26
Nchkwiꞌ Palyu si ka lyaa yu ti ykwiꞌ ti yu yaꞌ ree
―Taǎn chabiyaꞌ chkwiiꞌ ni, si ka tyoꞌo luwi chaꞌ ꞌiin loꞌo neꞌ re ―ndukwin ree Agripa ꞌin Palyu bra kanꞌ.
Mskwen kwan Palyu yaꞌ yu ꞌin ree, loꞌo mdyisnan ykwiꞌ yu loꞌo neꞌ bra kanꞌ.
―Suꞌwe nka tiyeěn, ree Agripa ―ndukwin Palyu―, chaꞌ nduǔn tloo wan ni ―ndukwin―, chaꞌ chkwiǐnꞌ chinꞌ loꞌo wan, sa ñaꞌan nu ngwa chaꞌ mstya neꞌ judío taꞌaan kiꞌya ꞌñaǎn. Jlyo tiǎnꞌ chaꞌ nchka biyaꞌ tiꞌ wan nchga chaꞌ kula nu ndiꞌin ꞌin neꞌ judío taꞌaan; xa nu lye ꞌa nchkwiꞌ neꞌ loꞌo taꞌa neꞌ, nchka biyaꞌ tiꞌ wan bra kanꞌ. Kanꞌ chaꞌ kuꞌni wan chaꞌ suꞌwe, talo wan kunan suꞌwe wan nchga chaꞌ nu chkwiǐnꞌ loꞌo wan ni ―ndukwin Palyu―.
Xa nu ti ji kwaꞌu tloo Jesucristo ꞌin Palyu
’Jlyo tiꞌ nchga neꞌ judío taꞌaan sa ñaꞌan nu yꞌniǐn nchga yijan xa wa mdiꞌiǐn kichen tyiǐn, kwiꞌ ngwañaꞌan xa wa mdiꞌiǐn kichen Jerusalén; jlyo tiꞌ neꞌ nchga chaꞌ kanꞌ. Si nchka tiꞌ neꞌ, ka chkwiꞌ neꞌ loꞌo wan chaꞌ neꞌ fariseo lkaǎn ti nu kuneěnꞌ; loꞌo neꞌ fariseo, ñi la ti ndukwa neꞌ nchga chaꞌ kula nu ndiꞌin ꞌin neꞌ judío ―ndukwin Palyu―. Sa ñaꞌan nu yaa ñaꞌan tiꞌ ayman kula ꞌñaan chaꞌ nu ykwiꞌ Ndiose loꞌo neꞌ, kwiꞌ ngwañaꞌan ndyaa ñaꞌan tiǎnꞌ ni; kanꞌ chaꞌ nchka biyaꞌ ꞌñaǎn tloo wan ni. Taꞌa tii tyukwa ta neꞌ Israel nu lka neꞌ taꞌaan ni, ngita neꞌ ni ñaꞌan bra nu kuꞌni Ndiose chaꞌ tyuꞌu nchga ayman xiyaꞌ; kanꞌ chaꞌ ngiꞌni tnun neꞌ ꞌin Ndiose, nchga tsan loꞌo nchga tla. Kwiꞌ ngwañaꞌan loꞌoǔn, ndyaa ñaꞌan tiǎnꞌ chaꞌ kanꞌ, ree Agripa; kanꞌ chaꞌ mstya neꞌ judío taꞌaan kiꞌya ꞌñaǎn. ¿Ni chaꞌ ndiꞌin nten taꞌa wan re nu ja ndyaa ñaꞌan tiꞌ chaꞌ ka ꞌin Ndiose kuꞌni Ni chaꞌ tyuꞌu ayman xiyaꞌ? ―ndukwin Palyu―.
Yꞌni liyeꞌ tiꞌ Palyu ꞌin nten ꞌin Jesucristo nu ngwa sꞌni
’Ti kulo la mdaꞌan tiyeěn chaꞌ lye ꞌa taǎn nu tiꞌí ꞌin nchga nten nu wa yten chaꞌ ꞌin Jesús Nazaret, 10 kanꞌ chaꞌ yꞌniǐn liyeꞌ ꞌa tiǎnꞌ ꞌin neꞌ kanꞌ nde kichen Jerusalén. Msñiǐn ꞌin tyun nten ꞌin Jesucristo bra kanꞌ, msuꞌwaǎn ꞌin neꞌ niꞌ ñaꞌan chkwan loꞌo chabiyaꞌ nu wa nda sti joꞌo nu nka ndloo ꞌñaǎn; suꞌwa ngwa tiyeěn loꞌo neꞌ nu yjwi ꞌin nten ꞌin Jesucristo kanꞌ. 11 Chañi chaꞌ lye ꞌa yꞌniǐn liyeꞌ tiǎnꞌ ꞌin nten kanꞌ, ngwa tiyeěn chaꞌ kulo chunꞌ neꞌ siyaꞌ ti chaꞌ ꞌin Jesús. Ngwañaꞌan yꞌniǐn nchga niꞌ lyaa ꞌin neꞌ judío, ni siya kichen lo yuu re, ni siya kichen tijyuꞌ la seꞌen msnan neꞌ, chaꞌ msinꞌ ꞌa tiǎnꞌ ꞌin neꞌ kanꞌ ―ndukwin Palyu―.
Msñi Palyu chaꞌ ꞌin Jesucristo
12 ’Chunꞌ ndiꞌin la wa mdiya ska tsan mdaꞌaǎn tuwiin nu tsaa kichen Damasco. Mdiya kityi chabiyaꞌ nu mda sti joꞌo nu nka ndloo la ꞌñaǎn, chaꞌ kuꞌniǐn ti kwiꞌ chaꞌ kuxi kanꞌ nde kichen kanꞌ. 13 Wa mdiya ndiꞌya kwan, ree Agripa, kanꞌ mdoꞌo ska xaa tlyu ꞌin Ndiose nde niꞌ kwan msti ran lyuu nchga seꞌen nduun ba loꞌo taꞌa ndaꞌan ba. Joꞌo la njyiꞌin xaa kwichaa, lye la mjiꞌin xaa kanꞌ. 14 Taꞌa ba mlyuu ba tuwiin kanꞌ, chaꞌ ytsen ꞌa ba. Bra kanꞌ ykwiꞌ Ndiose loꞌoǔn; chaꞌ nu nchkwianꞌ chaꞌ lkaan neꞌ judío ykwiꞌ Ni loꞌoǔn: “Saulo, Saulo” ndukwin Ni ꞌñaǎn, “¿ni chaꞌ lka lye ꞌa nxuun loꞌoǔn a?” ndukwin Ni. “Ti ykwiiꞌ ti ndaa nu tiꞌí ꞌiin; sa ñaꞌan ngiꞌni ska toro msu, ngwañaꞌan ngiꞌnii. Njyiꞌin kiyaꞌ toro ti kwiꞌ seꞌen yojoꞌ neꞌ yka cha tu seꞌen iꞌ; kwiꞌ ngwañaꞌan, nuꞌwin ngiꞌnii ñuꞌun ꞌiin, ti ykwiiꞌ ti.” 15 “¿Ti ka nu lkaa a?, Xꞌnaǎn” niǐn ꞌin Ni bra kanꞌ. “Jesús lkaǎn” ndukwin Ni. “Loꞌo nuꞌwin ngiꞌnii chaꞌ tyijiǐn nu tiꞌí” ndukwin. 16 “Tyituun ni. Wa ngwaꞌuǔn tloǔn ꞌiin ni chaꞌ kuꞌnii tñan ꞌñaǎn nde loo la, chaꞌ katsaaꞌ ꞌin nten chaꞌ wa naꞌaan ꞌñaǎn tsan ni. Loꞌo ngwañaꞌan, ndiꞌin chaꞌ chkwiiꞌ chaꞌ ꞌñaǎn loꞌo nten, nchga chaꞌ nu kwaꞌuǔn ꞌiin nde loo la. 17 Kulaǎn ꞌiin yaꞌ neꞌ judío nu nxuun loꞌoo, loꞌo yaꞌ neꞌ xka laꞌa tsuꞌ xa nu kuꞌni tlá neꞌ ꞌiin. Loꞌo kuloǔn tñan ꞌiin chaꞌ tsaa seꞌen ndiꞌin neꞌ xka laꞌa tsuꞌ, 18 chunꞌ ñaꞌan tiꞌ nten nu kwityiinꞌ, ngwañaꞌan ndiꞌin neꞌ kanꞌ lo chalyuu; ñaꞌan tiꞌ si xkwiꞌ tla ꞌa seꞌen ndiꞌin neꞌ, ngwañaꞌan ngiꞌni neꞌ kanꞌ chaꞌ xaꞌan. Kanꞌ chaꞌ ndiꞌin chaꞌ kwaꞌuu chaꞌ ꞌñaǎn ꞌin neꞌ kanꞌ, chaꞌ sten neꞌ chaꞌ ꞌñaǎn. Ja tyiꞌin ꞌa neꞌ seꞌen tla bra kanꞌ, sa ñaꞌan lka si kwityiinꞌ neꞌ; ka tyaꞌan neꞌ tuwiin ꞌin Ndiose seꞌen nu xaa ꞌa, ka biyaꞌ tiꞌ neꞌ nchga chaꞌ ꞌin Ni bra kanꞌ. Satanás lka nu ndlo tñan ꞌin neꞌ kanꞌ ni, loꞌo chunꞌ ndiꞌin la ka neꞌ kanꞌ nten ꞌin Ndiose. Ndiꞌin chaꞌ sten neꞌ kanꞌ chaꞌ ꞌñaǎn, chaꞌ ka kuꞌni Ndiose chaꞌ tlyu tiꞌ ꞌin neꞌ ꞌin chaꞌ kuxi nu ndiꞌin ꞌin neꞌ kanꞌ. Bra kanꞌ ka suꞌwa chaꞌ ꞌin neꞌ kanꞌ loꞌo nchga nten nu ka luwi kasiya ꞌin neꞌ chunꞌ ngujwiǐn lo wsi” ndukwin Jesús kanꞌ ꞌñaǎn.
Ynan Palyu chaꞌ nu ykwiꞌ Ndiose loꞌo yu
19 ’Yu kula, ree Agripa ―ndukwin Palyu―, wa yꞌniǐn tñan nu ngulo Jesús ꞌñaǎn, bra nu ngwaꞌu tloo Jesús ꞌñaǎn. 20 Kulo ndukwa la ngwaꞌuǔn ꞌin neꞌ judío taꞌaan nu ndiꞌin nde kichen Damasco, chaꞌ kulaa yaꞌ neꞌ nchga chaꞌ kuxi nu mdaꞌan tiye neꞌ nu ngwa sꞌni, chaꞌ sten neꞌ chaꞌ ꞌin Ndiose bra kanꞌ; nde loo la ndiꞌin chaꞌ kuꞌni neꞌ xkwiꞌ chaꞌ suꞌwe ti bra kanꞌ, chaꞌ ka biyaꞌ tiꞌ nten chaꞌ wa mxaꞌan kasiya ꞌin neꞌ kanꞌ. Kwiꞌ ngwañaꞌan ngwaꞌuǔn chaꞌ kanꞌ ꞌin neꞌ Jerusalén, loꞌo neꞌ nchga kichen nde lo yuu ꞌin Judea re. Chunꞌ ndiꞌin la ngwaꞌuǔn chaꞌ kanꞌ ꞌin nten xka laꞌa tsuꞌ. 21 Kanꞌ chaꞌ msñi neꞌ judío taꞌaan ꞌñaǎn tuꞌwa laa tlyu, chaꞌ ngwa tiꞌ neꞌ kujwi neꞌ ꞌñaǎn. 22 Loꞌo ti ndaꞌaǎn suꞌwe tiǎn lo tñan re sa bra nu ni, chaꞌ Ndiose ndayaꞌ Ni ꞌñaǎn nchga tsan chaꞌ kwaꞌuǔn chaꞌ ꞌin Ni seꞌen ndiꞌin nchga nten, ni siya nten nu tnun nchka, ni siya nten nu tiꞌi. Ti kwiꞌ ti chaꞌ nu ngwaꞌan ayman lo kityi sꞌni, ti kwiꞌ ayman nu ykwiꞌ loꞌo nten chabiyaꞌ ꞌin Ndiose, kanꞌ lka chaꞌ nu nduꞌuǔn ꞌin neꞌ. Nan wa ngwaꞌan ayman Moisés loꞌo neꞌ kula kanꞌ nchga chaꞌ nu ka nde loo la, loꞌo kanꞌ lka chaꞌ nu nduꞌuǔn ꞌin nten. 23 Ngwaꞌan neꞌ chaꞌ lye ꞌa ta nten nu tiꞌí ꞌin nu ka Krixtu nde loo la; ndiꞌin chaꞌ kaja yu, loꞌo Krixtu kanꞌ lka nu tyuꞌu kulo la ti chunꞌ ndiꞌin la, xa wa ngujwi yu. Ndukwin kityi kanꞌ, chaꞌ tyuꞌu Krixtu xiyaꞌ chaꞌ kulaa yu ꞌñaan taꞌaan ꞌin chaꞌ kuxi, ni siya neꞌ judío taꞌaan, ni siya nten xka laꞌa tsuꞌ. Ngwañaꞌan nduꞌuǔn ꞌin nten.
Ngwa ꞌa tiꞌ Palyu chaꞌ xñi ree Agripa chaꞌ ꞌin Jesús
24 Xa wa ykwiꞌ Palyu ngwañaꞌan loꞌo neꞌ, lye ykwiꞌ Festo loꞌo yu bra kanꞌ:
―¡Wa mnaꞌ chaꞌ tiya ꞌiin, Palyu! ―ndukwin Festo ꞌin yu―. Chaꞌ lye ꞌa nchkwiiꞌ lo kityi, kanꞌ chaꞌ wa mnaꞌ chaꞌ tiya ꞌiin, ja taꞌa ꞌa tyukwa kee ―ndukwin.
25 Loꞌo mxkwen Palyu ꞌin yu kula kanꞌ bra kanꞌ:
―Siꞌi chaꞌ mnaꞌ chaꞌ tiya ꞌñaǎn, yu kula ―ndukwin Palyu ꞌin Festo―. Ja nchkwiǐnꞌ chaꞌ tintu, xkwiꞌ chaꞌ nu ñi ngitsaǎnꞌ ꞌwan. 26 Jlyo tiꞌ ree Agripa re, chunꞌ nchka biyaꞌ tiꞌ yu kula chaꞌ re; kanꞌ chaꞌ tnun nka tiyeěn nchkwiǐnꞌ loꞌo yu kula re. Loꞌo jlyo tiꞌ yu kula sa ñaꞌan ngwa chaꞌ ꞌin Jesús, chaꞌ siꞌi mnan ti ngwa chaꞌ kanꞌ. 27 Yu kula, ree Agripa, ¿ta ndyaa ñaꞌan tiꞌ wan chaꞌ nu ngwaꞌan ayman lo kityi sꞌni, ti kwiꞌ ayman nu ykwiꞌ loꞌo nten chabiyaꞌ ꞌin Ndiose a? Jlyo tiǎnꞌ chaꞌ loꞌo wan ndyaa ñaꞌan tiꞌ wan chaꞌ kanꞌ ―ndukwin Palyu ꞌin ree Agripa.
28 ―¿Ta ndla ꞌa nchka tiiꞌ chaꞌ kaǎn nten ꞌin Jesucristo a? ―ndukwin ree Agripa ꞌin Palyu bra kanꞌ.
29 ―Ni siya ndla ti, ni siya ti xꞌni la ―ndukwin Palyu―, suꞌwe ꞌa si xñi taꞌa wan chaꞌ kanꞌ, loꞌo ꞌwan, ree Agripa, loꞌo nchga wan nu ynan wan chaꞌ nu ykwiǐnꞌ loꞌo wan tsan ni; suꞌwe ꞌa si ka suꞌwa chaꞌ ꞌwan loꞌoǔn chaꞌ sten wan chaꞌ kanꞌ bra kanꞌ. Ska ti chaꞌ ja suꞌwe, si skanꞌ nten ꞌwan loꞌo karenan chkwan sa ñaꞌan nu mskanꞌ neꞌ ꞌñaǎn.
30 Wa mdyii ykwiꞌ Palyu loꞌo neꞌ, bra kanꞌ mdyituun ree, mdyituun gobernador loꞌo Berenice, mdyituun nchga nten nu ndiꞌin loꞌo neꞌ kanꞌ bra kanꞌ. 31 Mdoꞌo neꞌ ndyaa neꞌ chunꞌ naꞌan bra kanꞌ. Ykwiꞌ skaa neꞌ loꞌo taꞌa neꞌ:
―Ja ska ꞌa chaꞌ kuxi yꞌni yu kwa ―ndukwin neꞌ ꞌin taꞌa neꞌ―. Ja ndiꞌin chaꞌ kujwi nten ꞌin yu, kwiꞌ ja ndiꞌin chaꞌ xuꞌwi yu niꞌ ñaꞌan chkwan.
32 ―Ka kulaǎn ꞌin yu re, ska ti chaꞌ wa mjñan yu chaꞌ ka biyaꞌ ꞌin yu la seꞌen ndiꞌin ree nu nka ndloo la ti nde kichen Roma ―ndukwin Agripa ꞌin Festo.