4
Melle dummagan be-dummadga-wilub-obicha be imako
Degisoggu, bemar anmar-dake-wilubbid, unnila anmarde Cristoʼga-arbamalad-dulemar gumala. Ar anmar unnila Bab-Dummad-igar-dukuar-maidgi-arbamalad gumalad. Emigindi, dule-baidga-arbamaladi na oyogergebed, ede nue-innikigwadba arbaye.
Angardi gwen akarsulid, igi be angi sogbimardibe, an nued ibmar imakdidibe, igi, an ichakwa imakdidibe. Amba akarsurbalid, we-napneggi-igar-nabiromalad igi angi sogmogoe, an nued ibmar imakdidibe, igi, an ichakwa imakdidibe. Anbela na dukin geg na soged, an nued ibmar imakdiiye, igi, an ichakwa imakdiiye. An ulubgi na itogua, gwen ibmar-oakalodi an itolesulinad. Degi-inigwele, geg an soged, ibmar gwen an oakalodisurye. Ar unnila Bab-Dummadbi sogoed, an ibmar-nued-imaksadibe, ibmar-ichakwa an imaksadibe.
Degisoggu, Bab-Jesús-igar-nabogoed-ibagan-danikoed-iduar mer be sogmar: “Dule-wargwen nued arbasye, ichakwa arbasye.” Bab-Jesús-gannar-danikid be edarbemar. Ar a-dule, ibmar-negsichidgi-bukwad gwallu-meegwadse onononikoed. Bab-Jesús dulemar-e-gwagegi-binsanaid osanalogoed. Geb degi, wala-walagwen Bab-Dummad amarga sogoed, “Be nued ibmar-imaksaye.” Geb agi, dule-nug-odummogoed.
Agala, gwenadgan, bemarga ibmar-nuedga-guegala, an bemarga soged, adi, bemar angi, degi, Apolosʼgi durdakmalagar, Bab-Dummad-Gardagi narmakar naidyob, mer dogdar dule-dummagan wilub-obichaa be dako. Adi, mer dummad-wargwen bur dummarba be dakegar, degi, baiddi mesagwar dakegar. Degite, ¿ar doa nug-dummarba dule-baiganba be-imaksunna? ¿Ar ibu Bab-Dummad bega uksasulid be niksunna? Bab-Dummad bela bega ibmar uksad. Degite, ¿ibiga na wargwen be-ganguedgi-ibmar-amisayob be san-dummarba imaksunna?
Ar bemar bato unnitiba ibmar nikmalad. Bato bemar mani-ibedmalad, anmar be-bendaksasuli bato bemar reyga gunonimalad. Bitigi bemar rey-sunsogedina gadin, adi, anmar bemarba negdakmogagar. Degisoggu, an dakgua, anmar-Bab-Jesús-sapingan-bur-dummagana, anmar-oburgwilesokaliyobi, Bab-Dummad, solaba an-nasiksamalayob an dakdo. Anmar baliwiturmarga, degi, dulemarga, ibmar-akargunaid-oyolenaidyob bela napneg-naidga oyolenaid.
10 Anmar Cristo-sabedba dule-ibmar-wissulidga an gunonimalad. Bemardi, Cristoʼba dule-ibmar-nue-wisidga gunonimalad. Anmar dule-nolloganaga gunonimalad, bemardi, dule-gannarbagwadga gunonimalad. Bemardi, nue-nug-odummolesmalad, anmardi, mesagwar gunonimalad.
11 Emidsega, anmar ukumaada-gudimalad, uku-uku itodimalad, degi, mor-sate an gudimalad. Dulemar sabsur-anmar-imakdimalad, degi, neg-sate an gudimalad. 12 Anmar bela-belad na arganagwar ise-arbadii na gudimalad. Dulemar anmargi isdar-sunmakalile, anmardi, egi nued-sunmakdedaed. Anmardi emarse baregillediid, degite anmar baisur itodiid. 13 Anmargi binsa isdar sunmaklealir, anmardi ise-itoagwar aimar-abinsadimalad. Emi-ibadse, we-napneg-naid-ibmar-isganayob anmar-dakmalad. Degi, we-napneg-naid-ibmar-mileganayob anmar-imakdidimarbalid.
14 We-garda an-bese-narmaksiidi bemar-obingegsaegarsulid. Suli, degisuli. Bemarga binsaed-ukegalad. Ar bemar an-mimmigan-sabed gumalad. 15 Ar bemar miliambe (10,000) Cristoʼgi-bemarga-sunmakmalad sunna be nikumar-inigwele, geg bab-sunnaddi ichesur be nikumalad. An Cristo-Jesús-Gayaburba-Nuedgi-sunmakedgi an burbar be-babga gunonimalad. 16 Degisoggu, an bese wilesakwaa an egismarsun, be an-daedba be damaloye.
17 A-ulale, an bemarse Timoteo-barminadapid. We-Timoteoʼde, Cristoʼgi an-machi-sabedid, degine, Bab-Jesúsʼgi nue-akanaid-dulebalid. An wisdo, we-dule, anga galakuosulid. Timoteo bemar-gannar-insaega imakoed, igi an Cristoʼgi nanadii, degi, igi an bela Jesúsʼba-nanaimalad danar-ambikunonidamalad-abargi, degi, bela neggweburmargi dule-odurdakdibali.
18 Bemar gwenna-gwenna dukin san-ogannodimar an itoged, an bemarse naosuliyob be angi binsamalad. 19 Bab-Dummad bemarse ataknabi an-abegele, an bemarse emisgwasaar nadapoed. An bemarse omosar, dule-san-dummarba-imakdimalad an dakdapoed, bule amar gannarba Bab-Jesúsʼgi nanadimardibe, igi, unnila binsa gayaginbi asginnee gordii an dakdapodidibe. 20 Ar dule Bab-Dummad-e-negdakmaid wisile, unnila gayaginbi binsa ibmar sogsulid, eba gudii imaked.
21 Degite, ¿ibi be abemarsunna? An bemar-omosale, ¿sabsur-bemar-odurdakbi be an-abemala? ¿Sabedgi binnalee bemarga sunmakbi be an-abemala? Be-itolegedmardo.