10
Jehú, Acab-masmala-ogilosad
Acab dulapaa-gakambe (70) masmala nikad. Amala Samaria-yargi bukwad. Degidgine, Jehú garda narmaksad, geb Samaria-yargi Jezreel-neggweburgi dummagan-bukwadse, degi, sapin-dummagan-bukwadse barmisad. Degine, Acab-masmala-gardagi-odurdakmaladse barmisad. A-gardagi weyob sognaid:
“Bemar-abargi Rey-Acab-masmala gudidiid, degi, e-moli-ur-bila-onomaladi be nikamalad, degine, e-sorda-moligi-sii-urwemalad be nikamarbalid, deginbali, e-neggwebur-sakdigar-bukmalad, degi, bila-onogedgi e-ibmar-ebulemalad be nikamarbalid. Degisoggu, bemar we-garda abindaksamalale, Acab-machi-wargwen bur dule-buled, bur nue-nug-nikad be sumalo, e-bab-sorba yar-seega. Deginbali, rey-masmala-ular be urwemalo.”
Deyob garda absosmargu, bela-bela dobguarmalad, sogdemalad: “Ar reymar warbogwadbela, gwen egi obichasulid, Degite anmar-bursunna, sunna anmar egi obinmarmogosi.”
Degisoggu, dule-reyneg-akwed, degi, Jezreel-neggwebur-dummadga-maid, degine, sapin-dummagan, deginbali, Acab-masmala-gardagi-odurdakmalad, Jehúʼse gayaburba barmisad: “Anmar be-maiga guoed, be-sogedba an ibmar-imakmaloed. Degisoggu, anmar dule-baid reyga omesosulid. Be-dakedba be ibmar imako.”
Geb degine, Jehú, garda-baid barmialid, weyob sogsiid: “Bemar anba naimalale, degi, nue be an-sogedba ibmar-imakbimalale, degirdi, Acab-masmala-dukar be egwanmalo, banedse we-wachigi Jezreel-neggweburse be anse dagmalo, degi, anga be Acab-e-masmala-e-nono sedago.”
Neggweburgi-dummaganga-gudidiid Acab-e-masmala dulapaa-gakambe-merguedi (70) akwedimalad. Degisoggu, a-dulemala garda abindaksamargua, Acab-masmala-e-dukar yog-egwannar-egwannar imaksamalad, geb e-nonomar garbagi urbismalad, geb degine, Jezreel-neggweburse Jehúʼse barmismalad. Geb dule-gayaburba-berbeged Jehúʼse nonikid, ega sognonikid:
—Acab-masmala-nono senonimar.
Geb Jehú ega sogded:
—Neg-oibogedse, neggwebur-yawagak-dogedgi be danabo urbemalo.
Neg-oibosgu, Jehú noalid, geb bela dulemar-bukwadga sogded: “Bemar ibmar oakalossulid. Ani an-dummad-oburgwedgi an binsasad, ani an oburgwisad. Degite, ¿doa bela wemar-oburgwissunna? 10 Be wisgumarsun, igi Bab-Jehová bela Acab-gwenadgangi sunmaksagusadi, ar bela deyob guedsegad. Degisoggu, Bab-Jehová bela e-mai-Elíasʼba ibmar-sogsagusad imaksad.”
11 Jehú deyob sogsagu, Jezreel-neggweburgi Acab-masmala-napi-bukwad, degi, dule-nug-nikamalad, degine, e-gwenadgan, degi, e-irwa-Bab-Dummadse-gormaladse-bakale, Jehú ogilosad, bipisaale wargwenad bar odulossulid, bela oburgwisad.
12 Geb a-sorbali, Jehú Samaria-neggweburse naded, igarba-nadapidgi sibad-wawaad-absar-esileged-neg-siidse modapid. 13 Agine, Jehú, Judá-e-reyga-gusad-Ocozías-e-gwenadgan abingualid. Degi, Jehú amarse egichided:
—¿Bemarde doamala?
Geb abin-sogdemalad:
—Anmar Ocozías-e-gwenadgana. Anmar rey-masmala, degi, Jezabel-masmala dakdanikid.
14 Geb degine, Jehú e-sordamarga sogded:
—¡Be gamala!
Geb e-sordamar gasmalad. A-sorbali, sibad-wawaad-absar-esileged-neg-dikarba, dia-siid-nagaba, a-dulemar-ibe dukar-egwachamalad. A-dulemarde e-dulabo-gakabo (42) mergued. Bipisaale dula obessurmalad, bela oburgwismalad.
15 Degi, Jehú nadbargu, Recab-machi-Jonadab abingunonikid, ase nadapinad. Geb Jehú ega sogded, be nued-sogeye. Deyob sogsagu, ese egichided:
—¿Ibmar-nueganbi an bega imakdiid, deyob be angi imakdimoga?
Jonadab abin-sogded:
—Ar deyobdo.
Geb, Jehú ega sogded:
—Degirdi, be-argan be anga udage.
Geb Jonadab ega argan-oyoded, geb Jehú e-moli-urgi Jonadab-onakwisad. 16 Geb, Jehú ega sogded:
—Anmar nae, adi, be an-dakoed, igi an Bab-Jehováʼbina an nue-soge.
Degi, Jehú, na e-moli-urgi, Jonadab-sesad. 17 Geb, Jehú Samaria-neggweburse modapgu, Acab-masmala-napi-bukmalad bela-ogilosad, igi Bab-Jehová, Elíasʼba sogsagusa, deyob gusad.
Jehú, Baalʼse-gormalad-neg obelosad
18 Degine, Jehú, bela dulemarse gochad, ega sogded: “Acabʼdi, Baalʼba nue-nai gussulid. Andi bur bule Baalʼga ibmar imakoed. 19 Degisoggu, bela Baal-gayaburba-barsogmaladse be gormalo, degine, bela dulemar-Baal-nug-odummomaladse, degi, dule-irwa-Baalʼse-gormaladse be gormalo. Wemar-wargwensaale beosulid, ar ande Baalʼga ibmar-ogumakar-ukleged-sunsoged uksokalid. Ar dule nonisulile, oburgwilegoed.”
Jehúʼdi napiragwadba deyob sogsulid, ar ade, Baalʼse-gormalad-ogilogedgi binsanaid.
20 Agi, Jehú sogded: “Baal-nug-odummogega dulemarse be gormar.”
Degisoggu, deyob imaksamalad. 21 Geb agine, Jehú Israel-dulemar-owisogega gayaburba-berbemalad barmisad. Geb dulemar Baalʼse-gormalad bela nonimalad, bipisaale dule-wargwenad nonisuli gussulid. Degisoggu, Baalʼse-goled-neg bela-belad engus sigisad. 22 Geb degine, Jehú, dule-irwa-Baalʼse-gormalad-e-mor-dakedga sogded: “Bela dule-Baal-nug-odummomaladga, ibagi-mor-yoleged onio.” Dule-mor-dakedi deyob imaksad.
23 Degine, Jehú, Recab-machi-Jonadab-ebo, Baalʼse-goled-negyaba dogded, degi, Jehú Baal-nug-odummomaladga sogded: “Nue be dakmalo, abakale bemar-imbagi dule-Bab-Jehováʼse-gormalad siile, ar ade, unnila Baal-nug-odummomaladbi ambikubi abeleged.” 24 Degine, Baal-nug-odummomalad e-bab-dummadga-ibmar-ukega, degi, e-bab-dummadga-ibmar-ogumakar-ukleged-ukega ubosmargu, Jehú machergan-e-dulabake (80) magaba oambikusad, geb ega sogsad: “Dulemar an bega-urmaksad be dula-obesmalale, be-sunnad be anse oburgwilemaloed.”
25 Geb, bela ibmar-ogumakar-ukleged-uknaid-obelosmargu, Jehú dule-nakulemaladga, degi, bila-onomalad-e-dummaganga sogded: “Emisgi dogmar, bela ogilomalo, melle-wakinnega imako.”
Dule-nakulemalad, degi, bila-onomalad-e-dummagan es-suidgi bela Baal-nug-odummomalad ogilosad, degine, bela e-muimar omilede imaksamalad. A-sorba, geb Baalʼse-goled-neg-islidikidyaba ubodmalad. 26 Degi, Baalʼse-goled-negyaba akwa-islidikid-sobarmalad-bukwad onismalad, geb ogumaksamalad. 27 Deginbali, Baal-akwagi-sobaled-gwichid omukusmarbalid. Geb Baalʼse-goled-neg bela earismalad, ibmar-isgana-milegedga emi-we-garda-narmaklenaidse imaklesad. 28 Deyobi, Jehú, Israel-yargi Baalʼse-golleged-neg osulosad.
Jehú-negsesad
29 Degi-inigwele, Jehúʼdi, gwen isguedgi bangussulid, ar igi Nabat-machi-Jeroboam, Israel-dulemar-isguega-imaksagusa, deyob, Jehú isgudii gusmogad. Ar ade, Jehú, amba Betelʼgi, degi, Danʼgi moli-bebe-nikad-orbimalad-nug-odummodii gusad.
30 Degi, Bab-Jehová, Jehúʼga sogsad: “Anga ibmar-nueganbi be imaksad. Igi Acab-e-wagan-imakedgi an binsasa, a-sunnagwad be ibmar-imaksad. Degisoggu, be-masmala, degi, be-wagan, be-wagan-yokorginmalad, be-wagan-yarganbarmaladse-bakar, Israel-yalagi negsemai guoed.” 31 Degi-inigwele, Jehú, Israel-e-Bab-Dummad-Jehová-Igar-Maidba imaksasulid, ar ade, amba isguedgi nanadigusad, igi Jeroboam Israel-dulemar-isguega-imaksagusa, deyob isgudii gusad.
32 A-ibagangi, Bab-Jehová Israel-yala binna-binna obipilemai imakalid. Rey-Hazael, bela Israel-yar neggweburmar-baiganbo-abingunanaidgi Israel-sordamargi gwisgusad.
33 Jordán-diwar-dad-nakwedsik yalamar-susad:
Bela Galaad-yalaganba alid,
degi, Gad-yalaganba,
degine, Rubén-neggwebur-yalaganba,
degi, Manasés-neggwebur-yalaganba,
Aroer-neggweburse,
Arnón-dian-maidse yalamar susad.
Galaad-neggwebur-akar,
degi, bela Basán-neggweburse yalamar susad.
34 Jehú e-ibmar-imaksad-baigan, degine, e-gangued-oyosad-baigan, Israel-e-reymar-ibmar-imaksad-gardagi narmakar maid.
35 Degine, Jehú burgwenonikid, geb Samaria-neggweburgi e-dadgan-abargi digsamalad. A-sorbali, e-machi-Joacaz yar sesad. 36 Jehú, Samariaʼgi Israel-dulemargi birga-dulagwen-gakabaabak (28) yar sesad.