7. BAB-DUMMADGA IBMAR-NUGSALEGARMALAD
27
(27:1-34)
Bab-Dummadga-dulemar-nugsalegarmalad-onolegoed-igar
Bab-Jehová, Moisésʼga sunmakdebalid, ega sogdebalid: “Israel-dulemarga be sunmake, amarga be sogo: ‘Dule Bab-Jehováʼga sogsadibe, dule-gwensak-anar an mani bennukoye, we-dule-onogega, weyob imakoed:
Machergan birga-durgwen-nikad (20), birga-dulapaa-nikadse (60) onogega,
mani-dulabo-gakambe-aidiku (50) be bennukoed,
Bab-Dummadse-goled-neggi mani-wilub-saed-siidba bennukoed.
Omegan-onogegardina,
mani-dulagwen-gakambe-aidiku (30) be bennukoed.
Masmala birgatar, birga-dulagwenadse-nikale (20), onogega,
mani-dulagwen-aidiku (20) be bennukoed.
Bunamala-onogegardi,
mani-ambe-aidiku (10) be bennukoed.
Susmala nii-wargwen-nikale, birgatar-nikadse, onogega,
mani-atar-aidiku be bennukoed.
Bunormala-onogegardi,
manipaa-aidiku be bennukoed.
Machergan-birga-dulapaa (60), degi, birga-dulapaa-obine-nikale, onogega,
mani-ambe-gakatar-aidiku (15) be bennukoed.
Mukwamar-onogegardi,
mani-ambegi-aidiku (10) be bennukoed.
” ’Ar dule nue-wilegediile, we-igar-maidba geg bennukele, dule-irwa-Bab-Dummadse-goledse seledoed, adi, ega mani-nug nasikegar. Dule-irwa-Bab-Dummadse-goled, we-dule e-ganguedba na bennuko-itogedba, ega mani-nug nasikoed.’ ”
Bab-Dummadga-ibdurgan-nugsalegarmalad-onoleged-igar
Bab-Jehová, Moisésʼga sogdebalid: “Israel-dulemarga be sogo: ‘Bab-Jehováʼga ibdurgan sunna uklegedile, a-ibdurganmar Bab-Jehováʼga uklesale, bela we-ibdurganmala ise-nue-islidikidga guoed. 10 Degisoggu, we-ibdurgan bipisaale ibdurgan-baidbo ogwalegosulid, ibdurgan-baid-bur-nueddibe, ibdurgan-baid-bur-ichakwagwaddibe, bipisaale muchub ogwalegosulid. Ar we-ibdurgan-muchub baid-ibdurgan be ukye sogele, we-ibdurgan-warbobela ise-nue-islidikidga guoed.
11 ” ’Ibdurgan-Bab-Dummadga-ukleged, swilidiksulidile, dule-irwa-Bab-Dummadse-goled-asabin seledoed. 12 Geb dule-irwa-Bab-Dummadse-goled we-ibdurgan nue dakoed, adi, sogega, igi-mani-gargegu naguoe. We-mani-naguoedi, dule-baid bipisaale ogwaosulid. 13 Ibdurgan-e-ibed we-ibdurgan-onobiele, mani-soglesadba bennukoed, degine, a-ukine, a-mani-atargi-gwensak napi bennukbaloed.’ ”
Bab-Dummadga-neg-nugsalegarmalad-onoleged-igar
14 Bab-Jehová, Moisésʼga sogdebalid: “Israel-dulemarga be sogo: ‘Ar dule-wargwen Bab-Jehováʼga na e-neg-uksale, dule-irwa-Bab-Dummadse-goled we-neg nue dakoed. Nue dakogu, geb dulega mani-nug-nasikoed. We-mani-nug-naguoedi, dule-baid bipisaale ogwaosulid. 15 Ar dule Bab-Jehováʼga na neg-uksad gannar neg abegele, mani-nug-nagusadba bennukoed. A-ukinbali, a-mani-atargi-gwensak napi bennukbaloed. Geb agine, we-neg gannar egadga gunonikoed.’ ”
Bab-Dummadga-nainu-uklesad-onoleged-igar
16 Bab-Jehová, Moisésʼga sogdebalid: “Israel-dulemarga be sogo: ‘Dule-wargwen na e-nainu-e-dad-ega-uksad, Bab-Jehováʼga ukele, we-nainu ibmar-gwag-diglegedba e-mani-nug ega naguoed. Orosgisaar-dakleged-cebadaʼye-nugad galón-gwadulabo-gakambe-gakatar (55) sunna diglegele, mani dulabo-gakambe (50) aidikued-wilub ega naguoed. 17 Dule na e-nainu Gannar-Ibmar-Ukleged-Birgagi Bab-Jehováʼga uksale, nainu-gargegued-soglesadba e-mani-nug naguoed. 18 Gannar-Ibmar-Ukleged-Birga-sorba Bab-Jehováʼga e-nainu ukerdina, dule-irwa-Bab-Dummadse-goled ebisoed, birgabigwa Gannar-Ibmar-Ukleged-Birga-baidse-warmaked napi. Geb a-wilub ega mani-nug bur-bipi nasikoed.
19 ” ’Ar dule na e-nainu-uksadi gannar obirbiele, nainuga mani-nug-nagusadba bennukoed, degine, a-ukinbali, a-mani-atargi-gwensak napi bennukbaloed. Geb agine, we-nainu gannar egadga gunonikoed. 20 Ar dule we-nainu gannar obirsulile, we-nainu dule-baidga manigi uklesale, we-nainu dule bar obirosulid. 21 We-nainu Gannar-Ibmar-Ukleged-Birgagi ollorgunonikogu, we-nainu Bab-Jehováʼgadga gunonikoed. Degine, nainu-islidikidga gunonisunnoed. Geb degine, we-nainu dule-irwa-Bab-Dummadse-gormaladgadga gunonikoed.
22 ” ’Ar dule-wargwen, nainu-e-dad-ega-uksasulid-baksadi, Bab-Jehováʼga ukbiele, 23 dule-irwa-Bab-Dummadse-goled Gannar-Ibmar-Ukleged-Birga-napiwilub ega mani-nug nasikoed. Geb a-ibagine, a-mani-nug-nagusadba dule mani bennukoed. Ar wede Bab-Jehováʼga ibmar-swilidik uklegaledid. 24 Gannar-Ibmar-Ukleged-Birga-nagunonikir e-ibed-sunnadga we-nainu gannar uklegoed.
25 ” ’Bela ibmarga be mani nasikalile, Bab-Dummadse-goled-neggi mani-wilub-saed-siidba ega be nasikoed. We-mani-e-wilubde gramo-ambe (10) aidikued.’ ”
Ibdurgan-gebe-gwalulesad-onoleged-igar
26 Bab-Jehová, Moisésʼga sogdebalid: “Israel-dulemarga be sogo: ‘Ar ibdurgan-gebe-gwalulemaladdi, gusgu bato Bab-Jehováʼga uklegaledsoggu, gege be Bab-Jehováʼga uked, ar bato egadid. Ar moli-bebe-nikaddibe, sibad-wawaaddibe, wemarde bato Bab-Jehováʼgadid. 27 Ar ibdurgan swilidiksulile, e-ibed we-ibdurgan-onobiele, mani-nug-nagusadba bennukoed, degine, a-ukinbali, a-mani-atargi-gwensak napi bennukbaloed. We-ibdurgan-onosulirdi, e-mani-nug-nagusadba dule-baidga manigi uklegoed.’ ”
Ibmar-ilagwen-ukar-imaksad, geg bar onoleged-igar
28 Bab-Jehová, Moisésʼga sogdebalid: “Israel-dulemarga be sogo: ‘Dule-gwensak Bab-Jehováʼga ibmar-ilagwen-ukar-imaksale, gege bar manigi uked, gwen onogosurbalid: Duledibe, ibdurgandibe, nainu-e-dad-ega-uksaddibe, manigi ukosulid, gwen onogosurbalid. Bela Bab-Jehováʼga-ibmar-uklesadi, nue-islidikidga gunonikoed. 29 Dule-wargwen-oburgwilegega ukabsalesgudiidi, manigi onolegosulid. We-dule, oburgwilegergebed.’ ”
Ibmar-ambegi-gwensakad (10%) Bab-Jehováʼga-ukleged
30 Bab-Jehová, Moisésʼga sogdebalid: “Israel-dulemarga be sogo: ‘Nainugi-ibmar-sanmakmalad, ibmar-gwag sanmakoeddibe, sapimar-sanmakoed-e-sanmardibe, bela wemala ambegi-gwensakad (10%) Bab-Jehováʼgadid. Wemala bela Bab-Jehováʼga nugsalegaledid. 31 Dule-wargwen we-ibmar-ambegi-gwensakad (10%) wis ebubiele, ega mani-nug-nagusadba bennukoed, degine, a-ukinbali, a-mani-atargi-gwensak napi bennukbaloed.
32 ” ’Moli-bebe-nikamalad, igi sibad-wawaadmardibe, bela wemar-merguedba warambegi-gwensak (10%) Bab-Jehováʼgadid, ar ade, Bab-Jehováʼga uklegergebed. 33 We-ibdurganmala be dakosulid, wede nueddibe, ichakwadibe, unnila Bab-Jehováʼga bemar uksa-imakmaloed. Deginbali, we-ibdurganmala ibmar-baidbo be muchub ogwaosurbalid. Be ogwaye sogele, we-ibdurgan, degi, ebo be ogwanaid, warbobela Bab-Jehováʼga islidikidga guoed. We-ibdurgan-warbogwadi be gwen manigi onogosulid, Bab-Jehováʼgadga guoed.’ ”
34 Bab-Jehová we-igarmala Sinaí-yalagi Moisésʼga uksad, adi, Moisés Israel-dulemarga we-igarmar ukmogagar.