22
Josías, Judá-yar sesad
(2 Crónicas 34:1-2)
Josías birgabaabak-nikadgi (8) yar sealid. Jerusalénʼgi birga-durgwen-gakambe-gakagwensak (31) yar sesad. E-nandi Jedidaʼye nugad, Adaía-e-sisgwad. Adaíaʼde, Boscatʼginedid. Josías, bela Bab-Jehová-asabin ibmar-nueganbi imaksad. E-dad-dummad-David-nanasad-igarmarba, nanadii gusad. A-igarba gwen bangudii gussulid.
Bab-Jehová-Igar-Maid-garda amilesad
(2 Crónicas 34:8-33)
Josías, birgambe-gakabaabakgus (18) Judáʼgi negsemaidgine, Rey-Josías, Bab-Jehováʼse-goled-negse, ega-neggusmalad-narmaked-Safán barmisad. Safánʼde, Azalía-machid, Mesulam-e-wagwad. Josías weyob Safánʼga sogsad: “Dule-irwa-Bab-Jehováʼse-goled-bur-dummad-Hilcías be daknao, ega be sogo, Bab-Jehováʼse-goled-neggi dule-yawagakgi-nakulemaladse mani-berbelesmaladi, be suoye. Geb be we-mani Bab-Jehováʼse-goled-neg-nudaknanaid-dakmaladga ukoye. Adi, amar Bab-Jehováʼse-goled-neg-nudaknanaid bennukegar. A-manigi dule-urgogi-arbamalad, neg-sobedgi-dule-arbamalad, degine, dule-akwa-neg-sobedgi-arbamalad be bennukoye. Degi, a-manigi urgomar bakmarbaloye ega be sogo. Deginbali, a-manigi neg-sobega-akwa-ebuleged bakmarbaloye, adi, Bab-Jehováʼse-goled-neg nudakegar. Degi, ega be sogbalo, dule-arbananaid-bennukmaladse mer mani-nug egisoye, ar ade, na sogedba arbananaidamaladdeeye.”
Geb dule-irwa-Bab-Jehováʼse-gormalad-bur-dummad-Hilcías, neg-gusmalad-narmaked-Safánʼga sogded: “Bab-Jehováʼse-goled-neggi, Bab-Jehová-Igar-Mesisad-Garda an amisa.” Geb degi, Hilcías, a-garda Safánʼga uksad. Geb Safán abin absosad. A-sorbali, dule-garda-narmaked-Safán, rey-owisonaded, geb ega sogdapid:
—Bega-arbamalad, Bab-Jehováʼse-goled-neggi manimar-bukwad wesmala, geb dule-arbananaimaladga uklesad, degine, Bab-Jehováʼse-goled-neg-nudaknanaid-dakmaladga uklesbalid.
10 Geb deginbali, dule-garda-narmaked-Safán, reyga sogbalid: “Dule-irwa-Bab-Jehováʼse-goled-Hilcías, anga garda-matagwen uksa.” Degi geb, Safán, Rey-Josías-wagab garda absosad.
11 Degi, rey, Bab-Jehová-Igar-Mesisad-Garda-itosgua, nunmak-itogedba e-mor-yoid na siir-siir imaksad. 12 Degi, geb Rey-Josías wemarga ilagwen-igar-ukar imaksad:
Dule-irwa-Bab-Jehováʼse-goled-Hilcíasʼga,
Safán-machi-Ahicamʼga,
Micaías-machi-Acborʼga,
neg-gusmalad-narmaked-Safánʼga,
degine, reyga-dummadga-arbadiid-Asaíasʼga igar uksad.
Geb amarga sogsad:
13 —Be namalo. Anga Bab-Jehováʼse be igar-aminamalo. Israel-dulemar-besmaladga, Judá-dulemar-besmaladga, we-garda-amilesadgi ibmar-sognaidi ibi obarye, ega be sogmalo. Bab-Jehová bela-bela anmargi urwemairgebed, ar ade, anmar-dadgan we-gardagi-ibmar-sognaidba ibsassurmalad. We-garda-narmakarnaidba nanassurmalad.
14 Degisoggu, dule-irwa-Bab-Jehováʼse-goled-Hilcías, degi, Ahicam, Acbor, Safán, degine, Asaías, Bab-Jehová-gayaburba-barsoged-bundor-Huldaʼye nugadse nadmarsunnad. Huldaʼde, Jerusalén-neggweburgi neggwebur-binidgi maid. Huldaʼde, Salum-omed. Salumʼde, Bab-Jehováʼse-goled-neggi-mor-sabolemalad-dakedid. Salumʼde, Ticva-e-machid, degi, Harhas-e-wagwad. Geb agine, dule-nonimaladi Huldaʼbo sunmaksamalad.
15 Geb Hulda ega sogded: “Weyob Bab-Jehová Israel-dulemar-e-Bab-Dummad soged: ‘Dule be-barmialidga weyob be sogoye: 16 Ani an Bab-Jehová-guedgi an soged: Igi Judá-dulemar-e-rey, we-garda-sognaid-absosa, deyob an neg-saoed. We-neggweburgine, degi, e-dulemargi naibid-dummad an barmidoed. 17 We-dulemar, an-obachamalad-ular, degi, bab-dummad-baiganga ina-wawadikmalad oburmakdii gusmalad-ular, an-ourwega imaksamalad. A-ulale, an bela-belad we-neggweburgi sae-itoalid, an-sae-itogedi gwen an iegosulid.
18 ” ’Deginbali, Judá-e-rey-Josías anse-igar-amiega-be-barmialidga be sogbalo: Weyob Bab-Jehová Israel-e-Bab-Dummad sogye: We-gardagi ibmar-guoed-sognaid be itosgua, 19 gwagegi naibid-dummad na be itosad. An-asabin san-bipii be imaksad. We-neggweburnik, degi, e-dulamarnik ibmar-guoed be itosad, ade, we-neggwebur bela-napabi-daarmakar an nasikoye sogsad. Ise-ukabsalegar an imakoye sogsabalid. Ar na be mor-yoid esirmaksadi, an be-daksad, degi, an-asabin ogormaksii be gusadi, bela an be-itosad. Ani an-Bab-Jehová-guedgi deyob an soged. 20 Degisoggu, a-ulale, nuedgi burgwega an be-imakoed, degi, be-dadgan-abargi an be-omesoed. Nue-bogidikidgi neg-uanse selemai an be-imakoed. Degisoggu, we-neggweburgi naibid-dummad an barmidagoedi be dakosulid.’ ”
Geb degi, dulemar igar-amidimaladi gannar nonimargu, bela Rey-Josíasʼga gayaburba-soglesadi, sognonimalad.