2
Tñan nu yꞌni Palyu bra nu mdiꞌin yu kichen Tesalónica
ꞌWan neꞌ taꞌa msñian chaꞌ ꞌin Jesús, jlyo tiꞌ wan chaꞌ ja mnaꞌ tñan nu yꞌni ba bra nu mdiꞌin ba seꞌen ndiꞌin wan. Wa yꞌni Ndiose chaꞌ ngwa tnun la tiye ba chaꞌ kwaꞌu ba ꞌwan chaꞌ suꞌwe nu ngiꞌni Ni chaꞌ ndlaa Ni ꞌin nten ꞌin chaꞌ kuxi, bra nu yaa ba seꞌen ndiꞌin wan, ni siya tiꞌí ꞌa tiꞌ neꞌ kichen Filipos ꞌwa bra kanꞌ. Jlyo tiꞌ wan chaꞌ kuxi ꞌa yꞌni neꞌ kanꞌ loꞌo ba bra kanꞌ, kwiꞌ ngwañaꞌan ndiya neꞌ taꞌa kichen tyi wan nu kuxi ꞌa nka tiye neꞌ ñaꞌan neꞌ ꞌwa. Siꞌi chaꞌ kwiñi ngwaꞌu ba ꞌwan bra kanꞌ, siꞌi chaꞌ kuxi nka tiye ba ñaꞌan ba ꞌwan, ni siꞌi chaꞌ mñi lyoꞌo ba ꞌwan. Ndiose ytsaꞌ chaꞌ kanꞌ ꞌwa chaꞌ kwaꞌu ba ꞌin nten, kanꞌ chaꞌ nchkwiꞌ ba chaꞌ nu ñi loꞌo nten nchga kichen. Siꞌi nten chalyuu nka Xꞌnaan, Ndiose nka Xꞌnaan; kanꞌ chaꞌ chabiyaꞌ ꞌin Ndiose nduꞌu ba chaꞌ suꞌwe kanꞌ ꞌin nchga wan, chaꞌ jlyo tiꞌ Ni nchga chaꞌ nu nsuꞌwi niꞌ kasiya ꞌwa. Ja yꞌni ba suꞌwe ꞌa loꞌo wan chaꞌ kuꞌni ba kanan ꞌwan; kwiꞌ ngwañaꞌan, ja ykwiꞌ ba chaꞌ suꞌwe loꞌo wan chaꞌ kaja chaꞌ suꞌwe nu nsuꞌwi ꞌwan ꞌwa. Ja ngwa ngwañaꞌan. Jlyo tiꞌ Ndiose chaꞌ xkwiꞌ chaꞌ nu ñi ykwiꞌ ba; kwiꞌ ngwañaꞌan ꞌwan, wa ynan wan chaꞌ kanꞌ. Ja nchka tiꞌ ba chaꞌ kuꞌni tnun wan ꞌwa, ni siya chabiyaꞌ ꞌin Jesucristo yaa ba seꞌen ndiꞌin wan; ni siya yuꞌwi chabiyaꞌ ꞌwa chaꞌ ka ba ndloo ꞌwan, ja ykwiꞌ ba chaꞌ tnun ꞌa loꞌo wan, loꞌo ja yꞌni siyeꞌ ba chaꞌ lka ba ndloo ꞌin xka ta nten. Sa ñaꞌan nu ñaꞌansiin ska nu kunaꞌan ꞌin sñiꞌ, kwiꞌ ngwañaꞌan yꞌni ba kwenta ꞌwan, bra nu mdiꞌin ba seꞌen ndiꞌin wan nu ngwa bra kanꞌ. Suꞌwe ꞌa nka tiye ba ñaꞌan ba ꞌwan, chaꞌ wa ykwiꞌ ba chaꞌ suꞌwe ꞌin Ndiose loꞌo wan; lye ꞌa mdaꞌan chaꞌ tiye ba chaꞌ ꞌwan, loꞌo suꞌwe nka tiye ba ni siya kujwi neꞌ ꞌwa chaꞌ ꞌwan. ꞌWan taꞌaan, tyuꞌwi tiꞌ wan chaꞌ lye ꞌa yꞌni ba tñan chaꞌ kaja ñaꞌan tyijin yuꞌwi ꞌwa chalyuu; tsan loꞌo tla yꞌni ba tñan loꞌo yaꞌ ba, chaꞌ ja kwiji wan tñi ꞌwan lo ba bra nu ngwaꞌu ba chaꞌ suꞌwe kanꞌ ꞌwan.
10 Wa naꞌan nchga wan nu ndiꞌin chaꞌ ꞌwan loꞌo Ni, kwiꞌ ngwañaꞌan wa naꞌan Ndiose, chaꞌ xkwiꞌ suꞌwe yꞌni ba seꞌen ndiꞌin wan. Luwi yꞌni ba, ja mdukwi ba kiꞌya bra kanꞌ. 11 Sa ñaꞌan nu ngiꞌni ska nten loꞌo sñiꞌ, ngwañaꞌan ngwaꞌu ba ꞌwan bra kanꞌ. Bra nu yꞌni wan chaꞌ suꞌwe, bra kanꞌ ndayaꞌ ba ꞌwan; bra nu yꞌni wan chaꞌ kuxi, bra kanꞌ nda ba ska chaꞌ tiya ꞌwan. 12 Ndayaꞌ ba ꞌwan chaꞌ tyukwi ti tiye wan kuꞌni wan nchga chaꞌ suꞌwe nu nchka tiꞌ Ndiose chaꞌ kuꞌnian lo chalyuu, nan nu wa msñian chaꞌ ꞌin Ni. Wa ngulo suwi Ni ꞌwan chaꞌ tsaa wan la seꞌen tlyu seꞌen xaa ꞌa seꞌen nka Ni ndloo.
13 Kanꞌ chaꞌ nchga bra ndya ba xuꞌwe ꞌin Ndiose chaꞌ ꞌwan, chaꞌ bra ti ndyaa ñaꞌan tiꞌ wan chaꞌ suꞌwe ꞌin Ndiose, xa wa ynan wan chaꞌ kanꞌ, ti kwiꞌ chaꞌ nu wa ykwiꞌ ba loꞌo wan. Ngwa biyaꞌ tiꞌ wan chaꞌ nu ñi ꞌin Ndiose lka chaꞌ kanꞌ, siꞌi chaꞌ nu ndlo ke ti nten; msñi wan chaꞌ kanꞌ bra kanꞌ, kanꞌ chaꞌ ngiꞌni Ndiose tñan niꞌ kasiya ꞌwan sa bra ni. 14 Sa ñaꞌan nu ngwa ti ngwa xkanꞌ, chaꞌ nu tiꞌí tiꞌ neꞌ judío ꞌin nchga taꞌa ndiꞌin chaꞌ ꞌñaan loꞌo Jesucristo la lo yuu ꞌin Judea, kwiꞌ ngwañaꞌan tiꞌí tiꞌ taꞌa kichen tyi wan ꞌwan bra kanꞌ. ꞌWan taꞌaan, ti kwiꞌ taꞌa nu tiꞌí ngwa ꞌwan sa ñaꞌan nu ngwa ꞌin neꞌ judío taꞌaan kanꞌ. 15 Sa ñaꞌan ngwa bra nu yjwi neꞌ judío ꞌin ayman nu ykwiꞌ chaꞌ ꞌin Ndiose loꞌo nten nu ngwa sꞌni, kwiꞌ ngwañaꞌan yjwi neꞌ judío ꞌin Jesús nu nka Xꞌnaan nu ngwa xkanꞌ ti. Chunꞌ ndiꞌin la bra kanꞌ loꞌo bare mdukwi neꞌ judío kanꞌ ꞌwa. Ja ndiya tiꞌ Ndiose chaꞌ ngiꞌni neꞌ kanꞌ ngwañaꞌan, chaꞌ nxuun neꞌ kanꞌ loꞌo nchga nten. 16 Ja nda neꞌ judío nu kuxi kanꞌ chabiyaꞌ ꞌwa chaꞌ chkwiꞌ ba chaꞌ ꞌin Jesucristo loꞌo neꞌ xka laꞌa tsuꞌ tujoꞌo, chaꞌ ka tyoꞌo laa neꞌ xka laꞌa tsuꞌ kanꞌ ꞌin chaꞌ kuxi bra kanꞌ; kanꞌ chaꞌ ngwañaꞌan nchka tlyu la kiꞌya nu ndiꞌin ꞌin neꞌ judío kuxi kanꞌ, kanꞌ chaꞌ msinꞌ ꞌa tiꞌ Ndiose ꞌin neꞌ kanꞌ. Ndiꞌin chaꞌ ta Ni nu tiꞌí ꞌin neꞌ kanꞌ chunꞌ ndiꞌin la.
Nchka ꞌa tiꞌ Palyu tsaa naꞌan ꞌin neꞌ xiyaꞌ
17 Ni siya xka kichen ndiꞌin ba ni, nchka tiꞌ ba tyaan ba seꞌen ndiꞌin wan taꞌa msñian chaꞌ ꞌin Jesús; ndyuꞌwi ꞌa tiꞌ ba ꞌwan, ni siya ja nchka ñaꞌan ba ꞌwan, kanꞌ chaꞌ nchka tiꞌ ba tyaan naꞌan ba ꞌwan xiyaꞌ. 18 Kwiꞌ ngwañaꞌan nu ngwa xkanꞌ ti nchka ꞌa tiꞌ ba kan ba seꞌen ndiꞌin wan. Loꞌoǔn ni, ti kwiꞌ Palyu lkaǎn, lye ꞌa nka tiyeěn kaǎn; loꞌo nchga yaꞌ ndukunꞌ Satanás tuwiin ꞌwa chaꞌ ja kan ba. 19 Suꞌwe ꞌa nka tiye ba chaꞌ ꞌwan, chaꞌ loꞌo wan ndiꞌin chaꞌ tyuun wan loꞌo ba tloo Jesucristo nu nka Xꞌnaan bra nu kan Jesús lo chalyuu xiyaꞌ. Bra kanꞌ suꞌwe ꞌa ka tiye Ni ñaꞌan Ni ꞌwa, chaꞌ suꞌwe ꞌa msñi wan chaꞌ ꞌin Ni nu wa ykwiꞌ ba loꞌo wan. 20 Nchkwiꞌ ꞌa ba loꞌo xka ta nten chaꞌ suꞌwe ꞌa ngiꞌni wan, chaꞌ suꞌwe ꞌa nka tiye ba chaꞌ ꞌwan.