2
Sainh⁴³ Cristo nei² quian⁴ˉ¹
Hnei³ jon²³ quian³⁴ˉ⁴ tionh², ua²sag³⁴ˉ⁴ jau²³ la³ i²conh²ˉ³ canh⁴a² sa⁴ta²canh¹ˉ³ chie³². I² juah⁴ne³ sian³ jan³ a³ta⁴canh¹ chie³², sian³ jan³ a³sainh⁴³ nei² quian⁴ˉ¹ i²con²³ Jmai³²ˉ¹, a³hain⁴ Jesucristo a³tsein²³. Jian³ con⁴juah⁴ hei⁴ pi²³i³ li⁴jlenh⁴³ chie³² quian⁴ˉ¹; jian³ a⁵jon⁴³ jmah³ chie³² quian⁴ jnia¹, quie¹ li⁴jlenh⁴³ chie³² quieh¹ la⁴jang³⁴ la⁴tan² m⁵cu³.
Jian³ juah⁴ne³ ma⁵tei³²ˉ¹ heih⁴³ quieh¹ Jon⁴dai¹, jon³ nia²ˉ¹ i⁴ma³ra⁵cm⁴³i³ jnia¹. Jian³ juah⁴ne³ juah⁴ jan³: “Ma³ra⁵cm⁴³i³ jnia⁴”, jian³ sa⁴ma³tei⁵i³ heih⁴³ quieh¹i³, lang⁴³i³ jan³ a³ta³jaun²³ jian³ sa⁴quian³i³ jau²³ ni²tei⁴³. I² a³hain⁴ a³ma³tei⁵ jau²³ quieh¹i³, jon³ lei³ jnia⁴ i⁴chie⁴³ hnio³⁴i³ Jon⁴dai¹ ni²hyan³². I² juah⁴ne³ júan³ˉ¹ la⁴ne³, jon³ nia²ˉ¹ i⁴tieh²ˉ¹ naih⁵ ni²tsei⁴³i³. A³hain⁴ a³juah⁴ i⁴hein² naih⁵ ni²tsei⁴³ hei⁴i³, hniah³ ŋeng³⁴i³ liah⁴i² a⁴ŋeng⁴ Jesucristo.
Con³ heih⁴³ hm³⁴
Goh³ quian³⁴ˉ⁴, a⁵sia³ ua²sag³⁴ˉ⁴ juah⁴ con³ heih⁴³ hm³⁴, quie¹ heih⁴³ don⁵ jon³pa² i⁴ñih¹ˉ³ liah⁴ma²ra⁴lie⁵; quie¹ heih⁴³ don⁵ la³, jau²³ i⁴a⁴naih³ˉ³ liah⁴ma²ra⁴lie⁵pa². I² jon³ ne⁵, ua²sag³⁴ˉ⁴ i²conh²ˉ³ tionh²ˉ³ i⁴leg⁴³ con³ heih⁴³ hm³⁴ i⁴ma⁴jnia³ Cristo i⁴tyein² quein⁴³ jian³ si³lei⁴ i²conh²ˉ³ liah⁴, quie¹ ma³si³qui³ i²naih³ jian³ ma³ya¹joh¹ o¹jyi³ i⁴chie⁴³.
Jian³ a³hain⁴ a³juah⁴ cua⁴³ i²taih³² joh¹, jian³ ma²a⁴leg³⁴ jon³ hion²³i³ a³reunh¹, liah⁴ma³cua⁴³ jon³ pi¹ chie³ i²naih³. 10 Jian³ a³hain⁴ a³hnio³⁴ a³reunh¹, cua⁴³i³ i²joh¹, jian³ sa⁴li⁴júan³⁴i³ i⁴tianh⁵ a³sang²³ chie³². 11 I² a³hain⁴ a³hion²³ a³reunh¹ cua⁴³i³ jian³ ŋeng²³i³ i²naih³, jian³ sa⁴ñi³i³ jainh¹ hein²i³ jeu³, quie¹ ma³ra⁵taun³²i³ i⁴a⁴júan⁴ i²naih³.
12 Jon²³ quian³⁴ˉ⁴, ua²sag³⁴ˉ⁴ i²conh²ˉ³ tionh²ˉ³ quie¹ ma³a⁴jlenh³ chie³² quianh³ˉ³ con⁴juah⁴ Jesucristo. 13 Hnei³ tionh²ˉ³, a³don⁵, ua²sag³⁴ˉ⁴ i²conh²ˉ³ quie¹ ma³ra⁵cmh⁴³ˉ³ a³hain⁴ a³ma³sian³ naih⁵i² ra⁴lie⁵ la⁴jeg³⁴. Jian³ hnei³ tionh²ˉ³, si³maih², ua²sag³⁴ˉ⁴ i²conh²ˉ³ quie¹ ma³a⁴cangh³²ˉ³ jm² a³sa⁴tsein³⁴.
Jian³ hnei³ tionh²ˉ³, si³yein³, ua²sag³⁴ˉ⁴ i²conh²ˉ³ quie¹ ma³ra⁵cmh⁴³ˉ³ Jmai³²ˉ¹. 14 Ua²sag³⁴ˉ⁴ i²conh²ˉ³ tionh²ˉ³, a³don⁵, quie¹ ma³ra⁵cmh⁴³ˉ³ a³hain⁴ a³ma³sian³ naih⁵i² ra⁴lie⁵ la⁴jeg³⁴. Conh⁴liah⁴ ua²sag³⁴ˉ⁴ i²conh²ˉ³ tionh²ˉ³, si³maih², quie¹ huanh⁴³ˉ³ jian³ ma³ra³ton³ jau²³ quieh¹ Jon⁴dai¹ naih⁵ m⁴tyi⁴ quianh³ˉ³, jian³ quie¹ ma³a⁴cangh³²ˉ³ jm² a³sa⁴tsein³⁴.
15 A⁵ma⁵hno³² hnei³ m⁵cu³, jian³ a⁵ga⁴ la⁴jeg³⁴ i⁴sia³ m⁵cu³. Quie¹ juah⁴ne³ hnio³⁴ jan³ m⁵cu³ la³, a⁵sian⁴³ Jon⁴dai¹ Jmai³ hnio³⁴i³; 16 quie¹ la⁴conh⁴ la⁴jeg³⁴ i⁴sia³ m⁵cu³ la³ sa⁴tain⁴³ Jmai³²ˉ¹, quie¹ tain⁴³ m⁵cu³ la³pa², la⁴jeg³⁴ i⁴hlagh³² i⁴hnie³⁴ he³² chie³, la⁴jeg³⁴ i⁴si³hyonh³ chie³ je²³ m⁴nei²i³, jian³ i⁴júan³i³ ron⁴ i⁴sia³ quieh¹i³. 17 Quie¹ m⁵cu³ la³ ua⁵jeu³², jian³ la⁴jeg³⁴ i⁴si³hyonh³ i⁴sia³ ua⁵jeu³²; i² a³hain⁴ a³júan³ i⁴hnie³⁴ Jon⁴dai¹ ne⁵, sian³i³ sa⁴ton³ jm² ua²tya⁴³.
Jau²³ ni²tei⁴³ jian³ jau²ta³jau²³
18 Hnei³ jon²³ quian³⁴ˉ⁴ tionh², tieh²la³ ma³a⁴tyie³⁴ jm² i²a⁴toh⁴, jian³ ma³a⁴naih³ˉ³ i⁴ja³⁴ jan³ a³ua³tsei³² jau²³ quieh¹ Cristo; jian³ tieh²la³ ma³ma⁴jnia³² jeun⁴³ a³ua³tsei³² jau²³ quieh¹ Cristo. I⁴jon³ nia²ˉ¹ i⁴ma³a⁴tyie³⁴ jm² i²a⁴toh⁴. 19 Hei⁴i³ tionh² a⁴húan³ jen²ˉ¹, jian³ a⁵sia³ ma²lang⁴³i³ a³jie³ˉ¹ o³tan²; quie¹ juah⁴ne³ ma²lang⁴³i³ a³jie³ˉ¹ o³tan² tionh², jon³ ma²li⁴úan⁴i³ jie³ˉ¹ o³tan²; i² a⁴húan³i³ la⁴ne³, lei³ jnia⁴ i⁴sa⁴jie³ˉ¹ la⁴jang³⁴.
20 I² hnei³ tionh²ˉ³ ne⁵, ma³a⁴cúa⁴ Cristo M⁴tyi⁴ quieh¹ i²conh²ˉ³ jian³ ma³ti²ŋangh⁴ˉ³ la⁴jeg³⁴. 21 Jian³ a⁵jon⁴³ ua²sag³⁴ˉ⁴ i⁴la³ o⁴ quie¹ sa⁴ñih¹ˉ³ jau²³ ni²tei⁴³, quie¹ ma³ñih¹pa² hnei³, jian³ ñih¹ˉ³ liah⁴ jau²³ i⁴ni²tei⁴³ sa⁴li⁴húa³⁴ jau²ta³jau²³ i¹con³.
22 ¿I² hain³ lang⁴³ a³ta³jaun²³, lainh⁴ˉ³? A³hain⁴pa² a³hleh² i⁴sa⁴lang⁴³ Jesús A³ua⁵lion³² Chie³ hain⁴. A³ne³pa² hain⁴ a³ua³tsei³² jau²³ quieh¹ Cristo, quie¹ sa⁴hnie³⁴i³ i⁴li⁴cm²³i³ Jon⁴dai¹ Jmai³ a⁵ga⁴ A³jon⁴³ Jon⁴dai¹ liah⁴. 23 Quie¹ la⁴jang³⁴ a³sa⁴hnie³⁴ i²li⁴cm²³ A³jon⁴³ Jon⁴dai¹, a⁵sia³ jian²³i³ Jon⁴dai¹ Jmai³ liah⁴; quie¹ a³hain⁴ a³juah⁴ i⁴jian²³i³ A³jon⁴³ Jon⁴dai¹, jian²³ pi²³i³ Jon⁴dai¹ Jmai³ liah⁴.
24 Jian³ tien⁴³ hnei³ hoh⁴³ jau²³ i⁴a⁴naih³ˉ³ liah⁴ma²ra⁴lie⁵ tionh²ˉ³; i² juah⁴ne³ ra³ton³ hoh⁴³ˉ³ jau²³ i⁴a⁴naih³ˉ³ liah⁴ma²ra⁴lie⁵ jon³, jon³ tionh²ˉ³ naih⁵ ni²tsei⁴³ A³jon⁴³ Jon⁴dai¹ jian³ Jon⁴dai¹ Jmai³ liah⁴. 25 Jian³ i⁴la³pa² jau²³ ho³²i³ i⁴a⁴cúa⁴i³ i²con²³ˉ¹, i⁴hyan⁴ˉ¹ m⁵cu³ sa⁴ton³ jm² ua²tya⁴³.
26 I² la⁴ne³ jon³ ua²sag³⁴ˉ⁴ i⁴la³ nei² quieh¹ a³ti²ma³co³ hnei³ tionh²ˉ³. 27 I² hnei³ tionh²ˉ³ ne⁵, quianh²ˉ³ M⁴tyi⁴ quieh¹ Jon⁴dai¹ i⁴a⁴cúa⁴ Jesucristo; i⁴jon³ a⁵sion⁴³ ma⁵hniah³ li⁴he³⁴ hnei³, quie¹ M⁴tyi⁴ quieh¹ Jon⁴dai¹pa² he²³ hnei³ la⁴jeg³⁴, jian³ i⁴he²³i³ ni²tei⁴³, a⁵jon⁴³ jau²ta³jau²³. I² la⁴ne³ jon³ liah⁴i² he²³ M⁴tyi⁴ quieh¹ Jon⁴dai¹ i⁴tionh²ˉ³ naih⁵ ni²tsei⁴³ Cristo, ua²tionh²ˉ³ i²con²³i³ la⁴ne³.
28 I² tieh²la³ ne⁵, jon²³ quian³⁴ˉ⁴, hniah³ liah⁴ma³tionh²ˉ³ ne³ naih⁵ ni²tsei⁴³ Cristo, canh⁴a² li⁴hain³² tsei⁴³ˉ¹ la⁴teg⁴i² ma³jonh²i³ jian³ sa⁴li⁴hyeinh³²ˉ¹ i²con²³i³. 29 Jian³ ma³ñih¹ˉ³ tionh²ˉ³ i⁴tsein³⁴ Jesucristo, jian³ conh⁴liah⁴ hniah³ li⁴ñih¹ˉ³ la⁴jang³⁴ a³júan³ i⁴tsei³⁴ lang⁴³ jon⁴³segh³² Jon⁴dai¹.