2
Quie¹ hno⁵ˉ⁵ li⁴ñih¹ˉ³ conh⁴ tei⁴³ ma²eu⁴³ i⁴can³⁴ˉ⁴ nei² quianh³ˉ³ tionh²ˉ³, jian³ nei² quieh¹ a³tionh² je¹jeu³ Laodicea, jian³ nei² quieh¹ la⁴jang³⁴ a³sa⁴ma³a⁴je³ jnia⁴ i¹conh⁴. Quie¹ canh⁴a² lai⁴³ tsei⁴³ m⁴tyi⁴ quianh³ˉ³ tionh²ˉ³, i⁴hnioh⁴ˉ³ i⁴tionh²ˉ³ con³ co³hei²tsei³, jian³ canh⁴a² li⁴ŋangh⁴ˉ³ re³, i⁴li⁴ñih¹ˉ³ jau²³ quieh¹ Jon⁴dai¹ Jmai³ i⁴ma²ni²hma² i⁴quieh¹ Cristo. Quie¹ hei⁴ pi²³i³ hie³ jau²³ tyein² quein⁴³ la⁴jeg³⁴ i⁴hniah³ li⁴ŋang⁴ˉ¹ jian³ la⁴jeg³⁴ co³hei²tsei³ tsei²³. Jeu³⁴ˉ⁴ hnei³ jau²³ la³ canh⁴a² sa⁴ma⁵co³ hnei³ i¹jan³ con⁴juah⁴ jau²³ co³ naih⁵. Quie¹ ua²liah⁴a² sa⁴sainh⁴³ˉ⁴ jenh²ˉ³ tionh²ˉ³ i⁴si²chion³ˉ⁴, quie¹ sainh⁴³ˉ⁴ con⁴juah⁴ m⁴tyi⁴ quien⁴ˉ⁴, jian³ si³hyonh³ˉ⁴ je³⁴ˉ⁴ i⁴ŋengh³ˉ³ i⁴hei¹ jeu³, jian³ i⁴tionh²ˉ³ tia⁴ i⁴hainh⁴ˉ³ i²con²³ Cristo.
Jian³ la⁴jon³ liah⁴i² a⁴hyeinh³²ˉ³ Re¹ Jesucristo, la⁴jon³ hniah³ ŋengh²ˉ³ jianh²i³ hnei³, i⁴lainh⁴ˉ³ la⁴con³ a²hma³ re³ si²quian³ o¹júan⁴³, jian³ la⁴con³ a²hnei⁴³ i⁴re³ sie³i³ i²con²³ hei⁴i³ jian³ i⁴re³ sainh⁴³ˉ³ i⁴hainh⁴ˉ³ liah⁴i² ma³ra⁵tangh³ˉ³, jian³ i⁴hniah³ cúah²ˉ³ ti²hmah³² i²con²³ Jon⁴dai¹ la⁴jeg³⁴ nie⁴³.
M⁵cu³ hm²³ i⁴a⁴cúa⁴ Cristo
Jianh³ˉ³ júan² hnei³ la⁴conh⁴ sa⁴ma⁵co³ hnei³ i¹jan³ con⁴juah⁴ i⁴ŋang⁴ a³ñih³ i⁴sa⁴quein⁴³ i⁴ma³co³, liah⁴i² leg⁴³ co³hei²tsei³ quieh¹ a³ñih³, liah⁴i² ti²júan³ m⁵cu³, a⁵jon⁴³ i⁴ja³⁴ i²con²³ Cristo.
Quie¹ lang⁴³ Cristo liah⁴i² lang⁴³ Jon⁴dai¹ Jmai³ o³tan², quian³i³ la⁴jeg³⁴. 10 Quie¹ la⁴jeg³⁴pa² ni²hyan³² quianh³ˉ³ i⁴tionh²ˉ³ i²con²³ hei⁴i³, a³lang⁴³ a³tyein² la⁴conh⁴a² la⁴jeg³⁴ m⁴tyi⁴ tyein² jian³ m⁴tyi⁴ a³quian³ heih⁴³. 11 Jian³ con⁴juah⁴ i⁴tionh²ˉ³ i²con²³ Cristo langh⁴³ˉ³ la⁴jan³ a³gm² he³², a⁵jon⁴³ liah⁴i² júan³ chie³ he³²i³, nei² quieh¹ i⁴a⁴teinh³ hoh⁴³ˉ³ i⁴hlagh³² i⁴ma²júanh³ˉ³ tionh²ˉ³. 12 Jian³ con³ma²a⁴sonh⁴ˉ³ jm³, a⁴jainh⁴³ˉ³ la⁴con³ i⁴a⁴honh³ˉ³ jianh²ˉ³ Cristo jian³ a⁴hyonh²ˉ³ jianh²i³ hnei³ liah⁴, nei² quieh¹ i⁴hainh⁴ˉ³ i⁴quian³ Jon⁴dai¹ ua³pei⁴ i⁴a⁴júan⁴i³ i⁴a⁴hyon²³ Cristo jen² a³jaun². 13 I² hnei³ tionh²ˉ³ ma²ti²jaunh²ˉ³ nei² quieh¹ la⁴jeg³⁴ chie³² i⁴ma²ta⁵canh¹ˉ³ jian³ ma²langh⁴³ˉ³ chie³ sa⁴gm² he³². Jon³ a⁴cúa⁴ Jon⁴dai¹ m⁵cu³ i²conh²ˉ³ co⁴chia³ jianh²ˉ³ Cristo, jian³ a⁴hain⁴i³ la⁴jeg³⁴ chie³² quianh³ˉ³ liah⁴. 14 Quie¹ a⁴júan⁴ Jon⁴dai¹ i⁴so⁵quein⁴³ lai²³ don⁵ i⁴ma²júan³ i⁴si³hain⁴ˉ¹ jian³ i⁴ma²si³he⁴³ jnia¹. Jian³ a⁴qui³⁴i³ i⁴ne³ con³ma²jaun²i³ nei² crau¹. 15 Jian³ con³ma²jaun²i³ ton³i³ crau¹, a⁴cagh¹i³ jm² i²con²³ la⁴jeg³⁴ m⁴tyi⁴ tyein² jian³ m⁴tyi⁴ a³quian³ heih⁴³, jian³ a⁴júan⁴ Cristo i⁴a⁴júan⁴ a³hain⁴ ti⁴ñeih⁵ tionh² ta⁵nei² la⁴jang³⁴, i⁴te¹i³ a³chion³².
16 I² jon³ ne⁵, i¹jan³ sa⁴hniah³ si⁴he⁵ hnei³ nei² quieh¹ i⁴queuh³ˉ³ jian³ o⁴ i⁴hauh⁴ˉ³ jian³ o⁴ i⁴sa⁴júanh³ˉ³ jm² jian³ i⁴sa⁴hieh³ˉ³ jm² i⁴hm³⁴ segh³ jian³ o⁴ jm² sa⁴júan³i³ ta¹. 17 La⁴jeg³⁴ i⁴ne³ leg⁴³ con³ nioh⁵ quieh¹ i⁴ma²jia²³, a⁵jon⁴³ i⁴chie⁴³ tan²; Cristo pa² lang⁴³ o³tan². 18 Jian³ i¹jan³ sa⁴hniah³ qui³⁴i³ i⁴tsei³⁴ i⁴cúa³⁴ Jon⁴dai¹ i²conh²ˉ³ o⁴ quie¹ i⁴júan³i³ ti⁴ñeih⁵ i⁴ma³con⁴³i³ ángel, i⁴con³ i⁴tian²³i³ i⁴sa⁴tain⁴³i³ i⁴sa⁴ma³a⁴je³⁴i³, jian³ júan³i³ ron⁴ con⁴juah⁴ co³hei²tsei³ i⁴sa⁴quein⁴³. 19 Quie¹ sa⁴jian²³i³ Cristo a³lang⁴³ ma³tyi², quie¹ con⁴juah⁴ hei⁴i³ re³ júan³ ta¹ co⁴chia³ la⁴jeg³⁴ i⁴quian³ he³²i³, jian³ si³cúan³ re³ i⁴júan³ Jon⁴dai¹.
20 I² ne³ ne⁵, juah⁴ne³ ma³a⁴jaunh³ˉ³ jianh²ˉ³ Cristo i²con²³ co³hei²tsei³ quieh¹ m⁵cu³ i⁴sa⁴quein⁴³, ¿liah⁴ cúan²³ ŋengh³ˉ³ liah⁴i² ŋeng²³ a³quian¹ m⁵cu³ i⁴ma⁵coh³²ˉ³ heih⁴³ quieh¹ a³ñih³? 21 A³juah⁴ i⁴sa⁴hniah³ teih²ˉ³ si¹cúah³ i⁴ne³, o⁴ sa⁴queuh²ˉ³ i⁴la³, o⁴ sa⁴jmah²ˉ³ i⁴jno³, 22 ua²liah⁴a² ta² tya³ la⁴jeg³⁴ i⁴ne³ la⁴teg⁴i² ma³a⁴queuh³i³. 23 Quie¹ i⁴chie⁴³ lain⁴ chie³ i⁴re³ ŋang⁴ a³hie³ sien³ jon³, a³júan³ ti⁴ñeih⁵ jian³ a³júan³ heih⁴³ pain⁴ i²con²³ he³²; quie¹ i¹con³ sa⁴júan³i³ i⁴cagh¹i³ jm² i⁴m²³ he³²i³.