6
Salomón Bab-Jehováʼse-goled-neg sobded
(2 Crónicas 3:1-14)
Salomón birgabakegus Israel-yargi negsemaidgi, nii-warbogi, nii-Zifʼye-nugadgi, Bab-Jehováʼse-goled-neg sobde gusad. Deunni, Israel-dulemar Egipto-yargi birga-dulataled-ilabake gaka dulabakegus (480) nosad-akaled.
Salomón, Bab-Jehováʼga weyob neg-sobsad:
E-sugued, daliambe-gakatar (15) sugued.
E-yaadunguedi, daliatar (5) dungued.
E-nibguedi, daligugle-gaka-abar (7½) nibgued.
Neg-doged-asabin neg-ollor-naid-e-suguedi, daliatar (5) sugued.
Bab-Jehováʼse-goled-negdummad-yaadunguedyopira, daliatar (5) sugu naid.
We-neg-ollor-naid, dalibo-gaka-abar (2½) e-yaa dungued.
Aginbali, Salomón Bab-Dummadse-goled-neg yawagak-senigana-esgoro-nika imaksabalid. Bab-Dummadse-goled-neg-dikarmarba neg-senigana sobsabalid, Bab-Dummad-Neg-Ise-Islidikid-dikarse-bakale, neg-senigana sobsad. Neg-senigana ailapaa-nika sobles nanaed. Neg-senigwad-aila-urbalid, daligwen gaka bisgigwen e-yaa dungued. Neg-senigwad-aila-abargineddi, daligwen-gaka-abar e-yaa dungumogad. Neg-senigwad-aila-sogbaagwaddi, daligwen gaka bisgipaa e-yaa dungumogad. Salomón Bab-Dummadse-goled-neg-e-galu-magabalidgi nagubir-abgamalad sobsabalid, adi, neg-senigana-e-nagubirmar mer Bab-Dummadse-goled-neg-e-galu-imbaba dogegar.
Bab-Dummadse-goled-neg soblenaigu, akwamar bato-sobar-sobaledgi soblesad. Degisoggu, neg-soblenaigu, mardomar-goled itolessulid, akwa-mamared-goled itolessurbalid, esgoromar-goled itolessurbalid.
Neg-senigwad-aila-urbalid-e-yawagakdi, Bab-Dummadse-goled-neg-dad-nakwed-argan-nuedsik siid. Neg-aila-abarginedse-nakwegala, arsan-bipirmakar-sobaledgi nakweleged. Geb agi, neg-aila-sogbaagwadse nakwelemabalid.
Degisoggu, Salomón Bab-Dummadse-goled-neg bela sobsagusad, bela e-uasga urwar-urgo mesisad, degi, urwar-suarmar e-nagubirga mesisbalid. 10 Bab-Dummadse-goled-neg-dikarba neg-senigana-soblesmaladi, e-nibgued daligwen-gaka-bisgigwen nika nanaed. Neg-senigana-e-nagubirmar Bab-Dummadse-goled-neg-e-galugi nagubir-abgamalad-nanaid-birgi mamaid. We-nagubirmarde urwar-suarmalad.
11 Agine, Bab-Jehová, Salomónʼga sunmaknonikid, ega sogded: 12 “Nabir. Be an-sogedba nanadidibe, an-igar-ukmaidba be ibmar imakdidibe, an-Islidik-Igar-Mesisadba be gudidibe, we-neg be sobnaidi, an be-bab-Davidʼga ibmar-sogsadba, an bega imakoed. 13 Degisoggu, Israel-dulemar-abargi an gudii guoed. Ani, an-Israel-dulamar obanosulid.”
14 Degisoggu, Salomón Bab-Jehováʼse-goled-neg sobnai gusad. Agi, geb a-neg ogunonikid. 15 Bab-Jehováʼse-goled-negyaba bela-e-galugi urwar-urgo ebiris-nasiksad. Naga-nagase edusad, napa-nagagi-nasikded, uas-nagase nasiksad. E-napagi baryawar-urgomar mesisbalid.
16 Geb Bab-Dummadse-goled-negyabali, napi-solabali neg-emakar sigisad. We-negde, Neg-Ise-Islidikidye nugsalesad. E-suguedi, daliatar (5) sugued. Bela e-galumargi urwar-urgo nasiksad, napa-nagagi-nasikded, uas-nagase nasiksad. 17 Deginbali, Neg-Bur-Islidikid-idu, Bab-Dummadse-goled-Neg-Islidik siid. A-nega, daliambe (10) sugued. 18 Salomón Bab-Dummadse-goled-Neg-Islidikidyaba, urwar-urgo bela ebiris nasiksabalid. A-urgomar-birgi nabamaryob-dakle sobsabalid, degi, dutumar-argas-nanaidyob-dakle sobsabalid. Bela urwar-urgo galu-ebiris nasiksad, bar e-galu-akwamar daklessulid.
19 Salomón, Bab-Dummadse-goled-negyaba Neg-Ise-Islidikid sobsagusad, adi agi, Bab-Jehová-Dadganbo-Igar-Mesisad-Ulu osigegar. 20 Neg-Ise-Islidikidde e-sugued, daliatar (5) nikad, e-yaadunguedi, daliatarbalid (5), degi, e-nibgubalidi, daliatarmogad (5). Bela e-galumar-birgi or-nued egi maad-maad nasiksabalid. Aginbali, ina-wawadikid-ogumakar-ukleged-aila, urwar-urgogi-sobaledi, bela or-nued egi nasiksabalid. 21 Degisoggu, Salomón bela Bab-Dummadse-goled-neg-islidikidyaba or-nued nasiksad. Geb Neg-Ise-Islidikid-doglegedgi ordub nasiksad. Neg-Ise-Islidikidgi or-nued nasiksabalid. 22 Degisoggu, bela Bab-Dummadse-goled-neggi ormar nasiksad, degi, ibmar-ogumakar-ukleged-aila Neg-Ise-Islidikid-asabin-siid, deyob bela egi ormar nasiksabalid.
23 Salomón, Neg-Ise-Islidikidga baliwiturmar-dummagan warbo, olivo-wargi sobega imaksad. We-baliwitur-dummagande, querubinʼye-nugmalad. Amarde, dalibo-abar (2½) nibgu soblesmalad. 24 Querubin-e-sakan-nailik daligwen gaka bisgigwen sugued, e-sakan-baiddi, daligwen-bisgigwen sugubalid. Degisoggu, e-sakan-duku-nailik, e-sakan-duku-baidse dalibo-abar (2½) sugued. 25 Querubin-baiddi, deyob e-sakan-duku-nailik, e-sakan-duku-baidse dalibo-abar (2½) sugumogad. Querubin-warbogwad na dare-dungumalad, na emar-daklebalid. 26 Querubin-gwensak dalibo-abar (2½) nibgued, baid deyob nibgumogad. 27 Salomón, querubin-warbogwad Neg-Ise-Islidikidyaba odosad, neg-abargi e-sakanmar argaar-bukwad. Querubin-e-sakan-nailik galu-gwensak ebunaid, geb querubin-baid-e-sakan-nailik galu-baid ebunaimogad. Agi, na e-sakan-e-sakan neg-abargi ebunanaid. 28 Deginbali, Salomón querubin-warbogwadgi belagwable egi or nasiksabalid.
29 Aginbali, Bab-Dummad-Goled-Negyaba, Neg-Ise-Islidikidgi, degine, Neg-Islidikid-e-galumargi querubinʼyob-daklemalad sobsad, degi, ogobwaryob-daklemalad sobsabalid, degi, dutumar-argaaryob-daklemalad sobsabalid. 30 Aginbali, Neg-Islidikidyaba, degi, Neg-Ise-Islidikidyaba e-napaga-gunaidgi bela or nasiksabalid.
31 Salomón Neg-Ise-Islidikidga, e-yawagak-doged olivo-urgogi sobsad. E-yawagak-doged-birgi, yawagak-bargaed nasiksad. Geb e-yawagak-doged-dikarba, suarmar yawagak-bargaega ogwichisbalid. We-suarmar-yawagak-bargamalad-dikarbalidi, e-dikar-atar-nika imaksad. 32 A-yawagak-warbogwad-birgi, baliwitur-querubinʼyob sobsad, ogobwarmaryobi sobsabalid, geb dutumar-argas-nanaedyob sobsabalid. Aginbali, e-yawagak olivo-urgogi-soblesad, a-birgi bela or nasiksabalid. Querubinʼyob-sobaledgi, degi, ogobwarmaryob-sobaledgi or nasiksabalid.
33 Amba deyob Neg-Islidikidga, e-yawagak-suar-bargamalad, olivo-urgo e-dikar-warbake-nika sobsabalid. 34 A-yawagak-warbogwaddi, baryawar-urgogi sobsad, geb a-yawagak-gwensakgi urgo-matabo-nikad. Argader, we-urgo-matabogwad sinnii naddaed. 35 A-yawagakgine, baliwitur-querubinʼyob sobsabalid, ogobwaryob sobsabalid, dutumar-argas-nanaiyob sobsabalid. Geb bela we-ibmar-sobaledgi or nasiksabalid.
36 Bab-Dummadse-goled-neg-dikarba neg-ollor-ebirnaid-e-galuga, akwamar-sobaled ile-sogapaa onakwisad, geb a-birgi, urwar-urgo-sommegan mesisad.
37 Salomón birgabakegus Israel-yar-semaigu, nii-Zifʼye-nugad-naidgi, Salomón Bab-Jehováʼse-goled-neg sobde gusad. 38 Geb Salomón birgambe-gakagwensakgus yar-semaidgine a-nii-walabaabakgine, nii-Bulʼye-nugadgi, Bab-Jehováʼse-goled-neg-sobleded ogulenonikid. Bela igi soblegoye igar mai, deyobi, Salomón Bab-Dummadse-goled-neg sobsad. Salomón birgagugle (7) Bab-Jehováʼse-goled-neg sobnai gusad.