10
2d. Tola, degi, Jair igar-nabomaladga megisad
(10:1-5)
Tola, Israel-dulemar-bendaksad
Abimelec-burgwisad-sorba, Isacar-dule Tolaʼye-nugad, Israel-dulemar-bendakega megnonikid. Tolaʼde, Fúa-e-machid, Dodo-e-wagwabalid. Tola, Efraín-yalaganba, Samir-neggweburgi maid. Tola birga-dulagwen-gakapaa (23) Israel-yar-semai gusad. Burgwisgu, Samir-neggweburgi diglesad.
Jair, Israel-dulemar-bendaksad
Tola-burgwisad-sorba, Jair-Galaadʼgined megnonikid. Birga-dulagwen-gakabo (22) Israel-yar-semai gusad. Jair, masmala waladulagwen-gakambe (30) nikusad. Bela moli-uayasuidi nikadbimalad. Degi, Jair-masmala neggwebur gwadulagwen-gakambe (30) semaibalid. A-neggweburmar Galaad-yargi bukwad. We-garda-narmaklenaidse we-neggweburmar Jair-neggweburmarye nugad. Jair burgwenonigua, Camón-neggweburgi diglesad.
2e. Jefté igar-nabogedga megisad
(10:6–12:7)
Israel-dulemar Bab-Dummadgi isgudmalad
Geb Israel-dulemar, gannar Bab-Jehováʼgi isgudmalad.
Ar ade, bab-dummadyob-imaklemalad-Baalʼse gordii gudmalad,
bab-dummad-bundoryob-imaklemalad-Astarotʼse gordii gudmalad.
Degi, Siria-dulemar-e-bab-dummaganse,
Sidón-dulemar-e-bab-dummaganse,
Moab-dulemar-e-bab-dummaganse,
Amón-dulemar-e-bab-dummaganse,
degine, Filistea-dulemar-e-bab-dummaganse gordii gudmalad.
Bab-Jehováʼdi obatemalad, bar a-sogedba nanadii gussurmalad.
Degidbali, Bab-Jehová Israel-dulemargi sae-itoded. Degisoggu, Filistea-sordamarga, degi, Amón-dulemarga urmaknonikid. A-ibagangine, Israel-dulemar bar-gangued-nika gussurmalad, birgambe-gakabaabak (18) sabsur-wilebukwa gusmalad. Bela Israel-dulemar-Jordán-diwar-dad-nakwedsik Amorreo-dulemar-yargi, Galaadʼgi-bukwamaladi, Filistea-dulemarse, degi, Amón-dulemarse sabsur wilesmalad. Amón-sordamar Jordán-diwar-obaksamarbalid. Judá-sordamargi, Benjamín-sordamargi, degi, Efraín-sordamargi bila-onosmalad. Deginbali, Israel-dulemar dummad-wilesmalad.
10 A-ulale, Israel-dulemar Bab-Jehováʼse e-bendakega ise-wilegar gotemalad:
—Bab-Jehováʼye, anmar begi isgusmalad. Anmar be-obachamalad. Anmar bab-dummagan-Baalʼmar-e-nug-odummodii gudmalad.
11 Bab-Jehová, weyob Israel-dulemar-abin imaksad:
—Bemar epenne, anse gocha-gusmalad. Deunni, we-dulemar be-wiosmargu:
Egipto-dulemar, Amorreo-dulemar,
Amón-dulemar, Filistea-dulemar,
12 Sidón-dulemar, Amalec-dulemar,
degi, Maón-dulemar.
Bemar we-dulemarse ise-mesagwar-wilebukwagua, be anse binnasuli gochamalad.
”Agine, ¿an bemar-bendaksasursi? An bemar-bendaksamala. 13 Degi-inigwele, bemar an-obachamalad, degi, bemar bab-dummagan-baiganba be ibsasmalad. Degisoggu, geg an bar bemar-bendake. 14 Bemar bab-dummad-baiganse be gornamardo, ar aa be, be-bab-dummadganga be susmalad. A-bab-dummagan bemar-wile-itogedgi bule bemar-bendakmalodibe.”
15 Israel-dulemar Bab-Jehová-abin sogdemalad:
—Bab-Jehováʼye, suli. Anmar begi dummad-isgusad. Igi be anmar-imakbie, be-itolegedba be anmar-imakdo. Unnila anmar bese wilesagwa egisdo, we-ibagindi wis be anmar-bendakye.
16 Geb Israel-dulemar bab-dummadyob-imaklemalad-sedimaladi bela osulosmalad. Geb gannar Bab-Jehová-sogedba nanadmalad. Bab-Jehová, Israel-dulemar-wilebukwad nue-geger-dakgusadba na nue-wiledaksad.
Dule-sapin-dummagan Jefté-suapmalad
17 Amón-dulemar guagwar bila-onogega Galaadʼgi ambikudapmalad. Israel-sordamardi na atosmarmogad, degi, Mizpa-neggweburgi ambikudapmarmogad. 18 Israel-dulemar Galaad-neggweburgi-gudimaladi, degi, sapin-dummagan na sokarmalad: “Dule Amón-dulemargi bila-onogega anmar-idugele, a-dule, bela-Galaadʼgi-dulemar-bukwamalad-e-dummadga guoed.”