4
Ina dajocaivʉ ne jʉ aiye báquede Jesúre
Ñai Espíritu Santo jãve coyʉibi bʉojaijãravʉare apevʉ Jesúre jʉ aipõeva mácavʉ dajocarãjivʉre ne jʉ aiye báquede. Que teni jápiarãjarama na abujuvare ne bueiyede, ina jʉjovaiyʉrivʉre põevare ne bueiye jãve ãmeque. Buede d̶arãjarama põeva borocʉrivʉre. Que teni jʉjovarãjarama põevare ne bueiye jãve ãmeque. Ina bueipõeva coreóvarãjarama ne bueiye jãve ãmene. Ʉbenita ye chĩomenajarama ne jʉjovaiyede, “Boropatebevʉ yʉ”, ne arĩ dápiabe boje. Yópe arĩ, buenajarama na: “Pʉrʉbʉobejarã mʉja” aru “Ãmejara mʉja apejĩe ãiyede”. Ne nópe bueiye meamevʉ. Caiye maje ãiyede cʉed̶arejaquemavʉ Jʉ̃menijicʉ, Jesúre jʉ aipõeva, ʉ̃i yávaiyede jãvene majidivʉ, torojʉede jíni ʉ̃́re, ne ãrajiyepe ayʉ diede. Que baru caiye iye Jʉ̃menijicʉi cʉed̶aiye báquede maje ãru, mearotamu. Maje torojʉede jídu ʉ̃́re maje jacopʉiyede ʉ̃i cʉed̶acaiyede majare, jarʉvaiye jaʉbevʉ diede majare cainʉmʉa. Jʉ̃menijicʉi yávaiyede ʉ̃i toivaicõjeiye báque boje aru maje jẽniaiye boje ʉ̃́que máre, jívʉbu mearore ʉ̃́re. Jʉ̃menijicʉ me jã́ñʉme diede.
Aipe d̶arĩ Jesucristore memecayʉ me
Mʉ coyʉyʉ baru yópe ji toivaicõjeiyepe apecʉre ina Jesúre jʉ aipõevare, mi baju máre bueiyedeca iye yávaiye méne mi jʉ arĩburu yóboi Jesúre aru caride máre, meacʉ memecaipõecʉ bacʉyʉ́mu mʉ Jesucristore. Ʉbenita jápiabejacʉ iye ijãravʉque coyʉiyede pued̶abede Jʉ̃menijicʉre aru ãrʉmene máre. Quénora buejacʉ mi baju, pued̶acʉyʉ Jʉ̃menijicʉre pʉeno baju mi d̶aiyeque cainʉmʉa. Põecʉ ʉ̃i parʉre d̶aru ʉ̃i bajure, quĩ́jino mearomu ʉ̃́re. Ʉbenita põecʉ ʉ̃i parʉre d̶aru ʉ̃i ũmene, ʉrarõ mearomu ʉ̃́re. Ʉ̃i bajui parʉru, mearomu ʉ̃́re ijãravʉmiata. Ʉbenita ʉ̃i ũmei parʉru, ʉrarõ mearomu ʉ̃́re ijãravʉre aru daquijãravʉ baquinóre máre. Jãvetamu iye. Que baru jʉ aiye jaʉvʉ diede caivʉre. 10 Que baru memeivʉbu maja pʉ ʉetʉivʉvacari, maje napini coreiye boje Jʉ̃menijicʉi cad̶atequiyede majare. Yópe coreivʉbu Jʉ̃menijicʉi apʉé boje aru ʉ̃i bʉojaiye boje mead̶ayʉ caivʉ põevare máre. Que baru Jʉ̃menijicʉ mead̶acʉyʉme caivʉ ina jʉ aivʉre Jesúre. 11 Iye ji coyʉiyede mʉre, nopedeca buejacʉ aru d̶aicõjejacʉ.
12 Põevare pued̶abede d̶abejacʉ mi bojʉé boje. Quénora yávajacʉ me. Mearo d̶ajacʉ máre. Aru ʉjacʉ apevʉre. Jʉ ajacʉ Jesúre máre. Aru ãmeno d̶abejacʉ. Que teni põevare pued̶are d̶ajacʉ mʉre, mi jã́d̶ovaiye boje náre aipe d̶aiye jaʉrõre caivʉ Jesúre jʉ aipõevare. 13 Caride aru pʉ ji eaiyeta ʉetʉbecʉva jã́ri borotejacʉ põevare Jʉ̃menijicʉi yávaiyede ʉ̃i toivaicõjeiye báquede. Coyʉjacʉ aipe d̶aiye jaʉrõre náre. Aru buejacʉ náre máre. 14 Ãrʉjacʉ Jʉ̃menijicʉi majiéde, ʉ̃i jíye báquede bojecʉbeda mʉre javede, ina Jesúre jʉ aivʉre coreipõeva ne coyʉcaiye báquede mʉra aipe vaiquíyede mʉre, aru ne tʉoiye báquede mi jipobʉrã ne pʉrʉáque. Ãrʉri dajocabejacʉ d̶ayʉ yópe mi majiéque Jʉ̃menijicʉi jíye báquede mʉre.
15 Me dápiajacʉ caiye iye ji coyʉiyede mʉre. Caijãravʉa pʉeno d̶ajacʉ yópe ji coyʉiyepe, põeva mʉre jã́ri ne majinajiyepe ayʉ d̶ayʉre yópe mi coyʉiyepe. 16 Me jã́jacʉ mi d̶aiyede. Aru buejacʉ yávaiyede jãvene máre. Nópe d̶ajacʉ cainʉmʉa. Que teyʉ mi baju mead̶acʉyʉmu mʉ. Aru mead̶acʉyʉmu mʉ ina jápiaivʉre mi bueiyede máre.