7. JESÚSʼGA OBURGWILEGED-IGAR-MESISAD
26
(26:1–27:66)
Jesús-oburgwega igar amiarmalad
(Marcos 14:1-2; Lucas 22:1-2; Juan 11:45-53)
Jesús bela-weyob-ibmar-sogsad-sorba, e-sapinganga sokalid:
“Be wismalad, Oburgwilegoenad-Iba ibabose nagudoed. Agine, ani Dule-Machi, nakrusgi-an-biokmalaga an-gamaloed.”
Degine, dule-irwa-Bab-Dummadse-gormalad-e-dummagan, Garda-Narmaked-Dulemar, Judíoʼmar-girmar-dummagan-neggwebur-sedimalad, bela amar danar dule-irwa-Bab-Dummadse-goled-bur-dummad-Caifásʼye-nugad-neg-imbase ambikunonimalad. Yamo-yardakar-Jesús-gaega, degi, oburgwemalaga, agi igar itosmalad. Judío-dummagan-abar sogdemalad:
“Mer ibagi anmar Jesús-gamalo. Degiir, dulemar Jesúsʼbina urwedamaloed.”
Betaniaʼgi Jesús-nonogi gwallu-wawad eolesad
(Marcos 14:3-9; Juan 12:1-8)
Jesús Betania-neggweburgi gudiid. Simón-naibe-buna-yaa-maleged-nika-gudigusad-neggi siid. Agi Jesús mese-naba mas gunsigu, ome-wargwen ese nonikid. Ome, bute-akwa-alabastro-sobaledgi-sii gwallu-wawad-nuedi senonikid, geb Jesús-nonogi eononikid. A-gwallu-wawad gargerba bakleged.
Jesús-sapingan ome-weyob-imaksad-daksamargu, uludmalad, sogdemalad:
—¿Wede ibiga binsarsunna we-ome we-gwallu-wawa-nued wiosa? Ar sunna we-gwallu-wawad mani-dummad uklegoenad, adi, we-mani, nabir dule-wileganaga uklegegar.
10 Ar Jesús degi-sogmalad-mag-daksagu, sogded:
—¿Ar ibiga bemar omese-urwemala? Mer ese be gormar. Ar ome ibmar-nued anga imaksad. 11 Ar dule-wilemaladdi, gusgu bemar-abargi-gudigu guoed. Andi bemarba-gudigu guosulid.
12 ”Ar ome we-gwallu-wawad an-sangi-eosadi, an-diglegoed-iduar eosad.
13 ”Napira an bemarga soged, bia we-napneggi an-gayaburba-nuedgi sunmaklegoe, we-ome-ibmar-imaksadgi sunmaklemogoed, adi, we-ome-ibmar-imaksad ebinsamalagar.”
Judas, Jesús-darba-uksad
(Marcos 14:10-11; Lucas 22:3-6; Juan 13:21-30)
14 Jesús-e-sapingan-ambe-gakabogwad-wargwen (12), Judas-Iscarioteʼye-nugad, dule-irwa-Bab-Dummadse-gormalad-e-dummaganse nadegusad. 15 Amarga sogdapid:
—An bemarga Jesús-ukmalale, ¿ibi be anga ukmaloe?
Judío-dummagan Judasʼga mani-sibu gwadulagwen-gakambe (30) uksamalad. 16 Geb agi Judas igar-amiarsunnad, igi saele darba Jesús-ukodibeye.
Bab-Jesús-burgwisad-ebinsaed-igar
(Marcos 14:12-26; Lucas 22:7-23; 1 Corintios 11:17-34)
17 Judío-ibagi, Madu-Inasuli-Gulleged-Iba-gebe-onodedgi, e-sapingan Jesúsʼse nonimalad, ega sognonimalad:
—Oburgwilegoenad-Ibagi-masgulleged-gunnega, ¿bia anmar bega neg amimaloe?
18 Jesús amarga sogded:
“Neggweburse be namar. Dule-gwensak-negse be namar. A-dulega be sogmalo: ‘Odurdaked-saila sogye: An-ibagan omosye. Be-neggine, an-sapinganmala, Oburgwilegoenad-Iba an dakmaloye.’ ”
19 Ar igi Jesús e-sapinganmarga sogsa, e-sapingan deyob imaksamalad. A-neggi, ibagi mas-gunmalaga, bela ibmar guagwar urbismarsunnad.
20 A-ibagi, neg-mutikgudgu, Jesús e-sapingan-ambe-gakabogwadmala (12) mese-naba mas-gunnega signonimalad. 21 Mas gunbukmargu, Jesús sogded:
—Napira an bemarga soged, bemar-gwensak darba an-ukoed.
22 A-ular, e-sapingan nue-wile itodmalad, na wargwen-wargwen Jesúsʼga sogdemarsunnad:
—Dummad, ¿ani an be-ukoe? Andi suli.
23 Jesús abin-sogded:
—Ar dule-wargwen e-argan bategi anba odogoedi, a darba an-ukoed. 24 Napira an bemarga soged, ani Dule-Machi, ar igi Bab-Dummad-Gardagi angi narmakar nai, ar deyob an guoed, an burgoed. Ar dule-darba-an-ukoeddina, sabsur-odurdaklegoedba nue wilegoed. A-dule gwalulessulina, bur nabirinad.
25 Geb degi, Judas, darba-Jesús-ukoedi, Jesúsʼga sogded:
—Odurdaked-saila, ¿ani an be-ukoye?
Jesús ega sogded:
—Eye. Ar bato na be sogsad.
26 Mas gunbukmargu, Jesús madu-susgua, Bab-Dummadga dog-nuedye sogsagusad. Geb a-sorba, Jesús madu bisge-bisge imaksad, e-sapinganga ukded, sogded:
—Be sumar, be gunmar, we-madu, an-sanad.
Jesús e-sapinganmala we-madu guchamarsunnad.
27 A-sorba, Jesús nog susbalid. Bab-Dummadga dog-nuedye-sogsabargu, e-sapinganga ukdebalid, sogdebalid:
—Bemar bela we gobmar. 28 We, an-abe. An-abe Bab-Dummad dulemarbo igar-bini-mesnaid-wilubganad, degi, an-abe, isgued-eliega, dulemar-bukidar-ular milegoed. 29 An bemarga soged, emigindi, vinoʼdi we-sorba bar an gobosulid, geb an-Bab-negdakmaidse an bemar-abargi an gobdapbaloed.
Jesús e-sapinganmala we-vino gobsamarsunnad.
30 Geb Bab-Dummad-nuggi namaksamalad-sorba, Olivos-yarse nadmarsunnad.
Jesús, Pedro-e-osulogoedgi sunmaksad
(Marcos 14:27-31; Lucas 22:31-34; Juan 13:36-38)
31 Geb agi, Jesús e-sapinganga sogded:
—Belagwapa emi-mutik bemar angi bangudmaloed, ar ade, Bab-Dummad-Gardagi narmakar naid, sognaid:
‘Sibad-wawaad-edarbed an oburgoed,
Geb agi sibad-wawaadmar bela duurmakdoed.’
Zacarías 13:7
32 Jesús sogdebalid:
—Geb gannar-an-durgusad-sorba, bemar-idu Galileaʼse an naoed.
33 Pedro, abin-sogded:
—Bela begi bangudmalale, andi begi gwen banguosulid.
34 Jesús, Pedro-abin sogded:
—Napira an bega soged, emi-mutik, gannir-namaked-iduar, ilapaa be an-osulogoed.
35 Pedro, abin-sogded:
—Ar an beba burgweye sogele, amba an be-osulogosulid.
E-sapingan-baigan bela degibi sogdemarmogad.
Jesús, Getsemaníʼgi Bab-Dummadse gorsii gusad
(Marcos 14:32-42; Lucas 22:39-46)
36 Jesús e-sapinganmala Getsemaní-neg-nugadse nonimarsun. Agi Jesús e-sapinganga sogded:
“Wegi bemar ambikumar, andi weba Bab-Dummadse gornagwelo.”
37 Pedro, degi, Zebedeo-machimala-warbogwadbi eba sesagusad. Geb agi, Jesús na nue-wilegoedba nue-wile itoalid, degi, nue-surbinsa itoarbalid. 38 Geb degi, Jesús e-sapingan-walapaagwadga sogded:
—Andi an ulubgi nue-bukib-itogedba sunna an burgwisar-itoleged. Wegi be ambikumar, nue atakmalo, Bab-Dummadse be gormalo.
39 Jesús sikwas nadgu, napagi asgun megdapid. Geb Bab-Dummadse-gotegu, sogded: “Baba, an-idu igar-buled naid, sunna be anga osulogena gadin. We-igar, ina-gagbid-gobedyob beedse an egi wilegoed. Degi-inigwele, melle be an-sogedba be imako. Unnila be-sogedbarbi be imako.”
40 Geb degi, Jesús Bab-Dummadse-gorsiid-bergusgu, na e-sapinganse nonikid, daknonikid, bela gabmamai. Geb degi, Jesús Pedroʼga sogded:
“¿Ar Babse-golega wachi-irgwensaar wis ataksii geg be gude? 41 Nue atak, Bab-Dummadse be gole, adi, isguedgi-wilubdakleged mer bemarse warmakegar. An wisi, Babse golega, bemar-burbadi guagwar gudiid. Bemar-sandi degisulid, nolloo gued.”
42 Jesús gannar nadbargu, gannar Bab-Dummadse gotebalid, sogdebalid: “Baba, an-idu igar-buled naid, ina-gagbid gobedyob beedse an egi wilegoed. Geg be anga osulogele, igi-barsa. Degisoggu, be-sogedba be imaksun.”
43 Jesús Bab-Dummadse-gorsiid bergusgu, gannar e-sapinganse-nonibargu, gabmamai daknonikid. Ar gabed nue egi obin itomalad. 44 Degi, Jesús e-sapingan-gabmamai obesad. Geb gannar nadbalid. Degi, ilapaagi Bab-Dummadse gotegu, gannar-idu-sogsadgii sogdebalid.
45 Geb degi, Jesús e-sapinganse gannar nonikid, ega sognonikid:
“¿Amba be gabmamaide? ¿Amba be obunnomamaide? Emigindi, wachidi omossun. Ani Dule-Machi, an-oburgwemalaga, dulemar-isgudidimaladse darba uklesokarsun. 46 Degisoggu, be gwisgumarsun, namarsun. Be dakmar, dule-darba-an-uksokalidi bato anmar-walikgusad.”
Jesús-galesad
(Marcos 14:43-52; Lucas 22:47-53; Juan 18:1-11)
47 Jesús amba e-sapinganga sunmakgwichi, e-sapingan-warambe-gakabogwad-wargwen (12), Judasʼye-nugad, ese nonikid. Aba dule-irwa-Babse-gormalad-e-dummagan, degi, Judío-girmar-dummagan-neggwebur-sedimalad dulemar-bukidar barmiargusmalad. We-dulemar-bukidar es-suidyalaba, degi, suarmar annik-annik, Judasʼba duurmakdani gusmalad.
48 Judas Jesús-darba-ukoedi, dulemar-nonimalad-ebo igar-nabosad, ega sogsad: “An dule-e-wagar-uoed, an ega sogoedi, be nued sogeye, a-dule bemar gaoed.” 49 Geb Judas yog Jesúsʼse naar imaksad, ega sogded:
—Odurdaked-saila, ¿be nuedi?
Geb degi, ei wagar usa imaksad. 50 Degi, Jesús, Judasʼga sogded:
—Gwenad, ¿ibiga be daniki?
Geb degi, dulemar Jesúsʼse nonimalad. Geb Jesúsʼse achadmargu, Jesús-gasmarsunnad.
51 Ar e-sapin-wargwen Jesús-naba-gwichidi, es-suid-onosgu, dule-irwa-Babse-gormalad-bur-dummad-e-mai naibi imaksad. E-uaya ei siksad.
52 Geb degi, Jesús e-sapinga sogded:
—Be es-suid e-uka-yaba be odo. Ar bela dulemar-es-suid-ebumaladi, es-suidgi burgoed. 53 Ar emisbinne, mili-miliba baliwiturmar anga barmidagega, ¿geg an-Babse an gor be ebinsasi? Ar an gotele, anga barmialiled. 54 Ar deyob gusale, degite, ¿igi Bab-Dummad-Gardagi narmakar-naidba bar gusarsunna? Ar a-Gardagi sognaid, an burgwergebye.
55 Geb agi, Jesús dulemarga sogded:
—¿Ibiga bemar dule-isgana-ibmar-atursaedyob an-gadanimala? Emide, es-suidyalaba, suarmaryalaba, bemar an-gadanimalad. Bane-bane bemarba an gudigusad, Bab-Dummadse-goled-neggi dulemar-odurdakdii an gusad. Degite, agindi bemar gwen an-gassurmalad. 56 Ar emigindi, igar-maidbali, Bab-Dummad-gayaburba-barsogmalad-narmaksadba-guegala, deyob gunonikid.
Degi, Jesús-sapingan Jesús-wargwen-mete, e-idu bela duurmakdemarsunnad.
Jesús, igar-nabiromalad-dummaganse selesad
(Marcos 14:53-65; Lucas 22:66-71; Juan 18:19-24)
57 Dulemar-Jesús-gasmaladi, dule-irwa-Bab-Dummadse-gormalad-bur-dummad, Caifásʼye-nugadse Jesús-sesmalad. Agi Garda-Narmaked-Dulemar, Judíoʼmar-girmar-dummagan igar-itogega bukmalad. 58 Pedroʼdi bannabasaar Jesúsʼba nadapgusmogad, dule-irwa-Babse-gormalad-bur-dummad-neg-imbase warmakdapid. A-neg-imbase dogsagua, suar-ibedmar-abargi sigdapid, adi, dakega, igi Jesús-imakmalodibeye.
59 Dule-irwa-Babse-gormalad-e-dummagan, degi, bela Judío-dummagan-igar-nabiromalad, igar-aminanai guarmalad, igi-saele Jesúsʼgi yolemalodibeye, igi-yamo-gakansaale Jesús-oburgwemalodibeye. 60 Degite, ar bukidar yamo-gakansaar sunmaknonimar-inigwele, Jesús-nodiid gwen amissurgusmalad. Geb dule-warbo yamo-gakansaar-ibmar-soged nonimalad. 61 Dule-warbogwad weyob sognonimalad:
—We-dule weyob sunmaksad: ‘An sunna Bab-Dummadse-goled-neg-siid an earye, degi, ibapaagi sunna gannar an sobbarye.’
62 Dule-irwa-Babse-gormalad-bur-dummad gwisgusgu, Jesúsʼga sogded:
—¿Be dulemar-abin-imakosuli? Begi-sunmaknanaidgi, ¿igi be sogmosunna?
63 Ar Jesúsʼdi bipisaar gwen abin-imaksasulid. Geb degi, dule-irwa-Babse-gormalad-bur-dummad ega sogdesunnad:
—Bab-Dummad-Dula-Maid-nuggi an bega soged, anmarga be soge, ¿ar be Cristo, Bab-Dummad-Machi-sunnadi?
64 Jesús abin-sogded:
—Ar bede soged. A-uki an bega sogbalid, emigi ani Dule-Machi, Bab-Dummad-Bela-Gangued-Nikad-e-argan-nuedsik dule-dummadga an sii be an-dakmaloed, degine, nibneggi mogir-imbaba-daniki be an-dakmarbaloed.
65 Geb degi, dule-irwa-Babse-gormalad-bur-dummad e-mor na siir irmaksad, oyogegar, Jesús-degisogsad ede sae-itoye. Degine, geb dummaganga sogded:
—¡Bab-Dummad-nuggi we, dodos! ¿Ar ibiga e-barsogmalad anmar bar abesunna? Ar bemar-sunnad, emiskwaa be itosmalad, we-Jesús Bab-Dummad-nuggi dodosad. 66 ¿Igi be itomarmosunna?
Dummagan-igar-itobukmalad abin-imakdemargu, sogdemalad:
—Oburgwilegergebed.
67 Geb degi, dummagan Jesús-wagargi wiakdemalad, argan-olor sarsodmarbalid, degine, baigan wagargi Jesús-bibyodmarbalid. 68 Ega sogdemalad:
—Cristo, bela be ibmar-wissoggu, anmarga be soge, ¿doa be-bibyossunna?
Pedro, Jesús-osulosad
(Marcos 14:66-72; Lucas 22:54-62; Juan 18:15-18, 25-27)
69 Pedro neg-imbagi sii, bunagwa-mai-wargwen ese nonikid, ega sognonikid:
—Be, Jesús-Galileaʼginedba gudii an be-daksamogad.
70 Pedro, bela dulemar-asabin osuloded, sogded:
—Aku an itoged, ibu be anga obare.
71 Pedro yawagakse-nadgu, bunagwa-baid Pedro-dakarbalid. A-bunagwa, dulemar-bukmaladga sogded:
—We-dule, Jesús-Nazaretʼginedba gudii an daksamogad.
72 Pedro gannar osulodbalid, sogded:
—Bab-Dummad-nuggi napira an bemarga soged: Andi, an we-dule-akudaked.
73 Degine, sikwas sanargusadgine, walik-bukmalad Pedroʼse-nonimargu, ega sogdemarmogad:
—Napira an bega soged, be Jesús-sordamogad, ar be-sunmaked mag-itoleged, be a-sordamogad.
74 Geb degi, Pedro ukabsaar ibmar sokalid, degi sogdebalid:
—Bab-Dummad-nuggi napira an bemarga soged: Andi, an we-dule-akudaked.
Geb degidgine, yog gannir namakaled. 75 Geb degi, Pedro ebinsaas naded, igi Jesús ega ibmar sogsa, “gannir-namaked-iduar, ilapaa be an-osulogoye.” Degi, Pedro magaba-nadgu, nue-ise-boar nadsunnad.