2
Mi' tsictiyel jini winic but'ul bʌ ti jontolil
Cha' tal lac Yum Jesucristo. Mi caj lac tempʌyel majlel ya' ba'an. Jini cha'an la' wocolic, hermanojob, mach yomic mi' bʌc' tejchel tile bixel bʌ la' pusic'al. Mach la' tsic la' pusic'al. Mach la' jac'ben espíritu, mi t'an, mi jun mu' bʌ i yʌl tsa'ix tili i q'uiñilel lac Yum. Mi' lon alob che'ʌch tsac ts'ijba lojon. Mach la' wʌc' la' bʌ ti lotintel mi ts'ita'ic. Come maxto talic i q'uiñilel jinto mi' cha' cʌyob jini wen t'an, jinto mi' tsictiyel ja'el jini winic but'ul bʌ ti jontolil, jini winic mu' bʌ i majlel ti c'ajc. Jiñʌch i contra Dios mu' bʌ i chañ'esan i bʌ ti' contra pejtelel chuqui tac mi' diosintel, yic'ot pejtelel chuqui tac mi' c'uxbintel ti ch'ujyijel. Mi' caj ti buchtʌl ti' Templo Dios che' bajche' Dios. Mi caj i cuy i bʌ ti Dios.
¿Mach ba c'ajalic la' cha'an tsac subeyetla ili t'an che' ya'to añon la' wic'ot? Wʌle la' wujil chuqui woli' tic' jini winic cha'an ma'anic mi' tsictiyel jinto che' i yorajlelix. Come wolix ti p'ojlel i p'ʌtʌlel jontolil mach bʌ tsictiyemic ti yambʌ ora. Pero jini woli bʌ i mʌctan mu'to caj i chʌn mʌctan jinto che' mi' tʌts' i bʌ. Che' jini mi' caj ti tsictiyel jini xjontolil. Lac Yum Jesús mi caj i tsʌnsan ti' yiq'uilel jach i yej. Mi caj i jisan jini winic ti' sʌclel che' mi' tilel. Mi' tilel jini xjontolil yic'ot i p'ʌtʌlel Satanás cha'an mi' melben i ye'tel. Mi' cajel ti lot yic'ot i yejtal tac i p'ʌtʌlel yic'ot bʌbʌq'uen tac bʌ i melbal, 10 yic'ot pejtelel jontol bʌ lo'loya ti' tojlel jini woli bʌ i sajtelob, come mach yomobic i c'uxbin i sujmlel cha'an mi' coltʌntelob. 11 Jini cha'an Dios mi' yʌc'ob ba' mi' wen tajob i sojquemal cha'an mi' ñopob lot, 12 cha'an mi' yochelob ti tojmulil pejtelel mach bʌ anic tsi' ñopbeyob i sujmlel, tsa' bʌ i mulayob jontolil.
Dios tsi' yajcayetla cha'an mi la' coltʌntel
13 Hermanojob, c'uxbibilet bʌ la i cha'an lac Yum, yom mic chʌn suben lojon Dios wocolix i yʌlʌ cha'añetla. Come ti' cajibal pañimil Dios tsi' yajcayetla cha'an mi la' coltʌntel. Ti' p'ʌtʌlel jini Espíritu woli' yotsañetla ti ch'ujul, come woli la' ñopben i sujmlel Dios. 14 Jini cha'an tsi' pʌyʌyetla yic'ot jini wen t'an mu' bʌ c sub lojon, cha'an mi la' taj i ñuclel lac Yum Jesucristo. 15 Jini cha'an, hermanojob, yom mi la' xuc'chocon la' bʌ. Wen ac'ʌla ti la' pusic'al jini t'an tsa' bʌ la' wubi mi tic t'an lojon, o mi tic jun lojon.
16 Jini lac Yum Jesucristo, yic'ot Dios lac Tat tsa' bʌ i c'uxbiyonla, jini tsa' bʌ i yʌq'ueyonla i ñuclel lac pusic'al mach bʌ anic mi' jilel yic'ot wen bʌ lac pijtaya ti' yutslel i pusic'al, 17 la' i ñuq'uesʌbeñetla la' pusic'al. La' i xuc'chocoñetla ti pejtelel wen bʌ t'an yic'ot ti pejtelel wen bʌ e'tel.