10
Jesús, sibad-wawaad-edarbedgi sunmaksad
Jesús sogdebar: “Napira an bemarga soged: Dule sibad-wawaad-galu-emakaled-yawagakgi dogsulile, yarganba dukuar dogele, we-dule, sibad-wawaad-atursaeddo, degi, dule-atursili-sunnaddo. Ar dule yawagak-siidgi dogerdi, we-dule, sibad-wawaad-ibedsunnadid.
”Yawagak-daked we-dulega yawagak-egaed, geb sibad-wawaad na e-edarbed-gayaburba mag itoged. Sibad-wawaad-edarbed e-sibad-wawaadse na nugba-nugba goled. Degine, galu-yaba-bukwadgi onoged. Sibad-wawaad-edarbed bela e-sibad-wawaad-onisale, sibad-wawaad-idunadap daed. Sibad-wawaad eba nadapi daed, ar ade, e-edarbed-e-gayaburba mag itomalad. Ar e-edarbedsulidbardi naddasurmalad, aka bur e-idu duurmakdedamalad, ar ade, e-gayaburba aku-itomalad.”
Jesús weyob dulemarga odukuar-ibmar-sogsadi, aku-itos gusmalad, ibi ega obarisa.
Jesús, sibad-wawaad-edarbed-nuedid
Jesús gannar emarga sogdebarsun: “Napira an bemarga soged: Ani an sibad-wawaad-galu-emakaled-e-yawagak-sunnadid. Dulemar-odurdakega an-idu-nonimaladi, atursamaladid, degi, gandikidgi atursamaladid. Degi-inigwele, Sibad-wawaadmardi amar-gayaburba itossurmalad. Ani an yawagak gued. Dule angi dogele, a-dule abonolegoed. Sunna doged, degi, sunna nobalid, masgunned gusgu nikaguoed.
10 ”Dule-atursaed danikile, unnila sibad-wawaad-atursaegala, oburgwegala, degine, osulogega, nonidamalad. Andi an nonigua, burba-dulagudigued-ukega an nonikid, degine, bela ulubgi yeer-itodiguega an nonikid.
11 ”Ani an sibad-wawaad-edarbed-nuedid. Sibad-wawaad-edarbed-nued na sibad-wawaad-ular, e-san-burba na uked.
12 ”Ar sibad-wawaad-edarbed-manigi-arbaeddi, sibad-wawaad-edarbed-nuedsulid, ar ade, sibad-wawaad egadsulid. A-ulale, achu-burburud-danikile, sibad-wawaad-mete naddaed. Degisoggu, achu-burburud sibad-wawaad-ganonikogu, sibad-wawaad-oduurmakega imaked. 13 Dule-manigi-arbaed wakitedaed, ar ade, unnila bennuklegega arbaed. Degisoggu, sibad-wawaad-baisur daksundo.
14 ”Ani an sibad-wawaad-edarbed-nuedid. An-sibad-wawaad mag an daked, degi, mag an-dakmarmogad. 15 Igi Bab nue-an-wisi, deyobi, an Bab-wismogad. Degine, an-sibad-wawaad-ular, an-san-burba an na uked. 16 An Sibad-wawaad-baigan we-galu-yabalidsulid, an nikbalid. Amar anse an sedamogargebed. Deyobi, amar an-gayaburba itomaloed. Degine, sibad-wawaad dangwennaa guoed, degine, e-edarbed wargwennaa nikubaloed.
17 ”Burgwega an-san-burba an uked, adi, gannar an subaligar. A-ulale, Bab nue an-sabed. 18 Gege dule an-san-burba angi sued, ar ade, an-sunnad na wargwengi an uked. Ar ani an-san-ukega, degi, an gannar subaliga, an gangued nikad. An-Bab we-igar-anga-uksadba an imaked.”
19 Judíoʼmar Jesús-wegi-sogsad-ular, muchub-muchub abin-abin na imakarmalad. 20 Bukidar Jesúsʼgi sogdemalad:
“We, nia-nika gudiid. We, akargualid: ¿Ar ibiga be itomala? Mer be itomala.”
21 Baigandi sogmogad:
“We-ibmar-sogedi, we nia-gayasulid. ¿Ar niade sunna dule-ibyasurmaladga ibya nudaksi? Suli, degisulid.”
Judíoʼmar, Jesús-abingassurmalad
22 Deunni, Jerusalénʼgi Bab-Dummadse-Goled-Neg-Gannar-Nudaklesad-Iba naid. A-ibagangine, dii-wied-nii naid. 23 Deunni, Jesús Bab-Dummadse-goled-neg-ubeb-Salomónʼye-nugadsik, bipirmakdiid. 24 Judíoʼmar bela Jesús-ebilis-ambikusmargu, ega sogdemalad:
—¿Bule-undar-sui yootee be anmar-obinsaega imakoe? Ar be Bab-Dummad-dule-wargwen-barmidagoye-sogsad-dulele, anmarga bakar be soge. ¿Ar be Cristo-sunnadi?
25 Jesús, amar-abin sogded:
—Ar bato an bega sogsamalad, bemar an-benmalad. An-Bab-nuggi-an-ibmar-saedi, a bemarga sognaid, an doa-dule gue. 26 Ar bemar an-sibad-wawaadsursoggu, a-ular, be an-itosurmalad. 27 An-sibad-wawaad an-gayaburba mag-itomalad, an mag daked, degine, anba naddamalad. 28 Ani an ega burba-geg-bergued uked, bipisaale amar gwen berguosurmalad, degisadegumaloed. Degine, bipisaale dule gege angi an-sibad-wawaad sued. 29 An-Bab anga-sibad-wawaad-uksadi, a-Bab, bela bur dule-dummadid. Degine, bipisaale dule-baid gege an-Babgi an-sibad-wawaad sued. 30 Ani, an-Babbo, anmar wargwenna gued.
31 Degi, Judíoʼmar, Jesús-makega gannar akwa gasmarbalid. 32 Jesús Judíoʼmarga sogded:
—Ibmar-nuegan-bukidar an-Bab-nuggi an bega oyosmalad. ¿Igid-imaksad-ular, akwagi be an-makbimarsunna?
33 Judíoʼmar, abin-imakdemargu, sogdemalad:
—Be-ibmar-nued-imakdiid-ular, anmar akwagi be-makbisurmalad. Be Bab-Dummad-nuggi-dododiid-ular, anmar akwagi be-makbied. Ar be we-napnegginedid, emide, Bab-Dummadga na be imaked.
34 Jesús, abin-sogded:
—¿Ar bemargi Moisés-Igargi narmakar maisursi?
‘An bemarga sogsa gusad,
bemar bab-dummagan gumarye.’
Salmo 82:6
35 ”Ar Bab-Dummad Bab-Dummad-gayaburba-abingasmaladse, bab-dummaganye gochagusad. Ar Bab-Dummad-Garda geg anmar bisged. Degisoggu, noar an sogsasurdo. 36 Ar Bab ega-arbaega an-susad, degine, we-napnegse an-barmialid. Ani an Bab-Dummad-Machiye, an sogsad-ulale, ¿be anga sogmalode: ‘Be Bab-Dummad-nuggi dododiiye?’ 37 An-Bab-ibmar-imaked an imaksulile, mer be an-ibmar-soged itomardo. 38 Ar an an-Bab-ibmar-imaked imakerdi, be an-benmar-inigwele, an-ibmar-imakdiidgindi, mer be bengumalo. Adi, be wisgumalaga, degine, mer be bengumalaga, Bab angi gudiid, degine, an Babgi gudimogad.”
39 Agine, Judíoʼmar gannar Jesús-gabiguarmalanad, degi-inigwele, Jesús egi nabir wakichagusad.
40 Jesús gannar Jordán-diwar-obakar, bia Juan iduar Bab-Dummad-diigi-ogleged-igar-imaknaigusa, ase nadegusad. Agi Jesús megidapid.
41 Ase dulemar-bukidar Jesúsʼse nonigusmalad, degi, sogdemalad: “Ar Juan ibmar-wilubgan-imakledisulid imaksasur-inigwele, bela we-Jesúsʼgi-ibmar-sogsadi napira sogsad.”
42 Agine, dulemar-bukidar Jesúsʼgi-bensuli gunonimarsunnad.