2
Cristo-nakrusgi-burgwisadgi sunmaklenaid
Nabir gwenadgan, Bab-Dummad-igar-napiragwad-maid-sogega an bemarse arbigu, yeer-sunmakedba, degi, an-ibmar-wisidba an bemarga gwen sunmaksasurmalad.
An bemar-abargi-gudigusgu, ibmar-baidgi an gwen sunmakosurye sogsad. Unnila Jesucristoʼginbi bemarga an sunmakoye sogsad, bur bule Jesucristo-nakrusgi-burgwisad-igargi an sunmakoye sogsad. An bemar-abargi-gudigusgu, an na wargwen unnisur-itogedgi, dobedgi, degi, ise-wawanmakaledgi an bemar-abargi gudii gusad.
An bemarga sunmaksagua, degi, an bemarga Bab-Dummad-Gayaburba-Nued-bisgua, ibmar-wisidba, yamo bemar-binsaed-gaega an sunmaksasulid. Suli, degisuli. Bab-Burbaba, degi, e-gangued-nikadba bemar mag itosad. Agala, bemar Bab-Jesúsʼba nagusmalad. Adi, bemar-Jesúsʼgi-bensulidi melle dulemar-ibmar-wisid-sogedba bensuli be gumalagar. Suli, degisuli. Unnila Bab-Dummad-ganguedba Jesúsʼgi bensuli be gumarsun.
Nue-ibmar-wisigued Bab-Dummadgi danikid
Degi-inigwele, anmar gwenadgan-Bab-Jesúsʼgi-bensulidgi-nue-nasgusmalad-abargi nue-binsaed-nikaa sunmakdimalad. Nue-binsaed-nikaa anmar sunmakedi, we-napneggined-binsaedbarsulid, degi, we-napneggi dule-dummagan-negdakmamaid binsaedyobsurbalid. Ar a-dulemardi bergudoed. Anmardi, epenne Bab-Dummad-binsaed-nued-dukuar-maigusadgi an sunmakmalad. Amba yoo we-napneg-nague, Bab-Dummad bato anmarga we-binsaed-nued sabosad, adi, anmarga ibnuedga guegar.
We-napneggined-dummagan we-binsaed-nued aku daksamalad. Ar we-binsaed-nued mag-itosmalana, nibneg-yeerdakleged-e-Dummad-Jesús nakrusgi oburgwissurmalanad. Ar weyob bato Bab-Dummad-Gardagi narmakar sognaid:
“Bab-Dummad ibmar-nuegan guagwar na e-sabmaladga bato nasiksad.
We-ibmarmar dule gwen dakdisulid,
dule gwen itodisurbalid,
degi, dule gwen egi bipisaar binsadisurbalid.”
Isaías 64:4
10 Bab-Dummad anmargardi, E-Burbaba e-binsadiid odalosad. Ar ade, Bab-Burba bela ibmar baramied, Bab-Dummad-ulubgi-binsadiidse-bakar, baramied.
11 ¿Ar doa-dule, dule-ulubgi-binsanaid wisguo be insae? ¿Ar unnila na dule-e-burbabi e-ulubgi-binsanaid wisgusursi? Amba deyobmodo, unnila Bab-Dummad-Burbabi wisdo, igi Bab-Dummad binsanai.
12 Anmarga we-napneggined-burba uklessulid, anmarga Bab-Dummadgi-Burba-danikid uklesad. Adi, anmar Bab-Dummad-e-nued-daedgi anmarga-e-ibmar-uksad wisguegar. 13 Anmar-ibmar-nue-wisidba, ibmar-durdaksamaladba, anmar sunmaksulid. Suli, degisuli. Anmar sunmakedi, Bab-Burba anmarga binsaed uksadba, degi, E-Burba anmar-odurdaksadba, anmar sunmaked. Deyob dulemar-Bab-Burba-nikmaladga ibmar-burbarmalad an odulodimalad.
14 Ar dule Bab-Burba-niksulile, Igarmar-Bab-Burbagi-danikid geg abingaed, ar igar-binsaled daked. Deginbali, a-dule, Igarmar-Bab-Burbagi-danikid amba aku-itobalid, ar ade, burbar mag-itogergebed. 15 Ar dule-burbar-duladdi bela mag itoged, igid igar-nuedi, igid igar-isganabali. Degisoggu, dule-baigan a-dulegi geg akar soged. 16 Ar Bab-Dummad-Gardagi soged:
“Degite, ¿doa Bab-Dummadga-binsaed-ukega, Bab-Dummad-e-binsaed wissunna?”
Isaías 40:13
Suli, dule geg deyob imake. Anmardi, Cristo-binsaed nikamalad.