4. JOSUÉ NAPI-SUNMAKSAD
23
(23:1–24:28)
Josué, Israel-dulemar-niga-ogannosad
Dikasurgus, Bab-Jehová Israel-dulemarga e-isdarmalad-Canaán-dulemarbo neg-bogidikid-nasiksad-sorbali, Josué bato nue selebagusadgi, bela Israel-dulemarse, Israel-girmar-dummaganse, Israel-sapin-dummaganse, Israel-igar-nabomaladse, degi, Israel-sordamar-idudimaladse gochad. Geb amarga Josué sogsad: “Bato an nue selebagusad. Bato birgamar angi obingusad. Ar bemar-sunnad na be daksamalad, igi Bab-Jehová, bemargi nued-binsaed-ular, we-dulemar-yar-baidgi-bukwamalad imaksagusa. Ar Bab-Jehová bemar-anar bila-onosgusad. We-yarmar an bemarga be-dadgan-dummagan-war-wargwengi ibmargi-wilubdaklegar mimisgusad. Unnila an bemarga bato yar-sulesmaladbi mimissulid. An bemarga Jordán-diwar-akar, dad-argwanedsik Demar-Dummadye-nugadse amba yoo-yarmar-sulenaid mimisbalid. Anmar-Bab-Dummad-Jehová, dulemar-a-yargi-bukwamaladi bemar-idu onioed. Ar igi bemarga Bab-Dummad-Jehová-sogsagusa, deyobi bemar a-yarmar sumaloed.
”Degisoggu, an bemarga sogsunnad, bela Moisés-Igar-Narmakar-Mamaidba, be sogedba ibsamalo. Melle bipisaale a-Igar-Maidgi be aibanmalo. Melle dule-baigan-amba-bemar-abargi-besmaladba be apurmalo. Melle e-bab-dummagan-nug be odummomalo, melle e-bab-dummagan-nuggi be ise-sogar ibmar sogmarbalo, deginbali, melle bipisaale e-bab-dummagan-nug be obarmarbalo. Ar igi bemar, emidse, Bab-Jehová-sogedba nanadii, deyobi bemar Bab-Dummad-Jehová-sogedba nanadii imakmalo. Bab-Dummad-Jehová we-neggwebur-dummagan-bebo-ulusmaladi, bega onisad. Emi-ibasega, we-neggweburmar bemargi obindisurmalad. 10 Ar igi Bab-Jehová bemarga sogsagusa, deyobi be-dule-wargwen, sunna miligwen (1,000) be-isdarmalad-oduurmakega imaked. Ar Bab-Jehová bemar-ular urwed. 11 Degisoggu, na be san-bargaagwale nanadii gumalo, adi, be-Bab-Dummad-Jehová be nue sabgumalagar.
12 ”Ar bemar Bab-Dummad-Jehováʼgi bangudele, degi, dule-baigan-bemar-abargi-gudimaladba be akadmalale, deginbali, be a-dulemarbo na be muchub-muchub-nikudmaladbali apurudele, 13 bemar wisigarmar, Bab-Dummad-Jehová dule-baigan-amba-bemar-abargi-besmaladi, bemar-abargi bar oniosulid. Aka bur a-dulemala bemar-gaega sakiyob guoed, deginbali, bemar-yardakega gumarbaloed. Bab-Jehová bemar-yargan-bibyogega ebugoed, deginbali, be-ibyagi ikogan-maiyob ebubaloed. Anmar-Bab-Dummad-Jehová bemarga-yar-nued-uksadgi be-bela-bergumaladse, deyobi be gumaloed.
14 ”Andi bato burgwedmosad, bela dulemar we-igargi gwen onogosulid. Bemar na be gwagegi nue-wisid, anmar-Bab-Dummad-Jehová bela anmarga ibmar-nuegan-imakoye-sogsagusadi, bela anmarga imakmaid. Soggwensaale, ibmar-sogsagusadi na iemaisulid, bela anmarga imaksad. 15 Ar igi Bab-Dummad-Jehová bemarga ibmar-nuegan-ukoye-sogsagusadi, bela na sogedba imaksa, deyobi, ar bemar eba ibsasulile, bemargi boni-dummagan barmidabaloed. Anmar-Bab-Dummad-Jehová bemarga-yar-uksadgi bemar-war-wargwengi-bergumai-guedse, deyobi neg-guoed. 16 Ar bemar Bab-Dummad-Jehová-bemarbo-Igar-Mesisadba be dasurmalale, aka bur be bab-dummagan-baiganba nadmalale, e-nug odummodmalale, degi, e-asabin dulluu imakdemalale, be wisigarmar, Bab-Jehová-e-urwed bemargi gwisgunonikoed. Degidbali, bemar Anmar-Bab-Dummad-Jehová bemarga-yar-uksadgi bela bergumaloed, wargwensaale bemar beosulid.”