4
Ester, Mardoqueoʼbo igar-amisad
Mardoqueo bela we-ibmar wisgusgua, wile-itogedba na-mor-yoid esirmaksad. Geb sagumor-sommed yosad. E-nonogi buru eosbalid, geb galimbaba neggweburgi ise-boar binnasur-gornadapi gusad. Deyobi, Mardoqueo reyneg-yawagakse mosad. Reynegyabardi dogsasurgusad, ar ade, dule sagumor-sommed-yoi reynegyaba-doged igar maisulid. Bela neggweburmar-bukwadgi Rey-Asuero-e-igar-uksad-wisgusmargua, Judío-dulemar bela-bela wile-itodmalad, bar mas-guchasurmalad, ise-boar gudii gusmalad, degi, gwage-nunmaked-dummad itodii gusmalad. Bukidar Judíoʼmar sagumor-sommed-yoi buru-birgi megismalad.
Mardoqueo, Esterʼse bendakleged egichad
Rey-ome-Esterʼga yagan-arbamalad, degi, machergan-egi-nakulemalad, bela we-ibmar-gunaid Esterʼga sogsamalad. Ester we-ibmar-itosgua, nunmaked-dummad itononimogad. Geb degine, Mardoqueoʼga mormar barmisad, adi, Mardoqueo sagumor-sommed-yoid-anar, we-mormar yoegar. Degi-inigwele, Mardoqueoʼdi, we-mormar yapa yoe gusad. Geb degine, Ester, machered-egi-nakuleged-Hatacʼse gochad. Geb Hatacʼga igar uksad, adi, Mardoqueo-daknaega, degi, Mardoqueoʼse egisega igi neg-gunai, deginbali, ese egisbaliga, ibiga be deyob gudiiye.
Degisoggu, Hatac, Mardoqueo-daknadsunnad. Mardoqueoʼdi, neg-ollornaidgi, dulemar-ambikuedgi, reyneg-yawagak-asabin siid. Mardoqueo, Hatacʼga bela neg-gunaid sogsad. Deginbali, ega sogsabalid, igi Amán, Judío-dulemar-obelogega rey-mani-gamaladga mani uknai. Geb Mardoqueo, Hatacʼga Susa-neggweburgi gardamar-mimilesadi, uksabalid. A-gardagi, Judío-dulemar-obelogedgi sunmaknaid. Geb Mardoqueo, Hatacʼga sogsad: “We-garda Esterʼga oyogoye, degi, bela ega ibmar-guoed sogbaloye.” Mardoqueo, Hatacʼga sogsabalid: “Esterʼga be sogoye: ‘Be Rey-Asuero-daknaoye, adi, reyse be wilesagwa egisegarye, mer Judío-dulemar oburgweye.’ ”
Hatac gannar Esterʼse nonikid. Geb bela Esterʼga Mardoqueo ega ibmar-sogsad sognonikid. 10 Geb degine, Ester gannar Hatac-barmisad, adi, Mardoqueoʼga weyob sogega: 11 “Bela reyga-arbamalad, degi, bela dule-rey-e-neggweburmargi-bukwamalad igar-maid wismalad. Ar dule-machereddibe, omedibe, rey-ese-gochasuli rey-dakega reyneg-imbagi dogsadibe, a-dule oburgwilegoye. Ar rey na e-olo-gaapoled a-dulegi oyosardi, we-dule bendaklegoye, bar oburgwilegosurye.”
Ester sogdebalid: “Ar bato iba-dulagwen-gakambe-gusad (30), Rey-Asuero anbo-sunmakega bar anse gorsulid.”
12 Hatac, Ester-ega-ibmar-sogsadi Mardoqueoʼga sogdapid. 13 Geb Mardoqueo, Esterʼse gannar Hatac-barmisad, adi, Esterʼga weyob sogega: “Mer be binsaoye: ‘Ar andi reyneggi-maisoggu, andi bendaklegoye, andi Judío-dulemarba burgosurye.’ 14 Ar emi-ibagi, be sunmaksurdibe, baidsik Judío-dulemar-bendakleged danikoed. Ar bedi, degi, be-gwenadgan bela burgwemaloed. An ebinsagu, be we-ibmar-gunaidgi be-dulemar-bendakega, be rey-omega gunonikid.”
15 Geb degine, Ester weyob Mardoqueo-abin-imaksad: 16 “Bela-Judío-dulemar Susa-neggweburgi-gudimalad be onmaknae, adi, an-ular mas-gunsuli gudii gumalagar. Ibapaa mer mas gunmalo, degi, mer gobmarbalo. Ar andi anga-yagan-arbamaladmala bemaryob mas-gunsuli gudii gumarmogoed. A-sorbali, ar amba yogasaar-reyse-naed-igar-maisur-inigwele, andi reyse naoed. ¡Ar a-ular, an-oburgwebimalale, an-oburgwemalodo!”
17 Geb degine, Mardoqueo, Ester-bela-ega-ibmar-sogsadba ibmar imaksad.