaꞌ tayaꞌ Ni ꞌin neꞌ tuwiin ndyaan neꞌ seꞌen ndiꞌin taꞌa neꞌ. 34 Kanꞌ ndukwin Sila chaꞌ ja tyaa ꞌa yu, ti kanun la yu loꞌo neꞌ. 35 Kwiꞌ ngwañaꞌan nganun Palyu loꞌo Bernabé kichen Antioquía kanꞌ; ngwaꞌu la yu ꞌin neꞌ kwa, ykwiꞌ la yu chaꞌ ꞌin Xꞌnaan loꞌo neꞌ. Loꞌo nde kichen kwa mdiꞌin tyun la nten nu ykwiꞌ chaꞌ ꞌin Xꞌnaan loꞌo taꞌa neꞌ kanꞌ.
Ndyaa Palyu xiyaꞌ chaꞌ chkwiꞌ chaꞌ ꞌin Jesucristo nde xka la kichen tijyuꞌ
36 Ngwa ska tsan ykwiꞌ Palyu loꞌo Bernabé:
―Tyaan ni ―ndukwin―, tsaan seꞌen ndiꞌin nten taꞌa ndiꞌin chaꞌ ꞌñaan loꞌo Jesucristo xiyaꞌ, nu ndiꞌin kichen tijyuꞌ ―ndukwin Palyu ꞌin Bernabé―. Xiyaꞌ tsaan nchga kichen seꞌen ngwaꞌuan chaꞌ ꞌin Jesucristo nu ngwa xkanꞌ, tsaa naꞌaan si suꞌwe ti ndiꞌin neꞌ taꞌaan kanꞌ.
37 Ngwa tiꞌ Bernabé chaꞌ loꞌo Xuwa tsaa loꞌo neꞌ, ti kwiꞌ Xuwa Marku kanꞌ. 38 Loꞌo ja nka tiye Palyu chaꞌ tsaa loꞌo ꞌin Xuwa, chaꞌ ja mdalo Xuwa kanꞌ kuꞌni tñan loꞌo yu nu ngwa xkanꞌ; xa wa mdiyan neꞌ nde lo yuu ꞌin Panfilia ti kulo, mdoꞌo Xuwa ndyaa bra kanꞌ. 39 Kanꞌ chaꞌ ja suꞌwa nka tiye Palyu loꞌo Bernabé bra kanꞌ, ja mdaꞌan ꞌa neꞌ suꞌwa, kanꞌ chaꞌ ndyaa Bernabé yten yu niꞌ yka naꞌan chaꞌ tsaa yu nde lo yuu Chipre xiyaꞌ. Loꞌo Marku kanꞌ ndyaa yu loꞌo Bernabé bra kanꞌ.
40 Loꞌo ngulo suwi Palyu ꞌin Sila chaꞌ ka yu taꞌa tsaa yu bra kanꞌ. Mdoꞌo yu ndyaa yu bra kanꞌ, chaꞌ wa ykwiꞌ taꞌa neꞌ loꞌo Xꞌnaan Ndiose chaꞌ tayaꞌ Ni ꞌin yu tuwiin. 41 Ndyaa yu nde lo yuu ꞌin Siria, loꞌo ti ndyaa la yu lo yuu ꞌin Cilicia bra kanꞌ; ykwiꞌ yu loꞌo nchga nten ꞌin Jesucristo nu ndyoꞌ tiꞌin sa tlyu ti la kanꞌ, chaꞌ kuꞌni tnun tiye neꞌ, chaꞌ sten suꞌwe la neꞌ chaꞌ ꞌin Jesús.