2. JERUSALÉNʼGI BAB-IGARGI SUNMAKLESAD
2
(2:1–8:3)
2a. Pentecostés-Iba-nagusad
(2:1-42)
Bab-Dummad-Burba-Isligwaled nonikid
Pentecostés-Iba-nonigu, bela Jesúsʼba-nanaimalad danakwaa na bukwagusmalad. Ukiagwale, nibneg-akar burwa-dummad-uurmakeyobi binnasuli neg-uurmakenonikid. Bela emar-bukwadgi neg-uurmakedi neg-gasa sigenonikid. Agi, daklealid soo-dululurmaksiidyob bela dulemar-irba signonikid. Belagwapa dulemar-bukwadgi Bab-Dummad-Burba-Isligwaled ubononikid. Degidbali, gangudmalad, gaya akar-akar sunmakdemalad. Bab-Dummad-Burba-Isligwaled ega gaya-ukedba, sunmakdemalad.
Deunni, bela Judíoʼmar-we-yar-naid-ugakse-bukmalad nue-islikwaa-nanadimaladi, iba-dakega Jerusalénʼse nonigusmalad. A-dulemar ibmar binnasur uurmake itoarmargu, bela danar ambikunonimalad. Neggunaid geger-dakarmalad, ar itoarmalad, Jesúsʼba-nanaimaladde emar-sunmaked-gayaba sunmakbukmala.
Neggunaid geger-dakmalad, aku-itomarbalid, wede ibiga deyob gunai. Degisoggu, sokarmalad: “Be dake, we-dulemar-sunmakbukmaladde, ¿we Galilea-dorgansursi? Degite, ¿ibiga we-dulemarde nabir anmar-gayaba sunmakmarsunna?
”Ar anmar-wegi-bukwamaladi neggwebur-baid-baidsikmaladid. Gwen-gwen anmar:
Partiaʼginmaladid,
Mediaʼginmaladid,
Elamʼginmaladid.
”Degi, abala anmar,
Mesopotamiaʼgi-mamaimaladid.
Judeaʼginmaladid,
Capadociaʼginmaladid,
Pontoʼginmaladid,
degine, Asiaʼginmaladid.
10 Frigiaʼginmaladid,
Panfiliaʼginmaladid,
Egiptoʼginmaladid,
Cirene-nagaba-Libia-siid-ginmaladid,
Judío-dulemar-Roma-akar-danimaladid, degi, dule-Judío-igarba-dogsamaladid.
11 Cretaʼginmaladid,
degine, abala anmar Arabiaʼginmaladid.
Emide, anmar bela Galilea-dorgan anmar-gayaba Bab-Dummad ibmar-gegerdaklemalad-imaksadgi-sunmakbukwad itobukmalad.”
12 Geger dakmalad, nue-aku itomarbalid, na muchub-muchub ega sokarmarsunnad: “Weyob-ibmar-gunaidde, ¿ibi nue obare?”
13 Abala we-dulemala, Jesúsʼba-nanaimaladgi dododmalad, sunmakdemalad: “Wemardi mummu-bukwamarye, e-annik sogdemalad.”
Pedro Bab-Burba-Isligwaledgi sunmaksad
14 Degi, Pedro na e-ambe-gakagwensakadmala (11), dulemar-abargi gwisgusad. Geb binnasur sunmakded, sogded:
“Gwenadgan-Judea-dorgan, degi, bela bemar-Jerusalén-neggweburgi-bukwamaladi, nue be an-itomalo. An bemarga sogodo, wede ibi nue obare. 15 Bemar-we-dulemar-mummuye-bimaladi, mummusurmalad. Ar geb dad-abala-nikad be daksurmarsi. ¿Dulemar dad-abala mumgudii bemar dakdisi?
16 ”Ar we-bemar-dakedi, bato Bab-Dummad-gayaburba-barsoged-Joel weyob sogsagusad:
17 ”Bab-Dummad soged:
‘An-Burba bela-dulemargi an odenonikoed.
Be-masmala, degine, be-bunamala, an-gayaburbagi sunmakdemaloed.
Degine, dule-selebagusmalad gabdakdemaloed,
be-sapinganmala neg-burbagan dakdemaloed.
18 Deginbali, an-mai-machergangi, an-mai-omegangi, An-Burba an odebaloed.
Geb amar an-gayaburba-barsogega gudmaloed.
19 Degine, nibneggi ibmar-gegerdaklemalad an oyogoed.
We-napneggi ibmar-dakledisurmalad an oyobaloed.
Ablisbi neg-nagunonikoed,
soo-dummadi oyolegoed,
degine, waa-bupurmagwichi neg gudoed.
20 Dad-ibeler a-ibagangi bar gaosulid,
nii ablisyob ginnitibi nagumogoed,
Bab-Dummad-e-iba-danikid-idu, deyob neg-gunonikoed.
We-Bab-Dummad-iba, gwayed-dummadid, boni-dummad-ibad.
21 Dule Bab-Dummad e-abonogega-imakdibe,
a-dule abonolenonikoed.’ ”
Joel 2:28-32
22 Pedro sogdebalid: “Israel-dorgan, an-bemarga-ibmar-sogoedi nue be itomalo: Jesús Nazaret-dolad, bemardi nue-wismalad, bemar-abargi Bab-Dummad-nuggi ibmar-dakledisurmaladi, ibmar-wilubgan, degi, ibmar-gegerdaklemaladi oyosad, ar a bemar bela-wisi bukwamalad, adi, bemar dakega, Jesús doa-dule gue. 23 Ar gebesaila Bab-Dummadi bato sogsad, Jesús nue-wilegergebye, degine, e-isdarmaladga uklegoye sogsad. Emide, bemar oburgwemalaga Jesús-gasgusmalad, bemar Roma-sordamarga uksagusmalad.
24 ”Degi-inigwele, Bab-Dummaddi Jesús-odulosad, burgwed-abargi onosad. Ar ade, burgwed Jesúsʼgi geg obined. 25 A-ular, epenne, David, Jesúsʼgi weyob sogsagusad:
‘Mer an isguedse galakuega, Bab-Dummad an-argan-nuedsik gudiguad,
deyob an-idudii an dakdiguad.
26 A-ulale, an-gwagegi an yeer-itoged.
Weligwaledba an namaksun.
Degi, bela an-sana gannar-durguoedi
bensuli edarbesun.
27 Gwen be an-san-burba neg-uangi oyogsaosulid.
Ar be-mai-gwage-swilidikid-e-mui gwen neg-uangi onunsaega be imakosulid
28 Igar-nuedba-gudigued be anga oyosad,
be-asabinni bela-belad weligwar-gudii be an-imaked.’ ”
Salmo 16:8-11
29 Pedro sogdebalid: “Gwenadgan, anmar bela dad-dummad-David-burgwisad, degine, diglesad, wismalad. Emi-ibagine, amba e-neg-uan siid. David na e-sangi sunmaksasulid.
30 ”Ar David Bab-Dummad-gayaburba-barsogedid, degisoggu, nue-wissunnad, igi-Bab-Dummad ega ise-sogar imaksa. Ega weyob sogsagusad:
‘Be-wagwa-gwensak beyob reyga an omesoye.’
Salmo 132:11
31 ”Degisoggu, David bato daknaiyobi, iduakwaa Cristo-gannar-durguoedgi sunmaksad. David deun weyob sogsagusad: ‘Bab-Dummad-dule-wargwen-bega-barmidagoye-sogsad-dule neg-uangi sadegumai guosulid, agi nungumai guosurbalid.’
32 ”A-Jesús-sunnad, Bab-Dummad gannar odulosad. Jesús-gannar-durgusad, bela anmar daksamalad. 33 Degisoggu, Bab-Dummad-argan-nuedsik dummadga Jesús sigidapsunnad, degi, Bab-Dummad-Burba-Isligwaled-uklegoye-soglesadi, Jesúsʼga uklessunnad. Geb a-Burba-Isligwaled, Jesús anmarga uknaimogad. Emide, a-igar bemar daknaimalad, degi, itobukwamarbalid. 34 Ar ade, David nibnegse nakwiapsulid, degite, David-sunnad sogbalid:
‘Bab-Dummad an-Dummadga sogsad: An-argan-nuedsik be sige,
35 be-isdarmalad an bela ogalakuedse be sige.’
Salmo 110:1
36 ”Degisoggu, bemar-Israel-dulemar, bela be we-igar wisgumalargebed. We-Jesús bemar nakrusgine-oburgwismaladi, Bab-Dummadi, Dule-Dummadga imaksad, degi, E-nuggi-sulealedga imaksabalid.”
37 Dulemar, Pedro-deyob-ibmar-soged itosmargu, nue-bukib itodmalad. Geb Pedroʼga, degi, Jesús-e-sapingan-bur-dummagan-baiganga sogdemalad:
—Degite, gwenadgan, ¿igi anmar saergebe?
38 Pedro, abin-sogded:
—Be-isgudiidga na be bukib-itomarsun, egi be bangumarsun. Bab-Dummad-sogedba be nanamarsun, degi, Jesucristo-nuggi Bab-Dummad-diigi-ogleged-igar be imakmarsun, adi, Bab-Dummad be-isgudiid bemarga elioed, E-Burba-Isligwaled bemarga ukoed.
39 ”Ar Bab-Dummad E-Burba-Isligwaled-ukoye-sogsadi, bemarga, be-mimmiganga, degi, dulemar-ainebarmaladga ukegarmogad. Wegisundo, Bab-Dummad doa-dulemarse gorbie, a-dulemarga E-Burba-Isligwaled ukoed.”
40 Deyob Pedro suibaksaar Jesús-igargi sunmakgwisgu, aimarga binsaed-nued-ukgwichi gusad. Degine, sogdebalid: “Bemar we-dulemar-isgudidimaladgi be bangumarsun. Adi, melle be we-dulemar-isganaba sabsur-odurdaklemalagar.”
41 Dulemar Pedro-ibmar-sogsad-abingasmaladi, Bab-Jesús-diigi-ogleged-igar imaksamalad. Geb Jesúsʼba-nanaimaladba atosmalad. A-ibagi, milipaa-wilub (3,000) eba nagusmalad. 42 Amar unnila Bab-Jesús-e-sapingan-bur-dummagan-e-odurdakedgi nue-alamaknai gusmalad. Degi, bulakwaa na muchub-muchub bendakbukwa, Bab-Dummadse-gorbukwa, degi, Bab-Jesús-burgwisad-insaegala, danakwaa na mas-gunbukwa gusmalad.
2b. Gebe-Bab-Jesúsʼba-nagusmalad-e-nanasmalad
(2:43–5:16)
Bab-Jesúsʼgi-bensurmaladi, danakwaa bipirmakdii guarmalad
43 Bela dulemar geger Jesúsʼba-nanaimalad-dakbukwa gusmalad. Ar ade, Jesús-e-sapingan-bur-dummagan bukidar ibmar-gegerdaklemalad, degine, ibmar-wilubgan-imakledisurmalad imaknanai gusmalad. 44 Bela Bab-Jesúsʼgi-bensurmaladi danakwaa na bipirmakdii guarmalad, degi, e-ibmar-nikamaladi muchub-muchub na ega uknanai guarmarbalid. 45 Nainu-nikamaladi na maniga-imaknanai guarmalad, degi, ibmar-nikamaladi bela maniga-imaknanai guarmalad. Ibmar-abelegedba na uknanai guarmalad.
46 Degi, bane-bane Bab-Dummadse-goled-neggi na ambikubukwa damalad. Degi, na muchub-muchub neg-irba madu-mimibukwa damalad. Weligwaledgi, danakwaa na gwagegi yeer-itogedgi na mas-gunbukwa damalad. 47 Na bulakwaa Bab-Dummad-nug-ogannobukwa damalad. Dule-neggweburginmaladi yeer Jesúsʼba-nanaimalad-dakbukwa gusmalad.
Bab-Dummadi bane-bane dulemar-gwage-abonolesmalad-omelomai gusad.