8
Sibad-wawaad-machered, degi, sibad-machered burbar daklesad
“Rey-Belsasar birgapaagus-negsemaidgine, ani, Daniel, an negburgan-baid daknonibalid. A-negburgan-dakmaidgine, an Elam-yargi, Susa-neggweburgi, Ulai-diwar-dikarba an gudii an na dakalid. Susa-neggwebur neggwebur-bamalad-e-sailaga siid. An gabdakmaidgine, sibad-wawaad-machered diwar-dikarba gunai, an dakalid. We-sibad-wawaad-machered bebe-gar warbo mullusur-nikad. Degi-inigwele, gwensak bur-baidba suid. We-bur-suidi sorba nosad.
”Dad-argwanedsik, dad-nakwed-argan-sapiledsik, degi, dad-nakwed-argan-nuedsik sibad-wawaad-machered na e-bebe-gargi dulemar-naibi-imaknai, an daksad. Ibdula-wargwensaale, geg ebo urwed, deginbali, dule-wargwensaale, e-ganguedgi geg ollorgubalid. Sibad-wawaad-machered na e-itolegedba ibmar imaked, degi, e-gargangued bur bule gangumaid.
”We-ibmar-daksadgi an binsagwisgua, ukiagwar dad-argwanedsik sibad-machered daniki an dakalid. We-sibad-machered e-ibya-gwabogwad-siid-abargi bebe-gar-dummad gwichid. Gwen-napagi-warmaksuli, gwae-gwae bela napneggi nasad. We-sibad-machered, sibad-wawaad-machered-bebe-gar-warbo-nikadgi sabsur-yoledapid. We-sibad-wawaad diwar-gakagi an daksagusadid.
”An daksad, igi sibad-machered, sibad-wawaad-macheredgi sabsur yoledapi. E-ibe bebe-gar-warbogwad bichisad. Sibad-wawaad-machered, sibad-machered-abinsaega gwen gargangued-nika gussulid. Degisoggu, sibad-macheredi, sibad-wawaad-machered-omukusad, e-birgi dii-dii annasad. Dule-wargwensaale, sibad-machered-e-ganguedgi, sibad-wawaad-bendaksasulid.
”Sibad-machered bur bule gargangumai gualid. Ar na bela-bela bur gargangued-nikadgine, e-ibe bebe-gar-bur-suid bichisad. A-anale, walabake bebe-gar-dummagan noalid. We-bebe-gar-walabakegwadi burwa-sogabake-gormaidsiki nogwismalad. We-bebe-gar-walabakegwad-gwensakgine bebe-gar-senigwad-baid noalid. We-bebe-gar-senigwad bela-bela dungusad, geb dad-nakwed-argan-nuedsik, dad-nakwedsik, degi, yar-yeerdaklegedsik e-gangued nasgumai gualid.
10 ”We-bebe-gar-senigwad bela-bela dungussoggu, niisgwamar-nanaidse warmaksad. Geb abar-niisgwamar obatisad, e-birgi dii-dii annasad. 11 We-bebe-gar-senigwad niisgwamar-e-dummadbali bur bule na san-dummarbaa imaksabalid. We-bebe-gar-senigwad bane-bane ibmar-ogumakar-ukleged osulosad. Degi, Bab-Dummadse-goled-neg oichasbalid. 12 Anmar-dulemar-uaya-sulidaed-ulale, e-dulemar-bila-onomalad igar-innikigwad-mamaid oichosmalad, deginbali, bane-bane ibmar-ogumakar-ukleged obelosmarbalid. We-bebe-gar-senigwad ibmar-imakbiedba ibmar imaksad. Bela ega ibmar nueganbi nosad.
13 ”Geb degine, dule-islidikid-gwensak sunmake an itosad. Dule-islidikid-baid, dule-islidikid-sunmaknaidse egisded:
‘Bane-bane-ibmar-ogumakar-ukleged-ailagi, anmar-ibmar-daknaidi,
¿sanagwadse berguoe?
Isgued-dummad-gunaidi,
¿sanagwadse berguoe?
Bab-Dummadse-goled-neggi isgued-imaklenaidi,
¿sanagwadse berguoe?
Bab-Dummad-e-sordagan sabsur-imaklenaid,
¿sanagwadse berguoe?’
14 ”Geb we-dule ega sogded: ‘Milibo gaka dulataled-ilapaa (2,300) ibagan naguoed. Geb a-sorbali, Bab-Dummad-Neg-Islidikid, swilidik gunonikoed.’ ”
Daniel-negburgan-daksad-odulolesad
15 “Ani, Daniel, an negburgan-dakmaidgine, degi, an wisgubi-gumaidgine, we ibu-burba obare, ukiagwar an-asabin duleyob-daklege gwisgunonikid. 16 Geb Ulai-diwar-gakaba, dule-gwensak binnasur-gole an itosad. Weyob soged: ‘Gabriel, negburgan-oyolesad we-dulega be oduloge.’
17 ”Gabriel, an-gwichidse walikaa-nonigua, an ise-gwayar naded, geb an napase wagar dulluu imaksad. Ar edi anga sogded: ‘Dule, we-negburgan be daksadi, wedi yoedse neg-berguoedgi guoed.’
18 ”Gabriel anga sunmaknaigua, an negoeded, napagi an melleded. Agine, an-ebunonikid, geb gwisguega an-imaksad. 19 Anga sogdebalid: ‘Emigindi an bega sogo, yoedse Bab-Dummad-urwed-e-iba bergudele, igi neg-gunonikoe. Ar we-negburgan-daklesad napneg-bergued-mosar guoed. 20 Sibad-wawaad-machered-bebegar-warbo-nikad be daksadi, adi, Media-yar-e-rey-e-wilub, degi, Persia-yar-e-rey-e-wilub gued. 21 Sibad-machereddina, Grecia-yar-e-rey-e-wilub gumogad. We-sibad-machered e-ibya-gwabogwad-siid-abargi bebe-gar-dummad-gwichidi, gebesaila-Grecia-e-rey-megnonikoed-e-wilub gued. 22 Bebe-gar-bichisgusad-anar bebe-gar-walabake-noargusadi, Grecia-yargine neg-sogabake-selegoed-e-wilub gued. We-negseleged-sogabakegwad gebe-negselesadyobi gangued nikumalosulid.
23 ” ’We-negseleged-sogabakegwad-bergunadapile, dulemar-igar-mamaidgi-annadimalad-e-isgued wilub-obicha-gusale, rey-wargwen na san-dummarba-imaked, degi, igar-dukuar-mamaid magar-oduloged, negsenonikoed.
24 ” ’E-gangued bur bule gangumai guoed, degi-inigwele, we-gangued egi danisulid. We-rey, yeer ibmar-bibisgoed. Bela ibmar-imaked ega nueganbi guoed. Na e-itolegedba ibmar-imakoed. Dule-bulegan-obelogoed, Bab-Dummad-e-sordamar ese burgwemaloed.
25 ” ’We-rey nue-binsaed-nikadba emar-binsaed-gamai guoed, na emargi-obinye binsaoed. Ukiagwar, bukidar dulemar-gwen-akar-guosurye-binsamaladi ese berguoed. We-rey, Dule-Bur-Nuga-Nikadgine gwisgunonikoed, degi-inigwele, we-rey, burgwenonikoed, dulese burgosulid.
26 ” ’Bega we-negburgan-oyolesadi, napiragwadid. Degi-inigwele, mer be emarga sogo, ar emiskwaa guosulid, amba bukidar ibagan napid.’
27 ”Ani, Daniel, an bela-bela nolloo itonaded. Geb an undarsaar uellemai gusad. An gannar gwisgusadgine, reyga-negselemaidgi an gannar arbadbalid. Degi-inigwele, an we-negburgan-daksadbali, bela-bela bukib-binsadii gualid, ar ade, an magar-itosulid.”