LEVÍTICO-GARDA
LEVÍTICO
GEBE-SOGLENAID
Garda-nug
Levítico-Garda. We-garda, Garda-Sogataled-sogbaagwadid. Septuaginta-gardagi Griego-gayaba, Levíticoʼye onugsasmalad. We-garda, Hebreo-gayabardina, Wayiqráʼye nugad, “Ese-gochadye” sogleged. Leví-wagangi sunmaknaid.
Levítico-Gardagi weyob sunmaklenaid
Leví-wagan-abala dule-irwa-Bab-Dummadse-gormaladga-arbadii gusmalad. Baigandi (Levitaʼmar), Bab-Dummadga-ibmar-imaklemalad-imakdii gusmaladid. We gardagi we-igar-mamaidgi sunmaklenaid: Ibmarmar-Bab-Dummadga-imaklemaloedgi, Bab-Dummadse-goled-neg-akwemaloedgi, Ibamar-onolemaloedgi, ibmar-ise-gullemaloedgi, ibmar-nabir-gullemaloedgi sunmaklenaid. Deginbali, Bab-Dummad-Jehová, Israel-dulemar-e-Bab-Dummad-swilidiki maidgi, degi, e-dulamar igar-islidikid-magar-itogedgi bur bule we-garda sunmaknaid.
We-gardagine, weyob ilemakar sunmaklenaid:
1. Bab-Dummadga-ibmar-ukleged-igar (1:1–7:38).
2. Dule-irwa-Bab-Dummadse-goled Bab-Dummadga nugsalesad (8:1–10:20).
3. Igar-swilidikid, degi, igar-swilidiksulid (11:1–15:33).
4. Isgued-Elileged-Iba-igar (16:1-34).
5. Islidik-gued-igar (17:1–25:55).
6. Dulegi-ise-nued-binsaleged, degi, dule-ukabsaleged (26:1-46).
7. Bab-Dummadga ibmar-nugsalegarmalad (27:1-34).
Be itogua.
1. BAB-DUMMADGA-IBMAR-UKLEGED-IGAR
1
(1:1–7:38)
Bab-Dummadga-ibmar-ogumakar-ukleged-igar
Bab-Jehová dulemarbo-ambikued-neg-akar Moisésʼse gochad. Agi ega sunmaksad, ega sogsad: “Israel-dulemarga be sunmake, ega be soge:
‘Bemar Bab-Jehováʼga ibmar-ukleged ukega sedanimalale,
sunna moli-bebe-nikad-sedamalad, igi, sibad-wawaaddibe.
Ar dule-gwensak Bab-Jehováʼga moli-bebe-nikad ogumakar ukele,
we-moli-bebe-nikad machered guergebed, swilidik, gwen boni-nikasuli guergebed.
We-ibmar-uklenaid, Bab-Jehová-dulemarbo-ambikued-neg-e-yawagak-dogedgi uklegoed,
adi, Bab-Jehová nabir we-ibmar abingaegar.
Dule, moli-bebe-nikad-sapingwagwad-ogumakar-uklegoed-e-nonogi na e-argan mesoed.
Deyobi, dule-e-isgued-elilegegala, Bab-Jehová we-moli-bebe-nikad abingaoed.
Geb degine, dule, Bab-Jehová-asabin we-moli-bebe-nikad-sapingwagwad-e-dukar egwannoed.
Geb Aarón-masmala-dule-irwa-Bab-Dummadse-gormalad, Bab-Jehováʼga we-moli-e-abe ukoed.
Geb sorbali, moli-abe ibmar-ogumakar-ukleged-aila-e-dikarmargi bomi-bomi imakoed.
We-ailade, Bab-Dummad-dulemarbo-ambikued-neg-yawagak-dogedgi siid.
A-sorbali, moli-bebe-nikad-sapingwagwad-e-uka edaroed,
geb e-san goa-goa imakoed.
Aarón-masmala-dule-irwa-Bab-Dummadse-gormalad, ibmar-ogumakar-ukleged-aila-birgi sapanmar urboed,
geb soo ogamaloed.
Geb Aarón-masmala-dule-irwa-Bab-Dummadse-gormalad, moli-e-san-goamakaled,
e-nono, degi, e-samurgi-gwallu-nanaid ibmar-ogumakar-ukleged-ailagi soo-gasiid-birgi urboed.
Dule-ibmar-uknaid, moli-e-samurmar, degi, e-malimar, diigi enukoed.
Geb dule-irwa-Bab-Dummadse-goled ibmar-ogumakar-ukleged-aila-birgi bela ogumakoed.
We, ibmar-ogumakar-uklegedid, Bab-Jehováʼga soogi-ogumakar ibmar-ukleged yeer-yapannedid.’ ”
10 Bab-Jehová Moisésʼga sogdebalid: “Ar dule-gwensak anga sibad-wawaad, igi, sibaddibe ogumakar ukele, we-ibdurgan-machered swilidik, gwen boni-nikasuli guergebed.
11 We-dule, Bab-Jehová-asabin ibmar-ogumakar-ukleged-aila-dad-nakwed-argan-sapiledsik, sibad-wawaad-machered-e-dukar egwannoed.
Geb Aarón-masmala-dule-irwa-Bab-Dummadse-gormalad, sibad-wawaad-e-abe, ibmar-ogumakar-ukleged-aila-e-dikarmargi bomi-bomi imakoed.
12 Geb sorbali, we-dule, sibad-wawaad-e-san goa-goa imakoed.
Geb dule-irwa-Bab-Dummadse-gormalad, sibad-wawaad-e-san-goamakaled,
e-nono, degi, e-samurgi-gwallu-nanaid ibmar-ogumakar-ukleged-ailagi, soo-gasiid-birgi urboed.
13 Dule-ibmar-uknaid, sibad-wawaad-e-samurmar, degi, e-malimar, diigi enukoed.
Geb dule-irwa-Bab-Dummadse-goled ibmar-ogumakar-ukleged-aila-birgi bela ogumakoed.
We, ibmar-ogumakar-uklegedid, Bab-Jehováʼga soogi-ogumakar ibmar-ukleged yeer-yapannedid.”
14 Bab-Jehová Moisésʼga sogdebalid: “Israel-dulemarga be sogo: ‘Dule-gwensak Bab-Dummadga nuumar-ogumakar-ukele, sunna sapur-nuu, igi, wagnuu-mimmidibe, Bab-Jehováʼga uked.
15 Dule-irwa-Bab-Dummadse-goled ibmar-ogumakar-ukleged-aila-birgi nuu mesoed,
geb agi e-ibe dukar ungoed.
Geb nuu-abe ibmar-ogumakar-ukleged-aila-dikarba eogoed.
16 Dule-irwa-Bab-Dummadse-goled, nuu-e-masgammu, degi, e-samurmar onioed.
Geb bia buru milege, ibmar-ogumakar-ukleged-aila-dikarba, dad-nakwedsik mioed.
17 Agine, nuu-saban egaoed,
geb sakangi-gani negabar onaboed.
Geb degine, dule-irwa-Bab-Dummadse-goled, we-nuu, ibmar-ogumakar-ukleged-aila-birgi soo-gasiidgi ogumakoed.
We, ibmar-ogumakar-uklegedid, Bab-Jehováʼga soogi-ogumakar ibmar-ukleged yeer-yapannedid.’ ”