20
Ezequías nailikgumai nugusad
(2 Crónicas 32:24-26; Isaías 38:1-22)
A-ibagangine, Ezequías bela-bela nailikgumaigusad, burgwed-naga maigusad. Geb, Bab-Dummad-gayaburba-barsoged-Isaías Amoz-e-machi, Ezequías-daknade gusad. Degi, ega sogdapid: “Bab-Jehová weyob soged: ‘Be bar-gwisguosulid, be burgoed. Degisoggu, be-negyaginmaladga napi nue be igar uko.’ ”
Agine, Ezequías, galusik aibilisa imaksad. Geb weyob Bab-Jehováʼse ise-wilegar goted: “Bab-Jehováʼye, mer be an-iege, ar andi be-sogedba innikigwadba bega nue nanadiid, beba napiragwadba an alamakdiid. Degine, be-ibmar-abegedba andi bega ibmar-imaksad.” Deyobi, Ezequías bela-belad isedar-boale meremai gusad.
Isaías, amba yoo reyneg-imbase noedgi, Bab-Jehová, Isaíasʼga sunmaknonikid, ega sognonikid: “Ezequías an-neggwebur-e-dummadga-negsemaidse, gannar be nae, ega be sogo: Bab-Jehová be-dad-dummad-David-e-Bab-Dummad weyob sogye: Anse be gochadi, bela an be-itosad, degi, be-ibyanis-ariosad an daksad. Degisoggu, an be-ogwisguoed. Ibapaasega Bab-Jehováʼse-goled-negse be nao. Degirdi, birgambe-gakatar (15) napi-gudii an be-imakoed. Degi, Asiria-e-reygi an be-ollorsaoed, we-neggwebur an bendakoed. An we-neggweburgi nue-binsasoggu, degi, an-mai-Davidʼgi na binsabalidgine, an we-neggwebur-irwa gwisguoed.”
Geb degi, Isaías sogdebalid: “Higo-san be ollimakmar.” Geb deyob imaksamalad, agine, rey-abagangi-yaa-siidgi higo-ollimakaled ega magsamalad. Geb agi, rey nugusad.
Ezequías, Isaíasʼse weyob egichisad:
—Bab-Jehová an-nudakoye sogedi, degi, a-ibapaagi ande ese-goled-negse naoye sogedi, ¿ibigi magar an dakoe?
Geb Isaías ega sogded:
—Bab-Jehová-bega-ibmar-sogsad magar be dakegala, we-ibmar-wilub Bab-Jehová bega oyogoed. ¿Bab-Jehová bega dad sikwas-osikirmakbi be abege? Igi, ¿sikwas oabarmakbi be abege?
10 Ezequías ega sogded:
—Ar dad-sikwas-osikirmakedba, dad-sikwas-oabarmakeddi bursur-sunnagwad.
11 Geb degine, Bab-Dummad-gayaburba-barsoged-Isaías, Bab-Jehováʼse ise-wilegar goted. Geb agine, Bab-Jehová gannar dad-osikirmaksad. Deyobi, Acaz-wachi-naidi, sikirmaksad.
Ezequías, Babilonia-e-rey-dulemar abindaksad
(2 Crónicas 32:27-31; Isaías 39:1-8)
12 A-ibagangine, deunni, Babilonia-e-rey-Merodac-Baladán wisgusad, Ezequíasʼde gegumaiye. Merodac-Baladánʼde, Baladán-e-machid. Geb Merodac-Baladán e-garda-berbemaladba Ezequíasʼga garda-narmakar, degi, binsa-ibmar-ukleged barmisad. 13 Degi, Ezequías nueganbi dulemar-abindaksad, geb garda-berbemaladga, bela e-ibmar-nuegan-bukwad oyosad:
Manimar, ormar,
ina-wawadikmalad,
olivo-gwallu-wawadikmalad.
Bila-onolegedgi ibmar-ebulemalad-sabolebukwad,
degi, bela ibmar-nuegan-sabolebukwad-neggi ega ibmarmar oyosad.
Bela-naitinagase, Ezequías, e-reyneggi-ibmarmar-bukwad, degi, bela e-negsemaidgi-ibmar-nikad oyosad.
14 Geb degine, Bab-Dummad-gayaburba-barsoged-Isaías, Rey-Ezequías-daknaded, geb ese egisdapid:
—¿Bia we-dulemar daniki? ¿Igi we-dulemar bega sogmala?
Geb Ezequías ega sogded:
—We-dulemar dikasur-danimalad. Babilonia-neggwebur-akar an-dakega danimalad.
15 Geb gannar Isaías, Ezequíasʼga sogded:
—¿Ibumar be-negyagi daksamala?
Ezequías abin-sogded:
—Bela an-neg-yagi-ibmar-bukwad daksamalad. An-ibmar-saboleged-neggi ibmar-soggwensaar-daksasuli gussulid. Bela daksamalad.
16 Geb degi, Isaías, Ezequíasʼga sogdesunnad:
—Nue Bab-Jehová-gayaburba be itogo: 17 Bab-Jehová weyob soged: ‘Begi ibagan danikoed. Bela be-negyaurgi ibmarmar-bukwad be-ibe seledoed. Bela be-dadgan, emi-iba-naidse, ibmar-nuegan-onmaksadi, bela Babilonia-yarse seledoed. Bipisaale gwen ibmar beosulid.’ 18 Bab-Jehová weyob sogbalid: ‘Be-mimmigan, degi, be-wagan-seledoedi, abala Babilonia-reyneggi maiga gumaloed.’
19 Geb Ezequías, Isaíasʼga sogded:
—Bab-Jehová-e-gayaburba be anga-sogsadi, nueddo. Igi an bar saoe.
Ar ade, Ezequías binsaenad: “Amba an-maidgine, nueganbi bogidik-gudii gumaloye.”
20 Ezequías ibmar-imaksad-baigan, degi, e-gangued-oyosad, degine, dii-wilad-nasiksad, Judá-e-reymar-ibmar-imaksad-gardagi narmakar maid. Deginbali, neggweburse nabir dii-iirmakega, dii-gammu-yosad-e-igar, Judá-e-reymar-ibmar-imaksad-gardagi narmakar maid. 21 Ezequías burgwenonikid. Geb a-sorba, e-machi-Manasés yar sesad.