3. WILUBGAN-SOGAGUGLED (7)
4
(4:1–8:1)
Juan, Bab-Dummad-ologana-naba ibmarmar daksad
Geb a-sorba, an atakdebargu, nibneggi yawagak-argaar-sii an dakded. Gayaburba-gar-goleyob-gebedgi-anga-sunmaksad an itoarbalid. Anga soged: “Wese anse be nakweda, we-sorba-ibmarmar-guoed an bega oyogoed.”
Agine, Bab-Burba-Isligwaled burbar ikiir an-sunonikid. Geb nibneggine, ologana-sii an dakalid. Agine, dule-wargwen a-ologangi-sii an daksad. Dule-a-ologanagi-siid, e-daklegedi akwa-nued-jaspeʼye-nugadyob dakleged, akwa-cornalinaʼye-nugadyob daklebalid. Degine, sue ologana-ebiris maid, akwa-esmeraldaʼye-nugadyob-dakle dakarmakmaid.
We-ologana-dikarba, ologan-gwadulagwen-gakabake (24) ebiris-bukwa an daksad. A-ologangi e-dulagwen-gakabake (24) girmar-selegan egi simalad. A-girmar mola-sibudikidi-yoi bukwamalad, degine, e-nonogi ologurgin-sii bukwamarbalid.
Ologan-siidgi mala ibyemaid, mala gollomakmaid, mala uurmakmaid. Ologan-asabin gwallu-gwagugle (7) gasibalid. A sogleged, Bab-Dummad-burba-sogagugle-gued-e-wilubganye (7). Ologan-siid-asabin, demar-isbe-daledyob-dakleged daklenaid.
A-abargine, bia ologan-sii, degi, a-ebirisa ibdula-walabake bukwamarmogad. We-ibdulamar bela yargansik, degine, asabin, ibyagibi daklemalad. Ibdula-bukmalad-gebedi, achumigur-nono-wawaadyob dakleged. Ibdula-baiddi, moli-bebe-nikadyob dakleged. Baagwaddi, e-wagar dule-wagaryob dakleged, degine, bakegwaddi, sulubagi-gukunaiyob dakleged. Wemar-ibdula-walabakegwadi bela sakan nergwa (6) nikadbimalad. E-sakan-birgine, degine, e-sakan-urbali, bela ibyagibi dakleged. Mutikidbali, degi, ibginedbali, weyob-soged gwen bogilenaisurmalad:
“Bab-Dummad-Bur-Biriginedi,
Bab-Dummad-Isligwaledid,
Bab-Dummad-Isligwaledid,
Bab-Dummad-Isligwaledid.
Bab-Dummad-Bela-Gangued-Nikad, gudigusad,
Bab-Dummad-Bela-Gangued-Nikad, gudiid,
Bab-Dummad-Bela-Gangued-Nikad, gudigubaloed.”
Ar we-ibdula-walabakegwadi, Dule-ologanagi-siid-degisadegu-dula-maid-e-nug odummoddamalad, ogannoddamalad, dog-nuedye ega sogdedamalad. 10 We-ibdulamar deyob-sogdemalale, girmar-selegan-dulagwen-gakabakegwadi (24), Bab-Dummad-na-e-ologanagi-siid-asabinni yog-yokorgi sindigar sigiddamalad. Degine, e-ologurgin, Bab-Dummad-ologana-asabin urbiddamalad, gandikidgi sogdedamalad:
11 “Bab-Dummad, anmar-Dummad, be-nug ogannoleged,
be-nug odummoleged,
degi, be dummadga gued.
Ar bela ibmar-naid be obinnisad,
be-sogedba bela ibmar gudiid,
bela be-sogedba ibmar binnis bukwabalid.”