6
2c. Gedeón, degi, Abimelec igar-nabomaladga megisad
(6:1–9:57)
Israel-dulemar Madián-dulemarse-wilesad
Israel-dulemar, gannar Bab-Dummad-Jehová-asabin ibmar-isgana imakdemalad. Degidbali, Bab-Jehová, Madián-dulemarga birgagugle (7) Israel-dulemar-urmaksad. Israel-dulemar, Madián-dulemarse ise-mesagwar-wilebukwadgine, e-idu yalaganba akwasaila-mararmaladba dukunaddamalad, degine, akwasailagan-olloganba e-idu dukunaddamarbalid, deginbali, neg-gandikmaladba e-idu dukunaddamarbalid.
Israel-dulemar ibmar-gwag-digsamalale, Madián-dulemar, Amalec-dulemar, degi, dulemar-dad-nakwedsikmalad Israel-dulemarse gandikidgi ubononidamalad. Wemar Israel-dulemar-yargi ambikunonidamalad, Israel-dulemar-ibe ibmar-digarmalad obelodamalad, Gaza-neggweburse-bakale, deyob imakdamalad. Bela Israel-dulemar-ibe, sibad-wawaadmar seddamalad, moli-uayasuidmar, degi, moli-bebe-nikmalad e-ibe seddamarbalid. Masgullemaladse-bakale, ega obedasurmalad, bela-e-ibe seddamalad. Dule-ubononidamaladi, e-dordonegmarse-bakar, senonidamalad, degi, moli-bebe-nikad bukidar senonidamarbalid, sesmar-batedyob a-dulemar, degi, na e-moli-yargan-muremalad-abargi Israel-dulemargi ubononidamalad. Bukidar-mergumaladbali gege ebisledaed. Wegiidbali, Israel-dulemar Madián-dulemarse sabsur-wilebukwa-gusmalad. Degidbali, Israel-dulemar Bab-Jehováʼse ise-wilegar gochamalad.
Bab-Dummad e-gayaburba-barsoged-barmialid
Israel-dulemar Madián-dulemarse-wilebukwadba Bab-Jehováʼse gochamargua, Bab-Jehová e-gayaburba-barsoged barmialid. Weyob sogsad: “Israel-e-Bab-Dummad-Jehová weyob-soged: ‘Bemar Egipto-yargi-wilebukwa an bemar-onosad, degi, maiga-gubukwa an bemar-onosad. Egipto-dulemar-e-ganguedgi an bemar-bendaksad. Degi, bela dulemar-bamalad-be-wiosmaladgi an bemar-bendaksabalid. Degine, bemar-nadapidbali, dulemar-bukmalad an bega onimai imaksad, adi, e-yarmar an bemarga ukegar. 10 An bemarga sogsabalid: Ani an bemar-Bab-Dummad-Jehová guye. Melle bemar Amorreo-dulemar-yargi-bukwadgi, e-bab-dummaganse-gormaloye an sogsad. Degi-inigwele, bemar an-itossurmalad.’ ”
Bab-Dummad Gedeónʼse-gochad
11 Degidgi, Bab-Jehová-e-baliwitur Ofra-neggweburgi sapi-urba signonikid. We-sapide Joásʼgadid. Joásʼde Abiezer-wagwad. Deun, Joás-e-machi-Gedeón uva-egureleged-neggi, orosgi-dakleged-trigo egwanaid, adi, Madián-dulemar-idu odukuegar. 12 Gedeónʼse Bab-Jehová-e-baliwitur ukiar magar-gunonigu, ega sogded:
—Be-dule, bila-onogedgi-niga-nollosulidid, Bab-Jehová beba naid.
13 Gedeón abin-sogded:
—Dummad, ar Bab-Jehová anmarba naile, degite, ¿ibiga anmar sabsur-odurdakleddae? Degite, ¿Ibiga ibmar-gegerdaklemalad anmar-dadgan-anmarga-sogsagusad geg bar oyolesunna? Ar anmarga sogsagusad: ‘Bab-Jehováʼde Egipto-yargi anmar-onosye.’ Emisgindi, Bab-Jehová anmar-obachad, Madián-dulemarga anmar-urmaksad.
14 Bab-Jehová Gedeónʼgi-atakdegu, ega sogded:
—Be-gangued-nikadgi be bila-onona. Bee, be Madián-dulemargi Israel-dulemar-bendakoed. Ani an be-barminaid.
15 Gedeón gannar ega sogdebalid:
—Dummad, ¿igi an Israel-dulemar-bendakoe? Ar an dule-binsaledid. Ar an-gwenadgande Manasés-dulemar-abargi dule-wilemaladid, degi, ande an-neg-yaginmaladba bur-bipigwadid.
16 Bab-Jehová ega sogded:
—Napira an bega soged: Bee, be Madián-dulemar dule-wargwennagwadyob ogalakuoed, ar ani, an beba gudii guoed.
17 Geb Gedeón abin-sogded:
—Be dule-nued an-dakele, be anga ibmar-wilub-oyodo, adi, an magar-dakegar be-dule anbo-sunmaksadi. 18 Melle be an-idu nagwelo. Wegi be an-abitogo. An bega ibmar-ukleged senonikoed, adi, an be-asabin ukegar.
Bab-Jehová abin-sogded:
—Degiirdi, an be-abitogo.
19 Gedeón nadgu, sibad-senigwad ega dusad, degi, madubur-nibirambe-gakatargi (15) madu-inasulid sobsabalid. Geb bela akwigusgu, garbagi san mesisad, degi, e-nisdi bormogi sesad. Geb Gedeón, Bab-Jehová-e-baliwiturse-mosgua, sapi-urba ega ukdapid.
20 Degidgi, Bab-Dummad-e-baliwitur ega sogded:
—We-akwa-dummad-birgi san be mesna, madu-inasulid be omesbalo. Geb a-birgi be e-nis-eogo.
Gedeón Bab-Dummad-e-baliwitur-sogedba imaksad. 21 Geb Bab-Jehová-e-baliwitur e-gaapoledgi san ebusad, degi, madu-inasulid ebusbargu, yog akwa-birgi soo gaaled. Bela san-ogumaksad, degi, bela madu-inasulid-ogumaksabalid. Geb agine, Bab-Jehová-e-baliwitur Gedeón-wagab ukiar yogguded. 22 Agine, Gedeón magar-daksad, wede Bab-Jehová-e-baliwitur gue. Degidgine na sogded:
—¡An duledar-wiles! ¡Bab-Jehová, an bela! Bab-Jehová-Bur-Birigined, be-baliwitur-e-wagar an nue-daksa.
23 Bab-Jehová ega sogded:
—Melle be dobgu, be burgosuli. Be akar-guosuli.
24 Geb agine, Gedeón, Bab-Jehováʼga ibmar-ogumakleged-aila sobsad. Ar Gedeón sogded: “Bab-Jehová bogidikid-ukedid.” A-ulale, Gedeón a-aila Jehová-Salómʼye onugsasad.
We-garda-narmaklenaidse amba Abiezer-wagan-bukwadgi Ofra-neggweburgi ibmar-ogumakleged-aila-soblesad siid.
Gedeón Baal-ailamar-omukusad
25 Gines a-mutik, Bab-Jehová Gedeónʼga weyob sogsad: “Be-bab-molimar-bukwadgi moli-bebe-nikad-machered-baid be suo, birgagugle (7) nikad be suo. Geb be-bab bab-dummadyob-imakleged-Baalʼga ibmar-ogumakleged-aila-sobsad be omukuo. Degine, Baal-asabin bab-dummad-bundoryob-imakleged-Asera-e-wilub-gwichid be omukubalo. 26 Geb a-sorbali, be anga yar-mullu-birgi anga-ibmar-durgan-ogumakleged-aila be sobo. Geb be anga a-moli-bebe-nikad oburgo. Be Asera-e-wilub-omukusadi e-sapanga be imakoed.”
27 Gedeón Bab-Jehová-ega-ibmar-sogsadba imaksad. Gines, a-mutiki, Gedeón, dulemar-ega-arbamalad warambe (10) sesad. Ar Gedeónʼde e-gwenadgan-dobedba, degi, dulemar-neggweburginmalad-dobedba mutik-imaksad, ibgi-imaksasulid.
28 Dulemar-neggweburginmalad wakudar gwisguarmargu, dakarmalad, Baalʼga-ibmar-ogumakleged-aila eariles sii, degine, Asera-wilub omukules maibali. Geb degi, galu-binidgi moli-bebe-nikad-machered ogumakles dakarmarbalid.
29 Na muchub-muchub egichiarmalad: “¿Doa we imaksa?”
Nuekwa-igar-amiarmargu, sogdemalad: “Joás-machi-Gedeón imaksa.” 30 Degidgi, neggweburginmalad Joásʼga sogdemalad:
—Be-machi be onoge. Be-machi oburgwilegergebed. Ar Baalʼgad ibmar-ogumakleged-aila earisad, a-asabin, Asera-e-wilub omukusbalid.
31 Degi-inigwele, Joás dulemar-e-asabin-urwebukmaladga weyob sogded:
—¿Bemar Baal-nuki urwemalode? ¿Ar bemarde bendako be itomala? Doa-dule Baalʼbina urwebiele, we-wakdaradba oburgwilegodo. Ar Baal na bab-dummad-itogele, na walagwengi dule-ei-galu-earisadbo urwodo.
32 A-ibagine, Gedeón, Jerobaalʼye nuggusad. We-sogleged: “Baal walagwengi dukin san-bendakoye.” Ar Gedeón Baalʼga-ibmar-ogumakleged-aila-earisad-ular, deyob nuggusad.
Gedeón Israel-dulemar-baiganse gochad
33 Geb degi, bela Madián-dulemar, Amalec-dulemarbo atosmalad, degi, dad-nakwedsikmaladbo atosmarbalid, neggwebur-soggwennadyob bela atosmalad. Geb Jordán-diwar-obaksamargu, Jezreel-nebagi ambikusmalad. 34 Geb degidgi, Bab-Jehová-Burba Gedeónʼgi ubononigua, Gedeón, Abiezer-wagan-ese-dagmalagala, gar-trompeta ogochad. 35 Gedeón, Manasés-dulemarse gayaburba-berbemalad barmisad, adi, bila-onogega, a-dulemar eba atomalagar. Degine, Aser-dulemarse, Zabulón-dulemarse, Neftalí-dulemarse, gayaburba-berbemalad barmisbalid. We-dulemar eba atosmarmogad.
Gedeón Bab-Jehováʼse wilubgan-egichisad
36 Gedeón Bab-Dummadga sogded: “Be anga ibmar-sogsadyobi, Israel-dulemar-bendakega be an-imakoye sogele, 37 ibmar-gwag-egwalegedgi sibad-wawaad-uka an oginnoed. Unnila sibad-wawaad-ukaginbi boo batisale, napagindi boo batissulile, agi an wisguoed, be an-ganguedgi Israel-dulemar-bendakoye-anga-sogsad, nue-napiragwa.”
38 Ar bela-weyob-sogsadi, ega gusad. Banedgine, wakudaradba Gedeón sibad-wawaad-uka-ogichadi egurusad, adi, egi boo-batisad miegar. Degi, egurusadi ega nog-dummad-gwagwen nosad.
39 Geb degi, Gedeón Bab-Dummadga sogded: “Bab-Dummad, melle be isdar an-itogo, an bese napi-ibmar-wilub egisoed: Gannar sibad-wawaad-ukagi an bese ibmar-wilub egisoed. Emisgwadi, sibad-wawaad-uka be dinnaa meso, melle owardikuo. Bela napagindi, boo batega be imako.”
40 A-mutikidgine, Bab-Dummad deyob Gedeónʼga imaksad. Sibad-wawaad-uka dinnaa mesisad, degi, bela napagindi, boo batisad.