6. NOG-DUMMAGAN-GWAGUGLED (7)
15
(15:1–16:21)
Baliwiturmar-walagugle (7), napi-boni-sogagugled sedimalad
Geb nibneggi wilub-dummad-baid an daksabalid, geger dakleged: Baliwiturmar-walagugle (7), boni-sogagugled napi sedimalad. A-bonimarbali, Bab-Dummad-bela-bela-nue-urwed napi-oyolegoed.
Degine, demar-isbe-daledyob-dakleged sooba-oburaled an daksabalid. We-isbe-birgi dulemar, ibdula-gebedgi-obichamalad, e-wilub-sobaledgi-obichamalad, degine, e-ebised-nuggi-obichamalad, gwismalad. Wemar, gar-arpa-Bab-Dummad-ega-uksad-gani, gwichimalad. Amar, Bab-Dummadga-arbaed-Moisés-e-namaksad namakbukwad, degine, Sibad-Wawaad-Mimmigi-namaklegedgi namakbukwamalad. Weyob namakbukwad:
“Bab-Dummad-Bur-Birigined-Bela-Gangued-Nikad, be-ibmar-imakedi, nue-dummarbad.
Be ibmar-imakedi, geger-daklegedid.
Be, dulemar-yar-baid-baidgi-bukmalad-e-Reyd.
Igar-innikigwad, igar-napiragwad be imakbalid.
Bab-Dummad, ¿doa be-dobguosuli?
¿Doa be-nug ogannogosuli?
Ar bebi unnila dule-isligwaledid.
Bela dule-yar-baid-baidgi-bukmalad bese nonimaloed.
Amar, Bab-Dummad-be-dakedba, be-nug ogannomaloed.
Ar be igar-innikigwad-imaked be oyononikid.”
We-ibmarmar-gusad-sorba an atakdegu, nibneggi Babse-goled-neg argade an daksad. We-negde, Bab-Dummad-Israel-dulemar-na-ebo-Igar-Mesisad-negad. Babse-goled-neggi baliwiturmar-walagugled (7) bonigan-bulegan-sogagugle-nika (7) ainiarmalad. A-baliwiturmar mola-sibu-nued-dakarmakaled-yoi noarmalad. Degine, e-binasgarba, e-molidub ber olobi naimarbalid.
Ibdula-walabakegwad-wargwen, baliwiturmar-walagugledga (7) olo-noga-gwagugle uksad. We-olo-nogamar Bab-Dummad-degisadegu-dulagudiid-e-urwed ena bukwad.
Degine, Babse-goled-neg Bab-Dummad-e-yeerdakleged-nikadba, e-gangued-nikadba, waa-ena sigisad. Dulemar Babse-goled-negse gege doged. Geb Baliwiturmar-walagugled (7) bela bonigan-sogagugle-sediid-berguedse, dogmaloed.