12
Sordamar Davidʼba-nagusmalad
We-sordamar David-bendakegala, Siclag-neggweburse nonimalad. Deunni, David, Quis-machi-Saúl-idu wakindigu, we-sordamar, bila-onogedgi David-bendaksa gusmalad. We-sordamar sigu-mimalad-buleganad, degine, dubgi akwa-mimalad-buleganbalid. We-ibmar-ebugegala, argan-abinbela ebumalad.
Saúl-e-gwenadgan Davidʼba nagusmalad
Benjamín-wagan-Saúl-e-gwenadgan David-bendaksa-gusmalad, wemalad:
Saúl-e-gwenadgan-e-dummad-Ahiezer,
degi, Joás Ahiezer-sorbalid.
Amala, Semaa-e-masmalad, Gabaad-dule gumalad.
Jeziel, Peletʼbogwa, Azmavet-e-masmala.
Beraca, Anatot-dule-Jehú.
Degi, Gabaónʼgined-Ismaías,
Ismaíasʼde, sordamar dulagwen-gakambegwadmogad (30),
deginbali, a-sordamar-e-dummadbalid.
Jeremías, Jahaziel, Johanán, Gedera-dule-Jozabad.
Eluzai, Jerimot, Bealías, Semarías, degi, Haruf-dule-Sefatías.
Coré-gwenadgan Davidʼba nagusmalad
Coré-e-gwenadgan, wemalad:
Elcana, Isías, Azareel, Joezer, degi, Jasobeam.
Deginbali, Jeroham-e-masmala, wemalad:
Joela, degi, Zebadías.
Wemar-ebogwad Gedorʼginmaladid.
Gad-wagan Davidʼba nagusmalad
Gad-wagan-bila-onomalad nega-dulesulidganba-neg-gandik-siidse, David-maidse wakite-gusmarmogad. We-dulemar, dule-niga-gandikmaladid, dule-bila-onomalad-buleganad. Deginbali, we-dulemar, sigu-abgaed-ebuged nue-wisimaladid, degi, eswargi-nue-wisi bila-onomaladid. Achumiguryob urwemaladid, degi, goe-sapur-abarmakeyob gwae-gwae abarmakmaladid.
A-dulemar, wemalad:
Ezer, bur-dummadid, Ezer-yarbalid, Obadías,
Obadías-yarbalid, Eliab, 10 Eliab-yarbalid, Mismana,
Mismana-yarbalid, Jeremías, 11 Jeremías-yarbalid, Atai,
Atai-yarbalid, Eliel, 12 Eliel-yarbalid, Johanán,
Johanán-yarbalid, Elzabad, 13 Elzabad-yarbalid, Jeremías,
degi, Jeremías-yarbalid, Macbanai.
14 Wemar, Gad-sorda-bila-onomalad-e-dummaganad.
Dummad-napi-sorbalid, sorda-dulatar-mergued (100) idudiid. Sorda-bur-dummaddi, sorda-miligwen-mergued (1,000) idudimogad.
15 We-dummaganmar, gebe-nii-gwisgusadgi, Jordán-diwar-nomaigu, Jordán-diwar-obaksa-gusmaladid. We-dulemala, dulemar-nebagi-bukwamalad dad-nakwedsik, degi, dad-argwanedsik-oduurmakega imaksamaladid.
Benjamín-wagan, degi, Judá-wagan Davidʼba nagusmalad
16 Amba David neg-gandikidgi gudigua, Benjamín-wagan, degi, Judá-wagan-gwenna-gwenna David-maidse nade gusmarmogad. 17 Degi, David amar-abin-nodgu, ega sogded:
—Be anse nuedgi danimalale, be an-bendakega danimalale, an bemar-abingaodo. Ar bemar, an-isdarmaladga an-ukega be danimalale, anmar-dadgan-e-Bab-Dummad bemar-sabsur-odurdako. Ar an emar akar-imaksasulid, an dule-isganasulid.
18 Degidgi, Bab-Dummad-Burba Amasaiʼgi aidenonikid. Geb Amasai, sorda-durgwen-gakambe-e-dummad (30) weyob sogded:
“¡David, anmar be-sordamalad!
¡Isaí-machi, anmar beba-naimalad!
Neg-bogidik bega nagusana gadin.
Be-bendakmaladgala, neg-bogidik nagusmogana gadin.
Ar be-Bab-Dummad be-bendakdiid.”
David, Benjamín-wagan, degi, Judá-wagan-ese-nonimalad abingasad, geb sorda-idumaladba a-dulemar-urbisbalid.
Manasés-wagan Davidʼba nagusmalad
19 Manasés-wagan-gwenna-gwenna, David Filistea-sordamarba Saúlʼgi bila-ononadgusgu, Davidʼba nagusmarmogad. (Deunni, David, Filistea-sordamar-bendaksasurgusad, ar Filistea-e-dummagan igar-itosmargua, sogde gusmalad: “Ar David anmar-oburgwega gunaid, wede anmar-nono-egwannega gunaid. E-dummad-Saúlʼba gannar nagudoed, anmargi aibitoed.”) 20 Degisoggu, David Siclagʼse nonigua,
Manasés-dulemar ese-nonimaladi, wemalad:
Adnas, Jozabad, Jediael,
Micael, Jozabad, Eliú, degi, Ziletai.
Wemar, Manasés-sordamar milibarmalad (1,000) e-dummaganad.
21 We-sorda-dummagan, dule-gandikmaladid, degi, sorda-bila-onomalad-idumaladga gusmarbalidid. We-dulemar, dule-ibmar-atursaega-yogasaar-ubononidamaladgi David-bendaksa gusmalad. 22 Degi, Davidʼga bane-bane sordamar mergumai gusad. Degisoggu, David, bela-bela sorda-ibedga gunonikid.
Hebrónʼgi sordamar Davidʼba-nagusmalad
23 Sordamar-bila-onomalad-bulegan, Bab-Jehová sogsa gusadba Davidʼga Saúl-yar-semaid-ukegala Hebrón-neggweburse nonigusmalad.
24 Bila-onomalad-bulegan, eswar-gani-bila-onomalad, degi, sigu-abgaed-gani-bila-onomalad.
A-sordagan weyob-mergu nonigusmalad:
Judá-dulemar-merguedi:
Milinergwa gaka dulataled-ilabaabak (6,800) mergued.
25 Simeón-sordamar gandik-bila-onomalad merguedi:
Dule-miligugle gaka dulatar (7,100) mergued.
26 Levita-dulemar-merguedi:
Milibake gaka dulataled-ilanergwa (4,600) mergued.
27 Aarón-e-wagan-merguedi:
Milipaa gaka dulataled-ilagugle (3,700) mergued.
Joiadaʼdi, Aarón-e-wagan-dummadga maid.
28 Sadoc, sapingwa-gandikid-buledid, e-gwenadgan-dummagan,
e-dulagwen-gakabo (22) eba nanaid.
29 Benjamín-wagan-Saúl-e-gwenadgan-merguedi:
Milipaa (3,000) mergued.
A-ibaganse we-dulemar bukidar Saúlʼba nanaimalanad.
30 Efraín-dulemar-merguedi:
Mili-dulagwen gaka dulataled-ilabaabak (20,800) mergued.
Amar, dule-gandikmalad-nanaed,
degine, e-babganba nug-nika danimalad.
31 Manasés-wagan-negabalad-merguedi:
Miliambe-gakabaabak (18,000) mergued.
Wemar-nuggusmaladi, reyga David-nug-imakega nugsalesmalad.
32 Isacar-dulemar-merguedi:
E-dummagan dulataled-ilabo-mergu (200) bukwad.
We-dulemar, ibagangi nerguarmaladid.
We-dulemar wisdamalad, igi Israel-dulemar bila-onogedgi urwemalargebe.
Degisoggu, wemar-sogedba e-gwenadgan ibmar-imakdamalad.
33 Zabulón-dulemar, sordamar-bila-onogedgi-durdakarmaladid, e-gingimar-akar-akar-ebumarbalidid, degi, Davidʼba nue-nanaimarbalidid.
Zabulón-dulemar, David-bendakega guakwaa bila-onogega-gudimaladi:
Mili-dulabo-gakambe (50,000) mergued.
34 Neftalí-dulemar-merguedi:
E-dummagan miligwen (1,000) mergued.
Deginbali, sordamar-sigu-abgaed-semalad, degi, eswar-semalad:
Mili-dulagwen-gakambe-gakagugle (37,000) mergubalid.
35 Dan-dulemar guakwaa bila-onogega-gudimaladi:
Mili-dulagwen-gakabaabak gaka dulataled-ilanergwa (28,600) mergued.
36 Aser-dulemar guakwa-bila-onogega-durdakar-bukwamaladi:
Mili-dulabo (40,000) mergued.
37 Degi, Jordán-diwar-obakar sordamar-bukwadi, wemalad:
Rubén-dulemar, Gad-dulemar, Manasés-dulemar-negabalad.
Amar weyob mergued:
Mili-dulanergwa (120,000) mergumalad.
Degi, wemar, ibmar-bila-onolegedgi-ebulemalad bela-nika bukwamalad.
38 Bela we-sordamar, bila-onogega gudimaladid. Wemar, Hebrón-neggweburse, Israel-yargi reyga David-onugsaega nadgusmaladid. 39 Degi, ar na e-gwenadgan-ega-ibmar-uksadba David-walik ibapaa gobbukwagusmalad, degi, mas-gunbukwagusmalad. 40 Degine, e-neg-dikarba-neggweburmar-bukwamalad, ibmar-bukidar Davidʼga senonimalad. Deginbali, Isacar-dulemar, Zabulón-dulemar, Neftalí-dulemar, amarse-bakar, ega ibmar-bukidar senonimarmogad.
Davidʼga ibmar-gullemalad we-ibdurgangi ena-ena senonimalad:
Moli-uayasuidmargi, moli-yargan-muregedmargi,
moli-uaya-senigwadmargi,
moli-bebe-nikad-alugwasualedmargi ibmarmar senonimalad.
We-ibmar Davidʼga senonimalad:
Madubur, higuera-e-san, uva-dinnagana,
vino, olivo-gwallu.
Deginbali, Davidʼga moli-bebe-nikamalad,
degi, sibad-wawaadmar-bukidar senonimarbalid.
Ar Israel-yargi neg-weligwar-naidbali, Davidʼga deyob ibmar-gullemalad senonimalad.