2
Jesús tsi' lajmesa winic mach bʌ anic i c'ʌjñibal i yoc i c'ʌb
(Mt. 9.1‑8; Lc. 5.17‑26)
Che' bʌ tsa' ñumi cha'p'ejl uxp'ejl q'uin, tsa' cha' ochi Jesús ti Capernaum. Tsa' ubinti ya'an ti otot. Cabʌlob tsi' tempayob i bʌ c'ʌlʌl che' mach jocholix ba' mi' yochelob mi ti' ti' otot. Jesús tsi' subeyob i t'an Dios. Tsa' tiliyob winicob woli bʌ i pʌyob tilel ba'an Jesús juntiquil winic mach bʌ anix i c'ʌjñibal i yoc i c'ʌb. Woli' ch'uyob tilel chʌntiquil winicob. Che' bʌ ma'anic tsa' mejli i c'otelob ba'an Jesús cha'an cabʌl winicob, tsi' toc jamʌyob i jol otot ti' chañelal Jesús. Che' bʌ tsa'ix i jamʌyob tsi' ju'sayob i wʌyib ba' ñolol jini mach bʌ anix i c'ʌjñibal i yoc i c'ʌb. Come Jesús tsi' ña'ta wolix i ñopob winicob, tsi' sube jini mach bʌ anix i c'ʌjñibal i yoc i c'ʌb: Calobil ñusʌbilix a mul, che'en.
Ya' buchulob cha'tiquil uxtiquil sts'ijbayajob. Woliyob ti t'an ti' pusic'al: ¿Chucoch che'i mi' cha'len t'an jini winic? Woli ti p'ajoñel. ¿Majqui mi mejlel i ñusan mulil? Jini jach Dios. Che' tsi' yʌlʌyob ti' pusic'al. Jesús tsi' bʌc' ña'ta ti' pusic'al chuqui woli' ña'tañob. Tsi' subeyob: ¿Chucoch che'i mi la' cha'len t'an ti la' pusic'al? che'en. ¿Baqui bʌ ñumen wocol mic suben jini c'am bʌ? ¿Ñumen wocol ba mic suben: “Ñusʌbilix a mul” o ñumen wocol ba mic suben: “Ch'ojyen, teche a wʌyib, cha'len xʌmbal”? 10 Pero cha'an mi la' ña'tan an i p'ʌtʌlel i Yalobil Winic ilayi ti pañimil cha'an mi' ñusan mulil (tsi' sube jini c'am bʌ): 11 Mic subeñet: Ch'ojyen, teche a wʌyib, cucu ti a wotot. Che' tsi' yʌlʌ Jesús. 12 Tsa' bʌc' ch'ojyi. Tsi' teche i wʌyib. Tsa' loq'ui majlel ti' wut pejtelelob. Che' jini, tsa' toj sajtiyob i pusic'al ti pejtelelob. Tsi' tsictesayob i ñuclel Dios. Tsi' yʌlʌyob: Ma'anic ba' tsa' laj q'uele bajche' jini, che'ob.
Tsa' pʌjyi Leví
(Mt. 9.9‑13; Lc. 5.27‑32)
13 Che' bʌ tsa' loq'ui Jesús tsa' cha' majli ti' ti' colem ñajb. Pejtelel winicob tsi' tempayob i bʌ ba'an Jesús. Tsi' cʌntesayob. 14 Che' woli ti xʌmbal majlel tsi' q'uele Leví, i yalobil Alfeo, buchul ba' mi' ch'ʌjmel tojoñel. Jesús tsi' sube: Tsajcañon, che'en. Tsa' wa'le Leví. Tsi' tsajca majlel Jesús. 15 Jesús tsa' majli ti' yotot Leví. Tsa' buchle ti' t'ejl mesa yic'ot xcʌnt'añob i cha'an. Ya' buchulob ja'el cabʌl xch'ʌm tojoñelob yic'ot xmulilob. Come cabʌl winicob tsi' tsajcayob tilel. 16 Jini fariseojob yic'ot xcʌntesa mandarob tsi' q'ueleyob woli ti we'el Jesús yic'ot xch'ʌm tojoñelob yic'ot xmulilob. Tsi' c'ajtibeyob xcʌnt'añob i cha'an: ¿Chucoch mi' cha'len we'el uch'el yic'ot xch'ʌm tojoñelob yic'ot xmulilob? che'ob. 17 Che' bʌ tsi' yubi Jesús tsi' subeyob: Jini c'oc'o' bʌ mach yomobic ts'ʌcʌntel, cojach jini c'amo' bʌ. Ma'anic tsa' tiliyon cha'an mic pʌy jini toj bʌ winicob. Tsa' tiliyon cha'an mic pʌy xmulilob.
C'ajtibal cha'an ch'ajb
(Mt. 9.14‑17; Lc. 5.33‑39)
18 Woliyob ti ch'ajb jini xcʌnt'añob i cha'an Juan yic'ot i cha'año' bʌ fariseojob. Tsa' tili i c'ajtibeñob Jesús: ¿Chucoch mi' cha'leñob ch'ajb jini xcʌnt'añob i cha'an Juan yic'ot i cha'año' bʌ fariseojob? ¿Chucoch ma'anic mi' cha'leñob ch'ajb xcʌnt'añob a cha'an? che'ob. 19 Jesús tsi' subeyob: ¿Mu' ba mejlel i cha'leñob ch'ajb xmel q'uiñob che' ya'to añob yic'ot jini winic woli bʌ ti ñujpuñijel? Che' ya' to an jini winic woli bʌ ti ñujpuñijel mach mejlicob ti ch'ajb. 20 Tal to i yorajlel che' mi caj i pʌjyel majlel xñujpuñel. Ti jim bʌ ora mi caj i cha'leñob ch'ajb. 21 Ma'anic majqui mi' c'ʌn tsijib pisil cha'an mi' lʌw tsucul bʌ i pislel. Mi che' tsi' mele mi' tsijlel majlel tsucul bʌ pisil ba'an jini tsiji' bʌ i lʌjwil jinto ñumen colem i tsijlemal. 22 Che' ja'el ma'anic majqui mi' yotsan tsijib vino ti tsucul bʌ i yajñib melbil bʌ i pʌchi. Mi tsi' yotsa jini vino mi' tojmel i yajñib. Mi' jilel jini vino, che' ja'el mi' jilel i yajñib. Yom mi' yotsʌntel tsijib vino ti tsiji' bʌ i yajñib, che'en Jesús.
Xcʌnt'añob tsi' tuc'uyob i wut jam ti' q'uiñilel c'aj o
(Mt. 12.1‑8; Lc. 6.1‑5)
23 Ti jump'ejl q'uin che' mi' c'ajob i yo, tsa' ñumi majlel Jesús ba' pʌc'bil jam c'uxbil bʌ i wut. Che' woliyob ti xʌmbal majlel jini xcʌnt'añob i cha'an, tsa' caji i tuc'beñob c'uxbil bʌ i wut jam. 24 Jini fariseojob tsi' subeyob Jesús: Awilan, ¿chucoch mi' cha'leñob chuqui tic'bil ti jini q'uin che' mi laj c'aj la co? che'ob. 25 Jesús tsi' subeyob: ¿Mach ba anic tsa' la' q'uele ti jun chuqui tsi' cha'le David che' bʌ tsi' yubi wocol? Tsi' yubi wi'ñal yic'ot i pi'ʌlob. 26 Tsa' ochi ti' yotot Dios che' ya'an Abiatar ti' ye'tel ti c'ax ñuc bʌ motomaj. David tsi' c'uxu jini waj tsa' bʌ ajq'ui ti mesa. Tic'bil ti mandar cha'an ma'anic mi' c'uxob. Cojach motomajob mi mejlel i c'uxob. David tsi' yʌq'ueyob i c'ux i pi'ʌlob ja'el, che'en. 27 Jesús tsi' subeyob ja'el: Aq'uebilob winicob x'ixicob jini q'uin che' mi laj c'aj la co. Jini q'uin cha'añʌch i wenlel winicob x'ixicob. Mach melbilobic winicob x'ixicob cha'an mi' yʌq'ueñob i ñuclel i q'uiñilel c'aj o. 28 Jini cha'an i Yalobil Winic i Yumʌch ja'el i q'uiñilel c'aj o, che'en.