3
Aipe d̶aiye jaʉrõ pʉrʉbʉoivʉre
(Ef 5.22, 25; Col 3.18-19; 1 Ti 2.9)
Mʉja ʉ̃mʉcʉrivʉ máre, jʉ ajarã mʉjemarepacʉre nopedeca ina memecaivʉ ne jʉ aiyepe ne jabovare. Que teni apevʉ nácavʉ ne jʉ abedu Jʉ̃menijicʉi yávaiyede, mʉja yávabevʉva jʉ are d̶arãjaramu náre, mʉje mearo d̶aiye boje. Jaʉbequiyebu mʉje coyʉrãjiye náre, ne jʉ arãjiyepe aivʉ Cristore. Quénora ne jã́iyede mʉjare mearo d̶aivʉre pʉcaũmea cʉbevʉva aru pued̶aivʉre máre, jʉ arãjarama Cristore. Mʉje mead̶aiyede mʉje bajure, d̶abejarã jã́icõjenajivʉ apevʉre mʉjare. Que baru mʉje vaivéiyeque mʉje pod̶are, aru mʉje ad̶aiyeque cõd̶eimeare máre, aru mʉje doiyeque cuitótecajeare máre, jã́icõjemejara apevʉre. Quénora meara májara mʉja, mʉje meaũme boje. No mearo oatʉvabenotamu aru cũiménotamu, mʉje ũme jijecʉbeque aru cãrijimeque máre. No mearo bojecʉvʉ me Jʉ̃menijicʉi jã́inore. Quédecabu ina nomiva mácavʉ javede Jʉ̃menijicʉre mearore jívʉ bácavʉ. Napini coredejaquemavʉ na mácavʉ Jʉ̃menijicʉre, ʉ̃i mearo d̶acaquiyepe aivʉ náre. Aru jʉ arejaquemavʉ némarebʉcʉva bácavʉre. Que teni meara d̶arejaquemavʉ ne bajure. Quédecabe cũináco nácaco, Sara báco. Õ máco jʉ arejaquemavʉ jímarepacʉ Abraham mácʉre. “mʉ, ji jabocʉ”, ad̶o barejaquémavʉ. Aru mʉjavacari ṍpe paivʉbu bʉojaivʉ, mearore d̶aivʉ baru jidʉbevʉva.
Aru mʉja nomicʉrivʉ máre, me coreóvajarã aipe d̶aiye jaʉrõre mʉjare mʉjemarebʉcʉvare. Na mʉje cãchino parʉrivʉbu. Que baru pued̶ajarã náre. Aru na cʉvarãjarama jãravʉ cũiméjãravʉ baquinóre cũinátʉrʉ mʉjaque. Que baru pued̶ajarã náre. Me cʉjarã náque, mʉje jẽniari bʉojarãjiyepe aivʉ Jʉ̃menijicʉque yópe mʉjare jaʉépe.
Jesúre jʉ aivʉ ne mearo d̶aiye boje ñájiyede coyʉino
(Mt 5.10)
Quénora coyʉyʉbu mʉjare die borore. Dápiajarã caivʉ mʉja mʉje ũmei cũinátʉrʉ. Apevʉ ne chĩoru, chĩojara náque. Aru apevʉ ne torojʉru, torojʉjarã náque. Ʉjarã mʉjevʉre yópe mʉje ʉepe mʉjeyovare. Cad̶atejarã ina cõmaje ãrojarivʉre. “¿Meara márica apevʉ pʉeno?” arĩ dápiabejarã. Apevʉ ne ãmeno d̶aru mʉjare, copʉ ãmeno d̶abejarã náre. Apevʉ ne ãmeina yávaru mʉjare, copʉ ãmeno yávabejarã náre. Quénora jẽniajara Jʉ̃menijicʉque, ʉ̃i mearo d̶acaquiyepe aivʉ caivʉ náre, mʉje coreóvaiye boje Jʉ̃menijicʉ cutuyʉ bácʉre mʉjare, mʉje mearo d̶arãjiyepe ayʉ yópe ʉ̃i mearo d̶acaquiyepe mʉjare. 10 Yópe arĩ, Jʉ̃menijicʉ toivaicõjenejaquemavʉ ʉ̃i yávaiyede:
Ácʉ põecʉ torojʉiyʉcʉ baru aru cʉiyʉcʉ baru me ijãravʉi, ãmeina yávabejacʉrĩ, aru dajocajacʉrĩ ʉ̃i borocʉede máre. 11 Dajocajacʉrĩ ʉ̃i ãmeno d̶aiyede. Aru d̶ajacʉrĩ mearo. Ʉetʉbecʉva pʉeno baju vorĩ eajacʉrĩ ʉ̃i ũmeque cãrijimene d̶acʉyʉ apevʉre. 12 Maje jabocʉ jã́ri coreyʉbe ina mearo d̶aivʉre. Jápiayʉbe ne jẽniaiyede. Ʉbenita maucʉvacʉbe ina ãmeno d̶aivʉre, arĩ toivaicõjenejaquemavʉ.
13 Ñame ãmeno d̶abenama majidivʉ mʉjare mʉje ũmei, mʉje torojʉrĩ d̶aru mearo. 14 Ʉbenita mʉja ñájivʉ baru, mʉje mearo d̶aiye boje, ʉrarõ torojʉrãjaramu mʉja. Jidʉbejarã ina ñájine d̶aivʉre mʉjare. Aru cuecumamejara. 15 Quénora mearore jíjarã Cristore mʉje ũmei. Aru pued̶ajarã ʉ̃́re, mʉje jabocʉre. Ñame ne jẽniaru mʉjare, mʉje coyʉrãjiyepe aivʉ iye mʉje napini coreiyede Cristoque, maumena coyʉrĩ majijarã me iye borore mʉje napini coreimʉre. 16 Aru coyʉjarã náre jijecʉbevʉva aru pued̶aivʉ náre. Cainʉmʉa mearo d̶ajarã, yópe mʉje majiépe, “Boropatebevʉ yʉ”, mʉje arĩ dápiainoque. Que teni apevʉ ãmeina yávaivʉ baru mʉjare, mearo d̶aivʉreca mʉje jʉ aiye boje Jesucristore, návacari cʉyoje tenajivʉbu ne ãmeina yávaiye báquede mʉje borore. 17 Que baru Jʉ̃menijicʉi ñájicõjenu mʉjare, yópe ʉ̃i ʉrõpe, mʉje ñájiye meavʉ, mʉje mearo d̶aiye boje. Ʉbenita meamevʉ, mʉje ãmeno d̶aiye boje.
18 Cristocapũravʉ ñájini yaidéjame cũinára, põevare maje ãmeina teiye boje, maje boropatebenajiyepe ayʉ diede. Ñai meacʉ ñájinejame ãmeina teivʉre boje, meara d̶acʉyʉ majare Jʉ̃menijicʉi jã́inoi aru cũiné d̶acʉyʉ maje coateiye báquede Jʉ̃menijicʉre jarʉvarĩ, maje Jʉ̃menijicʉ jina tenajiyepe ayʉ. Cristobe põeva ne boarĩ́ jarʉvaimʉ mácʉ ʉ̃i bajure, ʉbenita Jʉ̃menijicʉi ũmedavaimʉ mácʉ ʉ̃i ũmene. 19 Aru decocʉpe ʉ̃i baju cʉbecʉva, coyʉcʉnʉrejaquemavʉ ina yaivʉ bácavʉ bʉoimarape paivʉre. 20 Na mácavʉ apʉrivʉ cãreja jʉ abedejaquemavʉ Jʉ̃menijicʉi yávaiyede ãnijãravʉa báquei, Noé mácʉ ʉ̃i d̶aiye báquede jiad̶ocũ ʉracũre. Dinʉmʉre Jʉ̃menijicʉ napini coreyʉ barejaquémavʉ, na mácavʉ ne jʉ arãjiyepe arĩduyʉ ʉ̃́re. Ʉbenita obebejĩna baju, ocho paivʉ quévʉra, na mácavʉ mead̶aimara marejaquémavʉ dicũque muiváibore jocarĩ. Ocoi jorĩ, ocoque mead̶aimara marejaquémavʉ. 21 Quédecabu iye mʉje jã́d̶ovaiye Jʉ̃menijicʉre ocoi. Yópe Jʉ̃menijicʉi mead̶aiye báquepe Noéja mácavʉre ocoque, nopedeca caride Jʉ̃menijicʉ mead̶aibi mʉjare máre ocoque mʉje jã́d̶ovaiyede ʉ̃́re Jesucristoi nacajaiye báque boje yainore jarʉvarĩ. Aru maja jã́d̶ovamevʉ Jʉ̃menijicʉre ocoi, joarãjivʉ maje docʉre. Quénora jã́d̶ovaivʉbu Jʉ̃menijicʉre ocoi, jẽniarajivʉ ʉ̃́re, “Boropatebevʉ yʉ” ʉ̃i arĩ dápiare d̶aquiyepe aivʉ majare. Aru boropatebevʉ maja, ʉ̃i ãrʉmeteiye báque boje maje ãmeina teiyede. 22 Javede ñai Jesucristo nʉrejaquemavʉ cavarõ mearo Jʉ̃menijicʉi cʉrõi. Caride cʉbi Jʉ̃menijicʉi meapũravʉi, ʉ̃i parʉéde cʉvae boje. Jaboteyʉbe caivʉ ina ángelevare, aru cavarõcavʉ jabovare aru parʉrivʉre máre.