6
Ar anmar Bab-Jesúsʼba-mesa-arbamalad-gumarsoggu, anmar bemarse wilenaisunnad: Bab-Dummad-bemar-abonosadi, melle be binsa ibmar-baisulidyob be dakmalo. Ar Bab-Dummad na E-Gardagi soged:
“Iba-nuegangi an be-itosad,
degi, abonoleged-ibagangi an be-bendaksad.”
Isaías 49:8
Emigindi, iba-nued nagunonikid. Emigindi, Bab-Dummad-dule-abonoged-iba nagunonikid.
Pablo beedse wiledii gusad
Anmar bemarga igar-isgana oyodisurmalad, adi, melle dulemar anmar-Bab-Jesúsʼga-arbaedgi ichakwa sunmakmalagar. Aka bur anmar ibmar-imakedgi oyodimalad, anmarde Bab-Dummadga-arbaed gumarye:
Anmar ise-burdigar bargaagwale nue-naibi-itodimaladgi nanadimalad. Nue-wilediidgi, nue-surbinsa-itodiidgi, nanadimalad.
Bibyolediidgi, esgaryagi-mellediidgi, anmargi bukidar-oimaksamaladgi, arbaed-dummad-imakdiidgi, gabsuli-gudiidgi, ukumaada-gudiidgi, anmar oyodimalad.
Deginbali, gwage-swilidik-nanaedgi, ibmar-wisii-daedgi, baisur-itogedgi, nued-binsaedba-ibmar-imakedgi, Bab-Dummad-Burba-Isligwaled-nikadgi, emar-nue-napira-sabguedgi, anmar oyodimalad.
Degine, igar-napiragwadba-sunmakedgi, Bab-Dummad-gangued-nikadgi, anmar oyodimalad. Anmar boniganba-galitoalile, abinsaegala, degi, na-san-bendakegala, igar-innikigwadba nanadiid, degi, sunmakdibalid.
Anmar Bab-Dummadga arbaed-gumalad an oyomarbalid: Dulemar anmar-nug-odummomaladgi, degi, anmar-nug-ichomaladgi anmar oyomarbalid. Deginbali, anmargi nueganbi-sunmakmaladgi, anmargi isdar-sunmakmaladgi an oyomarbalid. Anmar ibmar-napiragwadba-sogdimalad, degi-inigwele, dule-emar-yardakedyob anmar-dakdamalad.
Ar bela dulemar magar anmar-dakmar-inigwele, degite, yamo-aku-anmar-dakeyobi imakdamalad. Anmar burgwednaga-gudidaed, degi-inigwele, anmar amba dula gudimalad. Anmar nue-sabsur-odurdaklediid, degi-inigwele, anmar-oburgwesurmalad.
10 Anmar bukib-binsaeyob dakleged, degi-inigwele, ulubgindi anmar nue-weligwar itodimalad. Dule-nue-wilegedyob anmar gudimalad, degi-inigwele, aimar-bukidar nue-ibmar-nikuega an imakdimalad. Ibmar-sateyob an gudimalad, degi-inigwele, anmar bela ibmar-nika gudimalad.
Bela weyob an gudimaladgi anmar oyodimalad, anmar Bab-Dummadga arbaed-sunnad gumarye.
11 Gwenadgan-Corintoʼginmalad, anmar nue-be-sabmarsoggu, ibmar bakar-bakar anmar bemarga sogsamarsunnad. 12 Anmar nue-be-sabmalad, degi-inigwele, bemardi nue-anmar-sabsurmalad. 13 Ar anmar bemar-sabedyobi, bemar anmar-sabgumogargebed. We-an-bega-sogedi, be an-mimmigan-gumalad-ular, deyob an bega sogmalad.
Bab-Jesús-wissurmaladba mer akadii gumalo
14 Melle dulemar-Bab-Jesúsʼba-nanaisurmaladba akamalo. ¿Ar igar-innikigwad isgued-ebo sunna ailesi? Degite, ¿igi neg-meegwad negsichigwad-ebo ailegosunna? Geg deyob gued. 15 ¿Ar Cristo nia-saila-ebo emar binsamalo be insae? ¿Dule-Bab-Jesúsʼba-naid, dule-Bab-Jesúsʼba-naisulidbo nabir nanao be insae? Suli, deyob geg gued. 16 Degine, ¿Bab-Dummadse-goled-neg, bab-dummadga-imaklemalad-ebo sunna emar guo be insae? Suli, geg gued. Ar ade, bemar Bab-Dummad-Dula-Maid-goled-negga gumalad. Igi Bab-Dummad na sogsagusa:
“Amar-abargi an gudiguoed,
amarba an nanadioed.
Ani an E-Bab-Dummadga an guoed,
degine, amar an-dulamarga guoed.”
Levítico 26:12; Ezequiel 37:27
17 A-ulale, Bab-Dummad-Bela-Gangued-Nikad weyob sogbalid:
“Dulemar-an-wissurmalad-abargi-bemar-gudiid ainimar,
egi bemar bangumarsun.
Ibmar-isgana mer ebumalo,
geb degiir, an be-abingamaloed.”
Isaías 52:11
18 “Ani an bemar-Babga guoed,
bemardi an-masmalaga guoed.
Bemardi an-bunamalaga guoed.
Deyob Bab-Dummad soged.”
2 Samuel 7:14