4
Jian³ juah³ˉ⁴ i⁴la³ liah⁴: Ta¹la⁴ maih⁴³ a³tain⁴³ i⁴quieh¹ jmai³i³, lang⁴³i³ liah⁴i² lang⁴³ a³júan³ quian¹ chie³ pi²³i³; a⁵sia³ li⁴quieh¹ jmai³i³ ma³li⁴hyieh⁴i³, ua²liah⁴a² li⁴quieh¹i³ la⁴jeg³⁴. Quie¹ cua⁴³i³ hie⁴³ chie³pa² quieh¹i³, jian³ i⁴sian³ a³hei¹ joh⁴³ cúa³ la⁴jeg³⁴ i⁴quieh¹i³ la⁴conh⁴i² a⁴teg⁴ jm² ton³ i⁴a⁴juah⁴ jmai³i³. Jian³ la⁴ne³pa² jnia¹ liah⁴, li⁴juah²ˉ¹, con³ma²lang⁴³ˉ¹ yein³, ma²tieh²ˉ¹ i⁴ro³ˉ¹ jeu³ co³hei²tsei³ quieh¹ m⁵cu³. I² con³ma²a⁴teg⁴ jm² ton³ ne⁵, jon³ a⁴sain⁴ Jon⁴dai¹ A³jon⁴³, a³ra⁵sian³ i²con²³ a³m⁴, a³ra⁵sian³ naih⁵ heih⁴³ quieh¹ lai²³. Cuan³⁴i³ la⁴ne³ canh⁴a² lion⁴i³ a³tionh² naih⁵ heih⁴³ quieh¹ lai²³, jian³ canh⁴a² hyei⁵ Jon⁴dai¹ quieh¹i³ liah⁴i² hyein⁴³i³ si³jon⁴³.
I² quie¹ i⁴ma³langh⁴³ˉ³ si³jon⁴³ Jon⁴dai¹, i⁴jon³ a⁴sain⁴ M⁴tyi⁴ quieh¹ A³jon⁴³i³ i⁴a⁴tonh³i³ naih⁵ ni²hoh⁴³ˉ³ tionh²ˉ³, i⁴jon³ i⁴júan³ i⁴hleh³ˉ³: “¡Pa²³ quian³⁴ˉ⁴!” I² la⁴ne³ jon³ a⁵sie⁴³ ma⁵langh⁴³ˉ³ a³júan³ quian¹ chie³, quie¹ ma³langh⁴³ˉ³ a³jon⁴³ Jon⁴dai¹; i² quie¹ i⁴ma³langh⁴³ˉ³ a³jon⁴³i³, jon³ hyanh⁴ˉ³ i⁴jon³ i⁴ma³a⁴juah⁴ Jon⁴dai¹ cúa³⁴ con⁴juah⁴ Cristo.
Sian³ Pa³² co³hei²tsei³ nei² quieh¹ chie³ quian¹ Jon⁴dai¹
Quie¹ i⁴chie⁴³ liah⁴ma²jia⁴³ liah⁴ma²sa⁴ma²cmh⁴³ˉ³ Jon⁴dai¹ tionh²ˉ³, ma²langh⁴³ˉ³ a³cúa²³ cúa³tag³² jeun⁴³ jon⁴dai¹ nioh⁵ a³sa⁴lang⁴³ jon⁴dai¹ i⁴chie⁴³. I² tieh²la³ ne⁵, ma³cmh⁴³ˉ³ Jon⁴dai¹, jian³ o⁴ eu⁴³a² re³ li⁴juah⁴i³, cu²³ hnei³ Jon⁴dai¹ tionh²ˉ³. I² jon³ ne⁵, ¿liah⁴ cúan²³ ma⁵li⁴cuanh²ˉ³ liah⁴ i⁴seg³⁴ i²con²³ co³hei²tsei³ sa⁴quian³ ua³pei⁴ jon³ jian³ i⁴sa⁴quein⁴³, i⁴hnoh³ˉ³ lainh⁴ˉ³ liah⁴ a³júan³ quian¹i³? 10 Quie¹ hieh³ pi¹ hnei³ jm² tionh²ˉ³ jian³ segh³ jian³ jain³ jian³ ñi³ liah⁴. 11 Ta² hlion⁴ co³hei²tsei³ sian³⁴ˉ⁴ nei² quianh³ˉ³ tionh²ˉ³, quie¹ con³na¹sa⁴a⁴cang⁴ ta¹ i⁴ma³a⁴júan³⁴ˉ⁴ jenh²ˉ³ tionh²ˉ³.
12 M³⁴ jnia⁴ i²conh²ˉ³, goh³ quian³⁴ˉ⁴, i⁴hno⁵ˉ⁵ júanh²ˉ³ tionh²ˉ³ liah⁴i² lang⁴³ˉ⁴, quie¹ ma³a⁴júan³⁴ˉ⁴ i⁴lang⁴³ˉ⁴ liah⁴i² langh⁴³ˉ³. Jian³ a⁵sia³ hlagh³² a⁴júanh²ˉ³ i²con²³ˉ⁵. 13 Quie¹ ma³ñih¹pa² hnei³ tionh²ˉ³ liah⁴ma²co⁴ra⁴lie⁵ a⁴hleh³ˉ⁴ jau²³ quieh¹ Jon⁴dai¹ i²conh²ˉ³, a⁴hleh³ˉ⁴ nei² quieh¹ ra⁵chieh¹ pe²³ˉ⁴. 14 Jian³ a⁵sia³ juah⁴ sa⁴a⁴roh³²ˉ³ jnia⁴ jeu³, jian³ juah⁴ i⁴a⁴tienh²ˉ³ jnia⁴ nei² quieh¹ jau²chie⁴³ i⁴ma²sian³⁴ˉ⁴ i⁴chieh¹ˉ⁴; a⁵sia³, quie¹ a⁴hyeih³²ˉ³ jnia⁴ liah⁴i² hyein⁴³i³ jan³ ángel quian¹ Jon⁴dai¹, jian³ la⁴jan³ Cristo Jesús hña³pa². 15 I² jon³ ne⁵, ¿nah⁴³ i⁴ma²si³hyonh³ˉ³ jon³? I⁴chie⁴³pa² li⁴juah¹ˉ⁴ nei² quianh³ˉ³ i⁴ma²li⁴tyih²ˉ³ tionh²ˉ³ la⁴teg⁴ m⁴mah² i⁴ma²li⁴cúah³²ˉ³ jnia⁴ juah⁴ liah⁴ ma²li⁴lei⁴. 16 I² tieh²la³ ne⁵, ¿o⁴ ma³a⁴lang³⁴ˉ⁴ jan³ a³hion²³ hnei³, lainh⁴ˉ³, nei² quieh¹ i⁴a⁴hleh³ˉ⁴ jau²³ tei⁴³ i²conh²ˉ³ tionh²ˉ³?
17 I² chie³ hain⁴ tionh² ne⁵, ta² hlion⁴ tyeih⁴³i³ i²conh²ˉ³ tionh²ˉ³, i⁴tyeih⁴³ hlagh³² pi²³i³, quie¹ hnie³⁴i³ i⁴queinh³²ˉ³ i²con²³ jnie³², canh⁴a² li⁴si²tyeinh³²ˉ³ coh⁵cah³²i³. 18 I⁴chie⁴³pa² tsei³⁴ i⁴tyeih⁴³i³ la⁴jeg³⁴ nie⁴³, nei² quieh¹ i⁴tsei³⁴, a⁵jon⁴³ jmah³ tei⁴³i² sainh⁴³ˉ⁴ jenh²ˉ³ tionh²ˉ³. 19 Hnei³ tionh²ˉ³, jon²³ quian³⁴ˉ⁴, conh⁴liah⁴ i⁴seg³⁴ liah⁴ can³⁴ˉ⁴ ma²eu⁴³ nei² quianh³ˉ³ tieh²la³ la⁴jan³ a³m⁴ a³ua²chieh¹, jian³ can¹ pi¹ jnia⁴ ma²eu⁴³ la⁴conh⁴i² a⁴langh³ˉ³ liah⁴ lang⁴³ Cristo o³tan². 20 Ta² ma²hno⁵ˉ⁵ i⁴ma²sainh⁴³ˉ⁴ jenh²ˉ³ tionh²ˉ³ tieh²la³, canh⁴a² ma²li⁴tiah¹ˉ⁴ meih³ jau²³ quien⁴, quie¹ so⁵yan³²ˉ⁴ liah⁴ júan¹ˉ⁴ co³hei²tsei³ liah⁴ sianh³ˉ³ tionh²ˉ³.
A⁴can³⁴i³ jau²³ nei² quieh¹ Sara jian³ Agar
21 Hnei³ tionh²ˉ³ a³hnie³⁴ han⁵ naih⁵ heih⁴³ quieh¹ lai²³, juah¹ hnei³ con³: ¿o⁴ a⁵sia³ ma³a⁴naih³ˉ³ i⁴ra³juah⁴ lai²³? 22 Quie¹ ra³juah⁴ ra³sag² i⁴ra⁵sian³ on³⁴ si³jon⁴³ A³brang²³: jan³ ra⁵sian³ jian²³i³ a³m⁴ a³júan³ quian¹i³ jian³ jan³ ra⁵sian³ jian²³i³ i³cúa³i³ a³lang⁴³ a³lon². 23 I² a³jon⁴³ a³m⁴ a³júan³ quian¹i³ ra⁵sian³ liah⁴i² li⁴sian³ chie³ tionh², i² a³jon⁴³ i³cúa³i³ a³lang⁴³ a³lon² hain⁴ ne⁵, ra⁵sian³i³ i⁴ra⁵tei⁴³ jau²³ a⁴cúa⁴ Jon⁴dai¹. 24 Jian³ la⁴conh⁴ li⁵uan⁴ a³m⁴ hain⁴ sia³ con³ i⁴ra³he²³ i⁴leg⁴³ teun³⁴ nai² jau²³: con³ jau²³ jon³ leg⁴³ i⁴quieh¹ mah⁴ Sinaí, i⁴jon³ i⁴lang⁴³ Agar; ra³juah⁴, la⁴jang³⁴ a³ra⁵sian³ naih⁵ heih⁴³ quieh¹ lai²³ lang⁴³i³ a³júan³ quian¹ chie³ jian³ la⁴con³ jeun³ Agar. 25 Quie¹ Agar lang⁴³ la⁴con³ a²mah⁴ Sinaí seih⁴³ húa³⁴ Arabia jian³ la⁴con³ je¹jeu³ Jerusalén quieh¹ nei² cuah³²húa³⁴ la³ liah⁴, quie¹ lang⁴³i³ a³júan³ quian¹ chie³ liah⁴ma³jian²³ jon⁴³segh³²i³. 26 I² a³m⁴ a³lon² hain⁴ ne⁵, lang⁴³i³ liah⁴i² leg⁴³ je¹jeu³ Jerusalén quieh¹ ta⁵yeih³², quie¹ lang⁴³ˉ¹ si³jon⁴³ a³lon² hain⁴. 27 Quie¹ ra³sag² Ma²jyi³:
Júan² hnei³ si³hyonh³ˉ³, hnei³ a³m⁴ a³sa⁴li⁴can³⁴ yein³, jian³ hnei³ a³sa⁴sian³ jon⁴³segh³²;
hleh² hnei³ i⁴si³hyonh³ˉ³ lia⁴huanh³ tyih³ˉ³, hnei³ a³sa⁴ñi³ liah⁴ can²³i³ ma²eu⁴³ i⁴cuan⁴ yein⁴.
Quie¹ jeun⁴³ pi¹ si³yein³ li⁴sian³ quian¹ a³m⁴ a³ma³a⁴ton³⁴ a³ñih³ quieh¹ la⁴conh⁴a² a³m⁴ a³sian³ i³cúa³.
28 I² la⁴ne³ jon³, goh³ quian³⁴ˉ⁴, lang⁴³ jnia¹ la⁴jan³ I³sa²³, quie¹ lang⁴³ jnia¹ si³jon⁴³ Jon⁴dai¹ con⁴juah⁴ jau²³ ho³²i³. 29 Quie¹ a³hain⁴ a³ra⁵sian³ liah⁴i² li⁴sian³ chie³ tionh², a⁴hang⁴i³ a³ra⁵sian³ con⁴juah⁴ M⁴tyi⁴ quieh¹ Jon⁴dai¹ ma²jon³, jian³ la⁴ne³ si³lei⁴ tieh²la³ liah⁴. 30 ¿I² henh⁴ ra³juah⁴ ra³sag² Ma²jyi³ ne⁵? Quie¹ ra³juah⁴: “Tyein² hnei³ a³m⁴ a³júan³ quianh³ˉ³ ne³ liah⁴ma³jian²³ a³jon⁴³, quie¹ sa⁴li⁴hyieh⁴ a³jon⁴³i³ i⁴sia³ quianh³ˉ³ jian²³i³ a³jonh³ˉ³ a³ra⁵sian³ i²con²³ a³m⁴ quianh³ˉ³ a³lang⁴³ a³lon².” 31 I² la⁴ne³ jon³, goh³ quian³⁴ˉ⁴, a⁵sia³ lang⁴³ˉ¹ liah⁴i² lang⁴³ si³jon⁴³ a³m⁴ a³júan³ quian¹ chie³, quie¹ lang⁴³ jnia¹ liah⁴i² lang⁴³ si³jon⁴³ a³m⁴ a³teh²i³ a³lon² hain⁴.