GALACIA-DULEMARSE-NARMAKLESAD-GARDA
GÁLATAS
GEBE-SOGLENAID
Garda-nug
Pablo, Bab-Burba-Isligwaledba gwenadgan-Galacia-yargi-bukmaladga we-garda narmaksado. Pablo-inse, Bab-Dummad-Gayaburba-Nuedgi-sunmakega Galacia-yarse arbigusad (Gusmalad 14). Binsamardo, we-garda birga 51ʼgi narmakles-insaye.
Galacia-Dulemarse-Narmaklesad-Gardagi weyob sunmaklenaid
Galacia-yarginmalad-bukidar Bab-Jesús-Igar-yeer-itogedbali Bab-Dummad-Gayaburba abingasmalad. Bab-Jesús-Igar-abingasmalad-sorba, Judíoʼmar-baigan-nonimaladi, sokarmalad, Moisés-Igar-Mesisadba be abgan-uka-duku sikergebye. Degine, bela Moisés-Igar-Maidba be daergebye, adi, be Judío-sunnadga guegarye. Geb degine, be Jesúsʼba-naid-sunnadga guoeddeeye. Gwenadgan-Galacia-yargi-bukmalad we-degi-odurdakmalad abingaewilubsulindo. Degite, yeer-itogedba abingasmalad. Jesús-e-sapingan-bur-dummagana Jerusalénʼgi igar-itosmargua, sogsamalad, Judíoʼsurmalad abgan-uka-duku-siksulir, akarsurye (Gusmalad 15). A-ular, gwenadgan melle we-noar-odurdakmaladse binsaed galemalagar. Pablo we-gardagi sognaido, dule Bab-Jesúsʼginbi unnila abonolesiiye.
We-gardagine, weyob ilemakar sunmaklenaid:
1. Gebe-sikwas-soglenaid (1:1-9).
2. Pablo, Bab-Gayaburba-Nuedgi sunmaksad (1:10–2:21).
3. Bab-Jesúsʼgi-bensuligued, degi, isguedgi-ollorgued (3:1–5:12).
4. Isguedgi-ollorgusadba nanaleged (5:13–6:10).
5. Napi-soglenaid (6:11-18).
Be itogua.
1. GEBE-SIKWAS-SOGLENAID
1
(1:1-9)
Ani Pablo, an Bab-e-sapin-bur-dummadga gumogadid, an dulemar-nuggi barmilealidsulid, dulemar gwen an-nug-imaksasulid. Jesucristo, degine, Bab-Dummad-anmar-baba Jesucristo-burgwar-maigusad-odulosad, amar an-nug-imaksad.
Ani Pablo, degine, bela gwenadgan-anba-gudimalad, Galacia-yargi Jesúsʼba-nanaimalad-danar-bukmaladse, anmar garda narmaksiid.
Bab-Dummad anmar-baba, degi, anmar-Dummad-Jesucristo, bemargi nued binsamarsun, degi, ulubgi bogidik bemar-itogega imakbarsun.
A-Jesucristo anmar-Bab-Dummad-sogedba anmar-isgued-ular-burgwega na san uksad, adi, emi-ibagangi anmar mer bar ibmar-isganaba ebipiledii gumalaga, adi, mer bar neg-galagwensur-gunanaidba selemalagar. Degisoggu, degisadegu Bab-Dummad-nug ogannomarsun. Deyob gusun.
Bab-Dummad-Gayaburba-Nued unnila gwennaa gued
Cristoʼgi bemar abonolege-wilubsulinad, degite, Bab-Dummad Cristoʼgi-bemar-abonolegega bemarse gochad. An geger be-dakmardo, ibiyobi degite, bato be agi bangudmala, adi, abonoleged-igar-akarsailadba naegar. Ar abonoleged-igar-baid nikaye soglesulid. Suli. Ar ade, dulemar, unnila bemar-binsaed-gaega gudimalad, degi, Cristoʼgi-abonoleged-igar oburdimalad.
Ar anmar-sorda-wargwendibe, baliwitur-nibneggined-wargwendibe, Bab-Dummad-Gayaburba-Nuedgi-an-bemar-odurdaksadba akar bemarga igar-ukalile, we-dule, Bab-Dummadse sabsur-ukabsalesun. Ar igi bato an bemarga sogsa, emigi gannar an bemarga sogbar: Ar dule-wargwen Bab-Dummad-gayaburba-barsokalile, abonoleged-igargi-an-be-odurdaksamaladba akar bemar-odurdakalile, we-dule, Bab-Dummadse sabsur-ukabsalesun.
2. PABLO, BAB-GAYABURBA-NUEDGI SUNMAKSAD
(1:10–2:21)
10 Bemar insagua, ¿dulemar-nabir-ito-saed an amidii be insae? Dulemar-yeer-ito-imaked an amidisulid. ¿Unnila Bab-Dummad-nabir-ito-saed an amidii be insae? Eye. Ar dulemar-yeer-ito-saed amba an amidiile, ar an Cristoʼga-arbaed-dulesurdo.
Pablo, Bab-Jesús-Igargi arbasad
11 Gwenadgan, bemar nue-wisgubi an bemar-abedo, Bab-Jesúsʼgi-abonoleged-igargi an bemarga sunmaksadi, we-igar dulemargi danisulid. 12 Ar dulemar Bab-Jesús-Igargi gwen an-odurdaksasulid, degine, dulemar we-Igar anga uksasurbalid. Jesucristo-sunnad we-Igar anga osanalosad, Jesucristo-sunnad anga uksad.
13 Ar epenne igi-an Judíoʼmar-igar-maidba an nanadigusad bato be wismalad.
Jesúsʼba-nanaimalad-danar-ambikunonidamalad-baregindii an gusad, degi, bela amar-osulogegala, an sabsur-amar-imakdii gusad.
14 Degine, Judíoʼmar-igar-mamaidgi an-sordamar-an-un-sergumaladgi an bur bule obindii gusad.
Amarba bur-bule an-dadgan-igar-mamaidba an gudii gusad.
15 Ar Bab-Dummad na nabir-itogedba, amba an sapibeneggi-mai, an-susad. Ar Bab-Dummad nabir angi binsaewilubsulinad, degite, an-abonogega anse gochad. 16 Deginbali, Bab-Dummad, Judíoʼsurmaladga E-Machigi-sunmakega anga oyononikid, doa E-Machi gue. We degigusadi, dulemarse gwen an idaksasulid. 17 Degine, Jerusalén-neggweburse an-iduar-Bab-Jesús-e-sapingan-bur-dummagan-bukmaladse igar-amiega gwen an arbisurbalid. Arabia-yarse bur an nade gusad, geb degi, gannar Damasco-neggweburse an nonigusbalid.
18 Geb a-birgapaagwad-sorba, Pedro-dakega an Jerusalénʼse nadegusad. Pedro-walik ibambe-gakatar (15) an megialid. 19 Bab-Jesús-e-sapingan-bur-dummagan-baigan Jerusalénʼgi gwen an daksasulid. Unnila Bab-Jesús-e-urba-Santiagoʼbi an daksad. 20 We an bemarga narmaksiidi, Bab-Dummad-asabin, napiragwad an bemarga soged, an gakansasulid.
21 Geb a-sorba, an Siria-yalaganba, degi, Cilicia-yalaganba nade gusad. 22 Judea-yalagangi Cristoʼba-nanaimalad-danar-bukmaladdi, gwen an-dakdisurmalad, aku an-dakmalad. 23 A-dulemar unnila sunmak itomalad: “We-dule, epenne anmar-baregindidaedi, emigindi, Bab-Jesús-Bensulid-Igargi sunmakdiiye. Epennedi, unnila Jesús-Igar-osulogedgi-binsadii daye.” 24 Degisoggu, we-gwenadgan an-nuki Bab-Dummad-e-nug odummodmarsunnad.