2
Con³ i⁴lion⁴i³ i⁴tyein² tsei³⁴
I² jon³ ne⁵, ta² ton³²nie⁴³ hniah³ ro³²ˉ¹ jeu³ jang³⁴ tsei⁴³ˉ¹ jau²³ i⁴ma³a⁴nai³²ˉ¹, canh⁴a² sa⁴húa⁵ˉ¹ jeu³ tieh²ˉ¹. Quie¹ juah⁴ lai²³ i⁴a⁴cúa⁴ Jon⁴dai¹ con⁴juah⁴ ángel tionh² ra⁵quein⁴³, jian³ la⁴jang³⁴ a³a⁴tanh⁴ chie³² jian³ a³sa⁴ra⁵naih¹ a⁴hyieh³ ma²eu⁴³ liah⁴ li⁴hyieh⁴i³. I² jon³ ne⁵, ¿liah⁴ li⁴lion⁴ˉ¹ ma²eu⁴³ i⁴jia²³ juah⁴ne³ sa⁴ro³²ˉ¹ jeu³ con³ i⁴lion⁴ˉ¹ i⁴tyein² tsei³⁴? Quie¹ jau²³ la³, Se³ño²³ hña³pa² a⁴hleh⁴ ñeih³², jon³ a²ma⁴ a⁴hleh⁴ la⁴jang³⁴ a³a⁴nau⁴ hain⁴ tionh² i²con²³ˉ¹. Jian³ a⁴he⁴ Jon⁴dai¹ i⁴chie⁴³ jau²³ quieh¹ co⁴chia³ jian²³ a³hain⁴ tionh² con⁴juah⁴ hlion⁴ nai² ua³júah² co³ jnia⁴ ma⁵quein²³, jian³ con⁴juah⁴ ta¹ i⁴a⁴cúa⁴ M⁴tyi⁴ quieh¹ Jon⁴dai¹ i²con²³ˉ¹, ma⁵quein²³ nai² liah⁴ hnie³⁴i³.
Lang⁴³ Cristo o¹sieh³² i⁴lion³i³ chie³
Quie¹ a⁵sia³ a⁴tonh⁴ Jon⁴dai¹ joh⁴³ cúa³ ángel tionh² m⁵cu³ ta⁵i²jia²³ la³ nei² jon³, nei² ti²hleh³ˉ¹ tieh²la³. A⁵sia³, quie¹ sian³ jan³ a³a⁴hleh⁴ i²ra³sag² Ma²jyi³, i⁴juah⁴i³:
Hnei³ Jon⁴dai¹, ¿hain³ hain⁴ chie³ i⁴a⁴tyon²³ hoh⁴³ˉ³ nei² quieh¹,
jian³ chie³ ta² jaun⁴ tionh², i⁴sianh³ˉ³ jeu³ nei² quieh¹?
Quie¹ a⁴júanh³²i³ hnei³ i⁴peih¹i³ la⁴conh⁴a² ángel tionh² ta¹la⁴ co⁴le⁴,
jon³ a⁴júanh²ˉ³ i⁴júanh⁴³i³ i⁴ñei⁴³i³,
jian³ a⁴tienh³ˉ³ joh⁴³ cúa³i³ la⁴jeg³⁴ i⁴a⁴júanh²ˉ³;
jian³ a⁴júanh²ˉ³ i⁴a⁴cagh¹i³ jm² la⁴jeg³⁴.
I² la⁴jon³, con³ma²a⁴tonh³i³ la⁴jeg³⁴ joh⁴³ cúa³ hei⁴i³, i¹con³ a⁵sie⁴³ i⁴ra³sion⁴ juah⁴ i⁴sa⁴a⁴hei³⁴ joh⁴³ cúa³i³. I² tieh²la³ ne⁵, a⁵sia³ ma³niah⁴ˉ¹ i⁴hei¹ joh⁴³ cúa³i³ la⁴jeg³⁴. Quie¹ nia⁵ˉ¹ Jesús, a³hain⁴ a³a⁴júan⁴³ Jon⁴dai¹ i⁴peih¹ la⁴conh⁴a² ángel tionh² ta¹la⁴ co⁴le⁴, a³hain⁴ a³júanh⁴³ ñei⁴³i³ tieh²la³ nei² quieh¹ i⁴a⁴can³⁴i³ ma²eu⁴³ i⁴a⁴jaun³⁴i³. Quie¹ ra⁵hyon³ tsei⁴³ Jon⁴dai¹ nei² quieh¹ i⁴tsei³⁴ tsei⁴³i³ i⁴jaun⁴ Jesús nei² quieh¹ la⁴jang³⁴.
10 Jian³ la⁴jeg³⁴ i⁴sia³, i⁴quieh¹ Jon⁴dai¹pa², jian³ con⁴juah⁴ hei⁴ pi²³i³ sia³; jian³ hnie³⁴ Jon⁴dai¹ i⁴la⁴jang³⁴ si³jon⁴³i³ tyie¹ i⁴can³⁴i³ joh¹ quieh¹. I⁴jon³da³ a⁴ma⁴jnia³i³ Jesucristo a³ni²hyan³² tsein³⁴ nei² quieh¹ ma²eu⁴³ i⁴a⁴can³⁴i³, a³hain⁴ a³lang⁴³ o¹sieh³² i⁴lion³i³ a³hain⁴ tionh². 11 Quie¹ la⁴jang³⁴ a³ma³ti²cúanh¹ jian²³ a³ma³cúah¹ quieh¹i³, jan³pa² Jmai³i³ tionh². Nei² jon³ sa⁴hyeih¹ A³jon⁴³ Jon⁴dai¹ i⁴teh²i³ a³hain⁴ tionh² si³reunh¹i³, 12 quie¹ juah⁴i³ ra³sag² Ma²jyi³:
Hleh¹ˉ⁴ nei² quianh³ˉ³ i²con²³ si³reunh³ˉ⁴,
jian³ he¹ˉ⁴ seun²³ i⁴júan¹ˉ⁴ júanh⁴³ˉ³ i²ŋangh³i³.
13 Conh⁴liah⁴ juah⁴i³:
Hang²³ˉ⁵ tsei³⁴ i²con²³ hei⁴i³.
Jian³ juah⁴i³ liah⁴:
I²la³pa² si²sainh⁴³ˉ⁴ jian²³ˉ⁵ la⁴jang³⁴ si³jon³⁴ˉ⁴ a³a⁴cúan⁴³ Jon⁴dai¹.
14 Quie¹ ta⁵la⁴ la⁴jang³⁴ si³jon⁴³ Jon⁴dai¹ lang⁴³ a³quian³ he³², jian³ la⁴ne³ a⁴lang³⁴ Jesús a³quian³ he³² liah⁴, canh⁴a² con⁴juah⁴ i⁴jaun⁴i³ jeun³⁴i³ heih⁴³ quieh¹ a³quian³ ua³pei⁴ quieh¹ húan³⁴, a³hain⁴ a³sa⁴tsein³⁴. 15 I² la⁴ne³ a⁴lion³i³ la⁴jang³⁴ a³ma²ti²coh⁴³ jaun⁴ la⁴conh⁴ jm² i⁴sian³i³, a³ma²lang⁴³ liah⁴i² lang⁴³ a³júan³ quian¹ chie³. 16 Quie¹ i⁴chie⁴³pa² a⁵sia³ cuan³⁴i³ juah⁴ i⁴ua⁵ma⁵hon³²i³ ángel tionh², quie¹ ua⁵ma⁵hon³²i³ sa¹jeun³ quian¹ A³brang²³pa². 17 I² jon³ ne⁵, ra⁵hniah³ lain⁴i³ liah⁴i² lang⁴³ si³reunh¹i³, canh⁴a² lain⁴i³ jan³ m³chie³ tyein² a³jieh⁴ ñei⁴ tsei⁴³ jian³ ni²taih⁴³ la⁴conh⁴ i⁴tain⁴³ Jon⁴dai¹, jian³ canh⁴a² hain³⁴i³ chie³² quieh¹ a³jeu³ con⁴juah⁴ i⁴jaun²i³. 18 Jian³ nei² quieh¹ i⁴a⁴can³⁴i³ ma²eu⁴³ jian³ joh³ jau²chie⁴³ i²con²³i³, i⁴jon³ quian³i³ ua³pei⁴ li⁴ma⁵hon³²i³ la⁴jang³⁴ a³sian³ jau²chie⁴³ liah⁴.