13
Pablo ʉ̃i majicaino aru meaicõjeino Corintocavʉre
(Mt 18.16)
Ji eaquiyebu cari yóbecʉe ji eaiye jã́cʉnʉiyede mʉje yebai. Yópe arĩ, toivaicõjenejaquemavʉ Jʉ̃menijicʉ ʉ̃i yávaiyede: “Ñai põecʉ apevʉ ne boro coyʉrĩ ad̶aimʉ maru, ‘Ãmeina d̶ayʉbe’ aivʉ baru ʉ̃i borore, pʉcarã o yóbecʉrã o apevʉ máre majidivʉ bácavʉ ʉ̃i ãmeina d̶aiye báqueda boro coyʉiye jaʉvʉ náre ʉ̃i borore”, arĩ toivaicõjenejaquemavʉ. Ji eaquiye jipocamia mʉje yebai bedióva cojedeca, parʉrõreca coyʉiyʉvʉ mʉjare yo paperayocaque ji cʉede joai mʉjare jocarĩ. Ji cari eaquiyede napimecʉva jãve jararĩ ñájine d̶acʉyʉmu caivʉ mʉjacavʉ ãmeina d̶are nʉivʉre. Javede, ji pʉque cʉe báquede mʉjaque, quédeca coyʉcacʉ parʉrõreca mʉjare. Coyʉcacʉ mʉjacavʉ ãmeina d̶aivʉre ji eaquiye jipocamia aru caivʉ apevʉre máre. Mʉjarecabu jẽniaivʉ ji jã́d̶ovaquiyepe aivʉ yʉre Cristoi coyʉicõjeimʉ bajure. Ji eaquiyede jã́d̶ovacʉyʉmu jãve baju ji cʉvaede Cristoi parʉéde. Ʉ̃́recabe parʉbecʉ ãmecʉ. Quénora parʉcʉ bajutame. Que baru parʉre d̶acʉyʉme yʉre mʉje jẽneboi, ji ñájine d̶aquiyepe ayʉ ʉ̃́re jʉ aipõeva ãmeina d̶arĩ cõmajivʉre. Cristo jã́d̶ovamecʉ bácʉvacari ʉ̃i parʉéde ne pẽvari boarĩ́ jarʉvaiye báquede ʉ̃́re jocʉcʉjaravena, caride apʉcʉ cʉbi Jʉ̃menijicʉi parʉéque. Ʉ̃pedeca ñʉja ʉ̃i yávaiye méne beorĩ coyʉicõjeimara, ʉ̃́que cʉrivʉ cũinávʉpe, parʉbevʉvacari, jã́d̶ovarajaramu ʉ̃i parʉéde ñʉje cʉvaede, ñʉje ñájine d̶arãjiyede mʉjacavʉ ʉ̃́re jʉ aipõeva ãmeina d̶arĩ cõmajivʉre.
Jã́ri corevajarã mʉja coapa mʉje baju, jã́d̶ovarajivʉ jʉ are nʉivʉre maje jabocʉ Jesucristore dajocabevʉva o ʉ̃́re jʉ aiyede dajocaivʉ bácavʉre. Me dápiarĩ corevajarã mʉje bajumia. Que teni coreóvarãjaramu cʉrivʉre Jesucristoque cũinávʉpe, ʉ̃́re jʉ aivʉ baru. Ʉbenita ʉ̃́re jʉ abevʉ baru, coreóvarãjaramu cʉbevʉre ʉ̃́que cũinávʉpe. Mʉje coreóvarãjiyede cʉrivʉre Jesucristoque cũinávʉpe, coreóvarãjaramu ñʉjare, mʉjare coreóvare d̶aivʉ bácavʉre, ʉ̃i yávaiye méne beorĩ coyʉicõjeimara bajure. Ñʉje earãjiyede, mʉjacavʉ ãmeina d̶arĩ cõmajivʉ baru, mʉja coreóvarãjaramu ñʉjare Jesús ʉ̃i yávaiye méne beorĩ coyʉicõjeimara bajure, ñʉje ñájine d̶arãjiye boje náre Cristoi parʉéque. Ʉbenita ñʉja jẽniavaivʉ Jʉ̃menijicʉque, mʉje ãmeina d̶abenajiyepe aivʉ. Mʉje ãmeina d̶arĩ cõmajibedu, ñamene ye ñájine d̶abenajaramu ñʉja parʉéque. Ñʉje parʉéde jã́d̶ovamenu, “Jesús ʉ̃i yávaiye méne beorĩ coyʉicõjeimara ãmema”, ʉbenina arĩ dápiarãjichʉvʉ mʉja ñʉjare. Ye baju ãmevʉ ñʉjare. Pare ʉrivʉbu ñʉja caiye pʉeno, mʉje mearore d̶arãjiyepe aivʉ.
Põeva ne mearore d̶aiyede, d̶aivʉbu yópe Jʉ̃menijicʉi d̶aicõjeiyepe ʉ̃i yávaiye jãveque. Aru Cristo ñʉjare jã́d̶ovaicõjememi ʉ̃i parʉéde, ñʉje ãmeina d̶arãjiyepe ayʉ ina yávaiyede jãvene d̶aipõevare. Quénora ñʉjare jã́d̶ovaicõjeimi ʉ̃i parʉéde, ñʉje cad̶atenajiyepe ayʉ náre. Mʉje mearore d̶aiyede, parʉre nʉivʉbu mʉje ũmei. Aru mʉjare ñájine d̶aiye jaʉbevʉ ñʉjare. Que baru ñʉja bʉojabenamu jã́d̶ovaivʉ iye parʉéde, Cristoi cʉvare d̶aiyede ñʉjare. Aru parʉbevʉpe teivʉbu mʉje jã́inore. Ʉbenita parʉbevʉvacari, torojʉvʉ ñʉja, mʉje parʉre nʉiye boje mʉje ũmei. Aru cainʉmʉa jẽniavaivʉbu Jʉ̃menijicʉque, ʉ̃i parʉre nʉre d̶aquiyepe aivʉ mʉjare mʉje ũmei, pʉ mʉjare ye jaʉbeta.
10 Yo paperayocare toivaicõjeivʉ apecʉre mʉjare ji cʉede joai mʉjare jocarĩ, mʉje meatenajiyepe ayʉ mʉje d̶aiyede, ji eaquiye jipocamia mʉje yebai. Que tedu, mʉjare ñájine d̶aiye jaʉbequiyebu yʉre, yópe Cristoi d̶aicõjeiyepe yʉre caivʉ ʉ̃́re jʉ aipõevare ãmeina d̶arĩ cõmajivʉre. Ʉ̃́recabe parʉre d̶abecʉ ñʉjare, ñʉje chĩore d̶arĩ, dajocare d̶arãjiyepe ayʉ põevare ne jʉ aiyede ʉ̃́re. Quénora parʉre d̶aibi ñʉjare, ñʉje torojʉre d̶arĩ, parʉre d̶arãjiyepe ayʉ náre ne jʉ aiyede ʉ̃́re.
11 Mʉja, jívʉ, quénoramu caride. Meatejarã mʉje d̶aiyede. Aru cainʉmʉa pʉeno baju mearore d̶are nʉjara mʉja. Me jápiarĩ jʉ ajarã ji coyʉiyede mʉjare. Cũinátʉrʉ mʉje ũme me cʉjarã caivʉ mʉja cũinátʉrʉ. Cãrijimenoque me cʉjarã mʉja. Que d̶aru, Jʉ̃menijicʉ, ñai majare ʉcʉ aru majare cãrijimenoque cʉre d̶ayʉ, cʉcʉyʉme mʉjaque. 12 Me jacoyʉjarã mʉja mʉjevʉre mʉje jivare nuri, mʉje Jʉ̃menijicʉ jina mae boje. 13 Caivʉ Jesúre jʉ aipõeva yore cʉrivʉ meaicõjed̶ama mʉjare. 14 Maje jabocʉ Jesucristo mearo d̶acajacʉrĩ mʉjare bojecʉbeda ʉ̃i me boje. Majepacʉ Jʉ̃menijicʉ, mʉjare ʉcʉ, ʉre d̶ajacʉrĩ mʉjare. Aru ñai Espíritu Santo yóvajacʉrĩ mʉjare cũinávʉpe. Quénoramu.