3
Uaya-nikaa-daedgi unaed
Machi, melle an-igar-odurdaked be iego,
be-gwage-ulubgi an-igar-maid be sedigu guo.
Ar deyob be imakele, we-napneggi suitii mai be guoed,
weligwar-itodii be guoed.
Sabgued-igar melle be iego,
napiragwad-igar melle be iebalo.
Igi wingwa be-dukargi-naigu be gudidae, deyobi be imako,
be-gwage-ulubgi sedigu be imako.
Deyob be imakele, Bab-Dummad nabir be-dakoed,
dulemar nabir be-dakmogoed.
Melle be-ibmar-wisidba be nanadii guo.
Bab-Jehováʼgi bela-belad-ulubgi-bensuli be nanadii imako.
Bela be ibmar-imakedgi Bab-Jehováʼse idakdii be imako.
Deyob be imakele, Bab-Jehová bega igar nueganbi imakoed.
Mer be binsao, “An ibmar nue-wisye.”
Bur be Bab-Jehová dobee nanae,
bur be ibmar-isgana-imakedgi bangue.
Deyob be nanaele, we-igala, bela bega ina-nuedga guoed,
bela bega be-abagan ogannogoed.
Be-ibmar-nikad-Bab-Jehováʼga-ukedgi Bab-Jehová-nug be odummoge.
Gebe be-ibmar-sanmaked-Bab-Jehováʼga-ukedgi Bab-Jehová-nug be odummoge.
10 Deyob be imakele, be-ibmar-gwag-saboged-uu ena sii guoed,
be-vino-binigan e-galugi ena sii guoed.
11 Machi, Bab-Jehová sabsur-be-odurdakalile, melle isdar be itogo,
melle be urwebalo.
12 Igi baba na e-mimmi-sabedba sabsur-odurdakdae,
deyobi, Bab-Jehová dulemar-sabedi sabsur-odurdakdamogad.
Binsaed-nikagued-odummoleged
13 Dule binsaed-nikagued nikunonikile, we-dulegi nued binsalegoed.
Dule ibmar-nue-wisi gunonikir, we-dulegi nued binsalegoed.
14 Binsaed-nikagued maniba bur bule ibnuedid,
orba bur bule egi ibmar-nuegan amileged.
15 Binsaed-nikagued, akwa-nuegan-manisailadba bur ibnuedid.
Ibmar-nue-wisigued, ibmar-nueganbina-sogleged-ebo yobsulid.
16 Ar binsaed-nikagued we-napneggi suitii mai be-imakoed.
Deginbali, mani-ibedga be-imakbaloed,
nug-nued-nikaguedga be-imakbaloed.
17 A-igarmarba-nanalegedi, yeer-ito dule-saedid,
bela e-igarmar bogidik-gudii dule-imakedid.
18 Dule binsaed-nikagued-amisale, egi burba-dula-gudigued nikued.
Dule binsaed-nuedgi-akas-gudiile, Bab-Dummad, we-dulegi nued binsaed.
Binsaed-nikagued, degi, napneg-nagusad
19 Bab-Jehová binsaed-nikaguedgi, napneg nasiksad.
Nue-ibmar-wisiguedgi, nibneg nasiksabalid.
20 Na ibmar nue-wisidba, diimar bachik-bachik nasiksad,
nibneg-akale, dii-wiega imaksad.
Binsaed-nikaguedgi-ibmar-imakedi weligwar dule-imaked
21 Machi, nue-binsakwaa be ibmar imako.
Itoakwaa-ibmar-imaked melle be iego.
22 Deyob be imakele, burba-dula-gudii be-imakoed.
Bega ordubyobi ibnuedga guoed.
23 Geb agine, bonisuli be nanadii gudoed,
be yoledii guosulid.
24 Be megid-sogele, be dobguosulid.
Be gabidogu, bogidikidgi be gabidoed.
25 Ukiagwar-bonigan-noardaedi, be dobguosulid,
dule-Bab-wissurmaladgi ukiagwar boni-dummagan-noardaedi, be dobguosurbalid.
26 Ar Bab-Jehová beba gudiguoed,
dulemar-isganase yardaklegega be-imakosulid.
Igi be dulemargi daergebe
27 Dule-baidga-ibmar-nued-imaked begi siile, ega be imako,
melle ega imaksuli be guo.
28 Melle ega be sogo: “Be nagwerye, banedse an be-bendakoye.”
Ar emi sunna be a-dule-bendakele, bendaksabin be imako.
29 Melle be-ai-begi-bensuli-gudiidgi be aibino.
30 Melle dule-gwen-be-oakalossulidbo be urwo,
ar dule gwen-be-oakalossulid.
31 Melle dule-sabsurdamalad-e-ibmar-imakdiidgi be nobguo,
melle e-daedba be nanabalo.
Bab-Dummad dule-isgana-isdar-daked, dule-nueddi bendaked
32 Ar Bab-Jehová dule-isganamar nue isdar-dakdaed.
Ar dule-nuegan-ebodi walikaa gudidaed.
33 Bab-Jehová, dule-nued-daed-e-neguyagi nued binsadaed,
dule-isgana-e-neguyadi, ukabsadaed.
34 Bab-Jehová, dule-emargi-dododimaladgi dododamogad,
ar dule-san-bipi-imakmaladdi, bendakdaed.
35 Dule-binsaed-ibegan-nug odummolegergebed.
Ar dule-binsaedsulidamaladdi, egi dodoleddaed.