8
Yꞌni ꞌa Saulo chaꞌ kuxi loꞌo nten ꞌin Jesucristo
Loꞌo suꞌwe ꞌa nka tiye Saulo kanꞌ, chaꞌ wa yjwi neꞌ ꞌin Steba. Ti kwiꞌ tsan kanꞌ mdyisnan yu, mda ꞌa yu nu tiꞌí ꞌin neꞌ nu ndiꞌin chaꞌ ꞌin loꞌo Jesucristo nde kichen Jerusalén. Tiꞌí ꞌa tiꞌ yu ꞌin neꞌ kanꞌ; kanꞌ chaꞌ msñi neꞌ tuwiin, ndyaa neꞌ nchga kichen nde lo yuu ꞌin Judea, loꞌo nde lo yuu nu kwenta ꞌin Samaria. Tii tyukwa neꞌ nu yꞌni xaꞌan chaꞌ ꞌin Jesucristo ti kulo, kanꞌ ti nu ngunun nde Jerusalén. Loꞌo mdiya nten nu xiꞌin ꞌa tiꞌ ndiꞌin chaꞌ ngujwi Steba. Tyun neꞌ kanꞌ nu tyukwi ti tiye ngiꞌni tnun neꞌ ꞌin Ndiose, ndyaa loꞌo neꞌ kanꞌ ꞌin ayman Steba seꞌen mtsiꞌ neꞌ ꞌin yu; lye ꞌa nganan neꞌ nu ndyaa loꞌo ꞌin yu kanꞌ. Loꞌo Saulo kanꞌ, ngwa tiꞌ yu chaꞌ lye la ta yu nu tiꞌí ꞌin nchga nten ꞌin Jesucristo bra kanꞌ. Yten yu niꞌ ñaꞌan ꞌin neꞌ, msñi yu ꞌin neꞌ kanꞌ, loꞌo nu kiꞌyu loꞌo nu kunaꞌan, chaꞌ suꞌwa yu ꞌin neꞌ niꞌ ñaꞌan chkwan.
Mdyisnan nganen chaꞌ ꞌin Jesús nde kichen lo yuu ꞌin Samaria
Loꞌo neꞌ nu ndyaa xka kichen kanꞌ, ykwiꞌ neꞌ chaꞌ ꞌin Krixtu nu nka Xꞌnaan loꞌo neꞌ nchga kichen seꞌen ndyaa neꞌ. Loꞌo ndiya ska yu naan Lpe, ndyaa yu nde lo yuu ꞌin Samaria; bra kanꞌ mdiyan yu ska kichen la kanꞌ, ykwiꞌ yu chaꞌ ꞌin Jesucristo loꞌo neꞌ kichen kanꞌ. Suꞌwe ꞌa ynan nchga neꞌ kichen chaꞌ kanꞌ, loꞌo naꞌan neꞌ chaꞌ tnun nu yꞌni Lpe chabiyaꞌ ꞌin Ndiose seꞌen ndiꞌin neꞌ. Yꞌni yu chaꞌ nchkaa tyun neꞌ tiꞌí, loꞌo yꞌni yu chaꞌ nchkaa neꞌ nu msñi kwiꞌin kuxi ꞌin. Kwen msiꞌya neꞌ nu msñi kwiꞌin kuxi ꞌin, mdoꞌo kwiꞌin kuxi kanꞌ ndyaa bra kanꞌ. Kwiꞌ ngwañaꞌan nchkaa neꞌ nu tiꞌí kiyaꞌ, nchkaa neꞌ nu nchkunꞌ tyukwin. Suꞌwe ꞌa nka tiye nchga neꞌ kichen kanꞌ bra kanꞌ.
Loꞌo kichen kanꞌ ndiꞌin ska nu kiꞌyu, nu naan Simón. Neꞌ taꞌá lka yu kanꞌ. Ykwiꞌ Simón kanꞌ chaꞌ lka yu ska neꞌ nu tnun ꞌa nchka; loꞌo msñi neꞌ kichen chaꞌ nu nchkwiꞌ yu, ndyaa ñaꞌan ꞌa tiꞌ neꞌ ꞌin yu. 10 Ndukwa neꞌ kuliyaꞌ chaꞌ ꞌin yu; loꞌo neꞌ tiꞌí, loꞌo neꞌ nu nka ndloo la kichen, loꞌo nu xuwe, nchga neꞌ ynan suꞌwe neꞌ ya ñaꞌan ti chaꞌ nu ykwiꞌ Simón kanꞌ.
―Ndiose nda chabiyaꞌ ꞌin yu kiꞌyu re chaꞌ kuꞌni yu nchga chaꞌ tnun nu nchka tiꞌ yu kuꞌni yu ―ndukwin neꞌ kichen kanꞌ bra kanꞌ.
11 Wa tyun yijan yꞌni Simón kanꞌ chaꞌ taꞌá ꞌin nchga nten, kanꞌ chaꞌ ndyaa ñaꞌan ꞌa tiꞌ neꞌ nchga chaꞌ nu ykwiꞌ yu taꞌá kanꞌ, xa nu ja ya kala Lpe kichen kanꞌ. 12 Bra nu ngala Lpe la kwa, ykwiꞌ yu chaꞌ ꞌin Jesucristo loꞌo nchga neꞌ kichen; ytsaꞌ yu ꞌin neꞌ ni ñaꞌan ka chaꞌ bra nu ka Ndiose ndloo la niꞌ kasiya ꞌin neꞌ. Ynan neꞌ chaꞌ nu ykwiꞌ Lpe bra kanꞌ, ndyaa ñaꞌan tiꞌ neꞌ chaꞌ kanꞌ; kanꞌ chaꞌ mdukwatya yu ꞌin nchga nten nu msñi chaꞌ kanꞌ, ni siya yu kiꞌyu, ni siya nu kunaꞌan. 13 Loꞌo Simón kanꞌ, ngwa tiꞌ yu xñi yu chaꞌ ꞌin Jesucristo bra kanꞌ, loꞌo mdukwatya Lpe ꞌin yu bra kanꞌ. Nchga tsan ndaꞌan ñaꞌan yu ꞌin Lpe bra kanꞌ, chaꞌ yuwe ꞌa tiꞌ Simón xa nu naꞌan yu nchga chaꞌ tnun nu yꞌni Lpe kanꞌ.
14 Loꞌo ynan neꞌ nu yꞌni xaꞌan chaꞌ ꞌin Jesucristo nu nganun Jerusalén, chaꞌ loꞌo neꞌ Samaria kanꞌ yten neꞌ chaꞌ ꞌin Ndiose. Kanꞌ ngulo neꞌ kanꞌ tñan ꞌin Tyu loꞌo Xuwa chaꞌ tsaa neꞌ nde lo yuu ꞌin Samaria kanꞌ. 15 Xa wa mdiyan yu la kanꞌ, bra kanꞌ ykwiꞌ yu loꞌo Ndiose chaꞌ ꞌin nchga neꞌ kichen nu yten chaꞌ ꞌin Jesucristo la kanꞌ, mjñan yu ꞌin Ndiose chaꞌ ta Ni Tyiꞌi Ni ꞌin neꞌ kanꞌ, chaꞌ kanun Ni niꞌ kasiya ꞌin neꞌ. 16 Ja ya kanun Tyiꞌi Ndiose niꞌ kasiya ꞌin neꞌ kanꞌ, ni siya wa mdukwatya Lpe ꞌin neꞌ chaꞌ nchka tiꞌ neꞌ chaꞌ ka neꞌ nten ꞌin Jesucristo. 17 Mstya yaꞌ Tyu loꞌo Xuwa ke neꞌ bra kanꞌ, loꞌo nganun Tyiꞌi Ndiose niꞌ kasiya ꞌin neꞌ kanꞌ.
18-19 Naꞌan Simón bra nu mstya yaꞌ neꞌ nu yꞌni xaꞌan chaꞌ ꞌin Jesucristo ke neꞌ, chaꞌ nganun Tyiꞌi Ndiose niꞌ kasiya ꞌin neꞌ bra kanꞌ. Ykwiꞌ Simón loꞌo neꞌ kanꞌ bra kanꞌ:
―Taǎn tñi ꞌwan si tayaꞌ wan ꞌñaǎn chaꞌ loꞌoǔn kuꞌniǐn chinꞌ tñan ngwañaꞌan ―ndukwin Simón―. Loꞌoǔn nchka tiǎnꞌ xtyaǎn yaǎnꞌ ke nten chaꞌ kanun Tyiꞌi Ndiose niꞌ kasiya ꞌin neꞌ ―ndukwin.
20 ―Suꞌwa ti kuꞌni tyii Ndiose ꞌiin loꞌo nchga tñi ꞌiin ―ndukwin Tyu ꞌin Simón bra kanꞌ―. Chaꞌ suꞌwe nu nsuꞌwi ꞌin Ndiose, ja ka ka kiyaꞌ ran ―ndukwin―. 21 Ja ndiꞌin chaꞌ ꞌiin loꞌo Ndiose siyaꞌ ti, kanꞌ chaꞌ ja ta Ni chabiyaꞌ ꞌiin chaꞌ kuꞌni tñan loꞌo ba. 22 Kuloo chuunꞌ chaꞌ kuxi nu ndiꞌin niꞌ kasiya ꞌiin, chaꞌ kaa jñaan chaꞌ tlyu tiꞌ ꞌin Ndiose ꞌin nchga chaꞌ kuxi nu yꞌnii. 23 Jlyo tiǎnꞌ nchga chaꞌ kuxi nu ndiꞌin niꞌ kasiya ꞌiin, chaꞌ chen ꞌa ñaꞌan lka niꞌ kasiya ꞌiin. Yaꞌ kuneꞌ xaꞌan nsuꞌwii, kanꞌ chaꞌ katsaǎnꞌ ꞌiin ni, chaꞌ kuloo chuunꞌ chaꞌ kuxi nu ndiꞌin ꞌiin.
24 Mxkwen Simón ꞌin neꞌ bra kanꞌ:
―Kuꞌni wan chaꞌ suꞌwe chkwiꞌ wan loꞌo ykwiꞌ Ni nu nka Xꞌnaan chaꞌ ꞌñaǎn ―ndukwin Simón ꞌin neꞌ―, chaꞌ kuꞌni Ni chaꞌ tlyu tiꞌ ꞌñaǎn ―ndukwin―, chaꞌ ja kuꞌni Ni loꞌoǔn sa ñaꞌan nu ndukwin wan ꞌñaǎn.
25 Kaꞌan la chaꞌ ꞌin Ndiose ngwaꞌu Tyu loꞌo Xuwa ꞌin neꞌ bra kanꞌ, ykwiꞌ yu sa ñaꞌan ngwa nchga chaꞌ ꞌin Jesús. Chunꞌ ndiꞌin la mdoꞌo yu ndyaan yu nde Jerusalén. Tuwiin mdijin yu tyun kichen nde lo yuu ꞌin Samaria, loꞌo ngwaꞌu yu ꞌin neꞌ kichen kanꞌ sa ñaꞌan nu ndlaa Jesús ꞌin nten chalyuu ꞌin nchga chaꞌ kuxi.
Ndyukwa taꞌa Lpe loꞌo ska neꞌ Etiopía
26 Ykwiꞌ ska angajle loꞌo Lpe bra kanꞌ:
―¿Ta nsuꞌwi lyo nuꞌwin tuwiin nu ndyoꞌo Jerusalén ndyaa kichen Gaza a? Yaa lyaa chinꞌ tuwiin kanꞌ ―ndukwin angajle kanꞌ ꞌin Lpe.
Tuwiin ndijin nde ska ntenꞌ wtyi lka ran. 27 Bra ti mdoꞌo Lpe ndyaa tuwiin kanꞌ, loꞌo chunꞌ ndiꞌin la naꞌan yu ndijyan ska yu kiꞌyu neꞌ Etiopía. Ska nten nu tnun nchka lka yu kula kanꞌ, chaꞌ nka yu ndloo ꞌin nchga tñi nu ndiya ꞌin reina nu nka ndloo la lo yuu Etiopía kanꞌ; Candace naan nu kunaꞌan reina kanꞌ. Wa yaa yu kiꞌyu kanꞌ Jerusalén chaꞌ kuꞌni tnun yu ꞌin Ndiose. 28 Loꞌo ni, wa mxitukwi yu ndyaan yu kichen tyi yu. Ndukwa yu niꞌ carreta nu ndujwakii kwiyu ꞌin, nchkwiꞌ yu lo kityi nu ngwaꞌan ayman Isaías chaꞌ ꞌin Ndiose. 29 Ykwiꞌ Ndiose loꞌo Lpe bra kanꞌ; Tyiꞌi Ni nu nganun niꞌ kasiya ꞌin Lpe, kanꞌ nu ykwiꞌ loꞌo:
―Yaa tyukwaa ꞌin carreta kwa ―ndukwin Ni ꞌin yu.
30 Msnan ꞌa Lpe ndyaa ñaꞌan ꞌin carreta bra kanꞌ. Siꞌ ti carreta mdaꞌan yu ndyaa yu chinꞌ, ynan yu chaꞌ nu ykwiꞌ yu kula kanꞌ lo kityi nu ngwaꞌan ayman Isaías, ñaꞌan ndukwa ti yu niꞌ carreta, kanꞌ mdyisnan ykwiꞌ Lpe loꞌo yu kula kanꞌ:
―¿La nde yaꞌ tsaa ni, yu kula a? ―ndukwin Lpe ꞌin yu.
―Tyaꞌaǎn nde kichen tyiǐn ―ndukwin yu.
―¿Ta nchka biyaꞌ tiiꞌ chaꞌ nu nchkwiiꞌ lo kityi kwa a? ―ndukwin Lpe ꞌin yu.
31 ―Ja nchka ꞌñaǎn, chaꞌ ja ndiya nu kwaꞌu ꞌñaǎn ―ndukwin yu kula kanꞌ bra kanꞌ―. Skween lyaa niꞌ carreta re chaꞌ tyaan suꞌwa ti.
Loꞌo ndyaa tukwa Lpe niꞌ carreta loꞌo yu kula bra kanꞌ. 32 Suꞌwa ti ykwiꞌ taꞌa tyukwaa neꞌ lo kityi ꞌin Ndiose nu nsuꞌwi yaꞌ yu kula bra kanꞌ, ti kwiꞌ lkaꞌ kityi seꞌen naꞌan kwiꞌya yu kula kanꞌ. Nde ñaꞌan nchkwiꞌ ran:
Ndyaa loꞌo neꞌ ꞌin yu chaꞌ kujwi neꞌ ꞌin yu, ñaꞌan tiꞌ ndujwi neꞌ ska slyaꞌ.
Sa ñaꞌan nu ngiꞌni slyaꞌ nu ja nxiꞌya bra nu nsiꞌyu neꞌ kichanꞌ chunꞌ iꞌ, kwiꞌ ngwañaꞌan kuꞌni yu nu kan lo chalyuu re chunꞌ ndiꞌin la;
ni siya kujwi neꞌ ꞌin yu, ja ska chaꞌ xkwen yu ꞌin neꞌ kanꞌ bra kanꞌ.
33 Ja ñi kuꞌni biyaꞌ neꞌ nu nka ndloo ꞌin yu, kanꞌ chaꞌ lye ꞌa ta neꞌ nu tiꞌí ꞌin yu kanꞌ.
Loꞌo ja ka chkwianꞌ chaꞌ kaja sñiꞌ yu nde loo la, chunꞌ chaꞌ kujwi neꞌ ꞌin yu kanꞌ;
loꞌo ja talo yu chan lo chalyuu re bra kanꞌ.
Ngwañaꞌan ndukwa chaꞌ lo kityi kanꞌ.
34 Bra kanꞌ mnichaꞌ yu kula Etiopía kanꞌ ꞌin Lpe:
―Kuꞌnii chaꞌ suꞌwe kwaꞌuu chinꞌ ꞌñaǎn sa ñaꞌan nchkwiꞌ kityi re ―ndukwin yu ꞌin Lpe―. ¿Ti ka nu lka kujwi neꞌ ꞌin, ndukwin kityi re a? ―ndukwin yu kanꞌ―. ¿Ta ngwaꞌan ra ayman Isaías chaꞌ re chaꞌ ꞌin yu, ti ykwiꞌ ti yu a? ¿O ta chaꞌ ꞌin xka yu ngwaꞌan ayman chaꞌ re a?
35 Loꞌo mxkwen Lpe ꞌin yu kula kanꞌ; ngwaꞌu yu ꞌin yu sa ñaꞌan lka chaꞌ nu ndukwa lo kityi kanꞌ, ngwaꞌu yu nchga chaꞌ ꞌin Jesucristo bra kanꞌ. 36 Laja nu ndyaa neꞌ tuwiin kanꞌ, mdiyan neꞌ ska seꞌen ndiꞌin ylaa tyiꞌa. Ykwiꞌ yu kula kanꞌ loꞌo Lpe bra kanꞌ:
―Nde ndiya tyiꞌa ―ndukwin yu kanꞌ―. ¿Ja kuꞌnii chaꞌ suꞌwe tukwatyaa ꞌñaǎn ni a?
37 ―Suꞌwe ―ndukwin Lpe ꞌin yu―. Suꞌwe si chañi chaꞌ tyukwi ti tiyee msñii chaꞌ ꞌin Jesucristo.
―Chañi chaꞌ wa msñiǐn chaꞌ kanꞌ ―ndukwin yu kula kanꞌ―. Ndyaa ñaꞌan tiǎnꞌ chaꞌ ska ti Jesucristo lka Sñiꞌ Ndiose ykwiꞌ.
38 Loꞌo ykwiꞌ yu kula kanꞌ loꞌo msu ꞌin yu chaꞌ tyaa tuun neꞌ loꞌo carreta ꞌin yu bra kanꞌ, chaꞌ kiꞌya yu kula kanꞌ lyuu loꞌo Lpe. Ndyaa neꞌ lo tyiꞌa, mdukwatya Lpe ꞌin yu kula kanꞌ bra kanꞌ. 39 Bra wa mdyii ndyukwatya yu, mdoꞌo neꞌ lo tyiꞌa bra kanꞌ. Bra ti ndyaa Lpe, ndyaa loꞌo Tyiꞌi Ndiose ꞌin yu chaꞌ tsaa yu xka seꞌen; ja naꞌan ꞌa yu kula kanꞌ ꞌin Lpe bra kanꞌ. Ndyaa yu kula Etiopía kanꞌ, ndyaa yu la lo yuu ꞌin kichen tyi yu bra kanꞌ; loꞌo suꞌwe ꞌa ngwa tiye yu kula kanꞌ bra kanꞌ. 40 Bra nu mgii tiꞌ Lpe kanꞌ xiyaꞌ, wa ndiya yu kichen Azoto. Ti ndyaa la yu tyun kichen chaꞌ kwaꞌu la yu chaꞌ ꞌin Jesucristo ꞌin nten kanꞌ. Chunꞌ ndiꞌin la, ngala Lpe kichen Cesarea.