3
Sa ñaꞌan ndiꞌin chaꞌ tyiꞌin nten loꞌo kwilyoꞌo neꞌ
Kwiꞌ ngwañaꞌan ꞌwan neꞌ kunaꞌan ni, ndiꞌin chaꞌ tukwa wan chaꞌ nu nchkwiꞌ kwilyoꞌo wan, chaꞌ nu kiꞌyu nka ndloo ꞌin nu kunaꞌan, ni siya ti ji kunan nu kiꞌyu kanꞌ chaꞌ ꞌin Ndiose. Bra nu ñaꞌan kwilyoꞌo wan nchga chaꞌ suꞌwe nu ngiꞌni wan, bra kanꞌ xñi yu chaꞌ ꞌin Ndiose, ni siya ja ya chkwiꞌ wan chaꞌ kanꞌ loꞌo yu. Bra nu ñaꞌan kwilyoꞌo wan chaꞌ nganan wan chaꞌ nu nchkwiꞌ yu loꞌo wan, chaꞌ luwi kasiya ꞌwan, ja chan loꞌo yu kunan yu chaꞌ nu ñi ꞌin Ndiose bra kanꞌ. Nchga wan neꞌ kunaꞌan, suꞌwe si kuꞌni xuꞌwe wan kichanꞌ ke wan; ni siya ja nꞌni chaꞌ kwiji wan kaꞌan ꞌa tyempu, kaꞌan ꞌa tñi ꞌwan, chaꞌ kuꞌni xuꞌwe wan kichanꞌ ke wan. Loꞌo ja ndiꞌin chaꞌ tyukwi chkwan nskan wan nu kaꞌan ꞌa ndyuꞌwi lyo, ja ndiꞌin chaꞌ kuꞌ wan teꞌ nu kaꞌan ꞌa ngaꞌan. Siꞌi teꞌ nchkuꞌ ska nu kunaꞌan nu ngiꞌni chaꞌ chañi suꞌwe la ñaꞌan neꞌ. Ndiose ndiya la tiꞌ Ni ꞌin nu kunaꞌan nu suꞌwe ꞌa nka tiye; nu kunaꞌan nu ja liyeꞌ tiꞌ, nu kunaꞌan nu ja xaꞌan tiye, kanꞌ lka nu ndiya la tiꞌ Ni ñaꞌan Ni ꞌin. Sa ñaꞌan lka ska nan nu suꞌwe ꞌa ñaꞌan, nu kaꞌan ꞌa ndyuꞌwi lyo, ngwañaꞌan lka nu kunaꞌan nu ja kuxi ngiꞌni tloo Ndiose. Ja kuxi tiye nu kunaꞌan ayman nu mdiꞌin chaꞌ ꞌin loꞌo Ndiose nu ngwa sꞌni. Suꞌwe ꞌa ñaꞌan neꞌ kula kanꞌ, chaꞌ yꞌni tnun neꞌ ꞌin Ndiose, kwiꞌ ngwañaꞌan mdukwa neꞌ chaꞌ nu ykwiꞌ kwilyoꞌo neꞌ. Kwiꞌ ngwañaꞌan yꞌni ayman Sara. Kwiꞌ kanꞌ nu mdukwa chaꞌ nu ykwiꞌ ayman Abraham nu ngwa kwilyoꞌo; “Xꞌnaǎn” ykwiꞌ loꞌo yu. Loꞌo ꞌwan nu kunaꞌan ni, wa lka wan sa ñaꞌan si lka wan sñiꞌ Sara kanꞌ ni, si xkwiꞌ chaꞌ suꞌwe kuꞌni wan. Ja ndiꞌin chaꞌ kutsen wan, ja ndiꞌin chaꞌ kuwe ꞌa tiꞌ wan bra kanꞌ.
Kwiꞌ ngwañaꞌan ꞌwan yu kiꞌyu, suꞌwe ti tyiꞌin wan loꞌo kwilyoꞌo wan, ñaꞌansiin suꞌwe wan ꞌin kwilyoꞌo wan; ni siya kti la chinꞌ chaꞌ ꞌin neꞌ kunaꞌan, ska nka ti tyukwaa wan chaꞌ ꞌin Ndiose, chaꞌ wa nda Ni chalyuu nu ja tsaa tii ꞌa ꞌin taꞌa tyukwaa wan. Si ngwañaꞌan xkwiꞌ suꞌwe ti kuꞌni wan, suꞌwe ti tyiꞌin wan naꞌan tyi wan sikwa; bra kanꞌ ja kaja ꞌa chaꞌ kuxi nu kuꞌni tukwi ꞌwan chaꞌ chkwiꞌ wan loꞌo Ndiose.
Ndiya nu tyijin nu tiꞌí, ni siya xkwiꞌ chaꞌ suꞌwe wa yꞌni
Nchga wan ni, ndiꞌin chaꞌ ska ti ka tiye wan loꞌo taꞌa msñi wan chaꞌ ꞌin Krixtu; ndiꞌin chaꞌ kuwe tiꞌ wan ꞌin taꞌa wan, ndiꞌin chaꞌ ñaꞌansiin suꞌwe wan ꞌin taꞌa wan. Kwiꞌ ngwañaꞌan, chka tꞌnan tiꞌ wan ꞌin taꞌa wan, ja kuꞌni liyeꞌ tiꞌ wan ꞌin neꞌ kanꞌ. Ja kuꞌni wan chaꞌ kuxi loꞌo taꞌa nten wan, ni siya ti kulo wa yꞌni neꞌ chaꞌ kuxi loꞌo wan; kwiꞌ ngwañaꞌan, ja kuꞌni tlá wan ꞌin neꞌ, ni siya tlá ꞌa ykwiꞌ neꞌ ꞌwan ti kulo. Wa ngulo suwi Ndiose ꞌwan chaꞌ tayaꞌ Ni ꞌwan, kanꞌ chaꞌ suꞌwe la si chkwiꞌ wan loꞌo Ni chaꞌ tayaꞌ Ni ꞌin neꞌ kanꞌ, ni siya tlá ꞌa neꞌ. 10 Nde ñaꞌan ndukwa chaꞌ lo kityi ꞌin Ndiose:
Nchga nten nu nchka tiꞌ kaja chalyuu suꞌwe ꞌin, chaꞌ ka suꞌwe tiye,
ndiꞌin chaꞌ kuꞌni neꞌ kanꞌ kwenta ꞌin neꞌ, ti ykwiꞌ ti neꞌ, chaꞌ ja chkwiꞌ ꞌa neꞌ chaꞌ kuxi;
kwiꞌ ngwañaꞌan, ja suꞌwe si chkwiꞌ neꞌ ska chaꞌ kwiñi.
11 Ndiꞌin chaꞌ kulaa yaꞌ neꞌ kanꞌ ꞌin nchga chaꞌ kuxi nu ndiꞌin ꞌin neꞌ, chaꞌ ja kuꞌni ꞌa neꞌ chaꞌ kuxi kanꞌ.
Ndiꞌin chaꞌ kuꞌni neꞌ kanꞌ xkwiꞌ chaꞌ suꞌwe.
Loꞌo kanꞌ ndiꞌin chaꞌ tayaꞌ neꞌ kanꞌ ꞌin taꞌa nten neꞌ nchga tsan, chunꞌ suꞌwe nka tiye neꞌ ñaꞌan neꞌ ꞌin taꞌa nten neꞌ; loꞌo ngwañaꞌan, ja ndiꞌin chaꞌ xuun taꞌa neꞌ kanꞌ bra kanꞌ.
12 Suꞌwe la si ngwañaꞌan kuꞌni neꞌ; ñaꞌansiin suꞌwe Xꞌnaan ꞌin nten nu suꞌwe tiye kanꞌ bra kanꞌ,
kunan Ni bra nu chkwiꞌ neꞌ kanꞌ loꞌo Ni; ni siya kuꞌni tlá Ni ꞌin nten nu xaꞌan tiye.
Ngwañaꞌan nchkwiꞌ kityi kanꞌ.
13 Ja ndiꞌin chaꞌ kuꞌni nten chaꞌ kuxi loꞌo wan, si xkwiꞌ chaꞌ suꞌwe kuꞌni wan. 14 Ja chan tiya bra nu ka tiꞌí tiꞌ neꞌ ꞌwan chunꞌ ska chaꞌ suꞌwe nu ngiꞌni wan, suꞌwe la si ja ka xiꞌin tiꞌ wan bra kanꞌ; ja kuwe tiꞌ wan, ja kutsen wan ꞌin neꞌ kanꞌ. 15 Tyukwi ti tiye wan kuꞌni tnun wan ꞌin Krixtu, chaꞌ chañi lka Ni Xꞌnaan. Kwiꞌ ngwañaꞌan, kuwe chinꞌ tiꞌ wan sa ñaꞌan xkwen wan ꞌin nten bra nu kunichaꞌ neꞌ ꞌwan ñaꞌan tiꞌ chaꞌ re: “¿Ni chaꞌ lka ndyaa ñaꞌan ꞌa tiꞌ wan chaꞌ ti kan Krixtu xiyaꞌ a?” Suꞌwe ti xkwen wan ꞌin neꞌ kanꞌ, ja chkwiꞌ wan chaꞌ kuxi loꞌo neꞌ kanꞌ. 16 Xkwiꞌ chaꞌ suꞌwe kuꞌni wan loꞌo nten sikwa, chaꞌ ka kanun luwi kasiya ꞌwan; bra kanꞌ ka jyuꞌu tiꞌ neꞌ kwiñi kanꞌ, kwiꞌ nu nchkwiꞌ kwentu ꞌwan, chunꞌ chaꞌ suꞌwe nu ngiꞌni wan chaꞌ ꞌin Krixtu. 17 Si ndiꞌin chaꞌ tyijian nu tiꞌí, suꞌwe la ta neꞌ nu tiꞌí ꞌñaan chunꞌ ska chaꞌ suꞌwe nu ngiꞌnian, si ta Ndiose chabiyaꞌ ꞌin neꞌ; si wa yꞌnian ska chaꞌ kuxi ni, ñi ꞌa ndyoꞌo chaꞌ ta neꞌ nu tiꞌí ꞌñaan bra kanꞌ.
18 Ngujwi Krixtu siꞌya kiꞌya nu ndiꞌin ꞌñaan, ni siya luwi siyaꞌ ti kasiya ꞌin yu; mdijin yu nu tiꞌí siꞌyaan, chaꞌ kuxi ꞌa tiyean. Loꞌo ni, ka kalaan seꞌen ndiꞌin Ndiose chabiyaꞌ ꞌin Krixtu. Ska yaꞌ ti mda neꞌ nu tiꞌí ꞌin Krixtu, mdyii tñan ꞌin yu lo chalyuu bra kanꞌ. Yjwi nten ꞌin ñaꞌaan tijyan kunaꞌ Jesucristo, loꞌo Tyiꞌi Ndiose yꞌni chaꞌ ndyuꞌu yu xiyaꞌ. 19 Tyiꞌi Krixtu ngwa nu ndyaa niꞌ ñaꞌan chkwan seꞌen ndiꞌin ayman nde lo jwlyaa, chaꞌ chkwiꞌ loꞌo nchga ayman nu ndiꞌin la kwa. 20 Ja mdukwa ꞌa ayman kanꞌ chaꞌ nu ykwiꞌ Ndiose nu ngwa sꞌni bra nu mdiꞌin neꞌ lo chalyuu. Wa yuꞌwi chinꞌ ayman kanꞌ nu mdiꞌin lo chalyuu tyempu nu ngwiñan ayman Noé yka naꞌan kanꞌ. Wa mdiꞌin ta ꞌa Ndiose ꞌin neꞌ kanꞌ nu ngwa bra kanꞌ, ngwa tiꞌ Ni chaꞌ tukwa neꞌ kanꞌ chaꞌ ꞌin Ni, loꞌo ja mslyaa ꞌa neꞌ kanꞌ; kanꞌ chaꞌ snuꞌ ti nten yten niꞌ yka naꞌan kanꞌ bra nu ngwiꞌya tyoo tlyaa kanꞌ. 21 Sa ñaꞌan nu ngulaa Ni ꞌin neꞌ nu mdiꞌin niꞌ yka naꞌan kanꞌ lo tyiꞌa nu ngwa sꞌni, chaꞌ mdukwa neꞌ kanꞌ chaꞌ nu ykwiꞌ Ni; ngwañaꞌan tyoꞌo laa wan ni, chaꞌ ndukwa wan chaꞌ nu nchkwiꞌ Ni. Wa ndyaa wan lo tyiꞌa chaꞌ tyukwatya wan. Siꞌi nan kata tian chku ndyoꞌo chaꞌ kanꞌ, siꞌi chaꞌ kuuꞌ kunaanꞌ, kanꞌ chaꞌ ndyukwatyaan. Nde ndiya sa ñaꞌan ndyoꞌo chaꞌ kanꞌ: Nan njñaan ꞌin Ndiose chaꞌ xnun luwi Ni kasiya ꞌñaan chunꞌ ndyuꞌu Jesucristo xiyaꞌ, kanꞌ chaꞌ ndyukwatyaan. 22 Wa ndyaa Jesucristo nde niꞌ kwan, loꞌo ni ndiꞌin yu laꞌa seꞌen kwin nde seꞌen ndukwa Ndiose. Loꞌo Jesucristo, ndloo lka Ni ꞌin nchga angajle ꞌin Ndiose; lka Ni ndloo ꞌin nchga nu nka tñan, lka Ni ndloo ꞌin nchga kwiꞌin suꞌwe nu nchka chinꞌ ꞌin; lka Ni ndloo siyaꞌ ti.