4
M⁴tyi⁴ quieh¹ Jon⁴dai¹ jian³ m⁴tyi⁴ i⁴ua³tsei³² jau²³ quieh¹ Cristo
Hnei³ tionh²ˉ³ a³hno⁵ˉ⁵, a⁵hain⁴ hnei³ i²con²³ la⁴jang³⁴ a³juah⁴ hleh² jau²³ i⁴cúa²³ M⁴tyi⁴ quieh¹ Jon⁴dai¹, quie¹ hniah³ conh²i³ hnei³ jau²chie⁴³ o⁴ i⁴quieh¹ Jon⁴dai¹. Quie¹ jeun⁴³ a³sain² ta³jaun²³ ma³ma⁴jnia³² m⁵cu³ la³. Jian³ la⁴la³ li⁴ñih¹ˉ³ hain³ quian³ M⁴tyi⁴ quieh¹ Jon⁴dai¹: la⁴jang³⁴ a³hleh² i⁴cuan³⁴ Jesucristo a³a⁴lang³⁴ chie³, a³ne³pa² quian³ M⁴tyi⁴ quieh¹ Jon⁴dai¹. I² a³hain⁴ a³hleh² i⁴sa⁴cuan³⁴ Jesucristo a³a⁴lang³⁴ chie³, a⁵sia³ M⁴tyi⁴ quieh¹ Jon⁴dai¹ quian³ a³la⁴ne³; quie¹ quian³i³ m⁴tyi⁴ i⁴ua³tsei³² jau²³ quieh¹ Cristo. Jian³ ma³a⁴naih³ˉ³ tionh²ˉ³ i⁴ma²jia²³ m⁴tyi⁴ jon³, i² tieh²la³ ma³ŋeng²³i³ m⁵cu³.
Jon²³ quian³⁴ˉ⁴, langh⁴³ hnei³ tionh²ˉ³ a³quian¹ Jon⁴dai¹, jian³ ma³a⁴cangh³²ˉ³ jm² a³ta³jaun²³ hain⁴ tionh²; quie¹ eu⁴³ júanh⁴³ a³hain⁴ a³hein² naih⁵ ni²hoh⁴³ˉ³ tionh²ˉ³ la⁴conh⁴a² a³hein² naih⁵ ni²tsei⁴³ m⁵cu³. Hei⁴i³ tionh² lang⁴³ a³quian¹ m⁵cu³, i⁴jon³ hleh²i³ jmah³ i⁴tain⁴³ m⁵cu³, jian³ la⁴jang³⁴ a³quian¹ m⁵cu³, nau³i³ i²con²³i³. I² jnia¹ ne⁵, lang⁴³ˉ¹ a³quian¹ Jon⁴dai¹. Jian³ a³hain⁴ a³cm²³ Jon⁴dai¹, nau³i³ i²con²³ˉ¹; i² a³hain⁴ a³sa⁴quian¹ Jon⁴dai¹ ne⁵, sa⁴nau³i³ i²con²³ˉ¹. I² la⁴ne³ jon³ li⁴nia²ˉ¹ hain³ quian³ m⁴tyi⁴ i⁴hleh² jau²³ ni²tei⁴³ jian³ hain³ quian³ m⁴tyi⁴ ma³co³.
Jon⁴dai¹ hnio³⁴i³ chie³
Hnei³ tionh²ˉ³ a³hno⁵ˉ⁵, ua²ma²hnio³²ˉ¹ a³jan³ jan³, quie¹ i⁴hnio³⁴i³ ja³⁴ i²con²³ Jon⁴dai¹. Quie¹ a³hain⁴ a³hnio³⁴ chie³ lang⁴³i³ a³jon⁴³ Jon⁴dai¹ jian³ cm²³i³ Jon⁴dai¹. I² a³hain⁴ a³sa⁴hnio³⁴ chie³, sa⁴cm²³i³ Jon⁴dai¹, quie¹ Jon⁴dai¹ lang⁴³ a³hnio³⁴ chie³. Jian³ la⁴la³ ma⁴jnia³ Jon⁴dai¹ i⁴hnie³⁴i³ jnia¹, quie¹ a⁴sain⁴i³ A³jon⁴³ nei² m⁵cu³ la³, a³jan³ hain⁴ ma²sian³, canh⁴a² li⁴sia³ m⁵cu³ quian⁴ˉ¹ con⁴juah⁴ hei⁴i³. 10 Quie¹ la⁴la³ lei³ jnia⁴ i⁴hnio³⁴i³, a⁵jon⁴³ quie¹ i⁴ra⁵hnio³⁴ˉ¹ Jon⁴dai¹ ñeih³², quie¹ hei⁴ pi²³i³ ra⁵hnie³⁴ jnia¹, jian³ a⁴sain⁴i³ A³jon⁴³ canh⁴a² ma⁵jlenh³i³ chie³² quian⁴ˉ¹.
11 Hnei³ tionh²ˉ³ a³hno⁵ˉ⁵, juah⁴ne³ la⁴ne³ ra⁵hnie³⁴ jnia¹ Jon⁴dai¹, la⁴ne³ hniah³ ma²hnio³²ˉ¹ a³jan³ jan³ liah⁴. 12 Jian³ i¹jan³ a⁵sian⁴³ ma³a⁴jen³ Jon⁴dai¹; i² juah⁴ne³ hnio³⁴ˉ¹ a³jan³ jan³ ne⁵, jon³ hein² Jon⁴dai¹ naih⁵ ni²tsei⁴³ˉ¹, jian³ i⁴hnie³⁴i³ jnia¹ jon³ júan³ i⁴hnio³⁴ˉ¹ ni²hyan³². 13 Jian³ la⁴la³ nia²ˉ¹ i⁴tieh²ˉ¹ naih⁵ ni²tsei⁴³ hei⁴i³, jian³ hei⁴i³ hein² naih⁵ ni²tsei⁴³ˉ¹ liah⁴, quie¹ ta⁵la⁴ a⁴cúa⁴i³ M⁴tyi⁴ quieh¹ i²con²³ˉ¹. 14 Jian³ a⁴niah¹ jnie³² jian³ hleh³ jnie³² i⁴a⁴sain⁴ Jon⁴dai¹ Jmai³ A³jon⁴³ A³ua⁵lion³² a³m⁵cu³. 15 Jian³ la⁴jang³⁴ a³hleh² i⁴lang⁴³ Jesús A³jon⁴³ Jon⁴dai¹, hein² Jon⁴dai¹ naih⁵ ni²tsei⁴³i³, jian³ hei⁴i³ liah⁴ hein²i³ naih⁵ ni²tsei⁴³ Jon⁴dai¹.
16 I² la⁴ne³ jon³ ma³ra⁵nia²ˉ¹ jian³ ma³ra⁵hain⁴ˉ¹ conh⁴ tei⁴³ hnie³⁴ jnia¹ Jon⁴dai¹. Quie¹ Jon⁴dai¹ hnio³⁴i³ chie³; jian³ a³hain⁴ a³sian³ i⁴hnio³⁴ chie³, sian³i³ naih⁵ ni²tsei⁴³ Jon⁴dai¹, jian³ Jon⁴dai¹ liah⁴ sian³i³ naih⁵ ni²tsei⁴³i³. 17 I² la⁴ne³ jon³ ma³ni²hyan³² i⁴hnio³⁴ˉ¹ Jon⁴dai¹ i⁴ma²lang⁴³ˉ¹ liah⁴ ma²lang⁴³ Jesucristo m⁵cu³ la³. Jian³ la⁴ne³ li⁴hain³² tsei⁴³ˉ¹ jm² i⁴can³⁴ Jon⁴dai¹ jau²chie⁴³. 18 Quie¹ i⁴hnio³⁴i³ júan³ i⁴sa⁴coh⁴³i³, quie¹ i⁴hnio³⁴i³ ni²hyan³² qui³ la⁴jeg³⁴ i⁴coh⁴³i³; quie¹ a³hain⁴ a³coh⁴³ sian³ ma²eu⁴³ hña³ pi²³. I⁴jon³ a³hain⁴ a³coh⁴³ sa⁴ma³a⁴tyie³⁴ i²hnio³⁴i³ ni²hyan³².
19 I⁴jon³ hnio⁴³ jnia¹ Jon⁴dai¹ quie¹ hei⁴i³ ñeih³² ra⁵hnie³⁴ jnia¹. 20 I² juah⁴ne³ jan³ juah⁴: “Hno⁵ jnia⁴ Jon⁴dai¹”, jian³ ma²a⁴leg³⁴ jon³ hion²³i³ a³reunh¹, lang⁴³ a³ta³jaun²³ pi²³i³. Quie¹ a³hain⁴ a³sa⁴hnio³⁴ a³reunh¹ a³jen³i³, ¿liah⁴a² li⁴ma⁵hnio³⁴i³ Jon⁴dai¹ a³sa⁴jen³i³? 21 I² i⁴la³pa² heih⁴³ a⁴cúa⁴ hei⁴i³ i²con²³ˉ¹: a³hain⁴ a³hnio³⁴ Jon⁴dai¹, ua²ma⁵hnio³⁴i³ a³reunh¹ liah⁴.