19
Amón-sordamar, degi, Siria-sordamar galakusad
(2 Samuel 10:1-19)
We-ibmarmar-nasad-sorba, Amón-dulemar-e-rey-Nahas burgwenonikid. Geb sorbali, Nahas-e-machi reyga megnonikid. Geb degine, David sogded: “Nahas angi nued-binsassoggua, deyob an Nahas-machi-Hanúnʼgi an nued binsamogargebed.” Agala, David, Hanúnʼse ega-gayaburba-berbemalad barmisad, e-bab-burgwisad-nukad mer dogdar bukib-binsaegar.
David-e-gayaburba-berbemalad Hanúnʼga mer-bukib-binsaye sogega mosmargua, Amón-dulemar-e-dummagan Rey-Hanúnʼga sogdemalad: “¿Ar David mer-bukib-binsaye bega-sogega, e-sordamar-barmiar be ebinsasi? ¿Ar be-babgi-nued-binsaye, aga barmiar be ebinsasi? Degisuli. Ar David, neg-argaega e-sordamar-barmialid, ar anmar-obelogega barmialid.”
Degidgine, Hanún, David-e-sordamar-gayaburba-berbemalad gasad. Amar-ibe e-siga-emiega imaksad, degi, e-mormar-yoid e-sor-nagase e-ibe-sikega imaksabalid. Deyob gannar Davidʼse barmisad.
David-e-sordamar deyob gusmalad, nue-binge gusmalad. Geb David, deyob e-sordagan-gusye wisgusgua, amarse sorda-bamalad-barmisad, weyob ega sognamalagar: “Jericó-neggweburgi be gudii imakmargwelo. Bemarga siga-sugusar, geb be dagmalo.”
Degidbali, Hanún, degi, Amón-dulemar David-e-isdaradga gunonimarsunye itononimalad. Degisoggu, wemar, ur-napaginmalad manigi-bennukar-sedegala, degi, dulemar-moligi-bila-onomalad manigi-bennukar-sedegala, mani nibir-milidulapaa-gakambe-gakabake (74,000) Mesopotamia-yarse, Siria-yarse, Maaca-yarse, degi, Soba-yarse barmismalad.
Degine, geb ur-napagined mili-dulagwen-gakambe-gakabo-mergu (32,000) manigi bennuksamalad. Deginbali, manigi-bennukale Maaca-yar-e-rey, Maaca-sordamarse-bakale sesbalid. Wemar Medebaʼye-neg-nugad-asabin ambikunonimalad. Amón-e-sordamardina, bila-ononamalagala, e-neggweburmargi noarmalad.
David deyob-wisgusgua, Joab-barmisad, bela e-sordamar-gandikmaladmala barmisad. Amón-dulemar bila-onogega-ainiarmargua, e-neggwebur-dogedgi ambikunonimalad. Reymar Amón-dulemar-bendakega-nonimarmogad, amardina bachikii neba-neg-naidgi ambikusmalad.
10 Joab, e-asabin e-isdarmalad-bukwa dakded, degi, e-yargansik-bukwa dakdebalid. Geb agine, Siria-sordamargi-bila-onogegala, Israel-sordamar-bur-niga-gandikmalad egwasad. 11 Geb Joab, Amón-sordamargi-urwemalaga e-ia-Abisai Israel-sordamar-bamalad-e-iduega onug-imaksad. 12 Agine, Joab, Abisaiʼga sogded: “Ar Siria-dulemar angi obite be dakdele, be an-bendaknao. Ar Amón-dulemar begi obite an dakdemogale, an be-bendaknamogo. 13 Na be gandik imakmalo, mer sikirmakmalo. Anmar-dulemar-nukad, degi, anmar-Bab-Dummad-e-neggweburmar-nukad bila-onomalo. Ar Bab-Jehová na igi-abege, deyob na neg-imakoed.”
14 Agine, Joab, e-sordamarmala, Siria-sordamargi ilagwen-dogar bila-ononadmalad. Siria-sordamardi aka Joab-idu duurmakdemalad. 15 Amón-dulemardi, Siria-dulemar-duurmakde-dakdemargua, Joab-e-ia-Abisai-idu duurmakdemarmogad, geb e-neggweburse ubononimalad. Degi, geb Joab, Jerusalénʼse gannar nonikid.
16 Siria-dulemar, Israel-dulemarse galakus na itosmargua, e-bendakdamalaga Siria-dulemar-Éufrates-diwar-obakar-bukwamaladse gayaburba-berbemalad barmisad. A-sordamar-e-dummad Sofacʼye-nugad. Sofacʼde, Rey-Hadad-Ezer-e-sorda-dummadid.
17 David deyob wisgunonibargua, bila-ononaegala, bela Israel-sordamarse gornai guarbalid. Geb, Jordán-diwar-obaksamargua, Siria-sordamargi-bila-onogegala, guakwaa ambikudapmalad. Degidgine, Siria-sordamar David-e-sordamargi gwichiguarmalad. Agi bila-onodmarsunnad. 18 Siria-sordamar, Israel-sordamar-abin-galakudedba duurmakdemalad. Agi, David, Siria-sordamar-ur-moli-onanamalad, miligugle (7,000) oburgwisad. Deginbali, sordamar-napagi-bila-onomaladdi mili-dulabo (40,000) ogilosbalid. Deyob, David, Siria-sordamar-e-dummad-Sofac oburgwisbalid.
19 Hadad-Ezerʼba-bila-ononanai-gusmaladi Israel-dulemarse-galakus na itosmargua, mer bar bila-onogega Davidʼbogwa igar-mesnai guarmalad. Deyobi, geb David-e-maiga gunonimarsunnad.
Degi-neggusad-akale, Siria-dulemar, bar Amón-dulemar-bendakbi gussurmalad.