4
Ar an sogbardo: Ar mimmi e-bab-sorba-ibmar-gaoed amba bipigwale, dule-maiga-gudiid-ebo emalad. Ar we-mimmi-bipigwad bela ibmar-gaoed-e-ibed-inigwele, ar e-ibmar-gaoed amba geg e-sogedba imaked. We-mimmi e-bab-ega-ibmar-ukoye-sogsad-e-ibagan-warmakedse, geb na e-sogedba imakoed. Ar emigindi, dule-baigan a-mimmi akwedigweled, ega ibmar imakdimargweled.
Anmar deyobmodo, anmar bipigwaunni, anmar we-napneggi-igar-mamaid-e-maiga-gudii gusad. Ar Bab-Dummad na E-Machi-barmidagoed-e-ibagan-nasiksad oarmaknonigu, na E-Machi ome-wargwengi barmialid, degi, Moisés-Igar-Mesisad-urbaligwa-nanaega aidenonibalid. Bab-Dummad E-Machi barmialid, adi, dulemar-Moisés-Igar-Maid-urba-nanadimalad-onogegar, degine, amar Bab-Dummad-mimmigan-sunnadga gumalagar.
Ar bemar Bab-Dummad-mimmigan gumarsoggu, Bab-Dummad na E-Machi-Burba-Isligwaled bemar-gwagese barmialid. Ar a emigindi gornaisunnad: “¡Abba!” We sogleged, ¡babaye! Ar degisoggu, bar be maiga gudisulid, Bab-Dummad-mimmiga be gunonisunnad. Ar bato be Bab-Dummad-mimmile, Cristoʼgi Bab-Dummad-ibmar-ukoye-soglesad bato begadmogad.
Pablo, gwenadganba bukib-binsaed
Ar iduardi, aku be Bab-Dummad-dakmarsoggu, bab-dummagansurmaladga be mailedii gusmalad. Ar emigindi, bemar Bab-Dummad-mag-dake gunonikid. Bur sogleged, Bab-Dummad e bemar-susadba, magar be-dake gunoniye. Ar degite, ¿ibiga bemar we-igar-yogasaarmaladse, igar-nollomaladse, e-maiga-gannar-guega be gannar nabimarbali?
10 Emide, amba bemar ibaganga, niimarga, degi, birgamarga iba onodimalad. 11 An bemarba dobee itodo, ar ade, binsarsunna an bemar-abargi arbasayob an itoged.
12 Gwenadgan, bemarse an wilesakwaa egisnaid, anyob be imakmar. Ar an bemarsunna na san imaksamogad. Ar bemar gwen angi yolessurmalad.
13 Be nue wismalad, deunni an uellemaid-ular, an bemarga Bab-Dummad-Gayaburba-Nuedgi gebe sunmaksad. 14 Ar an-uellesad bemarga arbaed-dummad-onos-inigwele, bemar isdar an-daksasurmalad, gwen an-obachasurmarbalid. Aka bur be Bab-Dummad-e-baliwituryob an-daksamalad, Cristo-Jesúsʼyob be an-abingasmalad.
15 Epennedi, be yeer-itodimalanad. Emide be ¿igi gudmarsunna? Ar an nue-wisid, sunna be-ibya anga-ukegala, na be onosmalanad. Ar emidi, ¿igi be anga gudmarsunna? 16 Ar an ibmar-napiragwad-bemarga-soged-ular, emigindi, ¿bemar-isdaradga an gunonisunde?
17 Dulemar-Moisés-Igar-Maidgi bemar-odurdakdanimaladi, nue bebina-sogeyob daklemalad. Napiragwadgi bebina sogsurmalad. Ar unnila binsadimalad, bitigi bemar angi bangusdibeye, adi, bemar emarba naguegar. 18 Na bina-nue-itogerba-gued igar-nuedinad, ar ibmar-nuedga be imakmalar. Unnila an bemar-abargi-gudiidginbi mer be angi-nued-daed oyomalo. Amba an bemar-abargi-gudisulir, deyob be imakmarbaloed.
19 Mimmigan, ar igi-ome bonigan-itoardae, deyob be anga nunmaked ukmalad. Bemar Cristo-e-daedyob-guedse an deyob itodii guoed. 20 Bitigi bemar-walik emisbinne an gudina yeerban, adi, bemarga wis binnasaar sunmakoenad. Wissurmosundo, igi an bemargi binsamalargebe.
Sara-wilub, degi, Agar-wilub
21 Emigi anga be sogmalana, bemar Moisés-Igar-Mesisadba-nanabimalad: ¿Ar bemarde Moisés-Igar-Mesisad itodisurmarsi? 22 Ar Bab-Dummad-Gardagi narmakar naid, Abraham mimmi-warbo nikusye. Wargwen, e-mai-Agar-ebo nikusad. Baid, e-ome-sunnad-Sara-ebo nikusbalid. 23 E-mai-ebo-machi-nikusad dule-sogedba gwalulesad. E-ome-ebo-nikusaddi, igi Bab-Dummad idu Abrahamʼga sogsagusa, an bega machi-wargwen ukoye, a-sogsadba gwalulenonikid.
24 We-omegan-warbogwad, Bab-Dummad dulemarbo-igar-warbo-mesisad-e-wilubganad. A-igar-soggwendi, Agar gued. A Sinaí-yalagi danikid. We-igargi-gwalulemaladi, maiganga-guega gwalulemaladid. 25 Ar Agar, Arabia-yalagi Sinaí-yar-siid-e-wilubganad. We, Jerusalén-neggwebur-emi-siid-e-wilubganmosundo. We-Jerusalén, degine, na e-mimmiganmala amba maiga gudidimalad. 26 Jerusalén-nibneggineddi, Saraʼyob maiga gudisurmalad. Ar adi, bela anmar-nanga gusiid. 27 Ar ade, Bab-Dummad-Gardagi weyob sognaibalid:
“Be, omegwa-geg-baked, gwen be mimmi-nikudisulid,
¡weligwaledba be binnasuli-gole!
Be, gwen-muu-neggi-boniba-galitodisulid,
¡weligwaledba be binnasuli-gole!
Ome-wilesagudiid,
bur bule ome-sui-nikadba mimmigan nikuoed.”
Isaías 54:1
28 Degisoggu, gwenadgan, Isaac Bab-Dummad-sogsagusadyob gwalulenonikid. Anmar deyob Bab-Dummad-mimmiganga gunonimarmogad. 29 Epenne, Ismael-dule-sogedba-gwalulesad, Isaac-Bab-Dummad-Burbaba-gwalulesad-baregindii gusad. Emi, deyob gunaimogad: Dulemar-Moisés-Igar-Maidba-gormakdimalad, anmar-Bab-Burbaba-gwalulesmalad-baregindii gudimarmosunnad. 30 Ar Bab-Dummad-Gardade, ¿igi sognaisunna? Sognaisursi:
“Ome-maiga-gudiidi, degi, e-machi, be onoye.
Adi, melle ome-maiga-gudiid-e-machi, ome-maiga-gudisulid-e-machiba ibmar nikuegar.”
Génesis 21:10
31 Degisoggu, gwenadgan, anmar ome-maiga-gudigusad-e-mimmigansurmalad. Anmar ome-maiga-gudigussulid-e-mimmigan gumalad.