21
Che' bʌ tsa' ochi ti Jerusalén
(Mr. 11.1‑11; Lc. 19.28‑40; Jn. 12.12‑19)
Che' lʌc'ʌlix añob ti Jerusalén, tsa' c'otiyob ya' ti Betfagé ti Olivo wits. Jesús tsi' choco majlel cha'tiquil xcʌnt'añob. Tsi' subeyob: Cucula ti tejclum ya' ti' tojel la' wut. Ya' cʌchʌl mi caj la' bʌc' taj juncojt ña' burro. Ya'an yic'ot i yal. Jitila tilel ba' añon. Mi an majqui mi' pejcañetla yom mi la' suben: “Yom i c'ʌn lac Yum”, che'etla. Mi caj i bʌc' choc tilel yic'ot i yal, che'en Jesús. Che'ʌch tsa' ujti cha'an mi' ts'ʌctiyel i t'an x'alt'an tsa' bʌ i yʌlʌ: “Subenla x'ixicob ya' ti Sion, awilan, la' Yum woli' tilel ba' añetla. Pec' mi' mel i bʌ. C'ʌchʌl ti burro woli' tilel, c'ʌchʌl ti' yal burro yujil bʌ cuchijel”, che'en.
Jini xcʌnt'añob tsa' majliyob. Tsi' cha'leyob che' bajche' tsi' subeyob Jesús. Tsi' pʌyʌyob tilel jini burro yic'ot i yal. Jini xcʌnt'añob tsi' tasibeyob i pat burro yic'ot i yal ti' pislelob. Jesús tsi' buchta pisil. Cabʌl winicob x'ixicob tsi' tasiyob majlel jini bij ti' pislel. Yaño' bʌ tsi' tsepeyob jubel i c'ʌb te'. Tsa' caji i lijlij ac'ob majlel ya' ti bij. Jini winicob x'ixicob woli bʌ i majlelob ti' tojel Jesús yic'ot jini woli bʌ i tilelob ti' pat c'am tsi' yʌlʌyob: ¡Cotañet i Yalobilet bʌ David! ¡La' sujbic a ñuclel, jatet mu' bʌ a tilel ti' c'aba' lac Yum! ¡Cotañet añet bʌ ti chan! che'ob. 10 Che' bʌ tsa' ochi ti Jerusalén Jesús, ti pejtelel winicob x'ixicob tsa' cajiyob ti t'an. Tsi' yʌlʌyob: ¿Majqui jini? che'ob. 11 Jini winicob x'ixicob tsi' yʌlʌyob: Jiñʌch Jesús jini x'alt'an ch'oyol bʌ ti Nazaret ti Galilea, che'ob.
Jesús tsi' chocoyob loq'uel ti Templo
(Mr. 11.15‑19; Lc. 19.45‑48; Jn. 2.13‑22)
12 Jesús tsa' ochi ti Templo. Tsa' caji i choc loq'uel jini woliyo' bʌ ti choñoñel yic'ot mʌñoñel ti Templo. Jesús tsi' ch'a' chocobeyob i mesa tac xq'uex taq'uiñob yic'ot i buchlib tac jini woli bʌ i choñob x'ujcuts. 13 Jesús tsi' subeyob: Ts'ijbubil ti jun: “Mi' caj ti ajlel cotot ti' yotlel oración”. Pero jatetla wolix la' sutq'uin ti' ch'eñal xujch'ob, che'en. 14 Tsa' tiliyob xpots'ob yic'ot jini mach bʌ weñobic i yoc ba'an Jesús ti' mal Templo. Tsi' lajmesayob. 15 Tsa' cajiyob ti mich'ajel ñuc bʌ motomajob yic'ot sts'ijbayajob che' bʌ tsi' q'ueleyob ñuc bʌ i ye'tel Jesús, che' bʌ tsi' yubibeyob i t'an jini alobob woliyo' bʌ ti c'am bʌ t'an ti Templo: Cotañet i Yalobilet bʌ David, che'ob. 16 Tsi' subeyob Jesús: ¿Mach ba wolic a wubin chuqui woli' yʌlob? che'ob. Jesús tsi' jac'beyob: Woli cu cubin. ¿Mach ba tsa'ic la' q'uele ti jun: “Ya' ti' yej alobob yic'ot ti' yej jini woliyo' bʌ ti chu', tsi' wen tsictesa i ñuclel Dios”? che'en. 17 Jesús tsi' cʌyʌyob. Tsa' loq'ui majlel ti tejclum. Tsa' c'oti ya' ti Betania. Ya' tsa' jijli.
Tsi' tiq'ui higuera te'
(Mr. 11.12‑14, 20‑26)
18 Ti sʌc'ajel che' woli' cha' majlel ti tejclum, Jesús tsi' yubi wi'ñal. 19 Che' bʌ tsi' q'uele te' i c'aba' higuera ya' lʌc'ʌl ti' ti' bij tsa' majli ba'an. Ma'anic chuqui tsi' taja. I yopol jach ya'an. Jesús tsi' sube: Mach ma' chʌn ac' a wut ti pejtelel ora, che'en. Ora jach tsa' caji ti tiquin jini te'. 20 Che' bʌ tsi' q'ueleyob jini xcʌnt'añob, tsa' toj sajtiyob i pusic'al. Tsi' yʌlʌyob: ¿Bajche' tsa' bʌc' tiqui jini higuera te'? che'ob. 21 Jesús tsi' subeyob: Isujm mic subeñetla, mi mux la' ñop, mi ma'anic tile bixel bʌ la' pusic'al, mach che'ic jach mi caj la' cha'len che' bajche' tsac melbe jini higuera te'. Mi mux la' ñop mi caj la' suben jini wits cha'an mi' ch'ujyel letsel cha'an mi' chojquel ochel ti colem ñajb. Che'ʌch mi' caj ti ujtel. 22 Mi mux la' ñop mi caj la' wʌq'uentel pejtelel chuqui tac mi la' c'ajtin ti oración, che'en Jesús.
Tsi' c'ajtibeyob Jesús baqui tsi' taja i ye'tel
(Mr. 11.27‑33; Lc. 20.1‑8)
23 Che' bʌ tsa' ochi Jesús ti Templo, jini ñuc bʌ motomajob yic'ot jini xñoxob año' bʌ i ye'tel tsa' tiliyob ba' woli' cha'len cʌntesa. Tsi' c'ajtibeyob: ¿Baqui tsa' taja a we'tel cha'an ma' cha'len jini? ¿Majqui tsi' yʌq'ueyet a we'tel? che'ob. 24 Jesús tsi' subeyob: An chuqui mij c'ajtibeñetla ja'el. Mi muc'ʌch la' jac'beñon, joñon ja'el mi caj c subeñetla baqui tsac taja que'tel cha'an jini mu' bʌ c mel. 25 ¿Baqui ch'oyol i ye'tel Juan tsa' bʌ i yʌc'ʌ ch'ʌmja'? ¿Ch'oyol ba ti panchan o ch'oyol ba ti winicob? che'en Jesús. Tsa' caji i bajñel pejcañob i bʌ. Tsi' yʌlʌyob: Mi tsa' lac sube: “Ch'oyol ti panchan”, mi cho'onla, muq'uix i cha' c'ajtibeñonla: “¿Chucoch che' jini, ma'anic tsa' la' ñopbe i t'an?” Che' mi caj i yʌl. 26 Mi tsa' lac sube: “Ch'oyol ti winic”, mi cho'onla, woli lac bʌc'ñan winicob x'ixicob, come ti pejtelelob mi' yʌlob x'alt'añʌch jini Juan, che'ob. 27 Jini cha'an tsi' yʌlʌyob: Mach cujilic lojon, che'ob. Jesús tsi' subeyob ja'el: Che' ja'el, joñon ma'anic mic subeñetla baqui tsac taja que'tel cha'an jini mu' bʌ c mel, che'en.
Lajiya cha'an cha'tiquil i yalobil winic
28 ¿Bajche' mi la' wʌl? An juntiquil winic am bʌ cha'tiquil i yalobil. Tsa' tili ba'an ñaxan bʌ i yalobil. Tsi' sube: “Calobil, cucu wʌle ti e'tel tic ts'usubil”, che'en. 29 I yalobil tsi' sube: “Ma'anic mi caj c majlel”, che'en. Wi'il tsi' q'uexta i pusic'al. Tsa' majli. 30 Jini winic tsa' tili ba'an yambʌ i yalobil. Lajal tsi' pejca. Jini i yalobil tsi' yʌlʌ: “Muc'ʌch c majlel, c tat”, che'en. Pero ma'anic tsa' majli. 31 ¿Majqui tsi' mero mele bajche' yom i tat? ¿Jim ba ñaxan bʌ o jim ba wi'ilix bʌ? che'en Jesús. Tsi' subeyob: “Jini ñaxan bʌ”, che'ob. Jesús tsi' subeyob ñuc bʌ motomajob yic'ot xñoxob año' bʌ i ye'tel: Isujm mic subeñetla, jini xch'ʌm tojoñelob yic'ot xmojajob mi caj i yochelob ti' yumʌntel Dios che' mach ochemeticla. 32 Come Juan tsa' tili ba' añetla. Tsa' ajni ti toj bʌ bij. Ma'anic tsa' la' ñopbe i t'an. Pero jini xch'ʌm tojoñelob yic'ot jini xmojajob tsi' ñopbeyob i t'an. Jatetla anquese q'uelelix la' cha'an bajche' tsi' cʌyʌyob i mul, ma'anic tsa' la' cʌyʌ la' mul cha'an mi la' ñopben i tan, che'en Jesús.
Jontol bʌ xcʌnta ts'usubilob
(Mr. 12.1‑12; Lc. 20.9‑19)
33 Ubinla yambʌ t'an ti lajiya: Juntiquil i yum otot tsi' pʌc'ʌ ts'usubil. Tsi' joy mʌcʌ ti corral. Tsi' piqui jini lum ba' mi' t'uchtʌben loq'uel i ya'lel ts'usub. Tsi' mele chan bʌ q'ueloñib. Tsi' yʌq'ueyob ti' wenta xcʌnta ts'usubilob. Tsa' majli ti yambʌ lum. 34 Che' lʌc'ʌlix i yorajlel mi' cajel ti wut, tsi' choco majlel yambʌ x'e'telob i cha'an. Tsa' majliyob ba'an xcʌnta ts'usubilob cha'an mi' ch'ʌmbeñob tilel i wut. 35 Jini xcʌnta ts'usubilob tsi' chucuyob jini x'e'telob i cha'an. Tsi' lowoyob juntiquil. Tsi' tsʌnsayob yambʌ. Tsi' juluyob yambʌ ti xajlel. 36 I yum ts'usubil tsi' cha' chocbeyob majlel yambʌ x'e'telob ñumen cabʌlob bajche' ti ñaxan. Jini xcʌnta ts'usubilob lajal tsi' tic'layob. 37 Ti wi'il i yum ts'usubil tsi' choco majlel i yalobil ba' añob. Tsi' yʌlʌ: “Mi caj i q'uelob calobil ti ñuc”, che'en. 38 Che' bʌ tsi' q'ueleyob i yalobil jini yumʌl, jini xcʌnta ts'usubilob tsi' subeyob i bʌ: “Jiñʌch mu' bʌ caj i yochel ti yumʌl. Conla lac tsʌnsan. La' lac chilben pejtelel i chubʌ'an”, che'ob. 39 Tsi' chucuyob. Tsi' chocoyob loq'uel ti ts'usubil. Tsi' tsʌnsayob.
40 Che' mi' tilel i yum ts'usubil, ¿chuqui mi caj i tumben xcʌnta ts'usubilob? che'en Jesús. 41 Jini ñuc bʌ motomajob yic'ot xñoxob año' bʌ i ye'tel tsi' subeyob Jesús: Mi caj i wersa jisan jini jontolo' bʌ winicob. Mi caj i yʌc' i ts'usubil ti' wenta yaño' bʌ xcʌnta ts'usubilob mu' bʌ caj i yʌq'ueñob i wut ti' yorajlel, che'ob. 42 Jesús tsi' subeyob: ¿Mach ba anic tsa' la' q'uele jini t'an ti' Ts'ijbujel Dios?: “Jini jach bʌ xajlel tsa' bʌ i chocoyob xmel ototob tsa'ix otsʌnti ti ñaxan bʌ i xujc otot. Jiñʌch i melbal lac Yum. Uts'atax mi laj q'uel”, che'en Jesús.
43 Jini cha'an mic subeñetla mi caj la' chilbentel i yumʌntel Dios. Mi caj i yʌq'uentelob jini winicob x'ixicob mu' bʌ i yʌc'ob wen bʌ i wut. 44 Jini mu' bʌ i yajlel ti' pam jini xajlel mi caj i c'ʌscujel. Jini mu' bʌ i tejñel ti jini xajlel mi caj i lu' bic'tiyel, che'en Jesús. 45 Che' bʌ tsi' yubibeyob i lajiya tac Jesús, jini ñuc bʌ motomajob yic'ot fariseojob tsi' ña'tayob woli' tajtʌlob ti t'an. 46 Che' bʌ woli' ña'tañob bajche' mi mejlel i chucob Jesús, tsi' bʌc'ñayob winicob x'ixicob come woli' yʌlob x'alt'añʌch.