2. JONÁS, UA-SABANYABA-MAI, BAB-JEHOVÁʼSE GOTED
2
(2:1-10)
Geb degine, Jonás ua-sabanyaba-mai, e-Bab-Dummad-Jehováʼse goted. Ega sogded:
“An dummad-wilenaidgi, an bese gochad.
An bese gochagua, be an-itononikid.
Bato an burgwarmalad-neg-gullugi-mai an gochad.
Agi, Bab-Jehová be an-bendaknonikid.
Demar-wilasolase, dii-ulak be an-barmeted.
Be-demar-ebilemaid, bela angi nasad.
Be-demar-dummagan-nukamakmaidi, bela angi bipirmaksad.
Weyob an binsanonikid:
Bab-Jehová nue an-obachasunye.
Degi-inigwele, an gannar ese-goled-neg-swilidikidsik an nabaloye.
Bela diimar dukarse an-ebiris-nagusad,
demar-wilasailad bela an-ebirisad,
demar-gaganmar an-nonogi bela bipirmaksad.
Bela-bela demar-napa-ulubse an megdapid.
¡Bato an napa-ulubgi-mellesigua, gwen bar noed an itossulid!
Degi-inigwele, be an-Bab-Dummad-Jehová-gued,
an gulluba-mellesiidgi be an-onononikid.
 
”An na nue-burgwe-itogua, Bab-Jehová, an begi binsaded,
agi an bese goted.
An-bese-goled, bese mosad,
bese-goled-neg-swilidikidse warmaksad.
 
”Dulemar-bab-dummaganse-gormaladdi, Bab-Dummad-e-sabgued gwen bai daksurmalad.
Andina, an weligwar-namakedgi, an bega ibmar-ogumakar ukoed.
An bega ibmar-imakoye ise-sogar an sogsad, an imakedsegoed.
¡Bab-Jehová, unnila bebi sunna dule-abonoged!”
10 Geb agine, Bab-Jehová Jonás-onogegala, ua-dummad-agega imaksad. Geb neg-dinnagwadgi ua agsagua, Jonás neggunasse nononikid.