19
Nibneggi, Bab-Dummad-nug-odummobukmalad
We degigusad-sorbali, nibneggi dulemar-bukidara-gole an itosad. Binnasuli weyob sogbukwad:
“¡Aleluya!
Abonoleged, nug-odummoleged, gandikidba-yeerdakleged, degi, gangued,
bela anmar-Bab-Dummadgadid.
Ar na dulemarga-igar-naboged napiragwadba, degi, innikigwadba, imaked.
Gambanuchu-imakdiidba,
we-napneggi-dulemar-ichodigusadba,
we-ome-sabsur-odurdaksad.
Degi, Bab-Dummad-e-maimar-oburgwisadba,
Bab-Dummad we-ome-sabsur-odurdaksad.”
Degine, bela gannar sogdemarbalid:
“¡Aleluya!
We-neggwebur-gummakmaid-e-waa degisadegu niba-nakwemai gusun.”
Degi, girmar-selegan-dulagwen-gakabakegwad (24), deginbali, ibdula-walabakegwad Bab-Dummad-na-e-ologanagi-siid-asabin, bela yokorgi-sindigar e-bebe napase-ebulegedse sigidmalad. Bab-Dummad-nug ogannodmalad. Weyob sogdemalad:
“¡Aleluya! ¡Deyob gusun!”
Degine, ologana-siidgi gayaburba gollalid. Weyob sogded:
“Bela Bab-Dummad-maimar, Bab-Dummad-dobee-nanadimalad,
dule-dummagan, degi, bipiganase-bakale,
dobekwaa Bab-Dummadga-arbadimaladi,
bela anmar-Bab-Dummad-nug ogannomarsun.”
Dulemar-bukidar-sunmakeyob, diwarmar-bukidar aryomaiyob, mar-dummagan gollomakmaiyob, gayaburba sunmak an itosad. Weyob sogmalad:
“¡Aleluya!
Ar Bab-Dummad-anmar-Dummad bela-gangued-nika-maid,
bela negdakmai gunonisunnad.
Anmar wergumarsun,
anmar yeer itomarsun,
anmar e-nug odummomarsun.
Ar Sibad-Wawaad-Mimmi na-ome-nikued-e-iba nonisunnad,
e-ome bato guagwar edarbediid.
A-omega igar uklenonikid,
mola-sibu-nued yoed,
mola-gutusulidi, mola-dakar-dakarmakaledi yoed.”
Ar adega, mola-sibu-nued, Jesucristoʼgi-akananaimalad-innikii-ibmar-imakmalad-e-wilubganad.
Geb degi, baliwitur anga sokalid: “Be narmak: ‘Dulemar-Sibad-Wawaad-Mimmi-ome-nikuoedgi mas-gunnega-ese-gorlesmaladgi, nued binsalesad.’ ”
Degine, baliwitur anga sokarbalid: “We an bega sogedi, Bab-Dummad-gayaburba-napiragwad-sogedba an bega soged.”
10 An Baliwitur-asabin e-nug-odummogega, yokorgi-sindigar an sigided. A-baliwitur anga sogded: “Mer be deyob imak. Mer yokorgi an-asabin sindigar be sige. Ar an, be-sunnaamogad, gwenadgan-Jesúsʼba-nanaimalad-gwen-galakussurmaladyob an Jesús-e-maimogad. Unnila, Bab-Dummad-e-nugbi be odummoge.”
Ar Jesús-gayaburba-odurdaksadi, Bab-Dummad-gayaburba-barsogmalad gatik-dulemarga-sunmakega imaked.
Dule-moli-sibudikid-birgi-siid
11 Geb degi, nibneg argaar an daksad. Agi moli-sibudikid an dakalid, dule-moli-sibudikid-birgi-siidi nugad:
Sogedba-Daed-Dule,
Dule-Napiragwad.
We-dule, igar-inniki-maidba dulemarga igar-naboged, degine, igar-napiragwadba bila-onobalidid.
12 E-ibya-daklegedi, sooyob-dakleged. E-nonogi, ologurgin-bukidar siid, deginbali, nug narmakar naibalid. We-nug-narmakaled, dule gwen wissulid, unnila na ebi wisid, igi-narmakar nai. 13 We-dule ablisgi-diduar-imaklesad-mola yoid, degine, e-nugdi, weyob nugad:
Bab-Dummad-Gayaburba.
14 Sordamar-nibnegginmalad, mola-sibu-nued-dagudikid yoimalad. Sordamar-nibnegginmalad, dule-moli-sibudikid-birgi-siid-sorba, moli-sibumar-birgi-sii nadapmalad. 15 Dule-moli-sibudikid-birgi-siid-e-gaya-yaba, dule-yar-baid-baidgi-bukmalad-naibisaega, es-suid-nugar-ibed nogwichid. Degine, bela-bela gandikidba negseoed. We-dule, uva-egured-neggi uva-egurelegeyobi, Bab-Dummad-Bela-Gangued-Nika-Maid-e-urwedgi dulemar-sabsur-imakoed. 16 Dule-moli-sibudikid-birgi-siid-e-mor-yoidgi, degi, e-duawargi, weyob nug narmakar naid:
Reymar-E-Rey,
Dummagan-E-Dummad.
17 Geb degi, baliwitur-wargwen dad-ibeler-birgi gwichi an dakalid. A-baliwitur binnasur goted, bela mulamar-gukudimaladga sogded:
“Bela be dagmar. Bab-Dummad-bemarga-masgunned-uksadse danar be ambikudamar. 18 Adi, bemar we-sanmar gunmalagar:
Reymar-san gunmalagar:
Kaptanmar-e-san gunmalagar,
dulemar-gandikmalad-e-san gunmalagar,
moli-e-san gunmalagar,
moli-birgi-sigmalad-e-san gunmalagar.
”Bela we-dulemar-e-san gunmalagar:
Dulemar-maiga-gudimalad-e-san,
dulemar-maiga-gudisurmalad-e-san,
dule-dummagan-e-san,
degi, dule-burwigana-e-san.”
19 Geb ibdula-unid, degi, we-napneggi-reyga-mamaid, bela-e-sordamarmala, danar ambikunonimala an dakalid. Dule-moli-sibudikid-birgi-siid-ebo-urwega, degi, a-e-sordamar-ebo-urwega, ambikunonimalad. 20 Degine, ibdula-unid galenonikid. Bab-Dummad-gayaburba-barsoged-nabirsulid galenonimogad. We-dule, ibdula-unid-asabin ibmar-wilubgan-dakledisulid-imakdigusadba, dulemar-ibdula-unid-e-wilub-na-e-sangi-nasiksamalad, degine, ibdula-unid-wilub-sobaled-asabin-sigismalad yardaksagusad.
Wemar-ebobela, soo azufreʼba gwabunye-gwichidgi dula melledmalad. 21 Bela ibdula-unid-sordamar-baigan dule-moli-sibudikid-birgi-siid e-gaya-yaba-es-suid-noalidgi oburgwilesmalad. Degine, bela mulamar, dulemar-burgwismalad-e-san guchamalad.